Leidsch Dagblad Leiden krijgt tweede asielzoekerscentrum Brand verwoest enorm natuurgebied SPERZIEBONEN EN KIPPEBOUTEN. 2.99 01 Ouderen slachtoffer hitte BEL: 071-128030 Indurain: minimale inspanning Groeiend optimisme over Koks ontwerp GOED NIEUWS Jongeren mishandelen Alphenaar MAANDAG 25 JULI 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40524 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 Nog geen abonnee? Kinderporno 3 In de Mickey Mouse- flim duikt ineens een masturberende peuter op. Kinderpornohandel wordt steeds inventiever. Berlusconi 3 De bestrijders van de corruptie in Italië ko men met hun arrestaties ongemakkelijk dicht bij premier Berlusconi. Kerosine yt Binnenschippers ge- I loven er nog niet in j dat het kerosinetransport j per schip straks verleden I tijd is. Beach Rock v| Het Scheveningse C I Beach Rock werd slecht bezocht. Een lukraak opgézet festival op een uitgelezen locatie. Mobiele opvang in Roomburg voor 600 mensen ABONNEE z ^SERVICE HET WOORD IS AAN Clare Lennart Gebrek aan fantasie is misschien wel het meest fatale menselijke tekort. VANDAAG Binnenland- Buitenland Leiden krijgt een asielzoekerscentrum met 600 plaatsen. Het centrum komt aan de Willem van der Madeweg in Roomburg naast het wielrenparcours De Bult en het nog te bouwen stadsdistributiecentrum. Op 1 november zul len de eerste asielzoekers arriveren. Het wordt het eerste mobiele opvang centrum (MOC) dat in Nederland wordt gebouwd en zal opvang bieden aan mensen die recht streeks uit het buitenland komen. Nog één zo'n Tour en Miguel Indurain staat op gelijke hoogte met Jacques Anquetil, Eddy Merckx en Bernard Hinault. Indurain kreeg giste- de beloning, die iedereen al anderhalve week lang had zien aankomen: het geel van de eindwinnaar, zijn 48ste gele trui totaal, zijn vierde Tour. Indurain won de ronde met een minimum aan inspanning. Na zijn aanval in de eerste Pyre- neeënrit naar Hautacam, woensdag 13 juli, breid de hij het verschil in de vlakke tijdrit naar Berger ac verder uit. Hij kon zich veroorloven de rest van de ronde in het verlies te rijden, anderen de eer van de dag te gunnen. Banesto-ploegmaat Erwin Nijboer reed zater dag ook een paar kilometer in het geel rond. In durain had de Twent gevraagd een trui met lange mouwen op te halen, die Nijboer prompt om de schouders trok. Enigszins tot verontwaardiging van Tourdirecteur Jean-Marie Leblanc, maar Nij boer werd gevrijwaard van straf. De slotrit naar de Champs Elysées werd giste ren gewonnen door de Fransman Eddy Seigneur, die - evenals de Amerikaan Jeff Pierce in 1987 - het peloton vooruit bleef. Zaterdag boekte Djam- olidine Abdoesjaparov zijn tweede etappezege en trok daarmee definitief de groene trui om de schouders. Richard Virenque werd bergkoning. LEIDEN. HENNYV mm mam/am R!HHi«NNaHnHNIB Een en ander heeft de verant woordelijk Leidse wethouder Jan Laurier vanmorgen desge vraagd bevestigd. Laurier be reikte het afgelopen weekeinde overeenstemming met het mi nisterie van WVC over de laatste bepalingen in het contract. Het nieuwe centrum in Roomburg wordt het tweede in Leiden. Aan de Flevoweg aan de rand van de Merenwijk is ook een, zij het veel kleiner. Het is de bedoeling dat dit centrum aan het eind van het jaar wordt gesloten, al is dat nog altijd on zeker. In veel gevallen heeft het ministerie van WVC gevraagd centra langer open te houden, 'maar dat is bij de Flevoweg nog niet gebeurd', aldus Laurier. Het MOC kan snel worden gebouwd, omdat het geheel be staat uit portocabins. Binnen een week staan de ruimten om te slapen en voor de persoonlij ke verzorging. Veertien dagen later is de rest gereed, zoals de benodigde kantoorruimte, keu ken en alle gemeenschappelijke De totale oppervlakte het MOC bedraagt 15.000 vierkante meter. Zo'n 75 men sen zullen er werk vinden. Zij worden geworven via het bu reau Start en het regionale ar beidsbureau. Met het ministerie is afge sproken dat het MOC twee jaar in Roomburg blijft staan, maar het contract biedt de mogelijk heid die periode te verlengen. Met maximaal drie jaar, aldus Laurier. Die mogelijkheid ver valt overigens als de locatiesub sidie voor de gemeente Leiden voor woningbouw op die plek in gevaar komt. „Maar als die situ atie dreigt, moet WVC dat maar oplossen met het ministerie van VROM." In eerste instantie had de ge meente Leiden, nadat WVC haar had benaderd voor de ves tiging van een MOC, drie loca ties op het oog: het nu gekozen Roomburg, het tracé van Rijks weg 11-west achter de Stevens hof en de gemeentelijke stenen opslag tegenover Rhijnhof. „Het tracé van Rijksweg 11 viel af omdat het te geïsoleerd lag en er binnenkort vlakbij zou wor den gebouwd. De mensen zou den dan middenin een bouw put wonen", aldus Laurier. En de stenenopslag werd van het lijstje geschrapt omdat het pro bleem daarmee verplaatst zou worden. „Want dan moesten we weer op zoek naar een andere plek voor die stenen." De direct omwonenden uit de Vlietwijk en Meerburg en de na bijgelegen bedrijven worden per brief door de gemeente op de hoogte gesteld van de komst van het MOC. Op een informa tie-avond in augustus krijgen zij de kans vragen te stellen. Bo vendien is er een vergunning nodig, waarbij ook bezwaarma- ken mogelijk is. Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen - Info Programma's- Religie RTV Show - Sport VANDAAG OOK Dichter in de buurt van WD-wensen Bij alle fracties was de afgelopen "agen groeiend optimisme 'aar te nemen over de inhoud an informateur Koks vandaag presenteren ontwerp-regeer- program. Een prominent WD- kamerlid, dat zei „alle maatre- n" van het stuk te kennen, noemde het gisteravond „buitengewoon interessant". WD-leider Bolkestein en CDA- leider Brinkman roemden dins- al, toen Kok alle onderhan delaars uitvoerig ovëï zijn ont- vverp-programma heeft gespro ken, zijn „vermogen boven de partijen te staan". D66-leider Van Mierlo en Koks vervanger bij de PvdA Wallage sloten zich daar bij aan. Kok kreeg zijn opdracht een ontwerp-regeerprogram te schrijven een kleine drie weken geleden. Na het mislukken van de onderhandelingen over een paars kabinet van PvdA, WD en D66 bleken ook de andere po tentiële meerderheidscoalities onmogelijk. De afgelopen week is bekend geworden dat Kok in ieder geval dichter in de buurt van de wen- van met name de WD komt dan tijdens de paarse onder handelingen het geval was. Bol- zijn ontwerp- regeerprogram een „hardere en gedetailleerde re invulling" voor de bezuini gingen op de rijksbegroting te kiezen. Ook het opnemen van een plan de uitvoering van de WAO aan het bedrijfsleven over te laten, viel bij de WD-fractie in goede aarde. Ook vanuit de CDA-fractie werd de afgelopen dagen positief op de plannen van Kok gereageerd. Bronnen in de top van de PvdA-fractie gaan er vanuit dat Koks eigen fractie hem zal vol gen in zijn concessies richting CDA en WD. Daarmee is de kans groot dat alle vier de frac ties ja zullen zeggen tegen Koks ontwerp-regeerprogram. Als d^t gebeurt, staat Kok voor de keus of de paarse on derhandelingen moeten wor den hervat, of dat er met cen trum-links moet worden begon nen. Bronnen in de omgeving van Kok houden er serieus reke- dat de informateur paars de voorkeur zal ge ven. Hij zou zijn aanvankelijke voorkeur voor centrum-links de afgelopen weken hebben laten varen wegens de instabiliteit van het CDA en zijn leider Brinkman. mng BLOEMENDAAL ELLEN DE BOER Bij een brand gisteravond in de Kennemerduinen, op het grondgebied van de gemeente Bloemendaal, is naar schatting veertig tot vijftig hectare duin en bos verloren gegaan. Om half twaalf, na een kleine zes uur blussen, kon de brandweer het sein 'brand meester' geven. Het nablussen ging vandaag nog door. Eén brandweerman raakte licht gewond nadat hij in een kuil was gestapt. Hij is met rugletsel naar het ziekenhuis overgebracht. Over de oorzaak was vanoch tend nog niets bekend, maar volgens een woordvoerder van de Bloemendaalse brandweer is het waarschijnlijk onzorgvuldig heid geweest. „Wellicht een si garet die niet goed is uitge maakt." De brand ontstond tegen zes uur en greep snel om zich heen. Door de noordoostenwind ver spreidde het vuur zich in de richting van de kust. Met vijf tien wagens rukten de korpsen van Velsen, Bloemendaal, Haar lem, Zandvoort en Beverwijk uit om de brand te bestrijden. .Te gen kwart voor negen was de brandweer op sterkte en kon zij ervoor zorgen dat de brand zich niet verder uitbreidde. Om tien uur ging een heli kopter van de politie de lucht in om het in brand staande gebied in kaart te brengen en 'de brandweerkorpsen bij te lichten bij het blussen. Vanuit de heli kopter werd geconstateerd dat WATERKRANT PAGINA 7 HET WEER Verwachting voor morgen: Zonnige perioden Vannacht in het oosten eerst nog een enkele regen- of onweersbui. Minimumtemperatuur omstreeks 15 graden. Overdag zonnige pe rioden en op de meeste plaatsen droog. Middagtemperatuur onge veer 27 graden, aan zee iets lager. Weinig wind, kracht 3 of minder. Politie vindt verwarde man nabij Assisi JOHN SCHOORL De brandweer had u i nodig o i de duinen onder controle te krijgen De Italiaanse politie heeft van morgen tussen Assisi en Perugia een verwarde man aangetrof fen. die kampt met geheugen verlies. In eerste instantie werd aangenomen dat het om de ver miste Overveense pastor Jan Hopman zou gaan. Zeker was dat bij het ter perse gaan van deze krant nog niet. De broers van de verdwenen geestelijke zijn gisteren naar Nederland te ruggekeerd. Zij konden dus vanmorgen de gevonden man niet identificeren. Pagina 10: 'Een Franciscaans gebed voor vermiste pastor'. Leidsch Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE FOTO UNITED PHOTOS DE BOER OLAF KRAAK 2 WEKEN GRATIS. er meerdere brandhaarden wa ren. Niet lang daarna hadden de verschillende korpsen het bran dende gebied onder controle. De brand trok veel belangstel ling. De politie zette daarom een aantal toegangswegen tot het duingebied af. Bij de ingang aan de Duin en Kruidbergerweg in Santpoort-Noord en de Berg weg in Bloemendaal mocht nie mand er meer door. Ook in de duinen bij Scheve- ningen woedde gisteravond brand. De omvang daarvan was echter gering en de brandweer had de zaak snel onder contro le. Ongeveer één hectare brande i Ja, dat is goed nieuws i Dus neem ik I nu een abonnement, i Sperziebonen, 500 gram C(1 Kippebouten, kilo 53^4.99 500 gram «m® Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 30 juli 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. juli a.s. muÊmr Gééf ons 'n kans! Steun "Operatie Nepal" Giro 50500 LepraStichting Amsterdam De politie heeft zaterdagavond 14 jongeren aangehouden op de Eikenlaan in Alphen. De groep, tussen de 17 en 22 jaar oud en afkomstig uit Alphen en Am sterdam, maakte zich schuldig aan zwart mishandeling en ver nielingen. Een 47-jarige Alphe naar werd door de groep het ziekenhuis in geschopt en ge- De jongeren kwamen van een feest, dat elders in Alphen werd gehouden. Een van hen was naar de Eikenlaan gegaan om daar hasj te kopen. Een aantal Eikenlaanbewoners verzocht hem elders zijn heil te zoeken. De jongeman verdween, maar keerde spoedig terug met een stuk of acht andere feestgan gers. Die trokken daarop vernie lend en stenen gooiend door de Eikenlaan. Toen de politie arriveerde sloegen de relschoppers op de vlucht. De jongeren keerden la ter met nog meer mankracht te- •rug. De agressie richtte zich met name op een 47-jarige Alphe naar die achter het glas van een de portieken stond te kijken. Dat portiek werd zo ongeveer afgebroken, waarna de Alphe naar werd opgejaagd tot op de derde verdieping. Daar werd hij zwaar mishandeld. Stenengooiers teisteren verkeer in heel Italië Automobilisten in Italië wor den steeds meer geteisterd door jongeren die vanaf bruggen met stenen naar hen gooien, De rage, die be gon in Toscane maar inmid dels naar heel Italië is over geslagen, heeft al tientallen ongelukken veroorzaakt. De politie, die het ver schijnsel heeft omgedoopt tot 'oorlog van de stenen', is uiterst verontrust en over weegt zelfs de hulp in te roe pen van het leger. De situatie is extra explosief omdat in Italië de grote vakantie-uit tocht is begonnen. Het afge lopen weekeinde zetten 8 miljoen Italiaanse auto's zich in beweging. Volgens de politie bestaan er ware bendes van stenen gooiers. In sommige steden zijn speciale eenheden en ook agenten in burger inge zet om achter de identiteit van de vandalen te komen. Reddingsbrigades en politie hebben handen vol LEIDEN/REGIO» De aanhoudende hitte zorgt - vooral bij oudere mensen - voor veel problemen. Volgens de Leid se begrafenisonderneming Ad Sanctos/Eenvoud zijn er de afgelopen twee weken opvallend veel mensen overleden. Een woordvoerster wijt dat aan de extreme warmte. „Het is erg druk, we heb ben het dubbele aantal sterfgevallen dan nor maal. Het zijn vooral oudere mensen die door de hitte bezwijken." De politie in Noordwijk heeft dit weekeinde eerste hulp verleend bij vier Noordwijkse vrou wen in de leeftijd van 47, 50 en 74 jaar: zij waren door de warmte onwel geworden. Twee vrouwen zijn naar het Academisch Ziekenhuis Leiden (AZL) overgebracht voor controle, de anderen knapten ter plekke op. Bij het Academisch Zie kenhuis Leiden (AZL) wordt de laatste tijd vrijwel dagelijks bij de EHBO iemand binnengebracht die door de warmte onwel is geworden. „Meestal maken we dan een hartfilmpje voor de zekerheid. Verder laten we iemand even rustig bijkomen op een koele plek en veel drinken", aldus woord voerder P. van Dam. De Leidse politie had dit weekeinde de handen vol aan het bemiddelen bij burenruzies. De dienstdoende agenten rukten maar liefst 27 keer uit na meldingen over geluidsoverlast. „Een aan tal Leidenaars zat zaterdag en zondag rond de barbecue in de tuin, met de muziek hard en de deuren en ramen wijd open. Niet iedereen kon dat waarderen", aldus een woordvoerder. Zaterdagmiddag zorgde een gevaarlijke onder stroom op zee met name aan de Katwijkse kust voor veel problemen. „De reddingsbrigade moest de gele vlag hijsen: door een combinatie van snel opkomende vloed, harde wind en springtij waren er gevaarlijlce draaikolken. De Katwijkse Red dingsbrigade heeft verschillende surfers en men sen in rubberbootjes naar de kant geholpen." Vooral de Katwijkse politie had dit weekeinde veel werk op het strand en bij de overvolle par keerplaatsen aan de kust. „Het was een mieren nest, vooral zondag was het erg druk. Veel men sen hadden hun auto's fout geparkeerd: zij kre gen een boete. De strandpost had daarnaast de handen vol aan het opsporen van zoekgeraakte kindertjes", aldus de politiewoordvoerder. „Ook hebben we een aantal jongens die de stranden met hun grote radio's onveilig maakten, verzocht de volumeknop lager te zetten. We heb ben eerste hulp verleend aan een surfer die zijn enkel had verstuikt en niet meer op eigen kracht naar de kant kon komen. Een 26-jarige vrouw was bij het zeilen tegen haar eigen catamaran ge botst en had een gapende kniewond. De Katwijk se Reddingsbrigade heeft haar naar de kust ge bracht." Na de eerste 2 weken I betaal ik mijn abonnement: j Per maand automatisch I 29,30) Per kwartaal via acceptgiro 85.55) I automatisch 84,55) Of bel 071-128030 Minnie Mouse neemt in Eurodisney afscheid van Miguel Indurain. FOTO'

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1