Leidsch Dagblad USA94 'Alle werklozen recht op hulp' 'Eerst in Florida, nu in Zandvoort' Fokkers kanaries in de penarie Zweden willen af van duel om derde plaats BEL: 071-128030 Leiden Wereldstad Anti-maffiarechters Italië bieden boos ontslag aan Major: Santer acceptabel GOED NIEUWS p VRIJDAG 15 JUL11994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40516 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 LOS ANGELES RTR De Zweedse aanvoerder Jonas Thern, in het duel met Brazilië uit het veld gestuurd, en coach Tommy Svensson hebben de FIFA opgeroepen af te zien van de wedstrijd om de derde plaats, en de verliezende halve- finalisten van het WK de gele genheid te geven in alle rust hun wonden te likken. „Op dit moment is de confron tatie met Bulgarije echt niet be langrijk voor ons. Ik denk niet dat er ook maar één speler veel zin in heeft, zo kort na de te leurstelling van de nederlaag in de halve eindstrijd", zei Thern gisteren hoewel hij de gewraak te wedstrijd wegens zijn auto matische schorsing toch al niet meemaakt. Kritisch vervolgde hij: „Maar het draait natuurlijk allemaal weer om de centen. De FIFA wil er zoveel mogelijk geld uitslaan." Svensson, die zich voor de on dankbare taak gesteld ziet de verslagen ploeg scherp te krij gen voor morgen, was het met zijn captain eens. Hij pleitte voor een gedeelde derde plaats met Bulgarije. Maar: „We zullen hoe dan ook gemotiveerd zijn morgen. Het gaat per slot van Brinkman teruggefloten 2CDA-voorzitter Lod ders fluit Brinkman te rug: 'Er is geen blokkade van het CDA tegen cen trum-linksecoalitie'. Winkels open 3 De winkels moeten langer open want dat is beter voor de consu ment en de winkelier. Applaus voor Duitsers 5 Voor het eerst sinds 50 jaar trokken gisteren Duitse soldaten door Parijs. Anders dan toen, werden ze nu onthaald op applaus. Superschilderij 7 Drie studenten maken een superschilderij van het Van Hagerbeer-orgel in de Leidse Pieterskerk. Vuilnisboot A De vuilnisboot van I I Zuid-Holland komt drie keer per week langs in het gebied rond de Kager- plassen. Nog geen abonnee Kcimèr wijst plan arbeidsbureaus af voor deels afschaffen sollicitatieplicht Het plan van de arbeidsbureaus om de sollicitatieplicht voor vrijwel kansloze werklozen te schrappen, maakt po litiek geen enkele kans. Nadat gisteren al de gemeenten het plan afwezen, stellen ook PvdA, CDA en WD dat het geen pas geeft om een grote groep werklozen op deze manier 'af te schrijven'. DEN HAAG GPD rekening om de bronzen me daille bij een WK." Thern beaamde dat de spelers zeker hun best zullen doen, maar hij hield vol dat hij er de voorkeur aan geeft na zo'n ne derlaag als tegen Brazilië stille tjes af te druipen. „Ik blijf erbij dat zo'n troostwedstrijd overbo dig is na misschien wel de grootste teleurstelling van je carrière. Ik zie liever dat de FIFA hetzelfde doet als de Europese bond, geen strijd om de derde plaats." Meer WK-nieuws op pagina 17. Het Centraal Bureau voor de Ar beidsvoorziening (CBA) maakte gisteren bekend een groep van minimaal 170.000 werklozen met ingang van 1996 uit het be stand van werkzoekenden te willen schrappen. Deze mensen komen volgens het CBA toch niet meer aan de bak en zouden onder toezicht van de sociale diensten moeten komen. Met de gemeenten valt daarover op zich wel te praten, maar ze wil len dan wel geld van het CBA voor de begeleiding en eventue le om-, her- en bijscholing van deze groep. Dat laatste willen de andere partijen in het be stuur van de arbeidsbureaus (werkgevers, werknemers en overheid) echter niet. PvdA, CDA en WD wijzen het plan vierkant af. De arbeidsbu reaus krijgen volgens PvdA-ka- merlid Vliegenthart 'aardig wat geld' geld om ólle werkozen te helpen, en dus moeten ze dat doen ook. CDA'er Biesheuvel liet vanochtend weten het daar van harte mee eens te zijn. WD-kamerlid Van Hoof noemt het 'een hele slechte zaak als je mensen afschrijft - en dat ge beurt als je ze uit de bakken haalt'. Voorzitter De Boer van het CBA zei gisteren in een toelich ting dat het arbeidsbureau in samenspraak met de sociale dienst en de betrokkene moet bekijken of het etiket 'onbemid- delbaar' van toepassing is. De werkloze kan in beroep gaan als de uitslag hem of haar niet be valt. Het zal veelal gaan om zeer langdurig werklozen die niet ge motiveerd zijn om weer te wer ken, om zwervers, mensen met psychische problemen of ver slaafden. Om hoeveel mensen het gaat, is een onderwerp van discussie. De schattingen lopen uiteen van 170.000 tot 600.000 mensen. Ook nu kennen arbeidsbu reaus bakken met onbemiddel- baren. „Maar die staan onder de toonbank. We hebben dat la ten verloederen tot een amorfe massa. Dat willen we zichtbaar maken. Het is niet goed dat ie mand zes jaar lang werkloos is en nooit iets van het arbeidsbu reau hoort", aldus De Boer. Als het plan doorgaat, zullen werkzoekenden voortaan in vier categorieën worden ingedeeld. In de eerste categorie zitten de mensen die kort werkloos zijn en makkelijk aan een baan te helpen zijn. In de laatste, de vierde, categorie zitten de onbe- middelbaren. „Het hart van ons bedrijf zullen de groepen twee en drie vormen. Die zullen we met cursussen en sollicitatie trainingen en dergelijke weer aan een baan proberen te hel pen", aldus De Boer. HET WOORD IS AAN Tollens Schat naar de gevels van de hui- zfen het geluk daarbinnen niet al tijd. VANDAAG Binnenland Buitenland Cultuur VANDAAG OOK WATERKRANT PAGINA 11 HET WEER ROME EELCO VAN DER LINDEN CORRESPONDENT De vier magistraten die het Milanese anti-corruptieteam 'Mani Pulite' (Schone Handen) vormen, hebben gisteren hun ontslag aangeboden. Hun be sluit, dat in Italië geweldige in druk heeft gemaakt, is een pro test tegen het door de regering uitgevaardigde decreet dat voorarrest uitsluit voor perso nen die worden beschuldigd van corruptie. Onderzoeksrechter Antonio Di Pietro, de meest geliefde ma- Politieagent geschorst LEIDERDORP Een politieagent van het korps Hollands Midden is geschorst wegens zware mishandeling en valsheid in geschrifte. De agent heeft in september 1993 een verdachte bij diens aanhou ding rake klappen toegediend zonder dat er, volgens een po litiewoordvoerder, reden toe was. Bovendien heeft de agent een vals proces-verbaal opge steld. Hij gaf daarin een vol strekt foute voorstelling van zaken. De verdachte heeft di rect aangifte gedaan van de mishandeling. Het onderzoek door de rijksrecherche heeft enkele maanden geduurd. De geschorste agent zit thuis. Er wordt nu een disciplinair on derzoek ingesteld. gistraat van Italië en symbool van de strijd tegen de corrupte 'eerste republiek', las gister avond een gezamenlijk opge stelde verklaring voor. Hij zei dat het decreeT het werk van de onderzoeksrechters onmogelijk maakt. „Personen die zeer ern stige delicten hebben begaan en tegen wie volop bewijzen be staan, zullen in het vervolg niet meer mogen worden opgeslo ten, ook niet om te voorkomen dat zij doorgaan met hun cor ruptieactiviteiten", aldus Di Pietro. De magistraat zei dat hij en zijn collega's de wet zullen nale ven en dus om vrijlating vragen van alle personen die in het ka der van het onderzoek Mani Pu lite zijn gearresteerd. Di Pietro besloot zijn verklaring met de mededeling aan de procureur van het Milanese Hof, Borrelli, dat de magistraten een andere functie zullen vragen, 'waarin geen conflicten bestaan tussen het geweten en de eisen van de wet'. Van regeringszijde werd laco niek gereageerd op het ontslag van de magistraten. Woord voerder Ferrara zei dat het gaat om een interne kwestie van het het Hof van Milaan. Minister Biondi (justitie), die gisteravond in de Senaat zijn decreet verde digde, zei dat de regering heeft gehandeld met inachtneming van de meest elementaire juri dische principes. „We kunnen niet bij elke beslissing wachten op de totale consensus van de magistratuur. De regering zou hierdoor aangetast worden in haar soevereiniteit", aldus Biondi. LONDEN-KOPENHAGEN Rtr-AFP-DPA De Britse premier Major zal vanavond geen veto uitspreken tegen de kandidatuur van de Luxemburgse premier Santer voor het voorzitterschap van de Europese Commissie. Major liet dat gisteren blijken. De rege ringsleiders van de twaalf lidsta ten van de Europese Unie en het Franse staatshoofd vergade ren vandaag in Brussel over de opvolging, van de Fransman Delors. De Luxemburgse premier wordt inmiddels als de meest acceptable figuur gezien. Santer verklaarde gisteren voor het eerst bereid te zijn Delors op te volgen. In het dagblad Luxem burger Wort zei Santer geen kandidaat te zijn, maar dat hij 'zeer vereerd zou zijn' indien de Twaalf in Brussel hem als voor zitter van de Europese Commis sie voorstellen. Hij zei de func tie dan te zullen aanvaarden. De Luxemburgse premier is nog niet zeker van zijn zaak. Denemarken schoof aan de vooravond van de Euro-top de voormalige premier Paul Schlütter naar voren als kandi daat voor het voorzitterschap. De Deense premier'Paul Ras mussen maakte gisteren de kandidatuur van Schlütter be kend na een vergadering met fractieleiders uit het Deense parlement. Pagina 2: Toneelknecht Santer mag Europees doek ophalen. 5-baans canvas/rubber luchtbed in diverse kleurcombinaties. Elders 29^5 Per stuk 1750 geldig t/m zaterdag LEIDEN: Langegrachl 5 (naast DIGR0S) Donderdag koopavond Verwachting van het KNMI tot morgenavond Later zon Wolkenvelden, maar in de loop van de dag ook perioden met zon. Droog. Minimumtempertuur om streeks 14 graden. Middagtempe- ratuur van 20 graden in het noor delijk kustgebied tot 25 in het zuidoosten van het land. Wind uit noordelijke richtingen, zwak tot matig, rondbracht 3. Leidsch Dagblad bij vierdaagse Het Leidsch Dagblad reist ook dit jaar af naar Nijmegen om de wandelaars van de 78-ste Nij meegse vierdaagse een hart on der de riem te steken. Op woensdag 20 juli staan een foto graaf en een verslaggeefster langs de route, duidelijk her kenbaar aan het Leidsch Dag- blad-spandoek. Regiogenoten die de zware klus van vier dagen stappen aandurven, zijn van harte uitgenodigd zich te mel den. Mensen met bijzondere er varingen (of die bijvoorbeeld voor de 20ste keer meedoen), kunnen tevoren contact met ons op te nemen. Het telefoon nummer van het Leidsch Dag blad is 071-356438. NIEUWE ABONNEES ZANDVOORT/NOORDWUK In rijen stonden de Duitse toe risten donderdagochtend voor z'n balie. „Het was een ware exodus", zegt campinghouder Pierre van Beers van camping De Branding in Zandvoort. Be halve vanwege het slechte weer, had deze grote trek van de oos terburen volgens Van Beers vooral te maken met de gijze ling en de overval van de afgelo pen nachten. „Ik schrik niet van die criminaliteit. Het zat er een keer aan te komen. Wat eerst in Florida of Spanje gebeurde, zie je nu in Zandvoort." Ook de Duitse toeristen die in de nacht van dinsdag op woensdag gegijzeld werden door een 18-jarige Amerikaan, logeren niet meer op camping De Branding. In de bewuste nacht hield die Amerikaan twee 19-jarige Duitsers onder schot op het strand, terwijl een derde naar de camping moest om geld te halen. Later herhaalde hij dit met twee andere toeristen. En woensdagnacht waren weder om Duitse toeristen de klos. Twee Duitsers werden overval len door vijf jongens. Behalve in camping De Bran ding lijken de verhalen over de belaagde Duitse toeristen geen effect te hebben in Zandvoort. Veel oosterburen weten er niet van en hoteliers houden het stil. Morgen, 'de topdag van het sei zoen', zitten de 25 hotels, 13 pensions en 34 privéadressen gewoon vol. 95 procent van de gasten zijn Duitsers. Van een vlucht uit Zandvoort is weinig te merken. Ook in Katwijk en Noordwijk hebben de gijzeling en de over val geen massale uittocht van Duitse badgasten tot gevolg. „Helemaal niet", zegt adjunct directeur A. Geralds van het Noordwijkse VW. „Deze week zijn we juist overstroomd met aanvragen voor slaapplaatsen voor Duitse toeristen. We heb ben ook helemaal geen veront ruste toeristen aan de balie ge had." Veel kanarieliefhebbers in Leiden en omge ving zitten met de handen in het haar. Zij vrezen met grote vreze dat hun vogeltjes ten prooi zullen vallen aan de kanariepok ken, een dodelijke ziekte. De beestjes moe ten daartegen elk jaar geënt worden, maar dat is op dit moment onmogelijk. Produ cent Solvay-Duphar uit Weesp kan de ent stof pas «weer in september leveren. De pro- duktie van de stof is mislukt en voor aan maak van een nieuwe hoeveelheid ont breekt de tijd. „Want dit is de tijd van het jaar om de vogels te enten", weet J. Fiele- mon, secretaris van vogelvereniging Avibus uit Leiden. „In september heb je de meeste muggen." Kanaries zijn namelijk zeer gevoelig voor beten van muggen, die de gevreesde pok ken de hapziekte zoals de term in vogel kringen luidt - kunnen overbrengen. De ziekte is bovendien zeer besmettelijk. „Als een van je kanaries het heeft, ben je binnen tien dagen al je dieren kwijt", aldus Fiele- mon. „Het is een ramp. Ze sterven als rat ten." W. Taffijn, de Leiderdorpse secretaris van de Vogelvrienden, beaamt dat. „Ik heb meegemaakt dat er bij leden van onze ver eniging tientallen per nacht doodgingen. Als de hapziekte toehapt ben je weg. Ik heb het nieuws zelf nog niet gehoord, maar als het klopt ziet het er somber uit." Want de kanariepokken zorgen niet al leen vóór een slachting onder de dieren, ze delen de eigenaars ervan ook nog eens flin ke financiële klappen uit. Fielemon: „Een kweekkoppeltje kost gemiddeld toch al vijf tig gulden. Maar ik heb hier zelf ook vogels zitten die honderdvijftig gulden waard zijn. Bovendien heb ik hier meer dan driehon derd kanaries. Daarom heb ik ook nooit ri sico's genomen en mijn vogels altijd geënt. Voor een eenheid entstof betaal je dertig, vijfendertig gulden. Je kunt er honderd vo gels mee behandelen. Alleen, moet je het spul natuurlijk wel kunnen krijgen. Wat dat betreft mag Vogelvreugd in Kou dekerk zich gelukkig prijzen. „We hebben de alarmerende berichten gehoord", zegt secretaris A. Snellenberg. „Maar hier is ie dereen al voorzien. We bestellen de entstof namelijk altijd via de vereniging en gelukkig waren we er dit keer snel bij." Van de vijftig leden houden er ongeveer twintig kanaries. Bij Avibus heeft bijna de helft van de vijf entachtig leden kanaries in of bij het huis. „Maar er zijn misschien maar acht, of ne gen mensen die de beestjes geënt hebben", meldt Fielemon. „Ja, ik gelukkig ook. Ik heb het spul vroeg besteld, samen met nog een paar andere mensen. Maar de meesten van onze vereniging zijn te laat, denk ik. We kunnen alleen maar hopen dat het mee valt." ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ja, dat is goed nieuws I Dus neem ik j nu een abonnement, i Tel: (J.v.m. controle Na de eerste 2 weken betaal ik mijn abonnement: Per maand automatisch 29,30) O Per kwartaal via acceptgiro 85,55) automatisch 84,55) Nr.-bank/giro: Handtekening:. leiden Onder het motto 'Leiden Wereldstad' brachten straatmuzikanten, zangers en dansers gisteravond op het Leidse Stadhuisplein een gevarieerd programma met zang en dans uit verschillende delen van de wereld. Het programma, in het kader van de Leidse Lakenfeesten, stond in het teken van de uitwisseling van culturen. Op de foto John May met zijn band die Afrikaanse muziek ten gehore bracht. foto hielco kuipers

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1