Leidsch Dagblad Heerma is eerste keus voor CDA Referendum ja of nee? Provincie Holland slechts kwestie van tijd Duitsers erg bang voor Russische atoommaffia Veenlijk opnieuw vermoord 'Contract Nordholt wordt nageleefd' BEL: 071-128030 GOED NIEUWS 2d WOENSDAG 17 AUGUSTUS 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40544 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 LEIDEN. HENNYV Hel Leidsch Dagblad steunt de actie om een referendum uit te lokken over de bouw bij het Koninklijk Militair Invali denhuis aan de Hoge Rijndijk in Leiden. Omwonenden wil len via het referendum de dis cussie over verdere verstede lijking van Leiden op gang krijgen. Daarvoor zijn in eer ste instantie 1500 handteke ningen nodig van kiesgerech tigde Leidse burgers. Op basis van de in 1987 uitge brachte nota 'Bouwen in be staande wijken' bouwt Leiden op allerlei open plekken in de stad. Daarna is het beleid nooit - meer ter discussie ge steld. Hoewel vele Leidenaars te hoop lopen tegen de bouw plannen, vinden zij vrijwel nooit gehoor in de politiek. Volgens de gemeente is bouwen noodzakelijk om Leidse woningzoekenden te huisvesten. Het bebouwen van 'lege' plekken is des te meer noodzakelijk omdat er met de regio al meer dan tien jaar tevergeefs overleg wordt gevoerd over grote bouwloca ties buiten de stad. De ge meente blijft dus zoeken naar ruimte in de stad, met als ge volg dat Leiden steeds meer versteent. De vraag of dat be leid het juiste is wordt - met het Koninklijk Militair Invali denhuis als voorbeeld - aan de Leidse kiezers voorgelegd via het referendum. Pagina 13: Brief aan de le- Geen schuld 3 Artsen uit het Grens hospitium in Amster dam hebben geen schuld aan de dood van een zwangere asielzoekster. Carlos 5 Carlos is niet volgens de regels door Sudan aan Frankrijk uitgeleverd. Hij is ontvoerd. Dat zegt I een van zijn advocaten. Oasefestival A v'jft'en popbands I 3 uit de Bollenstreek zullen zaterdag acte de présence geven op het Siemerink y« -7 De Rijnsburger ten- 1/ nisser Jan Siemerink j versloeg gisteren in New Haven de als vierde ge- Oasefestival in Noordwijk. j plaatste Andre Agassi. Moment afhankelijk van afsplitsing grote steden GS: flitstrein door Groene Hart via tunnel De vorming van de provincie Holland is nog slechts een kwestie van tijd. Gedepu teerde staten van Zuid-Holland hebben gis teren definitief te kennen gegeven met Noord-Holland te willen fuseren. Wanneer de nieuwe provincie Holland een feit zal zijn, is nog onduidelijk. In elk geval is de fu sie pas op het moment dat de grote steden (Amsterdam, Rotterdam en eventueel Den Haag) als stadsprovincies zelfstandig verder gaan. De samenvoeging maakt wetswijzi ging nodig en zal dus enkele jaren vergen. Volgens gedeputeerde bestuurlijke zaken en plaatsvervangend commissaris der Ko ningin I. Günther is samenvoeging van de twee Hollanden de beste manier om een krachtig bestuur te houden nadat de grote steden zijn afgesplitst. Inmiddels is zeker dat de hoofdstad en de havenstad als afzonder lijke stadsprovincies verdergaan. De toe komst van Den Haag is nog onduidelijk. Voor Günther staat de vorming van de nieuwe provincie Holland los van de toe komst van Den Haag. „Samensmelting van Zuid- en Noord-Holland is de beste oplos sing, zelfs als Den Haag tot Zuid-Holland blijft behoren", aldus Günther. Het besluit betekent dat de ambtenaren van Zuid-Holland waarschijnlijk maar zeer korte tijd in 'hun' nieuwe provinciehuis zul len kunnen zitten. Het gebouw aan de Zuid-Hollandlaan/Koningskade wordt ge deeltelijk gesloopt en herbouwd. Over 2,5 jaar moet het nieuwe provinciehuis klaar zijn. In de tussentijd worden de ambtena ren in het voormalige pand van Nationale Nederlanden ondergebracht. Rijnsburger laat Tiende Legioen herleven in tin RUNSBURG KARIN V Na bijna 2000 jaar keert het Ro se Tiende Legioen weer te- n deze contreien. Op wat kleinere schaal weliswaar, maar daarom niet minder massaal. Over vijf jaar moeten ze er zijn: 12.500 man inclusief hulptroe pen en belegëringswerktuigen. De terugkeer van het Tiende Legioen is het werk van Rijns- burger Rinus Brandt en een groepje enthousiaste helpers. Ze bouwen het roemruchte Ro se leger de komende jaren tinnen soldaatjes zo na tuurgetrouw mogelijk na. De uniformen en eretekens van de soldaten worden geschilderd in de oorspronkelijke kleuren, zo ver die bekend zijn, en de uitrustingstukken exact ge kopieerd. Het legioen komt uit eindelijk, op een schaal van 1: 120, te staan op een tien bij twee meter groot tafel, waarop errein uit de omgeving van Nijmegen is nagebootst. Als de opstelling klaar is, zal ze worden tentoongesteld in Engeland en mogelijk ook Duitsland en de Verenigde Sta ten. Het is de bedoeling dat het legioen daarna een plek krijgt in het Legermuseum in Delft. Demissionair staatssecretaris Enneüs Heerma (volkshuisvesting) maakt de meeste kans de gisteren af getreden CDA-fractieleider Elco Brinkman op te volgen. Een 'commissie van drie', Tweede-Kamervoorzitter Deet- man, vice-fractievoorzitter Wolters en Kamerveteraan Beinema, zal morgen een opvolger aanwijzen. De Twee de-Kamerfractie en het bestuur van het CDA hebben met teleurstelling maar ook met begrip gereageerd op het vertrek van Brinkman. Ook plutonium in België BRUSSEL. ANP De Belgische staatsveiligheids dienst heeft dit jaar pogingen van Tsjechen om laag-radioac- tief materiaal te verhandelen verijdeld. Dit heeft de Gazet van Antwerpen woensdag gemeld. Het is niet zeker of de Tsjechen, die in een bende opereerden, ook echt over gevaarlijk materi aal beschikten, zoals de smok kelaars die onlangs in Duitsland zijn opgepakt. Op het van de transactie kwamen niet opdagen. Naast Heerma worden als op volger van Brinkman ook CDA- buitenlandspecialist De Hoop Scheffer, oud-minister van jus titie Hirsch Ballin en staatsse cretaris Van Rooij van buiten landse handel genoemd. Opvol ging moet snel worden gere geld, omdat mogelijk volgende week al de regeringsverklaring van het nieuwe paarse kabinet- Kok in de Tweede Kamer aan de orde is. Brinkman werd tot zijn be sluit gedwongen na een geheim beraad van de CDA-top, maan dag in Zoetermeer. Waarne mend voorzitter Lodders liet hem daar weten hoe negatief er in 'brede lagen' van de partij over hem werd gedacht. Brink man kreeg van het bestuur het advies zich te beraden over zijn positie. Een dag later legde de CDA-leider zijn functie neer. Waarnemend fractievoorzit ter Wolters prees Brinkman gis teren voor de 'voortreffelijke wijze' waarop hij de afgelopen vijf jaar leiding gaf aan de frac tie. „Hij toonde moed en span kracht in deze moeilijke tijd", aldus Wolters, die zich teleurge- steld toonde maar wel respect had voor Brinkmans besluit. PvdA-fractievoorzitter Walla ge vindt het aftreden van Brink man 'zeer spijtig'. „Maar poli tiek is nu eenmaal een hard vak." WD-leider Bolkestein zei dat hij met Brinkman goed had samengewerkt en dat hij zich al verheugde op een relatie die een spiegelbeeld zou zijn van de afgelopen vier jaar." D66-leider Van Mierlo vindt het sneu voor Brinkman. Hij krijgt een gro tere portie straf dan hij in relatie tot de verkiezingsnederlaag ver dient." Brinkman blijft vooralsnog kamerlid totdat hij iets anders op zijn pad tegenkomt. Naar verluidt freeft de oud-minister van WVC trek in het burge meesterschap van Den Haag, een functie die binnenkort vrij komt. Pagina 2: Brinkman was niet opgewas sen tegen Haagse beklemming. Er is meer nodig voor herstel CDA. Gevallen leiders komen meestal weer op hun pootjes terecht. Elco Brinkman wordt thuis in Leiden welkom geheten doorzijn echtgenote Janneke. foto anp bramcebuys De provincie Zuid-Holland kiest voor een hoge snelheidslijn (HSL) door het Groene Hart. Wel will het een circa tien kilo meter lange tunnel tussen de Oude Rijn en de Ringvaart van Haarlemmermeer om dat Groe ne Hart te sparen. Dit zei gede puteerde T. Jansen (verkeer) vanochtend bij het presenteren van het provinciale standpunt over de HSL. De tunnel plus wat aanpas singen bij Bleiswijk en Bent woud maken het tracé 700 mil joen gulden duurder volgens de berekeningen van de provincie. Volgens de gedeputeerde blijft het daarmee altijd nog 300 mil joen goedkoper dan het tracé langs het bestaande spoor. „Bo vendien moet- het de rijksover heid wat waard zijn dat provin cies hetzelfde model kiezen als het oude en het nieuwe kabi net", aldus Jansen. Want, zo meldde hij vanochtend, Noord- Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant kiezen voor nieuw spoor. Alleen in het Zuid hollandse provinciebestuur is nog enige verdeeldheid. Een meerderheid van WD en PvdA kiest voor een hoge snelheids lijn langs hetzelfde Groene- Harttracé als het kabinet: dus oostelijk van Zoetermeer en westelijk van Hoogmade. Een minderheid van D66 wil de HSL langs de A4 bij Leiderdorp. In beide varianten willen GS de tunnel onder het Groene Hart door. Een keiharde eis is het volgens de provinciebestuurder niet. „We hebben niet gezegd dat er geen HSL komt als er niet aan onze voorwaarden wordt voldaan." Het standpunt zou kunnen wijzigen na kritiek van statenleden of wanneer lopend onderzoek aantoont dat flitsen over of langs bestaand spoor toch kan. Voorlopig zegt Jansen: „We hebben een weldoordachte keuze gemaakt waarbij we zo veel mogelijk rekening hebben gehouden met de belangen van burgers en de UVS zaterdag verrast ROAC In de eerste ronde van de LD- Cup speelde de nieuw opge richte zaterdagafdeling van UVS gisteren zijn eerste wedstrijd. De Leidse ploeg versloeg ROAC met maar liefst 5-0. In de eerste ronde deden zich verder nau welijks verrassingen voor. De Voorschotense derby Randstad Sport - SV Voorschoten werd gewonnen door SV Voorscho- 4NUUSENBURG CORRESPONDENT De Verenigde Staten hebben Rusland gisteren gevraagd te zorgen voor een betere beveili ging van splijtstof in het land. Duitse autoriteiten onderschep ten kortelings de vierde zending Russisch splijtstof (2 gram plu tonium). Volgens Rusland over drijven de Duitsers de zaak en is er met de veiligheid niets.aan de hand. In Duitsland zit de angst er na de vier 'plutonium-vangsten' goed in. Het boulevardblad Ex press uit Keulen vertolkte met een vette kop ongetwijfeld de stemming onder zijn meeste le zers: 'Meneer Jeltsin, wij zijn bang!'. De grootste vangst de den de Duitse autoriteiten vori ge week woensdag toen zij drie mannen arresteerden met drie ons plutonium in een koffer. Het drietal, twee Spanjaarden en een Colombiaan, waren even tevoren met een lijnvlucht uit Moskou geland. Maandag bleek dat zij in totaal vier kilo van het explosieve spul in de aanbie ding hadden. Prijs: 250 miljoen dollar (bijna 440 miljoen gul den). Niemand twijfelt eraan dat verreweg het meeste materiaal uit de voormalige Sovjetunie komt. Maar de Russen wijzen de beschuldigingen dat zij niet optreden tegen de smokkelaar verontwaardigd van de hand: uit hun fabrieken en laboratoria wordt niets vermist. Toch moet de bron in het voormalige militair-industriële complex van de voormalige Sovjetunie worden gezocht. In honderden geheime fabrieken ontwikkelden en produceerden daar duizenden geleerden de chemische, biologische en nu cleaire wapens die van het land een supermacht hebben ge maakt. Na de ineenstorting van het Sovjet-imperium waren de wa penfabrieken niet meer nodig. Er waren plannen om ze om te bouwen voor de produktie van vreedzamere artikelen, maar die kwamen zoals zoveel plannen in het post-communistische Rusland, niet van de grond. Duizenden kerngeleerden raak ten brodeloos of moesten van een hongerloon zien rond te ko men. Een aantal van hen moet besloten hebben hun toegang tot nucleair materiaal te gelde te maken. Zij werden de leveran ciers van de zogenaamde 'atoommaffia' die pu de Duit sers de stuipen op het lijf jaagt. De Duitse regering heeft nu besloten de zaak op het hoogst mogelijke niveau aan de orde te stellen. Bondskanselier Kohl heeft aangekondigd dat hij zich er zelf mee gaat bemoeien en zal een speciale afgezant naar de Russische president Jeltsin sturen. Reconstructie schiet Haarlemmer in verkeerde keelgat U RUN/HAARLEM HENK GEIST Tweeduizend jaar geleden werd ze al eens ver moord en aanstaande zondag wordt het nog eens overgedaan. In het Archeon in Alphen aan de Rijn wordt dan de moord op het Meisje van Yde gereconstrueerd. Het toentertijd 16 jaar oude meisje werd met een touw gewurgd voor dat zij in het veen werd gegooid. In Alphen krijgt een pop een touw om de nek om vervol gens in een kunstmatig vennetje gesmeten te worden. „Dat is toch niet normaal meer als je zoiets gaat doen", reageert A. Andriessen (71) uit Haarlem verontwaardigd. „Waarom moet dat, het is toch nergens goed voor. Ik begrijp die mentaliteit niet, laat dat kind met rust. Het is een aantasting van de geestelijke volksgezond heid. Brandstapels of kruisigingen speel je ook niet na." Het zit hem ook dwars dat de recon structie juist op zondag plaats vindt, als het druk is in het Archeon en er veel kinderen rondlopen. „Die kijken daar naar en krijgen er De hele reconstructie is volgens Andriessen ook niet gebaseerd op overlevering. „Men neemt aan dat het een rituele moord was. Maar niks daarover staat vast. Al zou het zo zijn, dan nog is het nu pure fantasie, een soort toneel spel. Waar dient dat nu voor?" Andriessen nam er dan ook geen genoegen mee en belde de po litie in Alphen aan de Rijn. Die gaven niet thuis. Een moeilijk geval vonden ze het, dat wel, makr niet strafbaar, en dus kunnen ze er niks aan doen. Ook directeur J. Geerlink van het Archeon bleek niet om te praten. Geerlink: „Wij laten in ons park de dagelijkse dingen uit de oudheid zien. Waarom zou je ook een bijzondere ge beurtenis niet eens reconstrueren en laten zien. Het meisje is gewurgd als een soort offer, dat was toen een deel van het leven. Dat proberen we weer tot leven te brengen, ook al klinkt dat hier wat sarcastisch." Om een afgrijselijke schok bij het publiek te voorkomen wordt er van te voren duidelijk gemaakt wat er gaat ge beuren. Ook wordt aangeraden om kinderen onder de tien jaar niet te laten kijken. Eerder dit jaar werd ook het veenlijk zelf, dat in 1897 werd gevonden bij het Drentse dorp Yde, al gereconstrueerd. Aan de hand van de stoffelijke resten werd een nauwkeuring beeld gemaakt van hoe het meisje er in werkelijkheid uit moet hebben gezien. .Monique Hos (30) uit Haarlem kwam in een wedstrijd naar voren als een perfect gelijkende hedendaagse dubbel gangster van het veenlijk. Vorige week werd ze door he| Archeon benadert om ook aanwezig te zijn bij de eenmalige herhaling van de moord. Maar dan niet als Meisje van Yde zelf, want daarvoor was een actrice aangetrokken. Hos mag meedoen als zusje van het lijk. „Dat vind ik wel jammer, ze vonden dat het een actrice moest zijn, omdat die beter kan acteren. Dat meisje krijgt nu een pruik op." Ze ziet niet echt uit naar de voorstelling. „Ik vind het een beetje luguber, het idee dat je dubbelgangster daar weer vermoord wordt. In het kader van het themapark is het misschien wel leuk, maar of het nou echt zo moet weet ik niet." Haar deelneming hing overigens nog even aan een zijden draadje. Het Drents Muse um in Assen, waar het veenlijk bewaard wordt, heeft een soort copyright op Hos als heden daagse dubbelgangster. Er is met Hos een af spraak dat zij niet her en der met haar gezicht reclame mag maken. Maar voor haar moord kreeg ze groen licht. Burgemeester Patijn van Amsterdam: AMSTERDAM Burgemeester Patijn van Am sterdam zegt niets te kunnen veranderen aan het arbeidscon tract van zijn hoofdcommissaris van politie. Nordholt. Hij vindt de arbeidsvoorwaarden wel 'aan de ruime kant'. „Ik zou het wellicht anders hebben gedaan en met een toekomstige korpschef doe ik het zeker an ders." Nordholt zelf is niet plan op te stappen. fJij zei gisteren zich tot het uiterste te zullen verzet ten als er aan zijn arbeidsvoor waarden wordt getornd. „Aard, zwaarte en inhoud van het werk zijn ernaar", yerdedigt Nordholt zijn jaarinkomen van ruim 240.000 gulden. De persoonlijke toelage van 40.000 gulden per jaar, de vrij heid sinds vorig jaar om met behoud van salaris op te kun nen stappen en eventueel niet meer te hoeven werken en daar nog eens bij geteld het mandaat om zelfstandig zijn personeels beleid te voeren, geven aan dat Nordholt bij zijn aanstelling in 1986 goede zaken heeft gedaan. Uit alle onderdelen van het gis teren openbaar gemaakte con tract wordt duidelijk hoezeer de toenmalige burgemeester Van Thijnhèm wilde. Het jaarinkomen van ruim A/og geen abonnee HET WOORD IS AAN Comtesse Diane Leven is: steeds weer iets beters verwachten. VANDAAG Binnenland - Buitenland - Cultuur Religie12 Sport17,18,19 VANDAAG OOK WATERKRANT PAGINA 11 HET WEER Verwachting van het KNMI voor morgen Eerst buien Gedurende de nachten ochtend enkele buien. Minimumtempera tuur omstreeks 11 graden. In de middag en avond overwegend droog en nu en dan zon. Middag- temperatuur ongeveer 19 graden. Wind noordwest tot west 5. Dronkaard giet benzine over restaurateurs Een 31-jarige Utrechter heeft gisteravond na een ruzie gepro beerd twee restauranteigenaren en hun zaak aan het Henri Dunantplein in Hillegom in brand te steken. Agenten voor kwamen een vuurzee door de man net op tijd te arresteren. De man kreeg het aan de stok met de restaurateurs toen ze hem eerder op de avond vroe gen hun zaak te verlaten. De man was volgens hen stom dronken. Hij vertrok pas nadat de politie erbij kwam. Hij dreigde met brandstich ting en even later zag de politie hem bij het restaurant met een jerrycan benzine. Voordat de politie was gekeerd zag de man kans beide restauranteigenaren en hun terras met benzine te overgieten. NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. I Ja, dat is goed r Dus neem ik i nu een abonnement, i 240.000 gulden bestaat uit drie elemènten: 180.000 salaris, 20 mille onkostenvergoeding en de omstreden toelage van 40 mille. Die toelage diende om zijn be steedbaar inkomen op peil te houden, aldus Nordholt. „Wan neer je iemand op een bepaalde plaats wilt hebben, geldt het marktmechanisme. Zoals het nu is geregeld, is het een belem mering de mensen daar te krij gen waar je ze wilt hebben." De geplaagde korpschef ook al hevig in opspraak tijdens het IRT-debat eerder dit jaar wist zich gisteren slechts deels gesteund door zijn nieuwe baas Patijn. Deze beoordeelde het contract van Nordholt als 'uit zonderlijk', maar vogede eraan toe dat 'een contract een con tract is en dus moet worden na gekomen'. Nordholt verklaarde gisteren dat hij in januari had willen op stappen toen Van Thijn was ge vraagd minister te worden. Na mentale druk van Van Thijn be dong Nordholt een nieuw ar beidscontract. Daarin kreeg hij de mogelijkheid per 1 oktober 1994 met behoud van salaris een andere functie binnen de gemeente Amsterdam te gaan vervullen, of helemaal niet meer te gaan werken. Tel: I (T.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken I betaal ik mijn abonnement: Per maand automatisch I 29,30) Per kwartaal via acceptgiro 85,55) I automatisch 84,55) I I I Nr. bank/giro: - Ofbel 071-128030 712141 400114

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1