Leidsch Dagblad Kok klaar met invullen ministeries lis Nieuwe HSL-variant van TU spaart Groene Hart Wind- en waterhoos in Zandvoort 'LVC kan niet op Sleutelhof wachten1 a^TTnViii±m BRISTOL Zoeken naar kat BEL: 071-128030 GRATIS keuken- garaten Leidse agent helpt Oxford 3NDERDAG 18 AUGUSTUS 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40545 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 .eiden moet 8 miljoen iezuinigen ilPEN Leidse 'takendiscussie', die olgende maand losbarst, moet miljoen gulden opleveren in 98. Aan de discussie over wei- taken de gemeente moet blij- n uitvoeren en welke ze kan [opzetten, kunnen Leidenaars leedoen tijdens de stadsge- jrekken die op het programma Eerder hebben burge- ïeester en wethouders al dui- elijk gemaakt dat deze bezui- igingsoperatie wel eens ge- zou kunnen gaan met ge- wongen ontslagen van ge- leente-ambtenaren. Wethou- er J. Walenkamp (CDA, finan- iën) vindt 18 miljoen gulden n gemeentebegroting van iljoen gulden 'een fors be- maar geen reden tot pa- liek'. „Het is overzienbaar." Het college is op 18 miljoen ulden uitgekomen na veel re- enwerk. Het streefbedrag kon eerder worden bekendge- naakt omdat tal van gegevens nog ontbraken, zoals de bezui nigingen die de nieuwe regering taat doorvoeren. Uit de bereke ningen, die vanmorgen zijn be kendgemaakt, blijkt dat Leiden tussen 1995 en 1998 tekorten "P poet zien weg te werken van J.4 miljoen gulden volgend jaar ;ot 18 miljoen gulden in het n aatste jaar van deze raadsperio- 3e. Het streven om de gemeen telijke belastingen niet meer hflan met het inflatiepercentage je laten stijgen, staat nog altijd iecht overeind. Het sombere financiële beeld tan de gemeente Leiden wordt foor een deel goedgemaakt ioor een verrassende uitkomst pj ran de jaarrekening 1993, waar- In de begrote inkomsten en uit gaven zijn afgezet tegen de wer kelijke; 1993 is afgesloten met een positieve uitkomst van 4.7 miljoen gulden. „Dat is voor het eerst sinds tientallen jaren", al- 9 dus Walenkamp. Aanvankelijk £ag het ernaar uit dat 1993 zelfs friet ruim zeven miljoen gulden fin de plus' kón worden afgeslo- 5 ten. maar er moest nog 2.7 mil joen gulden worden gestort in een pot voor de vervanging van net Leidse rioolstelsel. De wethouder denkt dat de J gunstige resultaten zijn te dan- J jcen aan een sterk verbeterd fi nancieel beheer. NOG STEEDS TE ZIEN IN HET KIJKHUIS, Vrouwenkerksteeg 10, tel. 142895 leidse regio Er i! r het t de flitstrein (TGV). Een tracé dat niet veel duur der zou zijn dan een compleet nieuwe hoge snelheidslijn (HSL), stukken sneller dan be staand spoor en veel minder sloopwerk lijkt te vergen dan nodig is voor nieuwe sporen langs de hele 'oude' lijn Rotterdam-Schiphol. En het Groene Hart blijft helemaal gespaard. De Technische Universiteit (TU) heeft de vari ant bedacht, die een combinatie is van nieuwe sporen langs de oude lijn en flitsen over be staand spoor. De nieuwe sporen kunnen erbij komen op ruime stukken. In volgebouwde stuk ken moet de flitstrein over opgewaardeerd oud spoor kunnen, bijvoorbeeld op de 'passeerstro- ken' van het Leidse station. Dit blijkt uit het nog geheime rapport van de universiteit, dat een week voor de presentatie is uitgelekt naar deze krant. Opdrachtgevers van het rapport zijn de Leidse en Haagse regio's en de Haagse Kamer van Koophandel. De titel luidt: 'De hogesnelheidstrein via Den Haag?' Het ant woord is 'ja'. Volgens de TU levert een volledige stop in Den Haag zoveel extra reizigers op dat dat ruim schoots opweegt tegen de passagiers die mis schien afhaken omdat een TGV-reisje langs Den Haag tien minuten langer duurt dan een ritje Amsterdam-Rotterdam via nieuw spoor door het Groene Hart. Eenzelfde vertraging t in de variant waarbij overal langs het bestaande spoor twee nieuwe sporen komen. De exploitatieresultaten van de TU-variant en een nieuwe lijn, waar het kabinet voor kiest, ont lopen elkaar niet veel. In zestig jaar leveren ze al lebei zo'n twee miljard gulden op. becijferden de wetenschappers. En dat is anderhalf miljard meer dan een oude lijn en een half miljard meer dan bij een totaal nieuwe lijn naast de oude lijn. De aanlegkosten van de TU-variant lijken 200 miljoen gulden hoger uit te vallen dan die van een totaal nieuwe lijn door het Groene Hart. Maar het plan om overal tussen Rotterdam en de Schiphollijn nieuwe sporen naast de bestaan de te leggen is nog weer 800 miljoen gulden duurder. In de TU-variant we sporen komen tussen Mariahoeve en De Vink of Warmond, 'afhankelijk van de mogelijk heden om de sporen voor de hoge-snelheids- trein door het station-Leiden heen te voeren en extra sporen in te passen tussen De Vink en Warmond'. Ook tussen Warmond en Hoofddorp zouden nieuwe sporen nodig zijn die zo'n voltage hebben dat TGV-toestellen snelheden van 250 kilometer per uur kunnen halen, maar ook andere treinen er uit de voeten kunnen. Pagina 14: 'Niemand in het dorp zal steigeren als de TGV hier ondergronds gaat'. zandvoort Inwoners van Zandvoort zagen gistermiddag een spectaculaire wind- en waterhoos langs de kust naar Bloemendaal trekken. Ter hoogte van het Bloemendaalse strand loste de hoos snel op, maar de slurf tussen wolken en water bleef zeker tien minuten te zien. FOTO M VERS7 Directeur dreigt met schadeclaim leiden wim koevoet —i£/dlera\ Het Leids Vrijetijdscentrum (LVC) wil uiterlijk aan het einde van dit jaar weten of het in zijn gebouw aan de Breestraat 66 kan blijven zitten. Bestaat er te gen die tijd nog steeds onduide lijkheid, dan dreigt het de ge meente met een schadeclaim. De toekomst van de huisves ting- is al enkele jaren onzeker door het Sleutelhof-project. Als dezé plannen voor een winkel galerij tussen Aalmarkt en Bree straat worden uitgevoerd, moet 7.9! Zie Pagiav 4 M van deze krant. B055 071-214421 Big Boss Leiden tussen Groenoordhollen en vioduct Verdien f 10,- schoon met Vernieuwde OMO Power. Zie advertentie verderop in deze krant. LOTTO "ITALIA"voetbalschoen met vaste noppenzooi. Maten 28 - 39. Adviesprijs 59.95 Bristolprijs geldig t/m zaterdag LEIDEN: Langegracht 5 (naast DIGR0S) Donderdag koopavond het LVC wijken. Op Breestraat 66 is namelijk een van de twee arcades van de Sleutelhof ge pland. Het LVC keert in dat geval te rug in een heel nieuw gebouw in het Sleutelhof-gebied, name lijk in het Gat van Van Nelle. Een andere mogelijkheid is dat het popcultuurcentrum neerstrijkt in Trianon. Nog altijd is onduidelijk of de Sleutelhof er komt en waar het LVC wordt gehuisvest. Directeur R. Visser van het LVC kan al die tijd geen diepte investeringen in het huidige ge bouw doen vanwege het levens zo van kapitaalvernie- Elias Canetti (89) overleden frankfurt am main/den haag De wereldbefaamde schrijver van joods-Spaanse afkomst Eli as Canetti is het afgelopen weekeinde in Zürich op 89-jari- ge leeftijd overleden. Dat meldt de Duitse kwaliteitskrant Frank furter Allgemeine Zeitung (FAZ) in haar editie van vandaag. De Duitstalige auteur kreeg in 1981 de Nobelprijs voor literatuur. De FAZ publiceert tevens in haar editie van vandaag tevens de laatste, tot nu toe ongepubli ceerde aantekeningen van Ca netti. Canetti, die in Bulgarije is geboren en in verschillende Eu ropese landen heeft gewoond en gewerkt, publiceerde in 1936 zijn eerste roman Die Blendung (Nederlandse vertaling: Het martyriumj. In 1960 volgde zijn filosofisch-psychologische stu die Masse and Macht, waarin achtergrond en aard van het fascisme centraal staan. Zijn laatste grote succes was zijn autobiografie, die tussen 1977 en 1985 verscheen in de drie delen Die gerettete Zunge (De behouden tong), Die Fackel im Ohr and Das Augenspiel. Ca netti schreef ook essays en pes simistische toneelstuken, waar in een nauwkeurig weergegeven realiteit ad absurdum wordt ge voerd. In 1972 kreeg Canetti de Georg-Büchner-Preis, een van de belangrijkste literaire onder scheidingen in West-Duitsland. tiging. Visser: „We kunnen niet langer wachten. We zijn al in gesprek met een architect over aanpassingen van ons huidige onderkomen. Ik wil "de zaalca paciteit met 200 vergroten tot 800. Ook dringend gewenst is een nieuwe entree met een aparte corridor voor de aan- en afvoer van apparatuur." Deze maand loopt het 5-jarig contract tussen bierbrouwer en het popcultuurcentrum af. In de besprekingen over een nieuwe overeenkomst (met eventueel een andere bierbrouwer) wil Visser de verbouwingsplannen 'meenemen'. „Ik moet dus de komende tijd zaken doen. Ik Dijkstal: vice-premier en Binnenlandse Zaken Formateur Kok heeft zijn kabinet rond. Aan het eind van de ochtend bereikte Kok met de onderhandelaars Walla ge, Van Mierlo en Bolkestein overeenstemming bereikte over de vraag wie er in het nieuwe kabinet zitting zullen nemen op welke posten. De formateur en premier van het nieuwe kabinet begon daarop met de ontvangst van de kandidaat-ministers. Als eerste was WD'er Dijkstal aan de beurt. De liberale vice-fractievoorzitter wordt vice-premier en komt op Binnenlandse Zaken. D66-frac- tieleider Van Mierlo wordt minister van buitenlandse za ken en tweede vice-premier. kan niet nog veel langer wach ten met een concrete opdracht aan de architect." Visser: „In het uiterste geval dient het LVC een schadeclaim in bij de gemeente. We kunnen het elkaar heel moeilijk maken. Ik houd helemaal niet van pro cederen, maar de gemeente en de project-ontwikkelaar kunnen ons niet jarenlang lamleggen met plannen die bol staan van de onduidelijkheid. Het LVC is het stadium van afwachten voorbij." Pagina 17: LVC zoekt risico en schiphol» Medewerkers van de KLM op Schiphol hebben gisteren en kele uren in een Boeing 747 naar een vermiste kat gezocht. Tevergeefs. Het was al de vierde keer dat er een zoekactie naar het dier, luisterend naar de naam Reuben, werd gehouden. Op 26 juli had de kat met de Jumbo vanuit Saudi-Arabië op Schiphol moeten aankomen. Daar zou het dier worden overgeplaatst op een vlucht naar New York. FOTO ANP FRANS.VANDERUNDE den haag gpd WD-leider Bolkestein maakte gisteravond al bekend dat hij definitief fractievoorzitter van de WD blijft. Hij wil vanuit de Tweede Kamer het kabinet-Kok kritisch volgen. „Wij hebben onze handtekening onder het regeerakkoord gezet, maar daarmee is onze fractie geen stemvee geworden", zo zei hij. „De Kamer heeft haar eigen verantwoordelijkheid De ministersposten in het paarse kabinet zijn als volgt ver deeld. PvdA: Algemene Zaken (minister-president), Sociale Zaken. Onderwijs en Weten schappen, VROM en Ontwikke lingssamenwerking. WD: Bin nenlandse Zaken (vice-pre mier), Financiën, Defensie, Ver keer en Waterstaat alsmede Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. D66: Buitenlandse Za ken (vice-premier), Economi sche Zaken, Justitie en WVC. Op het Binnenhof circuleer den gisteren tal van namen. Voor Sociale Zaken zou aan het PvdA-kamerlid Ad Melkert ge dacht worden en voor Onder wijs en Wetenschappen diens fractiegenote Tineke Netelen bos. De PvdA-post VROM zou gaan naar de Drentse oxford/leiden loman leefmans De Leidse agent Steef Haas broek heeft zijn collega's in Ox ford geholpen bij de achtervol ging en aanhouding van een groep jongeren die een treinstel hadden vernield. Op het station van de Engelse zusterstad rende hij de vandalen achterna. Uit eindelijk konden de vijf knapen ip bootjes op de rivier de Tha mes worden opgepakt. De 20- jarfge Haasbroek maakte deel uit van een elftal agenten in op leiding dat de afgelopen week deelnam aan de uitwisseling 'met Oxford. Als onderdeel van de vijfdaag se uitwisseling van een groep van ongeveer honderd Leide naars met de stad Oxford mochten de elf agenten van het bureau Hollands-Midden in Leiderdorp het dagelijkse werk van hun Engelse collega's mee maken. Bij een van deze pa trouilles samen met drie Ox- fordse bobby's bedacht de in een Nederlands uniform gehul de Haasbroek zich afgelopen zaterdag geen moment en nam aan de aanhoudingsactie deel. Dat leverde hem een vermel ding op met foto op de voorpa gina van de Oxford Mail, een van de plaatselijke kranten. De Leidse agenten, steevast aangeduid als 'Van der Valks' naar de gelijknamige inspecteur uit een politieserie, werden tij dens hun aanwezigheid in En geland ook 'getrakteerd' op een inval in een drugpand en zagen de afloop van een dodelijk ver- Van der Valk to aid of Morse Nog geen abonnee? HET WOORD IS AAN Jean de Boisson Er zijn meer slechte ouders dan slechte kinderen. VANDAAG Binnenland - Buitenland Cultuur Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen - Religie - Sport VANDAAG OOK WATERKRANT PAGINA 11 HET WEER REGEN Veel bewolking en nu en dan re gen. Later op de dag kans op wat zon Temperaturen van 13 tot 19 graden. Wind zuidwest tot west, kracht 3 tot 4. Aan de kust nu en dan kracht 6. saris der koningin Margreet de Boer. Voor Ontwikkelingssa menwerking wordt Jan Pronk al weken genoemd; maar gisteren dook ook de naam op van oud kamerlid Eveline Herfkens, die enkele jaren geleden een direc tiefunctie bij de Wereldbank in Washington kreeg. Voor Verkeer en Waterstaat zou de WD kamerlid Annema- rie Jorritsma-Lebbink op het oog hebben. In verband met Defensie dook gisteren de naam op van ex-fractieleider Joris Voorhoeve, na zijn gedwongen vertrek als WD-fractievoorzitter momenteel directeur van het Instituut Clingendael. Wie Van Mierlo's gedoodverf de ministers zijn is ook nog niet helemaal duidelijk. Wel is zeker dat D66-kamerlid Gerrit-Jan Wolffensperger voorbestemd is fractieleider te worden. Kamer lid Jacob Kohnstamm gooit vol gens ingewijden hoge ogen voor zowel Justitie als voor WVC, maar voor laatstgenoemde post lijkt ook mevrouw Borst-Eilers (vice-voorzitter van de Gezond heidsraad) een goede kans te maken. politieke Voor alle mensen die op vakan tie waren viert Hans Verkerk Keukens nog een keer zijn dub bel feest. Hans Verkerk Keukens bestaat 30 jaar en opende zijn 40e filiaal. En dat vieren wij met een ongelofelijke actie. Als u deze week in één van onze filia len een complete keuken koopt krijgt u 5 apparaten gratis: OVEN - KOOKPLAAT KOELKAST - AFZUIGKAP VAATWASSER of de helft van de geldwaarde als extra korting. Kom snel langs en profiteer NU van deze actie. inbiedingen. NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. r Ja, dat is goed nieuws "1 Dus neem ik i nu een abonnement, i Tel: I (I.vm. controle bezorging) Na de eerste 2 weken I betaal ik mijn abonnement: Per maand automatisch I 29.30) J Per kwartaal via acceptgiro 85,55) automatisch 84,55) I j Nr. bank/giro: I Handtekening:, Of bel 071-128030 keersongeval. Bij de officiële ontvangst van de honderdkop- pige Leidse delegatie op het stadhuis van de zusterstad ging de meeste aandacht dan ook uit naar de jonge politiegroep.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1