Leidsch Hl Dagblad 'Moslims snel wapens leveren' 'Meest smogachtige dag van het jaar' 'Tien miljoen kijkers voor Rwanda-TV-actie' V rachtafhandelaars Schiphol in actie De Waag onder water Rampenbestrijding op Schiphol ongecoördineerd Leidse NVM ontkent prijsafspraken Minder tulpen met Kerst BEL: 071-128030 GOED NIEUWS VRIJDAG 5 AUGUSTUS 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40534 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 De nationale TV-actie voor Rwanda, morgenavond, draagt een ingetogen karakter. Artiesten werden geselecteerd op kwaliteit en integriteit. De deelnemers aan de muzikale manifestatie op het Museumplein in Amsterdam gaan gehuld in zwart- en grijstinten. De enige uitzondering hierop is het optreden van Stanley Burleson, die samen met een groot aantal Afrikaanse zangers en dansers in kleurrijke gewaden het lied Oase ten ge hore brengt. De organisatoren deden gisteren het definitieve programma uit de doeken dat door alle Nederlandstalige TV-zenders wordt uitgezonden. Naar verwachting zullen tien miljoen mensen in België en Nederland naar de actie kijken. De definitieve op brengst zal pas woensdag bekend worden gemaakt. Tijdens het programma wordt op twee momenten een tussenstand gege- De gezamenlijke hulporganisaties hopen op een opbrengst van 25 miljoen gulden. Andere organisatoren noemen bedra gen van 50 miljoen en meer. Pagina 2: 'Dan vraag je niks meer, dan help je gewoon'. Asieltoerisme 3 Het probleem van de 'asieltoerist' is helemaal niet nieuw. Jaren geleden al ontdekten Oosteurope- se jongeren het trucje. Algerije 5 De Franse politie heeft elf mensen aangehou den die ervan worden ver dacht tot Algerijnse funda mentalisten te behoren. Banen weg in VS 6 Bij diverse Amerikaan se ondernemingen staan opnieuw vele dui zenden banen op de no minatie te verdwijnen. Rondvaart 9 Het kleinste rondvaart bootje van Zuid-Hol land vaart op de plas van recreatiegebied Vlietland. Groninger Museum /i O Groningen staat tot I 3 aan de zomer van 1995 geheel in het teken van het nieuwe Groninger I Museum. Serviërs verbreken alle banden met Bosnische Serviërs Nu de Servische president Milosevic alle banden met de Bosnische Serviërs heeft ver broken, is het hoog tijd dat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties het wapenem bargo tegen de moslims opheft. Als dat niet gebeurt, dan zullen islamitische landen dat zelf doen. Dit bericht kwam gisteren in Genève naar buiten tijdens een conferentie van acht ministers van buitenlandse zaken van het islamitische blok binnen de Verenigde Naties. Bosnië uit werken. Sardar Ah mad Ali liet doorschemeren dat deze hervatting van militaire steun aan Sarajevo wellicht kan worden gecoördineerd met de Amerikanen, die ook overwegen die stap te nemen. Hij bena drukte eerst te willen afwachten of de Veiligheidsraad 'het recht op zelfverdediging van de mos- Onder voorzitterschap van de Pakistaanse minister Sardar Ah mad Ali besloot deze nieuwe 'contactgroep' op korte termijn tot een topconferentie. Islami tische regeringsleiders moeten dan een 'actieprogramma' voor lims erkent.' Volgens de islami tische ministers is de tijd nu rijp voor diplomatieke banden tus sen Bosnië-Hercegovina en Klein-Joegoslavië (Servië en Montenegro). Door de breuk van Milosevic met de Bosnische Serviërs en de direct daaropvolgende sluiting van de grenzen met het door hen beheerste gebied in Bosnië, zijn de Bosnische Serviërs in een volkomen isolement ge raakt. De breuk kwam nadat de Bosnisch-Servische leider Ka radzic en de zijnen het vredes plan voor Bosnië opnieuw had den afgewezen en een referen dum over het plan hadden aan gekondigd. Volgens Milosevic gaan achter de afwijzing van het vredesplan 'de persoonlijke be langen schuil van zwarthande laren en van mensen die bang zijn dat hun misdaden kunnen worden vastgesteld'. Het refe rendum is volgens hem een af leidingsmanoeuvre. Intussen woedden gisteren op talloze plaatsen aan het Bosni sche front bittere gevechten. Bosnische Serviërs hebben bij een overval op een VN-opslag- plaats diverse zware wapens buitgemaakt. De buit .bestond onder meer uit een tank, twee pantserwagens en luchtafweer geschut. De VN hebben niet met wapens gepoogd de diefstal te verhinderen. Pagina 5: Verontwaardigd en strijdbaar staan Bosnische Ser viërs alleen. schiphol. eric jan Personeel van vrachtafhande- laars heeft vanmiddag om twee uur een demonstratieve bijeen komst op Schiphol gehouden. De werknemers zijn ontevreden over de brief die de directie van de luchthaven (NVLS) heeft ge stuurd. Daarin staan volgens hen onvoldoende garanties voor het behoud van werkgelegen heid en arbeidsvoorwaarden bij hun in moeilijkheden verkeren de werkgevers. De 13 met een demonstratieve op tocht op het Schiphol-terrein. Een uur later herhaalden de ac tievoerders voor het gebouw van de luchthavendirectie hun eis, dat de NVLS ingrijpt in de moordende concurrentiestrijd tussen hun werkgevers. Die leidt tot slechtere arbeidsvoor waarden en verlies van arbeids plaatsen. Bij de manifestatie waren ook vakbondsvertegenwoordigers aanwezig. Tot nu toe gaat het - in elk geval formeel - om een actie van werknemers die nog niet door de bonden is overge nomen. „Het gaat erom dat we de directie luid en duidelijk la ten weten dat het zo niet verder kan," verklaarde een van de ac tievoerders. De Schiphol-directie liet eer der weten zich niet actief te wil len bemoeien met de proble men bij de vrachtafhandelings- bedrijven. Een belangrijke eis van de werknemers is de invoe ring van minimumtarieven, maar de luchthavendirectie wil alleen een onafhankelijke ac countant laten onderzoeken of sprake is van valse concurren- Sincjs vorig jaar het Ameri kaanse Ogden zich als derde be drijf in deze branche op de- luchthaven vestigde staan de prijzen onder druk. Ogden zou onder de prijs werken, waar door bij concurrent Aero Ground Services honderden ba nen verloren gingen. Schiphol zou onvoldoende zijn ingesteld op rampenbestrijding. De gang van zaken rond de op 4 april neergestorte Cityhopper leverde het bewijs van de „ui terst chaotische en veelal onge coördineerde" hulpverlening. Dat staat in een intern rapport van de veiligheidsadviseur van de luchthaven. Het Parool pu bliceerde gisteren delen uit het rapport. Volgens een woordvoerster van Schiphol heeft het rapport geen status en worden er geen conclusies over de rampenbe strijding in getrokken. Het zou slechts gaan om een 'verzame ling gegevens, die de veilig heidsadviseur na gesprekken over de crash heeft opgeschre ven. Dat is de normale gang van zaken na ieder voorval waar voor de alarmregeling in wer king treedt. Als alle betrokkenen commentaar hebben geleverd, komt er een definitief rapport. Direct na de ramp ontstond er discussie over de hulpverle ning. Doordat het vliegtuig bui ten het luchthaventerrein in een drassig weiland terechtkwam, konden brandweerwagens en ambulances niet bij het toestel komen. Met behulp van een tractor met boerenkar werden de gewonden en drie doden af gevoerd. Tropische kwal leiden* rudolf kleun Een in Europa zelden voorko mende tropische zoetwaterkwal is de afgelopen dagen in de Hol landse wateren aangetroffen. Medewerkers van het Hoog heemraadschap van Rijnland troffen de kwal aan in dé Reeuwijkse Plassen bij het ne men van watermonsters. Maar het diertje is ook in de Haarlem mermeer waargenomen. Daar om mag worden aangenomen dat de kwal - onder biologen bekend als craspedacasta sover- byi - vrij algemeen voorkomt in de Hollandse wateren. Het diertje heeft een doorsne de van ongeveer twee centime ter. In tegenstelling tot de be kende zeekwallen, is contact met de huid onschadelijk. 'Nooit klachten daarover gekregen M. Sedelaar, voorzitter van de Leidse afdeling van de Neder landse Vereniging van Make laars (NVM), zegt dat makelaars in de Leidse regio geen prijsaf spraken hebben gemaakt. „Vanuit het publiek heb ik nooit klachten gekregen dat wij alle maal hetzelfde rekenen." De beschuldiging van Eigen Huis dat vermoedelijk in tientallen gemeenten prijsafspraken wor den gehanteerd, wil Sedelaar 'eerst bewezen zien'. „Maar als het zo is, dan is dat een verwer pelijke zaak. Het moet niet zo zijn dat een adviestarief een verkapte vorm van onderlinge prijsafspraak is." De Economische Controle Dienst (ECD) is een onderzoek begonnen naar klachten over tariefsafspraken onder make laars. De klachten zijn afkom stig van leden van de Vereni ging Eigen Huis die met derge lijke afspraken zijn geconfron teerd. Een oproep van de Ver eniging Eigen Huis, om duide lijke gevallen van onderlinge af spraken te melden, heeft tot re acties uit tientallen gemeenten geleid. Alleen uit de provincies Groningen en Drenthe zijn nog geen vermoedens van overtre dingen gekomen, aldus de woordvoerder van Eigen Huis in Amersfoort. Sedelaar, makelaar in Sassen- heim, is niet op de hoogte van tarieven die NVM-makelaars in de Leidse regio hanteren. „Ik beschik niet overzichten Het adviestarief 1,85 procent van 'an een huis (ex- van prijzen, van de NVM ii de opbrengst clusiefBTW). Ook al zou het merendeel van de makelaars zich aan de ad viesprijs houden, dan toont dat nog geen onderlinge afpraak aan, zegt Sedelaar. „Er ligt een adviestarief van de NVM en ie dereen is vrij zich daar niet of wel aan te houden. Het is niet zo dat klanten het tarief kunnen daar zo'n tien procent tulpen minder worden geoogst. Dat zelfde resultaat geldt voor hya cinten en narcissen. Oorzaak van de slechte oogst is de natte herfst, winter en voorjaar. Bol len hebben minder wortels ge maakt, waardoor de gelijk daar op volgende droogteperiode fu nest voor veel bollen was. leiden De monumentale Waag aan de Aalmarkt in Leiden biedt dezer dagen enige verkoeling. In het kader van de beeldende kunst manifestatie 'De Hollandse Tuin' is de binnenplaats van het monument omgetoverd tot een binnentuin met een waterbassin dat een paradijselijke oase verbeeldt. Op een eilandje van grind staat een boom en dat maakt het klassiek aandoende tafereel bijna compleet. Alleen een badende Cleopatra ont breekt. De manifestatie duurt tot en met 25 september. foto marieta kroft De kans is groot dat er met Kerstmis veel minder bosjes tul pen in de winkel te koop zijn dan normaal. Oorzaak: de bol len zijn, als gevolg van het kou de voorjaar, later geoogst. „Daardoor komen de bollen ook later tot ontwikkeling. Dat scheelt tien tot veertien dagen", vertelt H. Hoogenboom van de Koninklijke Algemeene Vereeni- ging voor Bloembollencultuur (KAVB), afdeling Roelofarends- Behalve met een late oogst kampt de bollensector ook met een opbrengst die tegenvalt. Volgens A. Vollebregt van de KAVB in Hillegom worden er tien tot vijftien procent minder, bollen uit de grond gehaald dan vorig jaar. Vooral de oogst van tulpen in de kleigebieden valt fors tegen. Daar kan het oogst- resultaat tot 25 procent lager uitvallen dan in 1993. Voor zandgebieden, zoals de Bollenstreek, is de oogst minder desastreus. Vollebregt schat dat Bij vliegramp in Siberië 47 doden Een Russisch militair transport vliegtuig is vanmorgen in Sibe rië neergestort. Volgens een de fensiewoordvoerder zijn alle 47 inzittenden om het leven geko men. Het ongeluk gebeurde toen het viermotorige Antonov- propellervliegtuig afdaalde voor dë landing op een militair vlieg veld in Bada, 225 kilometer ten zuidwesten van Tsjita, bij de grens met China. Over de oor zaak van de ramp is nog niets bekendgemaakt. Bij vier eerdere incidenten met militaire vliegtuigen van verschillende types kwamen dit jaar in totaal 29 mensen om het leven. De ramp bij Bada is het derde ernstige vliegtuigon geluk in Siberië dit jaar. In janu ari verongelukte een Toepolov bij Irkoetsk, waarbij 120 men sen omkwamen. Zeventig do den vielen in maart bij de ramp met een Airbus bij Novokoez- netsk. bilthoven/den haag anp De vorming van zomersmog boven Nederland heeft gisteren een voorlopig hoogtepunt voor dit jaar bereikt. Op de grens tussen Zuid- en Noord-Holland werd een niveau gemeten van 303 microgram ozon per kubieke meter. Dat heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) meegedeeld. „Het was tot dusver de meest de smogachtige dag van dit jaar", aldus een woordvoerster. In de meeste provincies was gisteren sprake van matige smogvorming (tot 240 micro gram). In Overijssel, Utrecht, Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant werden pieken ge meten van boven de 240 microgram. Er is dan sprake van ernstige smogvorming. Tegen de avond daalde het niveau in het hele land. Zomersmog ontstaat door de combinatie van luchtvervuiling en zonlicht. Vanaf het ni veau van matige smog kunnen klachten ont staan bij mensen met een ziekte aan de lucht wegen of bij mensen die zich inspannen in de buitenlucht. Voor vandaag verwacht het RIVM matige smog. Het geeft geen pas huishoudens op te roe pen overdag zuinig te zijn met stroom, als de grootverbruikers hun elektriciteitsbehoefte niet of nauwelijks verminderen. De ministers van economische zaken en milieubeheer zou den tijdens deze tropische omstandigen de grote stroomverbruikers dan ook dringend moeten verzoeken hun produktie en energie verbruik aan te passen. Dat stelt Tweede Ka mcrlid R. Roppe (SP) gtisteren in schriftelijke vragen aan de ministers Andriessen en Alders. Poppe steli dat grote ondernemingen hun stroom toch al vaak goedkoper krijgen dan de huishoudens. Het moeten dan ook juist deze ondernemingen zijn die een bijdrage kunnen leveren aan een noodzakelijk lagei energiever bruik. De stichting Natuur en Milieu liet zich deze week in soortgelijke bewoordingen uit. De hittegolf heeft de vogels in stedelijke ge bieden van hun drinkwater beroofd. Vogelbe schermers raden mensen aan een bakje water in de tuin te zetten. De Belgische vogelbe scherming heeft gisteren een oproep gedaan „aan elkeen van goede wil om in het wild le vende vogels hulp te bieden". Door de extre me warmte zijn ondiepe plassen en vijvers opgedroogd, waardoor de vogels van drinkwa ter verstoken raken. Met name zaadetende vogels hebben daar onder te lijden. Een merkwaardig contrast op de dijk in Volendam: Toeristen met ontbloot bo venlijf staan in de tropische hitte oog in oog met de kerstman. foto anp herman pieterse Nog geen abonnee HET WOORD IS AAN A. den Doolaard Ik voel mij niet zo ontzaglijk v heven boven mijn hond. VANDAAG Binnenland - Buitenland Cultuur Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen Info Religie- VANDAAG OOK WATERKRANT PAGINA 9 HET WEER Verwachting tot morgenavond Enkele onweersbui Half- tot zwaarbewolkt en een en kele regen- of onweersbui, maar in het midden en oosten eerst nog vrij zonnig. Middagtemperatuur van 24 graden aan zee tot 32 in het oosten van het land. Verkrachting op Leids trottoir Op de stoep voor de deur van uitzendbureau Ecco aan de Leidse Morssingel is gisteroch tend in alle vroegte een 21-jari ge vrouw van Ierse komaf ver kracht. Zij stond te wachten op haar vriendin en een medewer ker van het uitzendbureau, met wie ze naar Roelofarendsveen zou gaan om te werken. Zij werd plotseling van achteren beetgepakt door een onbekend gebleven man. Die werkte haar tegen de grond en verkrachtte haar. Het hele drama heeft vijf minuten in beslag genomen. De vrouw heeft hard geschreeuwd en zich hevig verzet. Zo drukte zij haar brandende sigaret uit in het ge zicht van haar belager, die ech ter van geen wijken wilde we- Een passerende fietser deed hem wel op de vlucht slaan. De politie zou deze en andere ge tuigen graag willen spreken. Pagina 12: Tulpenbroeiers: geen problemen. Geavanceerde lasermeting misleidt toch lisse» ruud sep Zelfs tegen de meest geavan ceerde apparatuur om de snel heid van auto's te meten, blijkt al weer een afweersysteem te bestaan. Juichte de Alphense firma Optilas deze week nog dat zij meetapparatuur kon ver strekken waar geen radarver klikker tegen bestand is, Singer Electronics uit Lisse drukt de Al phense vreugde snel de kop in. Singer heeft inmiddels een pro totype gereed van een soort laserschild dat snelheidsduivels beschermt tegen de apparatuur van Optilas. De Lissese producent van ra darverklikkers was de eerste in Nederland die in Alphen het nieuwste meetapparaat aan schafte. Meteen begon het be drijf met de ontwikkeling van een tegenmiddel, gebaseerd op de Amerikaanse laserschilden die de soldaten in de Golfoorlog moesten beschermen tegen laserwapens. Het apparaat hult de auto in onzichtbaar licht, dat de lasermeting met het appa raat van Optilas onmogelijk maakt. De vinding van Singer is voor lopig nog niet in de winkel te koop: „We gaan pas produceren als zeker is dat de politie het ap paraat van Optilas in gebruik gaat nemen." Het apparaatje van Singer gaat een kleine 500 gulden kosten. Voor een opti male bescherming tegen snel heidscontrole zijn per auto twee van die apparaatjes nodig: één voor en één achter. L cidsch i Dagjalad 1 NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. i1 i Ia, dat is goed nieuws i Dus neem ik i nu een abonnement, i Tel:. I I (I.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken I betaal ik mijn abonnement: j Q Per maand automatisch I 29,30) Per kwartaal via acceptgiro 85,55) I automatisch 84,55) Nr. bank/giro:. Of bel 071-128030 12141 400114

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1