Leidsch Dagblad Luchtbrug VS voor Rwanda Zoeken naar goudstof in een zandhoop Lezersactie voor boot Zuydtwijck Weerbare prins in Nijmegen BEL: 071-128030 Vloot politie gehalveerd GOED NIEUWS [ATERDAG23 JUL11994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40523 LOSSE NUMMERS 1,80 lordanië en Israël 2 De toenadering tussen Arafat en Rabin heeft de Jordaanse koning voor het blok gezet. Maandag ontmoet ook hij Rabin. Overvallen 3 De tabakswinkelier is steeds vaker doelwit I van de overvaller omdat S de banken beter zijn I beveiligd. Oude Rijn y| Wijkvereniging I I Pancras-West vindt dat de gemeente haar af- Wereldrecord Sigei /t De Kenyaan Sigei I verbeterde bij de Bislett-Games in Oslo het spraken over de Oude Rijn wereldrecord op de niet nakomt. 10.000 meter. Dromen De Leidse psycho- Z 3 loog Sybe Terwee j over dromen: „Je dromen kennen is een manier om I jezelf te leren kennen." LEIDEN/OEGSTGEEST BRENDA FILIPPO 'Houdt de Zuydtwijck in de vaart'. Onder dat motto gaat het Leidsch Dagblad geld inzame len onder de lezers. De boot van het gelijknamige verpleeghuis in Leiden wordt gebruikt voor dagtochten van (meervoudig) gehandicapten en bejaarden uit de regio. De motor van de boot is echter aan z'n eind. Een nieu we motor kost 15.000 gulden, maar, zoals iedereen heeft kun nen lezen in de 'Waterkrant' van afgelopen donderdag, dat geld is er niet. Het bootje dreigt daarmee na dit seizoen uit de vaart te wor den genorïien. „Dat zou ramp zalig zijn. Dan komen de men sen de deur niet meer uit", zegt directeur A. Bruseker van Zuyd twijck. Daarom voert het Leidsch Dagblad een eenmalige actie om dit bijzondere project niet te laten stranden. Deze krant heeft inmiddels een aantal bedrijven benaderd om een bijdrage te leveren in de kosten van een nieuwe motor. Ook de gemeente Leiden, die de boot een warm hart toedraagt en al eerder geld gaf voor een eigen steiger, is gevraagd om een forse bijdrage. Maar ook onze lezers vragen we graag om hun medewerlang. Giften kun nen worden gestort op het spe ciale gironummer 57055, Lei den, ten name van deactie 'Houdt de Zuydtwijck in de vaart'. Inmiddels zijn de eerste giften toegezegd. Gistermorgen vertrok schipper G. van Beelen van de 'Zuyd twijck' naar het watersportbe drijf De Kwaak van Albert van Spronsen (beter bekend onder zijn bijnaam Ap Kwaak) in Oegstgeest. Hij is eigenaar van de boot waarmee het Leidsch Dagblad deze weken door de regio vaart. Een korte inspectie bevestigde de slechte staat van de bejaarde dieselmotor. „Onderdruk. Die maakt het niet lang meer. Dat motortje heeft zeker 300.000 ki lometer gelopen", luidde het vakkundige oordeel van Van Spronsen. Hij zegde onmiddel lijk zijn medewerking toe bij het plaatsen van een nieuwe motor. Het seizoen met de Zuydtwijck loopt tot september. „Tot die tijd houdt de motor het nog wel De Verenigde Staten hebben een luchtbrug opengesteld voor meer dan een miljoen Rwandese vluchtelingen in Zaire. President Clinton gaf de Amerikaanse militairen gisteren opdracht zo snel mogelijk een luchtbrug opera tioneel te maken om vanuit Uganda voedsel, medicijnen en materieel naar de vluchtelingen in de Zaïrese grens plaats Goma te kunnen brengen. even uit, hoor. Maak je maar geen zorgen", stelde Van Spron sen genist. De Katwijkse vrijwil liger Van Beelen is blij met de hoop die aan de horizon gloort door de actie. „Voor mijn vele gehandicapte en bejaarde pas sagiers is het ook geen pretje. Als ik gas geef, zitten ze in de dieselstank. En je moet er niet aan denken als je ineens met pech midden op het water zit." Als de inzamelingsactie genoeg geld oplevert, gaat de boot in het najaar de wal op en wordt er een nieuwe motor geplaatst. Van Beelen: „Dat zou werkelijk fantastisch'zijn." WASHINGTON-DEN HAAG Rtr-AFP-ANP Clinton sprak zich verder uit voor een spoedige zending van een VN-contingent blauwhel men naar Rwanda. De vrede stroepen moeten er samen met de nieuwe regering in Kigali, voor zorgen dat de vluchtelin gen naar huis terugkeren. Het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen (Unhcr) is onderhandelingen begonnen over het toelaten van de vluch telingen in het door de nieuwe Rwandese regering beheerste gebied en in de door de Fransen ingestelde veiligheidszone. Hulpverleners en VN-militairen zullen op verschillende plaatsen in Rwanda aanwezig moeten zijn om de met angst in hun lijf terugkerende Hutu's een gevoel van veiligheid te geven. Uit angst voor een cholerabe- smetting en de zekere dood die daarop volgt, hebben tiendui zenden Goma en de vluchtelin genkampen bij Kibumba en Munigi inmiddels verlaten. In plaats van op weg te gaan naar huis, trekken de kolonnes veelal verder noordwaarts in de hoop daar water en voedsel te vinden. Maar ook die tocht is ongewis. Niet alleen cholera maar ook Miguel Indurain 'freewheelend' naar eindstreep MORZINE-AVORIAZ GPD Miguel Indurain heeft geen slechte dagen nodig om zwak te presteren. Hij kon wel, maar 'hoefde niet zo nodig, verklaarde hij gisteren na zijn afgetekende nederlaag in de klimtijdrit naar Morzine-Avoriaz. De Spanjaard kon het zich pennitteren de Tour te laten doodbloeden. Hij gaf 3.16 mi nuten toe op de ook nu weer excellerende Let Pjotr Oegroemov, die naar de tweede plaats klom op 5.39 minuten van de aanstaande viervoudige Tourwinnaar. Indurain had ook Marco Pantani nog voor zich, die ten koste van de Fransen morgen de derde plaats op -het podium in Parijs zal bezetten. De Fransen hebben na giste ren minder reden tot vreugde dan gehoopt. Richard Virenque demonstreerde een te klein ver mogen om aanspraken te mo gen maken op meer dan alleen de bergtrui. Virenque zakte van de tweede naar de vijfde plaats, nog achter ploegmaat Luc Leb- lanc. Festina wint het ploegenklas- sement, Abdoesjaparov komt, evenals in 1991 en 1993, in het bezit van de groene trui. numegen „Goed gedaan, jongen", lijkt mr. Pieter van Vol lenhoven tegen zijn zoon prins Pieter Christiaan te zeggen. Ook zijn moeder, prinses Margriet, was naar Nijmegen ge komen om zoonlief te verwelkomen aan het einde van de Vierdaagse. Zij speldde hem persoonlijk het felbegeerde Vierdaagsekruis op De prins liep de tocht in het bepaald niet luchtige uniform van de Utrechtse Studenten Weer baarheid. WmÊÊÊÊÊÊÊKÊÊÊÊKc.''' W£ Hij was één van de 30.976 wandelaars die dit jaar de eindstreep haalden en feestelijk werden ingehaald door 300.000 toeschouwers. De deelnemers aan de deze Vier daagse van Nijmegen hadden het dit jaar zwaar, wegens de hitte. Ze beschoten zichzelf met waterpistolen en de be langstellenden langs de weg spoten ze regelmatig nat. De wandelaars hadden het hard nodig. De eerste dag vielen diverse wandelaars flauw. De derde dag raakte een wandelaar in coma en liepen acht Deense militairen een lichte zonnesteek op. Ook vielen er tijdens de intocht mensen flauw op de tribune. Met het oog op het warme weer was de start op de laatste dag een half uuur vervroegd. Toch was het volgens de organisator, de Koninklijke Nederlandse Bond voor Li chamelijke Opvoeding, niet de warmste Vierdaagse. In 1927 en 1972 was het nog warmer. foto anp Speurtocht naar verdwenen pastoor Jan Hopman levert niets op FOLIGNO JOHN SCHOORL Oude huisjes. Straatjes die zó smal zijn dat ze in Madurodam net aan als hoofd wegen mogen dienen. Terwijl een co lonne van uniformen zich door Sostino worstelt, stapt een kale, gebochelde priester uit z'n kerkje. Met een sierlijk gebaar geeft hij de zoektocht naar zijn vermiste collega Jan Hopman de zegen. Alsof hij weet dat een grootscheepse speuractie in dit gebied is als het zoeken naar goudstof in een zandhoop en de hulp van boven hard nodig is. De colonne komt uit de omgeving van Palle. Een moedeloos gebied, waar de grillige, dichtbegroeide heuvels een ef fectieve zoektochtonmogelijk maken. De vele geüniformeerde mannen zoe ken in ploegen door de omgeving. Ter wijl we hier lopen, proef je de zinloos heid. Want hoeveel grotten zijn hier bij voorbeeld niet, waarin Jan Hopman zou kunnen liggen? Een politieagent loopt met een zaklantaarn een van de grotten in; aan zijn gezicht is al af te lezen dat hij ook wel weet dat er geen licht door .de tunnel zal komen. Twee politiehon den snuffelen vergeefs langs de afgrond. Dan is er van de andere kant van de berg nieuws, ledereen schaart zich rond de walkie-talkie. Er is een shirt gevon den. Een donker shirt. David, één van de werklui die Jan Hopman op 4 juli heeft gezien, prikt met een tak in de grond. Zijn mondhoeken staan op 'mis schien'. Wankelende zekerheden op een heuvelrug. Maar als later de broers van de pastor het shirt onder ogen krijgen, stort de wankelende zekerheid van de berg. Nee, zo'n polo hoort niet bij Jan. In een prachtig dal vechten de gelui den van knetterende wallde-talkies en kerkklokken om voorrang. Een oude vrouw komt haar huisje in de bergen uit. Nadat ze zich eerst beklaagd heeft over de fruit stelende carabinieri, bekijkt ze de foto van de Overveense geestelij ke. Misschien, mogelijk, kan zijn. Er wandelen zoveel mensen op een dag voorbij. Daar kan deze man met grijze baard en zilverkleurige bril best bij zijn geweest. Verder maar weer, naar een pad waar hij wellicht gelopen heeft. Samen met een agent en een brandweerman kruip ik door een olijvenboomgaard een flinke heuvel op. Hoger, steeds hoger. Weer een pad, nu afgeschermd door een ijze ren leuning. Dit pad loopt bijna recht omhoog. Opeens verschijnen de broers Marcel en Fons. Zij komen van een kerkje hoog in de bergen. Daar is Jan geweest. Ze weten het zeker, want ze hebben' in het bezoekersregister zijn handtekening ge vonden. Later is er toch weer de twijfel, als de handtekening vergeleken wordt met een krabbel die Jan Hoprrlan in het register van een pension heeft gezet. Terug naar Paile, waar zich inmiddels alle Hoge Uniformen hebben gemeld. De grote baas uit Peruga, de grote baas uit Foligno. Een cameraman zwermt om de mannen heen. Het gehucht Palle is opeens epi-centrum van de speurtocht naar Jan Hopman. Daar verschijnt ook uit het niets een kale man met een ge tuigenis, alsof hij weet dat het groot scheepse onderzoek even vast zit en een verfrissend element nodig is. Hij heeft 'padre Hopman' in Sostino op 4 juli op straat zien lopen. Even later vertrekt de colonne naar Sostino, een paar kilome ter verderop. Nadat de priester ons de zegen heeft gegeven, moeten we stoppen vanwege een blokkade uit een onverwachte hoek. Een enorme kudde schapen verspert de weg. Als ze voorbij zijn, volgt een tever- geefse, zware, zoektocht door het al even ondoorgrondelijke Sostino. Um- brië, het dichtgeslibte groene hart van Italië, geeft zijn mysteries niet zomaar prijs. honger, uitputting en uitdro ging achtervolgen de honder duizenden. De hulpoperaties vanuit di verse landen worden gecoördi neerd door de Unhcr. Het Hoge Commissariaat voor de Vluch telingen deed een dringende oproep de hulp aan de Rwande se vluchtelingen uit te breiden. Nederland draagt bij door het sturen van tankauto's en keu kens. Het ministerie van defen sie sluit niet uit dat ook perso neel naar Zaïre gaat om het ma terieel te bedienen. Het gaat om niet meer dan enkele tientallen manschappen. Het ministerie gaat ervan uit dat het materieel voor een pe riode van 'enkele weken' wordt ingezet. De bijdrage van Defen sie voor de vluchtelingen buiten Rwanda staat los van het mate rieel dat de regering donderdag aanbood. Zie Zaterdags Bijvoegsel Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet. Bijbel Heb.111 Zondag's 10 uur, Hazenbos- laan 101, hoek Kennedylaan, Oegstgeest Thuis betalen met de pinpas amsterdam anp Binnenkort kan de consument thuis met zijn pinpas betalen voor de goederen die bij hem worden afgeleverd. De ING Bank en AT&T beginnen in sep tember met een proef met 'mo biel pinnen', die twee tot drie maanden gaat duren. Mobiel pinnen is hetzelfde als betalen met de pinpas in de winkel, maar is niet van een vaste plek gebonden. miemie Part'cu,ier opleidingsinstituut voor rijkserkende dagopleidingen Marketing/management - Bedr. Adm./SPD s,1""e"»3ncie7in7: Toerisme - Secretariaat - Receptioniste/telef. - Hostess PR-medew. ASc,Eu,o Vraag studiegids '94 '95 Molenvliet 3-5 (3 min v station) 01720 - 93914 of fax 74681 J 2405 BZ Alphen a/d Rijn Nog geen abonnee? HET WOORD IS AAN 1 Mgr. Bekkers Het kan een weldaad zijn dank baar iets aan te nemen van een ander. VANDAAG Binnenland - Buitenland Cultuur Familieberichten Feiten en meningen Info Religie - Sport VANDAAG OOK WATERKRANT PAGINA 9 HET WEER Verwachting voor vandaag Tropische dag Overwegend zonnig en middag- temperatuur van 25 graden op de waddeneilanden tot 32 in het zuidoosten van het land. Noord oostenwind, zwak tot matig, rond kracht 3, aan de kust later op de dag mogelijk vrij krachtig, 5. driebergen. anp Defensie zoekt tussenoplossing voor helikopters den haag» bill meyer De Apache-gevechtshelikopter van McDonnell Douglas mag de beste zijn, het is ook de duurste van vier typen heli's die het mi nisterie van defensie op het oog heeft. In november moet defen sie een voorkeur uitspreken over de aanschaf van bewapen de heli's voor de Luchtmobiele Brigade. De 1,6 miljard die Ne derland er voor over heeft, blijkt niet voldoende om het vereiste aantal van welk type dan ook aan te schaffen. Daarom wordt gezocht naar een tussenoplos sing. De Nederlandse order is voor McDonnell Douglas van groot belang. De Amerikaanse defen sieindustrie is aapgewezen op buitenlandse orders om de pro- duktielijnen open te houden. Kiest Nederland voor de Apa che, dan zullen de Britten ver moedelijk volgen met een order voor 91 toestellen. Kiest Neder land voor de Tigre van het Duit s/Franse Eurocopter, dan daalt voor McDonnell de kans op de Britse order tot onder de 50 pro cent. Nederland wilde aanvankelijk 33 Apaches of 40 Tigres, Super Cobra's of Mangusta's aan schaffen. Maar dat zit er met het beperkte budget niet langer in. Daarom heeft Nederland de vier aanbieders om tussenop lossingen gevraagd. Zo zijn aan McDonnell offertes gewaagd voor 20, 27 en 33 Apaches. Zie Zaterdags Bijvoegsel De vloot van de politie te water wordt gehalveerd. Van de 63 pa trouilleboten blijven er nog maar 33 over. Ook van de kleine speedboten moet meer dan de helft weg, waardoor de capaci teit terugloopt tot veertig. De af slanking is een gevolg van be zuinigingen bij het Korps Lan delijke Politie Diensten (KLPD). Volgens een woordvoerster van het KLPD gaat de waterpo- litie zich voortaan vooral rich ten op de beroepsvaart. Op de recreatiepiassen wordt niet meer structureel gepatrouil leerd. De waterpolitie beperkt zich tot de doorgaande vaarwe gen en grote waters, zoals het IJsselmeer. Leidsch Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. I Ja, dat is goed nieuws Dus neem ik i nu een abonnement. I Postcode:. I j Plaats: 'Tel: I (I.v.m. controle bezorging) J Na de eerste 2 weken I betaal ik mijn abonnement: j Per maand automatisch I 29.30) j Per kwartaal via acceptgiro 85,55) I automatisch 84,55) Nr. bank/giro:. Of bel 071-128030 ,Dat motortje heeft zeker 300.000 kilometer gelopen. foto hielco kuipers

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1