Leidsch Dagblad 94 Kamer praat over crisis universiteit !j 'Eurotop moet vandaag kiezen' Rijkaard'De Belgen zijn onze broeders1 WOÖNCENTER Alleen kleine cadeaus ambtenaren Leiderdorp GOED NIEUWS VRIJDAG 24 JUNI 1994 SSKBSBBBBBBBaMBB MMaflK&MHMHHMHHBMBSfHBSMSi OPGERICHT 1 MAART 1860 MEER WK-NIEUWS 23: Advocaat zet Van Gaal opzijn nummer. 23: Italië kan opgelucht ademhalen. 23: Voorzichtigheid troef bij Belgen. 23: Bondscoach Colom bia stapt op. 24: Oranje-dorp goed- koopte-eiland. 24: België kent geen WK- koorts. 25: Zuid-Korea - Bolivia: uitputtingsslag zon derwinnaar. 25: Roger Milla heeft ei gen regels en wetten. 25: WK op tv. 25: WK uitslagen en standen. In de voorbeschouwing op Or lando's Derby der Lage Landen, morgenavond tussen Nederland en België, is duidelijk geworden dat Oranje de lijn van de eerste wedstrijd vasthoudt. De Rode Duivels daarentegen zijn van plan zich aan te passen. Eerste slachtoffer daarvan is een PSV'er, te weten Luc Nilis. In al zijn voorzichtigheid heeft bondscoach Van Himst beslo ten de aanvaller op de bank te zetten. Eén spits, de schutter Weber, volstaat. Advocaat verklaarde gisteren weinig te zullen veranderen. Ul- rich van Gobbel, tegen de Saudi's spelend met wisselend succes, blijft in de ploeg. Hij is er blij mee. ,,lk weet dat ik het vooralsnog wat meer moet heb ben van mijn loopvermogen dan van mijn techniek. De kri tiek dat ik in de eerste wedstrijd niet kort genoeg heb gedekt, vind ik onterecht. Er was geen rugdekking, daarom hield ik S mijn tegenstander steeds op af stand. Had ik dat niet gedaan, dan was het risico van een doorbraak te groot geweest." Oranje is op één piaats anders dan in de eerste wedstrijd. Ad vocaat kan niet meer om Gas ton Taument heen. In tegenstel ling tot de andere rechterspits in de selectie, Mare Overmars, is de Feyenoorder in vorm. Te gen de Saudi's zorgde hij, na te zijn ingevallen, voor de winst. Ondanks de geringe wijzigingen is Advocaat niet tevreden over het verloop van Oranjes ope ningsduel. ,,Een aantal spelers moet zeker beter presteren", zei de bondscoach. In de nabe schouwingen kreeg met name Frank de Boer er van langs. Bij gebrek aan een directe tegen stander had hij meer moeten doorschuiven. Nu bracht hij de voor hem spelende Wouters, voortdurend tegenover twee man, in de problemen. België, dat tegen Marokko (1-0 winst) een open wedstrijd speelde, gooit het over een wat andere boeg. Albert, in het eer ste duel geschorst, keert terug in de ploeg. Hij gaat zich methet gevaar van Bergkamp bezighou den. Emmers, zondag invaller, staat in de basis, naast Nilis ver dwijnt ook de aanvallend inge stelde back Boffin. In Orlando zijn er speculaties op een harde derby, op twee landen die elkaar niets gunnen. Rijkaard maakte gisteren duide- ■HHHHBMHBHMMn Baby-ijsbeer voor het eerst naar buiten rhenen Je ziet het niet aan hem af, maar dit baby-ijsbeertje heeft al heel wat meegemaakt in zijn jonge leven. Vijf maanden is Huggie pas en vlak na zijn geboorte verloor hij zijn moeder op wel heel bijzondere wijze. De ijsschots met het tweetal brak tijdens een storm in twee stukken. Moeder dreef "naar links en Huggie naar rechts. Hij werd gered door de International Bear Foundation en overgebracht naar de dierentuin in Rhenen. Daar mocht hij gisteren voor het eerst naar buiten. foto anp Grieken willen geen uitstel keuze Lubbers-Deliaene De Russische president Jeltsin heeft van morgen een politiek en handelsakkoord ge tekend met de Europese Unie. De ceremo nie had plaats op het Griekse eiland Corfu, waar de staats- en regeringsleiders van de Europese Unie bijeen zijn voor hun half jaarlijkse topconferentie. Het akkoord beoogt zowel de politieke dialoog als de handel tussen de Europese Unie en Rusland te bevorderen. Afgespro ken is dat de Russische president voortaan twee keer per jaar een ontmoeting zal heb ben met de voorzitters van de Europese r nisterraad en van de Europese Commissie. De Griekse premier Papandreou be schouwt de top op Corfu als mislukt, als de regeringsleiders er niet in slagen een nieu we voorzitter aan te wijzen voor de Europe se Commissie. Papandreou, die de bijeen komst voorzit, zei dat hij niet aanstuurt op uitstel van een beslissing. Hij is tamelijk op timistisch over de afloop: „Ik denk dat we het wel voor elkaar zullen krijgen." De regeringsleiders van de Europese Unie proberen vanavond een keus te maken tus sen de Nederlandse premier Lubbers en zijn Belgische collega Dehaene voorzitterschap van de Commissie. Volgens vice-premier maakt Lubbers nog steeds een goede kans, al lijkt een meerderheid van de EU voor de Belg Dehaene te kiezen. Het be sluit over de opvolging van de Fransman Delors moet echter unaniem vallen. De Spaanse krant El Mundo meldt dat premier Gonzalez in het 'belang van Spanje' zijn steun voor Lubbers heeft ingetrokken. Ook de Deense premier Rasmussen zou gisteren zijn voorkeur hebben uitgesproken voor Dehaene. Vanavond een uurtje vroeger naar bed... .morgen vroeg op om véél geld te verdienen! Spray tegen zweet\>oeten De bijna voltallige Nederlandse selectie in volle draf ter voorbereiding op de 'Derby der Lage Landen' tegen België. foto a Vermoedelijke opstellingen: NEDERLAND: De Goey; Van Gobbel, Koeman, Frank de Boer; Rijkaard, Bergkamp, Jonk, Wouters; Taument, Ronald de lijk dat daarvan geen sprake zal zijn. „Rivaliteit speelt geen rol in dit duel. Onze grote rivalen, dat zijn de Duitsers. De Belgen zijn onze broeders." Boer, Roy. BELGIË: Preud'hom- me; Smidts, Grun, De Wolf, Al- bert, Emmers; Staelens, Vande- relst, Scifo; Weber, Degryse. Collegevoorzitter Oomen blijft tot na debat in functie De Tweede Kamer debatteert dinsdag over de bestuurs crisis aan de Leidse universiteit. CDA-kamerlid M. Boers- Wijnberg zet grote vraagtekens bij de door staatssecreta ris Cohen (onderwijs) gevolgde procedure om orde op zaken te stellen in Leiden. „In het onderzoeksrapport vind ik onvoldoende onderbouwing voor het wegsturen van collegevoorzitter Oomen en het ontnemen van de bevoegdheden van de universiteitsraad." leiden. caroline v Collegevoorzitter mr. C. Oomen blijft in elk geval in functie tot na de het debat, zo heeft hij la ten weten. Ook de andere twee collegeleden van de Leidse uni versiteit, J. Waldus en rector- magnificus L. Leertouwer, wachten de uitkomst van het kamerdebat af. Cohen heeft maandag een aantal ingrijpende maatregelen aangekondigd om een einde te maken aan de bestuurscrisis in Leiden. Zo moet collegevoorzit ter Oomen opstappen en de universiteitsraad tijdelijk zijn beslissingsbevoegdheden inle Thrillerprijs Maarten 't Hart amsterdam anp Literair auteur Maarten 't Hart heeft de Gouden Strop 1994 ge- Hij kreeg de prijs, een geldbedrag van 25 duizend gulden is verbonden, gisteren uitgereikt voor zijn boek Het woeden der gehele we reld. De Gouden Strop is de prijs voor het beste Neder landstalige spannende boek. In zijn boek schetst Warmon- der 't Hart een beeld van het le ven in de jaren vijftig, dat werd beheerst door de negatieve ge volgen van strenge godsdienst en nette armoede. Het is tevens een misdaadroman over de in 1956 gepleegde en nimmer op geloste moord op een politie agent uit Maassluis. Pagina 9: 'Literatuur onlees baar' veren. Een raad van toezicht dient de controlerende taken van de universiteitsraad voor onbepaalde tijd over te nemen. Aanleiding is de Annex-bouwaf- faire waarbij miljoenen guldens zijn verdwenen. Een commissie onder leiding van SER-voorzitter Th. Quené die de zaak heeft onderzocht, concludeerde in haar rapport dat Oomen geen vertrouwen meer geniet en daarom moet vertrekken. De commissie uitte in het rapport bovendien flinke kritiek op de universiteitsraad en het college van decanen die te weinig zouden hebben ge daan om de crisis af te wenden. CDA-kamerlid Boers vindt dat deze conclusies niet voldoende zijn beargumenteerd en wil van Cohen uitleg. „Dit is een hele ernstige ingreep. En dat bete kent dat de procedure heel zorgvuldig moet zijn. Ik heb kri tiek op de werkwijze van de staatssecretaris en zal hem in het debat om toelichting vra gen." Boers bereidt een motie voor die zij dinsdag in stemming zal brengen als zij ontevreden is met de uitleg van Cohen. ,,Als blijkt dat de procedure inder daad niet zorgvuldig was, moe ten de besluiten van de staats secretaris teruggedraaid wor den. Ik heb Cohen gevraagd geen onherroepelijke dingen te doen. Daarom wordt met het uitvoeren van zijn maatregelen gewacht tot na het debat." De universiteitsraad heeft de staatssecretaris gisteren in een brief laten weten 'de fundamen tele aantasting van zijn be voegdheden met alle wettelijke middelen aan te vechten'. leiderdorp. judy nihof Alleen eenvoudige presentjes zoals agenda's, kalenders en ballpoints kunnen door de beu gel. Krijgt een Leiderdorpse ambtenaar een ander, wat gro ter cadeau dan moet hij hier over overleg plegen met zijn chef. Telefoneren over privé-za- ken in werktijd is ook uit den boze. Bezoekjes aan tandarts of dokter moeten zoveel mogelijk buiten werktijd gebeuren. In de nieuwe gedragscode die het college van burgemeester en wethouders heeft ontwik keld. kunnen ambtenaren in Leiderdorp precies lezen aan welke regels ze zich voortaan moeten houden. De gedragsco de is bedoeld om 'laakbaar j HET WOORD IS AAN Siegfried van Praag Meer mensen zijn bereid voor een goede zaak te vechten dan zelf goed te zijn. VANDAAG Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen Gesprek van de dag Info RTV Show VANDAAG OOK WETENSCHAP PAGINA 7 HET WEER Verwachting voor morgen DRUKKEND WARM Vannacht weinig bewolking en mi nimumtemperatuur omstreeks 14 graden. Overdag perioden met zon. Middagtemperatuur van 25 graden vlak aan zee tot 32 plaat selijk in het oosten van het land. Zuidoostenwind, zwak tot matig, rond kracht 3. SCOOR ZELF UW KORTING Hoge Rijndijk 260 leiden 071-410608 vraag bij ons om de spelregels dag' te voorkomen. Gedrag dat kan leiden tot fraude en corrup- Vorig jaar december besloot het college de gedragscode te maken. De gemeente Leider dorp had net een roerig jaar achter de rug. Aan het licht kwamen diverse fraudezaken waarbij ambtenaren waren be trokken. Nu, ruim zes maanden later, is het concept van de ge dragscode klaar. De code is niet alleen ontworpen voor het per soneel van de gemeente Leider dorp, ook het gemeentebestuur moet de regels opvolgen. Pagina 17: Ambtenaar Leider dorp aan leiband. Leidsch Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. i Ja, dat is goed nieuws j Dus neem ik I nu een abonnement. Hij leed zo onder zijn ten, dat hij er veel voor over had om van dit sociale ongemak af te komen. Na vier jaar van tes ten en onderzoek is hij daarin naar eigen zeggen meer dan ge slaagd. De Sittardse bioloog Wim van den Elshout ontwik kelde een spray, die de oorzaak van zweetvoeten moet wegne men. Het produkt werkte niet alleen bij hem, maar ook bij vrijwel alle van de vijfhonderd proefpersonen die het probeer den. Genoeg om een bedrijf ervan te overtuigen het op de markt te brengen. „Het dreigt een com mercieel succes te worden", lacht Van den Elshout. Met het produkt heeft hij een potentiële goudmijn in handen, want niet minder dan 2,8 miljoen Neder landers hebben last van zweet voeten. „Als die allemaal een kuur kopen, ben ik miljonair", weet de uitvinder. „Ik durf er niet aan te denken." I (I.v.m. conuole bezorging) Na de eerste 2 weken I betaal ik mijn abonnement: J Per maand automatisch I 29.30) Per kwartaal via acceptgiro 85,55) l' automatisch 84,55) Nr. bank/giro: Deze drie topmannenmode zaken zijn dealer van o.a. Hugo Boss, Corneliani, Brax, Polo Ralph Lauren, Allegri, Camel, Arrow, Di Maggio, Melka, Bleyle, Ciao, Ba urn Ier, Seventy, Bison, Mulberry, C.P. Company, René Lezard en State of Art. Haarlemmerstraat 179 Haarlemmerstraat 175 Leiden. Tel 071-142940 Leiden. Tel 071-122823j Morgenochtend valt er veel geld te verdienen bij hel WOONCENTER Leiden aan de Hoge Rijndijk. Honderden guldens voordeel op uw nieuwe: (I Klassiekemoderne, antieke, Iedere meubelen slaapkamers, keukens en nog te veel om op te noemen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1