Leidsch Dagblad Kok 'met gerust gevoel' aan werk Alphen tracht chaos te voorkomen bij Archeon y:;:r MS Zuydtwijck blijft door actie in de vaart Spaanse vissers staken blokkades AOS'-1p5= Tweetal niet betrokken bij schilderijenroof Jezus is geko men, opdat wij leven hebben en overvloed. VANR0YC.S. GOED NIEUWS IE TEN te bo j ZATERDAG 30 JUL11994 Bloemencorso komt door Stevenshof leiden/rijnsburg* Het Rijnsburgs Bloemencorso rijdt volgende week zaterdag eerst door de Leidse wijk Stevenshof. De stoet arri- Iveert daar om 11.00 uur om via de Haagweg naar het Leidse centrum te rijden. Het corso rijdt door de Stevenshof omdat de winkeliersvereniging van de nieuwbouwwijk een kwart van de kosten van de rondtocht door Leiden op tafel legt. De rondrit van het Rijnsburgs Bloemencorso door Leiden hing enige weken geleden nog aan zijden draad. Vroeger kreeg de organisatie jaarlijks tiendui zend gulden van de Leidse VW. Vorig jaar was de VW niet meer staat om dat bedrag op tafel krijgen. „We wilden mini maal de kosten die we maken de rondrit door Leiden ver goed hebben. De winkeliersver eniging heeft met haar aanbod de tocht gered", vertelt N. Hem- secretaris van de Stichting Rijnsburgs Bloemencorso. Behalve de ondernemers, heeft ook de gemeente Leiden, bouwbedrijf en het Natuur historisch museum geld ter be schikking gesteld. Voor het mu ien corsowagen opge tuigd. Drugverslaafden worden har der aangepakt. De tolerantie grens van de overlast is bereikt. De nieuwe uitdaging van 'Heer' Olivier. In dienst van de Staat der Nederlanden... Leidse archeoloog in Nero's pa leis. Onderzoek naar Romeinse wandschilderingen. Met een blik op oneindig'. Ex positie over het Droste-effect. iteeds meer klachten van lang kampeerders over dc houding campingeigenaren. 'Er heerst angst'. Denkwijzen Prozac. Oudere Nederlanders in Australië kampen met proble- Vergrijzing in het Beloofde Land. Onze Taal: Dieren. Vier verdachte passagiers weer vrijgelaten De Raad van State heeft minis ter Kosto van justitie flink op de vingers getikt. Een door hem af gewezen Vietnamese asielzoe ker is wel degelijk een politieke vluchteling. Gedwongen terug keer naar Hanoi komt hem op 35 jaar gevangenisstraf te staan. Het hoogste rechtscollege van Nederland verwijt Kosto in zijn vonnis onbehoorlijk bestuur omdat de bewindsman geen re kening heeft gehouden met een opsporingsbevel van de Vietna mese regering, waarin de asiel zoeker van landverraad wordt beschuldigd. OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40529 LOSSE NUMMERS 1, Rechter wijst eis organisatie dansfeest met tegenzin af den haag/alphen henny v Met man en macht probeert de gemeente Alphen aan den Rijn samen met de organisatie van een dansfeest vanavond problemen te voorkomen bij het archeologisch themapark Archeon. De pro blemen dreigen te ontstaan omdat The Modern Dance Party in het park definitief niet doorgaat. De organisatie van het feest, Phantasia en Ven tura, zal met zo'n twintig mensen aanwezig zijn om de honderden bezoekers op het Alphense sta tion en bij het park op te vangen. Bovendien houdt de politie mensen paraat die 'binnen enke le seconden' ter plaatse kunnen zijn als de situa tie toch uit de hand loopt. Volgens de organisatie zijn er tussen de 850 en 1.000 kaarten verkocht, waarvan een groot deel in Leiden, maar zij verwacht dat er nog veel meer op het feest af komen. „Gelukkig zijn de die op onïe feesten komen niet agres sief', aldus een van de organisatoren. De bezoe kers krijgen hun geld morgenavond bij Archeon niet terug, zij kunnen de kaarten vanaf dinsdag inleveren bij de voorverkoopadressen en ontvan gen dan de betaalde vijftig gulden. In de vroege avond maakte de Haagse recht bankpresident mr. Van Delden gisteren duidelijk dat het feest moest worden afgelast. Met de nodi ge tegenzin, wees hij de eis van de organisatoren af om Archeon te verplichten medewerking aan het dansfeest te verlenen. Hij kon de eis niet toe wijzen, omdat de voorwaarden die de gemeente Alphen stelt aan de hoeveelheid geluid onmoge lijk kunnen worden gehaald. „Met deze geluidsnorm kunt u nooit meer een feest geven", zo hield Van Delden de vertegen- Nieulve scheepsmotor wordt aangeschaft leiden annet van aarsen Hij zit nog goed in de lak, ziet er gewoonweg strak uit, maar zou toch na de zomer uit de vaart moeten worden genomen. Het 'hart' van de MS Zuydtwijck, de motor van de boot van het ge lijknamige verpleegtehuis, dreigde het te begeven. Slechts een ruime week nadat de be manning van de Leidsch-Dag- bladboot de ietwat bedroefde opvarenden van de MS Zuyd twijck aantrof, is het vaartuig echter van de ondergang gered. De Leidsch-Dagbladactie Houdt de Zuydtwijck in de vaart leverde zo veel stortingen en toezeggingen op, dat gisteren het streefbedrag van 15.000 gul den is bereikt. Slechts zeven da gen duurde de actie en in die tijd meldden vele enthousiaste particulieren en bedrijven zich met de mededeling dat ze een bijdrage zouden leveren. Hal verwege volgende maand neemt directeur A. Bruseker de cheque, waarmee het felbegeer de scheepsmotortje kan worden aangeschaft, in ontvangst. „Wij zijn er uiterst gelukkig mee", zegt een verheugde Bru seker. „En wel om twee rede nen. We hebben nu met die nieuwe motor de garantie dat we nog voor een fors aantal ja ren met onze bewoners het wa ter op kunnen. Bovendien doet het ons ontzettend deugd dat zo i bedrijven spon taan een bijdrage leverden. We hebben echt het idee dat ze heel erg betrokken zijn met de men sen van Zuydtwijck." Behalve op de redactie van het Leidsch Dagblad, kwamen er ook bij het verpleeghuis vele reacties binnen. Sommige daar van waren, aldus Bruseker, bij zonder ontroerend. „Zo kwam er een oude dame bij ons bin nenstappen die vertelde dat ze zelf nog goed ter been was en dat ze zo vaak ze wilde naar buiten kon. Ze vond het ontzet tend belangrijk dat ook de ge bruikers van de boot - bewo ners van Zuydtwijck maar ook de bewoners van andere tehui zen in de regio zoals het Kat- wijkse Zeehospritium - uitstap jes konden blijven maken. In haar hand had ze een tientje. Een relatief klein bedrag maar Ook de gebruikers van de voorziening dagbehandeling binnen Zuydtwijck begonnen spontaan met een inzamelings actie. In de hal van het ver pleeghuis werd de stand dage lijks bijgewerkt en volgens Bru seker was de reddingsoperatie binnen de muren van Zuyd twijck het gesprek van de dag. „De motor was achttien jaar oud, is er ingebouwd op het moment dat het schip van sta pel liep. We gaan er van uit dat we nu opnieuw achttien jaar De vier passagiers die gister- liddag op Schiphol door de marechaussee werden aange houden op verdenking van be trokkenheid bij de bomaansla gen de afgelopen dagen in Lon den, blijken daarmee niets te maken te hebben gehad. De marechaussee nam het zekere voor het onzekere, nadat een 39-jarige Britse inzittende van de KLM-vlucht KL 120 tij dens de vlucht van Heathrow naar Amsterdam, meende een terrorist aan boord te hebben ontdekt. De man die de passa gier op het oog had, vertoonde gelijkenis met een compositie foto die de laatste dagen in Brit se kranten is afgedrukt. De 110 passagiers van de Boeing 737 werden aan de gate opgewacht en moesten daar hun paspoort tonen. Vier ver dachte passagiers, drie mannen en een vrouw, en de Britse aan gever werden meegenomen voor een gesprek. Daarna zijn ze onmiddellijk vrijgelaten. Kosto krijgt uitbrander den haag anp n<Lt -J. jr 'jVïsT --JÓK-?- 4 bayonne Na vier dagen van verhitte protesten hebben Spaanse vissers gisteren hun blokkades van en kele Spaanse havens en de Franse haven van Hendaye opgeheven. De Spaanse tonijnvissers beschuldi gen hun Franse collega's van illegale praktijken. De vissers zagen zich naar eigen zeggen gedwongen hun acties te staken om verdere escalatie te voorkomen. De Spaanse minister van landbouw en visserij, Luis Atienza, zei donderdag toe dat hij in Brussel zal aandringen op nauwgezette inspecties door de Eu ropese Unie. De vissers willen hun tonijnvangst vandaag hervatten en kondigden aan hun acties op een andere manier voort te zetten. Door de blokkades konden ongeveer zeventig vrachtschepen niet uitvaren. FOTO Reuter woordigers van Archeon voor. „U moet maar eens bedenken -wat u met het gebouw (het pavil joen dat eerst op de wereldtentoonstelling in Se- villa stond-red.) gaat doen. En ik wens de heren veel sterkte met het in de hand houden van de si tuatie morgenavond." De argumenten die Archeon aandroeg om het huurcontract met de organisatie te verbreken, maakten totaal geen indruk op Van Delden. De organisatie zou de 21.000 gulden niet op tijd heb ben betaald en verzwegen hebben dat het om een house-party ging, aldus mr. F. Somers, de advo caat van Archeon. Vooral dat laatste werd met kracht bestreden. Verklaringen over eerdere feesten werden over legd. De Euromast en het Hilton in Rotterdam lie ten weten dat het om exclusieve, goed georgani seerde feesten ging, waar nooit problemen mee waren. Van Delden liet geen twijfel bestaan over de vraag aan welk verhaal hij de meeste waarde hechtte. „U wist", zei hij tegen de vertegenwoor digers van Archeon, „van begin af aan om wat voor feest het ging. Er is misschien op het laatste nippertje betaald, maar u maakt mij niet wijs dat dat enig probleem had opgeleverd als het om een studentengala had gegaan. U heeft een bericht uit een huis-aan-huisblad, waarin stond dat het om een housepartij zou gaan, direct als waar aangenomen. Terwijl u aller lei goede referenties over de feesten had. Ik heb de indruk dat bij Archeon en bij de gemeente Al phen sprake is van een overreactie." Pagina 13: Schadeclaim voor Archeon. Geen garanties op succes voor 'paars plezier kunnen bleven aan de MS Zuydtwijck", aldus Bruse ker. Het geld dat boven de 15.000 gulden op de girorekening voor Houdt de Zuydtwijck in de vaart wordt gestort, zal worden be steed aan dagtochten voor ou deren die niet binnen de muren van Zuydtwijck wonen. Hoewel er geen garanties zijn op succes, begint PvdA-leider Wim Kok 'met een gerust gevoel' aan de tweede poging in deze ka- binetsfoiTnatie om een 'paarse' regeringscoalitie van PvdA, WD en D66 van de grond te tillen. „Het is de combinatie die het meest in aanmerking komt", aldus de gisteren door koningin Beatrix be noemde formateur. Kok heeft bij zijn keuze tussen paars en centrum-links (PvdA, D66 en CDA) „de onderlinge samenhang tussen de partijen zwaar laten wegen". Volgens Kok waagt zijn con cept-regeerprogramma daarom. „Het is een ingrijpend pakket waarin nogal wat van de sa menleving wordt gevraagd." De informateur zei gisteren op zijn persconferentie dat WD-frac- tieleider Bolkestein in zijn reac tie op het concept-regeerpro gramma „meer ruimte" had ge boden dan CDA-leider Brink man. Hij denkt dat onderlinge geschilpunten daardoor beter op te lossen zijn. De fracties van WD en PvdA verwachten geen gemakkelijke onderhandelingen. Vooral de sociale zekerheid biedt conflict stof tussen sociaal-democraten en liberalen. Volgens formateur Kok en de PvdA-fractie mag er niet worden getornd aan de hoogte en duur van uitkeringen. De WD zal daar iets voor terug willen, zo erkende Kok, die het onderwerp „lastig" noemde. D66-leider Van Mierlo was gisteren verheugd over het feit dat zijn paarse droom weer dichterbij is gekomen. Waarne mend PvdA-fractievoorzitter Wallage toonde zich optimis tisch: „Er is nog een behoorlijk aantal meningsverschillen, maar ik denk dat bij alle drie de fracties voldoende politieke wil aanwezig is om nu in een hoog tempo het beoogde kabinet tot stand te brengen". Volgens een woordvoerder van de WD-frac- tie „beseft iedereen dat het nog mm Wim Kok, toen nog informateur, op weg n geen gelopen race is". Maar 'paars' maakt een behoorlijke kans, aldus de woordvoerder, en er is de bereidheid om stevig te onderhandelen. Formateur Kok sluit overigens niet uit dat paars nu, net als in juni, mislukt. „Maar ik zal mijn best doen om dat te voorko- Het CDA is afgevallen als mo gelijke coalitiepartner. De partij had zich net ais de andere drie in principe bereid verklaard op basis van Koks proeve te onder handelen over een meerder heidskabinet. Fractievoorzitter Brinkman heeft „met begrip i teleurstelling" amsterdam anp De twee neven uit Weesp die gistermorgen zijn opgepakt voor mogelijke betrokkenheid bij de roof van twee schilderijen uit het Rembrandthuis in Am sterdam, zijn gisteravond weer vrijgelaten. Volgens de politie 5,33 Onroerend 9^ h-ald fifi hebben de twee, 19 en 28 jaar oud, niets te maken met de in braak. De politie kwam de twee op het spoor via een van de ont snappingsauto's die de daders hadden gebruikt. De inbraak in het Rembrandthuis vond plaats rond twee uur in de nacht van donderdag op vrijdag. De da ders braken de voordeur open met koevoeten en gingen er vandoor met twee schilderijen van Rembrandts leermeester Pieter Lastman: De kruisiging van Christus en De bewening van Abel. De hele actie duurde slechts enkele minuten. Het elektronisch alarm ging af, maar de daders waren al verdwenen toen de politie arriveerde. Bij het Rembrandthuis ver moedt men dat het hier gaat om een diefstal op bestelling. Van de doeken ontbreekt elk spoor. Zondag's 10 uur, Hazenbos- laan 101, hoek Kennedylaan, Oegst g eest PLAFOND-VENTILATOREN 01719-15522 ADVOCATEN Ftapenburg 55. 2311- GH Leiden Tel. (071) 122362 HET WOORD IS AAN Kierkegaard Slechts die mens wordt gelukkig die beseft dat al het nieuwe een herhaling is. VANDAAG Binnenland - Buitenland Cultuur Familieberichten Feiten en meningen Religie- Sport HET WEER Verwachting tot morgenavond Later kans op onweer Flinke perioden met zon en later op de dag, vooral in het zuiden kans op een onweersbui. Middag- temperatuur ongeveer 30 graden. Wind zuidoost, zwak tot matig, rond kracht 3, in het noordelijk kustgebied toenemend tot vrij krachtig, 5. Verenigde Staten sturen militairen naar Rwanda washington-den haag gpd De VS sturen tweehonderd mili tairen naar Rwanda om het vliegveld bij de hoofdstad Kigali uit te breiden. Dat is gister avond laat bekendgemaakt door staatssecretaris Deutsch (defen sie). De eerste militairen ver trekken vandaag al. Deutsch liet weten dat de troepenzending 'uitsluitend een humanitair doel' dient. Er wordt een extra vliegveld gebouwd wegens de ontoereikende capa citeit van de vliegvelden in En tebbe (in Uganda) en Goma (op de grens van Zaïre en Rwanda). De bemoeienis van de Ameri kaanse militairen, aldus Deutsch, houdt op bij de grens van het vliegveld. Over de bouw is overleg geweest met de nieu we regering, zo verklaarde de „Kennelijk zijn uiteindelijk blokkerende overwegingen van D66 jegens een andere dan een paarse coalitie zwaarwegender geweest dan de overwegingen van het CDA". Tijdens de formatiebespre kingen, die maandag beginnen, moet nog een aantal onderwer pen worden bijgesteld of uitge werkt. Die kunnen vervolgens worden verwerkt in het con cept-akkoord dat Kok deze week presenteerde. Zaken die de 'uitstraling' van het kabinet betreffen zullen worden opge nomen in de regeringsverkla ring van het nieuwe kabinet, al dus Kok. Pagina 5: Frans vertrek Rwanda leidt tot tocht. Leidsch r i Dagblad Mviml win nimiiiii" NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. i Ja, dat is goed nieuws i Dus neem ik i nu een abonnement, i Tel:. j (I.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken I betaal ik mijn abonnement: Per maand automatisch j 29,30) j Per kwartaal via acceptgiro 85,55) I automatisch 84,55) Nr. bank/giro:. Of bel 071-128030 712141 400121

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1