i Leidsch Dagblad Referendum moet bomen gaan redden Schiphol raakt snel vol Krasloten gemakkelijk te koop voor jongeren BEL: 071-128030 GOED NIEUWS D66: Wanbetaling van ziektepremie straffen Met busreis in Guinness Book Vluchtelingen helpen vluchtelingen VRIJDAG 29 JUL11994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40528 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 Nog geen abonnee? HET WOORD IS AAN Democritos Geen onrecht doen is onvoldoen de; je moet geen onrecht willen doen. VANDAAG Binnenland - Buitenland- Cultuur Religie - Sport VANDAAG OOK WATERKRANT PAGINA 11 HET WEER Warm Vannacht wolkenvelden en mini mumtemperatuur omstreeks 18 graden. Overdag perioden met zon en op de meeste plaatsen droog. Middagtemperatuur onge veer 30 graden. Wind zuidoost, zwak tot matig, rond kracht 3 Staatsschuld stijgt ondanks harde ingrepen haarlem De staatsschuld neemt de ko mende vier jaar toe met tachtig miljard gulden, terwijl de nieu we minister van financiën rond de zes miljard gulden extra kwijt zal zijn aan rente op de tot ruim 550 miljard gulden aanzwellen de staatsschuld. Dat is de don kere keerzijde van de 'proeve van een regeerprogramma' van informateur Kok, zo conclude ren Frans Nypels en Flip de Kam in het tweede en laatste deel van hun kritische analyse van dat werkstuk. Ze noemen het 'schokkend' dat geen van de vier grote partijen daar werke lijk aandacht voor heeft ge toond, v Pagina 2: Plan Kok is vat vol zure bommen L.cidsch Dagblad K'lual u^kL.mv^tüu'— NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. I Ja, dat is goed nieuw Dus neem ik I nu een abonnement I Voorletters:- I Adres: I I Postcode: I Plaats: I (l.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken I betaal ik mijn abonnemen O Per maand automatisch I 29,30) Per kwartaal via acceptgiro 85.55) I Q automatisch 84.55) Nr. bank/giro: Of bei 071-128030 8 712141 400114 maandag t/m vrijdag Jacht op vossen in duinen open noord wij k/katwijk roza van der veer De jacht op vossen in de duingebieden Coepelduinen en Berkheide is weer ge opend. De Wildbeheereen heid Hollands Duin mag van de overheid de geweren uit de kast heden. De jagers mo gen behalve vossen, ook ko nijnen en wilde katteh neer schieten. Daarentegen moe ten ze zwarte kraaien, ek sters, wilde eenden, houtdui ven èn houtsnippen met rust laten. De vergunning betekent niet dat de jagers ongelimi teerd in beide natuurgebie den tussen Noordwijk en Wassenaar aan de slag mo gen. Het neerschieten van de vossen en konijnen mag al leen om schade aan wild, na tuur en zeewering te voorko men. Vossen mogen boven dien alleen worden gescho ten in een strook aan de landzijde van de duingebie den. Met Staatsbosbeheer moeten nog afspraken wor den gemaakt over het aantal vossen dat mag worden afge schoten en het tijdstip waar op dat mag gebeuren. Konij nen mogen alleen worden geschoten in de zeereep en in afgerasterde plantvakken. Pagina 14: 'Een woestijn met slechts vossen' Conclusie uit steekproef van Leidsch Dagblad: regio leiden maruke den hollander Minderjarigen kunnen in de Leidse regio gemak kelijk aan krasloten komen. Dat blijkt uit een steekproef die het Leidsch Dagblad heeft uitge voerd. De 16-jarige Rosan kocht op vijf adressen - in Leiden, Roelofarendsveen en Noordwijk - twee krasloten. Geen enkele keer werd naar haar leef tijd of een legitimatiebewijs gevraagd. De krasloten die sinds enige tijd bij talloze win keliers te koop zijn, mogen alleen worden ver kocht aan personen van 18 jaar en ouder. Bij twij fel moeten de winkeliers om een legitimatie wa gen. Volgens de verkopers is leeftijdscontrole echter niet haalbaar. Zij menen dat er uiterlijk te genwoordig weinig onderscheid is tussen 15-, 16- en 18-jarigen. „Vooral meisjes zien er vaak ouder uit", aldus sigarenwinkelier J. Barnhoorn uit Noordwijk. Volgens de eigenaar van Sigarenma gazijn Noordeinde in Leiden is leeftijdscontrole in de praktijk lastig. „Zeker studenten zijn gauw beledigd als je ze naar hun leeftijd vraagt. Dan lo pen ze zo naar een ander en zijn wij de klandizie kwijt." Volgens J. Westbroek van de Stichting Kraslote rij, die dagelijks 600.000 loten verkoopt, moet de winkelier in eerste instantie afgaan op het eigen inschattingsvermogen. Bij twijfel over de leeftijd moet een identiteitsbewijs worden gewaagd. Als kopers dan niet kunnen aantonen 18 jaar of ou der te zijn, mogen de loten niet worden verkocht. Als blijkt dat winkeliers de regels overtreden, mo gen ze geen krasloten meer verkopen. Bij twee winkeliers elders in het land is het contract in middels opgezegd. „We gaan harde sancties niet uit de weg", aldus Westbroek. Pagina 14: 'Je kunt niet iedereen vragen zich te legitimeren'. 5 Voor het referendum moet de stichting in eerste instantie zo'n 1500 handtekeningen - dat was de kiesdeler bij de gemeente raadsverkiezingen - bijeen zien te krijgen. Burgemeester en wethouders moeten vervolgens beoordelen of het onderwerp zich daadwerkelijk leent voor een referendum. Daarna moe ten er 4500 handtekeningen worden verzameld. Het referen dum zelf is gepland tegelijk met de verkiezingen voor provincia le staten, in maart van volgend jaar. De bij de stichting betrokken Leidenaar Cees Waal heeft zich opgeworpen als de grote ani mator. Hij is oud-wethouder van Leiden en oud-burgemees- ter van Deventer. Sinds zijn te rugkeer in de Sleutelstad be moeit de PvdA'er zich indrin gend met de Leidse gemeente politiek. Pikant is dat in de strijd om de bomen bij het koninklijk militair invalidenhuis partijge noot en wethouder Tjeerd van Rij zijn tegenstander is en dat de gewraakte bouwplannen voortkomen uit een deal in 1989, die de toenmalige PvdA- wethouders Dick Tesselaar en Marietje van der Molen met de Katwijkse bouwer Van der Plas hebben gemaakt. Liever heeft Waal dat het refe rendum tot stand komt via de gemeenteraad. Maar de stich ting durft er niet op te vertrou wen dat het zo ver komt. Bo vendien begint de tijd te drin gen. Op 25 augustus neemt de Leidse gemeenteraad een be sluit over het bestemmingsplan Hoge Rijndijk 25. Daarom wil de stichting voor 15 augustus weten of de fracties het voorstel van Margje Vlasveld van de Lei den Weer Gezellig/De Groenen steunen. Vlasveld stelde in de laatste raadsvergadering voor het zomerreces voor de Leidse bevolking zich over de kwestie te laten uitspreken. Voor uitvoe ring van Vlasvelds voorstel is de steun van ten minste eenderde deel van de gemeenteraad no dig. Dat komt neer op 13 stem men. Kamervragen na onthulling in deze krant haarlem sjaak smakman Ziekfondsverzekerden die wil len en wetens het nominale deel van hun premie niet beta len, moeten daarvoor worden gestraft door hen voorzieningen te onthouden of door hen no ta's toe te sturen. Dat suggereren de D66-ka- merleden Bakker en Konhstam in vragen aan waarnemend mi nister Ritzen van WVC naar aanleiding van onthullingen in deze krant dat de ziekenfonsen 60 miljoen gulden premie per jaar mislopen door wanbeta ling. De D66'es willen van Rit zen vooral weten welk deel van deze schadepost voor rekening komt van verzekerden jdie 'wil lens en weten niet betalen, bij voorbeeld door het ontbreken van een sanctie'. Bij de invoering van de zoge heten nominale premies zie kenfonds en AWBZ (een vast bedrag per verzekerde dat het ziekenfonds moet innen via ac ceptgiro's) bepaalde de Kamer dat ziekenfondsverzekerden geen behandelingen kan wor den geweigerd wanneer ze hun premie niet volledig betalen. Bakker en Kohnstamm doen de suggestie om dat standpunt te herzien. Volgens de ziekenfondsraad betaalt ongeveer twee procent van de verzekerden de nomina le premies niet. Omdat het leeuwedeel van de premies bin nenkomt via een directe inhou ding op het brutoloon en een bijdrage van de werkgever, is die wanbetaling een relatief klein probleem: 0,2 procent van de totale premie-inkomsten zie kenfonds en AWBZ. Het probleem wordt echter naar verwachting snel groter door het toenemende aantal ei gen bijdragen en de invoering van een eigen risico in het zie kenfonds, waardoor meer men sen in de verleiding zullen ko men om niet te betalen. Infor mateur Kok heeft in zijn ont werp-regeerakkoord een ver plicht eigen risico van 200 gul den in het ziekenfonds opgeno- Arrestaties na schilderijenroof Nigeria 3 In Nigeria dreigt een burgeroorlog uitte breken. Waarnemers vre zen een bloedbad waarbij Rwanda verbleekt. De Hollandse Tuin yi j- De komende weken I J wordt een beelden de kunstmanifestatie ge houden in tien tuinen in Leiden en Oegstgeest. Een referendum, uitgelokt door de plaatselijke bevolking. Leiden maakt een goede kans op deze landelijke pri meur. Initiatiefneemster is de stichting tot behoud van het voormalig koninklijk militair invalidenhuis. Zij wil met een referendum de druk op het stadsbestuur opvoe ren zodat het afziet van woningbouw in de tuin van het gebouw aan de Hoge Rijndijk 25. De bouwplannen gaan ten koste van monumentale bomen. De Amsterdamse politie heeft vanmorgen in Weesp twee mannen gearresteerd die ervan worden verdacht betrokken te zijn bij een brutale roof uit het Rembrandthuis. Twee schilde rijen van Pieter Lastman wer den afgelopen nacht rond 2 uur ontvreemd uit het museum aan de Jodenbreestraat. Ze zijn nog niet terecht. Lastman was de leermeester van Rembrandt. De daders kwamen het elek tronisch beveiligde pand bin- j nen de voordeur, die met koe voeten werd opengebroken. Volgens Charlotte ten Holder, hoofd algemene zaken van het museum, zijn ze slechts enkele minuten binnen geweest, en betrof het een 'bestelling in op dracht'. De inbrekers verlieten Ihet Rembrandthuis rustig via de voordeur. Pagina 3: 'Waarde schilderijen in geld uitgedrukt niet enorm'. leiden» De25-jarigeJeroen Mas tenbroek uit Vaassen probeert vandaag het record 'langste bus reis' te breken. Door met 25 bus sen 750 kilometer af te leggen, wil hij een plek veroveren in het Guinness Book of Records. Vanmorgen om vijf uur vertrok hij op het Stationsplein in Haar lem, waar hijde bus nam naar Amstelveen. Via Amsterdam, Alk maar, de Afsluitdijk, de noordelij ke provincies, Gelderland en Utrecht 'bust' Jeroen naar Zuid- Hólland. Via Leiden, waar hij van nacht om half één moet aanko men, en Katwijk gaat hij dan terug naar Haarlem, waar hij vannacht om twee uur wordt verwacht. Om het record te kunnen bre ken, moet iedere chauffeur Jeroens logboek tekenen. Verder mag geen enkele plaats, uitgezon derd het begin- en eindpunt, twee keer worden aangedaan. Met een tachograaf wordt de kilometer stand bijgehouden en tijdens de reis kan een medewerker van het Guinness Book of Records ieder moment komen controleren of al les wel volgens de regels verloopt. Het oude record 'langste busréis' werd in 1992 gevestigd en staat op 626 kilometer. foto united photos de boer olaf kraak goma» Bewoners van het Utrechtse Asiel zoekerscentrum (AZC) staan een deel van hun zakgeld af aan hun 'collega-vluchtelin gen' in Rwanda, waar het drama steeds groter wordt. Van hun zakgeld dertig gulden per week staan ze af wat ze kun nen. „Wij zijn ook vluchtelingen", zegt ini tiatiefnemer Aref, afkomstig uit Iran. „Maar zij hebben niks. Geen water, geen eten, niks. Wij zitten hier ook, te wachten op heel veel dingen, maar we kunnen slapen, we hebben te eten." Aref gaat alle asiel zoekerscentra in Nederland via een fax op de hoogte stellen van het Utrechtse initia tief, en hoopt dat andere vluchtelingen ook geld zullen gaan geven. „Dat kan dan alle maal tegelijk worden overgemaakt naar gi ro 555. Van vluchtelingen, voor vluchtelin gen", aldus Aref. foto reuter Broer Berlusconi meldt zich bij justitie Milaan MILAAN Rtr-AFP-ANP Paolo Berlusconi, broer van de Italiaanse premier Silvio Berlus coni, heeft zich vanmorgen ge meld bij het paleis van justitie in Milaan. Berlusconi, tegen wie woensdag een arrestatiebevel werd uitgevaardigd in verband met verdenkingen van corrup tie, had zich een dag lang schuil gehouden voor de Fiscale re cherche, politie en carabinieri die naar hem op zoek waren. Berlusconi werd vergezeld door advocaten die er bij onder zoeksrechter Antonio Di Pietro op willen aandringen dat er al leen een ondervraging zal plaatsvinden en dat hij niet in voorlopige hechtenis wordt ge nomen. De rechters wilden hierover pas na de ondervraging een beslissing nemen. De 44-jarige, jongere broer van de premier wordt door de onderzoeksrechters van de ope ratie 'Schone Handen' gezocht voor het geven van steekpen ningen aan de fiscale recherche. Zo zou hij er als topman van het familiebedrijf Fininvest in de ja ren 1989 en 1992 in zijn ge slaagd al te nauwkeurige con trole van de boekhouding te voorkomen. Pagina 5: Berlusconi sust kwestie belangenverstrenge- ling. Explosieve toename passagiers en aantal vluchten Het vliegverkeer van en naar Schiphol is in het eerste halfjaar sterker gegroeid dat de directie had durven dromen. De lucht haven sluit niet uit dat, als de groei in dit tempo doorzet, in het jaar 2008 de grens van veer tig miljoen passagiers wordt ge passeerd. In de Planologische Kernbeslissing (PKB deel 1) van het kabinet wordt 40 miljoen passagiers als maximum gezien dat Schiphol uit milieuoverwe gingen mag verwerken. Aanvankelijk dacht men pas in 2015 dit aantal te bereiken. Schiphol dreigt dus veel sneller uit zijn milieujasje te groeien dan gedacht. Het is daarom ook niet ondenkbaar dat Schiphol eerder naar Lelystad of Rotter dam moet uitwijken om de groei van het luchtverkeer op te vangen. Daarbij zou Lelystad de voorkeur verdienen. Hier wo nen nu eenmaal de minste mensen. Volgens een woordvoerder van de luchthaven is het niet zozeer het aantal passagiers dat de grens aan de groei van Schiphol stelt, alswel het aantal vliegbewegingen gekoppeld aan het type vliegtuig. „Aan de hand van deze factoren wordt de ge luidszone rond Schiphol gete kend. Pas als het vliegverkeer de geluidszone dreigt te over schrijden, is Schiphol vol. Maar als er stillere vliegtuigen komen, dan kunnen wij meer dan veer tig miljoen passagiers verwer ken en toch binnen de zone blijven." Hoewel het aantal vliegbewe gingen verhoudingsgewijs min der sterk toenam, is er toch sprake van een opmerkelijke groei. Schiphol had rekening gehouden met een groei van bijna vier procent. In het eerste halfjaar is dat al 6,6 procent, of wel 132.416 vluchten. Schiphol maakt momenteel een relatief sterkere groei door dan haar belangrijkste concur renten Londen, Parijs en Frank furt. Tot en met juni verwerkte Schiphol ruim 10.5 miljoen pas sagiers, een groei van 13,7 pro cent ten opzichte van vorig jaar. De groei is volgens Schiphol vooral te danken aan het WK- voetbal in de VS en een herstel van het vakantiecharterverkeer. Woordvoerster H. Kok van het Project Mainport en Milieu Schiphol (PMMS) zegt in een reactie dat als het vliegverkeer reeds in 2008 de nog vast te stellen geluidszone overschrijdt, „Schiphol gewoon vol is."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1