Leidsch Dagblad 94 Bolkestein zet de formatie op scherp Zelfs Amerikanen vieren feest Zeehondjes op de vlucht Katwijk kampioen Franse militairen trekken Rwanda in Euthanasiewet in dierentuinen wegens hokkennood GOED NIEUWS DONDERDAG 23 JUNI 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40497 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 wmmmmmmm Doodsbedreiging voor Colombiaanse bondscoach friedrichskoogZeehondenbaby's in het opvangcentrum in het Duitse Friedrichskoog worden bijgevoerd, nadat ze hun moeder zijn kwijtgeraakt. Dierenbeschermers leggen de schuld bij oefeningen van de NAVO, waarvoor de zeehonden op de vlucht slaan. foto reuter sabineschuerfeld WD wil meer inkomensverschil tussen werkende en werkloze WD-leider Bolkestein vindt grotere inkomensverschillen tussen werkenden en niet- werkenden noodzakelijk om extra banen te scheppen. De WD'er zet daarmee de for matie van een paars kabinet onder druk, omdat PvdA-leider Kok en Van Mierlo (D66) het verschil tussen loon en uitkeringen gelijk willen houden. De gesprekken werden gisteren rond het middaguur afgebroken omdat vice-premier Kok naar Corfu moest voor de Europese top. Hij komt vanavond weer terug. orlando anp den haag gpd Bolkestein omschreef de kloof tussen PvdA en D66 enerzijds en de WD anderzijds als 'niet onaanzienlijk'. ,,Er is enige vooruitgang geboekt, maar on voldoende. Ik zie nog omvang rijke problemen." Begin volgen de week moet blijken of de ver schillen overbrugbaar zijn. Dan is het slikken of stikken, meent Bolkestein. Volgens Van Mierlo gaat de laatste fase nu in. „Vol gende week moet er gespron gen worden. PvdA en WD zien de afstand tot elkaar, geen won der dat ze dan aarzelen." De WD zet alles op het scheppen van meer werk, aldus Bolkestein. „Voldoende banen groei vereist echter bepaalde in komensverschillen. Dat staat haaks op de wens van sommi gen de koopkracht te repare ren." Die wens moet maar even wachten, hield Bolkestein zijn gesprekspartners voor. Kok enJVan Mierlo voelen er niets voor uitkeringsgerechtig den meer te laten inleveren dan werkenden. Van Mierlo: „Werk boven inkomen wil niet zeggen: mijn werk boven jouw inko men." De Democraat bena drukte dat ook D66 en PvdA er alles aan gelegen is extra banen te creëren. „Maar de band met de koopkracht ligt bij ons ster ker dan bij de ander." De drie partijen zijn het nog steeds niet eens over het totale bedrag aan bezuinigingen en waar ze gehaald moeten wor den. Volgens Bolkestein wordt er nog geruzied 'over enkele miljarden'. De liberaal ontken de onder druk te staan van de rechtervleugel binnen zijn par tij. Gistermiddag hebben de fi nanciële fractiespecialisten af zonderlijk met de informateurs getracht oplossingen voor de impasse te bereiken. Dat is niet gelukt. Er is wel een groot aantal ideeën naar het Centraal Plan bureau gegaan om ze te laten doorrekenen. Die cijfers moeten vanavond op tafel liggen als de onderhandelaars weer verder praten. Amerika viert feest. Het is welis waar niet te vergelijken met het volksfeest dat in Buenos Aires losbarste na de 4-0 overwinning van Argentinië op Griekenland, maar de sensationele triomf (2- 1) op Colombia, toch door velen getipt als kanshebber op de ti tel, werd in de Verenigde Staten van 'kust tot kust' uitbundig ge vierd. „Ik snap nog steeds niet alles van voetbal, maar ik heb wel begrepen dat we in de tweede ronde zitten", zei de 28-jarige barkeeper John Lake, werkzaam in een kroeg in het centrum van Orlando onmiddellijk na de 2-1 winst van zijn land op Colom bia. Het is opvallend dat in de Vere nigde Staten het WK voetbal steeds meer belangstelling trekt. De rechtstreekse televisie-uit zending van het duel tegen Co lombia had een kijkdichtheid van bijna 7 procent. Voor Ame rikaanse begrippen een record. mJ i t Verdediger Alexi Lalas van het Amerikaanse voetbalelftal kan zijn geluk niet op na de sensationele winst op Colombia. foto afp Patrick crosfield „Voor ons is het fantastisch dat het Amerikaanse team het zo goed doet", zegt een woord voerder van ESPN, het televisie station dat in de VS vrijwel alle wedstrijden uitzendt. Feest in de VS, verdriet en onge loof in Colombia. En bedreigin gen. Een onverlaat belde op de dag van de wedstrijd op met de mededeling dat bondscoach Maturana speler Gabriel Jaime Gomez beter uit de basisopstel ling kon laten. Op straffe van de dood. Gomez zat inderdaad op de bank, maar het hielp weinig. Maturana kon geen reden voor het falen aangeven. „De Ameri kanen waren goed, maar ik kan niet ontkennen dat wij nog nooit zo slecht waren. Ik zag niets van de blijdschap die onze spelers normaal uitstralen op MEER WK-NIEUWS 25: Brabantse krullebol krijgt heldenstatus. 25: Heel Nigeria aan de voeten van Wester hof. 26: Baresi hoopt op bete re tijden. 26: Blamage voor Roe menië. 26: Noorwegen wil voor beeld Ierland volgen. 27: Keepers hebben pro blemen met 'tover bal'. 27: WK op TV. 27: WK uitslagen en standen. RPF breidt macht in Kigali uit nairobi/parus» gpd Franse troepen trekken vandaag via Zaïre het westen van Rwanda binnen. Het gaat om een eerste contingent van 600 militairen. Ze moeten de dui zenden Tutsi's beschermen die in het grensgebied zijn omsin geld door milities en door het door Hutu's gedomineerde re geringsleger. Bij de operatie, die gisterenavond werd goedge keurd door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, wor den in totaal 2.500 Franse mili tairen ingezet. De Franse minister van de fensie, Léotard, kondigde het begin van de interventie gister avond aan. Hij onderstreepte nog eens dat Operatie Turquoi se een zuiver humanitair doel dient. De Fransen willen tot eind volgende maand in Rwanda blijven in de hoop dan te worden afgelost door een grotere VN-vredesmacht. De Veiligheidsraad van de VN gaf gisteravond in New York het groene licht voor het Franse op treden. Dat gebeurde met tien stemmen vóór bij vijf onthou dingen. Brazilië, Nieuw-Zee- land, Nigeria, Pakistan en China onthielden zich van stemming. Volgens minister Léotard hebben de Franse troepen 'zeer strikte orders' confrontaties met de rebellen van het Rwandees Patriottisch Front (RPF) te ver mijden. Het RPF heeft verklaard de Fransen als vijanden te be schouwen. Ook eist het RPF dat de VN hun 350 manschappen nu, uit de Rwandese hoofdstad Kigali terugtrekken. Gisteren werden uit veiligheidsoverwegingen al 42 Franssprekende VN-militai- ren uit Kigali geëvacueerd. Bo vendien lijkt twijfel toe te slaan bij diverse Afrikaanse landen die hadden aangeboden troe pen te leveren voor een toe komstige grotere VN-macht. Het RPF heeft gisteren grote delen van Kigali veroverd. Tij dens gevechten sloegen mor tiergranaten in nabij hotel Méri- dien. Daar verblijven naast vluchtelingen ook VN-blauw- helmen en journalisten. Pagina 2: Fransen lopen veel te hard van stapel. gsesteren/katwuk Kenneth Braaf (rechts) en Johan de Kroon ontkurken de champagne, want Katwijk is voor de tweede keer algemeen amateur kampioen van Nederland geworden. De Katwijkers verloren gisteravond in Geesteren met 3-2 van Stevo. Maar omdat in het thuisduel van afgelo pen zaterdag een 2-0 voorsprong werd genomen, was de kleine nederlaag toch voldoende voor prolongatie van de titel. Stevo maakte het Katwijk nog erg lastig. Nadat de ploeg van Kees Guyt op 0-2 was gekomen, boog de thuisploeg de stand in korte tijd om naar 3-2. Het laatste half uur hield Katwijk met kunst en vliegwerk stand. foto kees van hoogdalem amsterdam karel van den berg Dierentuinen staan voor een euthanasiedebat, dat sterk lijkt op de politiek-maatschappelijke discussie die Nederland al jaren bezighoudt. Of het nu om mensen of dieren gaat, de 'zachte dood' is beladen met emoties. De verenigde dierentuinen werken nu aan een gedragscode, waarin zij afspreken wanneer overtollige dieren een spuitje mogen krijgen. „Dierentuinen brachten overtollige jongen vroeger naar de poelier. Daar zat niemand mee. Nu kijken we heel anders tegen dieren aan", zegt drs. Frank Prin cée. Hij is populatiebioloog bij het Nationaal Onder zoek Dierentuinen (NOD), dat een 'euthanasiewet' voorbereidt voor dierentuinbewoners. Een gevoelig punt, beseft Princée. „Maar hoeveel kabinetten heeft het geduurd voordat Nederland een euthanasiewet had?" Het NOD, het onderzoeksinstituut van de Neder landse Vereniging van Dierentuinen, houdt kantoor boven de gorilla's in Artis. De bovenverdieping is te vens het zenuwcentrum van het European Endange red Species Programm, dat zo'n honderd fokprogram- ma's voor bereigde diersoorten in Europese dierentui nen coördineert. Zo bundelt Amsterdam een schat aan informatie, kennis en ervaring. Neem het succesverhaal van het Przewalsky-paard. In de eerste helft van deze eeuw stierf de soort in het wild uit. Een fokprogramma voor de twaalf overleven de exemplaren in dierentuinen slaagde, met het nodi ge geluk. Princée, 'coördinator populatiebeheer' van het NOD: „Nu leven er vijftienhonderd in gevangen schap. Meer capaciteit hebben de dierentuinen echt niet. De grap is dat je tien jaar met een probleem kunt worstelen. Totdat je de oplossing hebt gevonden om met een bedreigde diersoort te kunnen fokken dan heb je opeens een baby-boom." Als het probleem ruimtegebrek gaan spelen, steekt een gevoelige discussie de kop op. „Je kunt een dier met een handelaar meegeven. Dan komt het in een achterafparkje terecht, in een dubieus tuintje in Oost- Europa, Italië of Brazilië", vreest Princée. De oplossing die veel dierenbeschermers aandragen is: terug naar de vrije natuur. Maar de keerzijde van deze romatiek is dat het gros van de dieren, veelal ge boren en getogen in de dierentuin, in het wild een wisse dood tegemoet gaan. Zij vallen ten prooi aan roofdieren of slagen er'niet in op eigen kracht hun kostje bijeen te scharrelen. Rest dierentuinen het uiterste middel tegen overbe volking: dieren laten inslapen. Het euthanasiedebat steekt herhaaldelijk de kop op in de Vereniging van Dierentuinen. „Er zijn nooit beslissingen genomen. Nu is het eens op papier gezet", zegt Princée. Het dis cussiestuk van het NOD komt na de zomervakantie op tafel in de vergadering van dierentuindirecteuren. Een volgende stap naar een gedragscode, waarin zij afspreken wanneer 'overtollige' dieren een spuitje mogen krijgen. Tijd dat er duidelijkheid komt, vindt Princée, nu de nood nog niet aan de man is. „Er zal incidenteel wel eens een bokje zijn geëuthanaseefd, omdat het anders zijn leven in een donker hokje had moeten slijten. En het is natuurlijk goed gebruik om dieren met een spuitje uit onnodig lijden te verlossen. Maar er is hog geen huisvestingsprobleem dat euthanasie nodig maakt." Het is wrang om exemplaren van bedreigde dier soorten, gefokt om hen voor uitsterven te behoeden, wegens overtolligheid te moeten afmaken. De dieren tuinen werken dan ook naarstig aan middelen om hokkennood te voorkomen. Er circuleren lijsten met vraag en aanbod in Nederland en Europa, om de ruimte volop te benutten. Er wordt continu gewerkt aan anticonceptie-methoden. Maar aan de prikpil of castratie kleven bezwaren: zij veranderen de hor moonhuishouding en daarmee het gedrag. Daarom willen de dierentuinen nu al vastleggen hoe en wanneer euthanasie mag. Princée: „Bijvoor beeld voor welke leeftijdscategorieën. De oude dieren? Of juist als ze net géboren zijn? Of als je een jong bij de ouder, weghaalt, het moment waarop in de natuur ook dé meeste klappen vallen?" Geen krant ontvangen? nri 071-143241 DEL. 071-128030 het veld. De druk van het favo riet-zijn was blijkbaar te groot. Colombia kwam naar het feest, maar danste niet." Kameroen De voetballers van Kameroen dreigen met een staking voor de wedstrijd van morgen tegen Brazilië, omdat zij al twee maanden niet betaald zijn. De regering van het Afrikaanse land wil een blamage voorkomen en heeft de spelers deze week ge tracht te paaien met een koffer met 500.000 dollar cash. De 'on tembare leeuwen' vonden dat onvoldoende. Er is nu op last van president Paul Biya een tweede koffer onderweg met 400.000 dollar. Burgemeester in elkaar geslagen WLtKBU DUURSTEDE» GPD Burgemeester Houtsma van Wijk bij Duurstede is afgelopen maandagnacht kort na de voet balwedstrijd tussen Nederland en Saudi-Arabië door een groep dronken Oranje-supporters ge molesteerd. Hij hield er een ge broken teen en een aantal schaafwonden aan over. Ongeveer twintig supporters belegerden in de nacht van maandag op dinsdag de woning van Houtsma om hun woede te uiten over het feit dat hij de plaatselijke cafés had verboden tijdens de wedstrijd open te blij ven. Nadat de groep enkele ver nielingen in de tuin had aange richt en bierflessen door een ruit had gegooid, kwam de bur gemeester naar buiten, waar hij werd geslagen en geschopt. Onderzoek naar woeste galloway leiden/den haag loman leefmans Schotse hooglanders en gallo ways. Vormen deze runderen, die frank en vrij loslopen in na tuurgebieden, een gevaar voor recreanten? De ANWB wil dat nu wel eens zeker weten. Daar om stapt zij de natuur in om daar achter te komen. In Vliet- landen, het gebied aan de rand van Leiden, Voorschoten en Leidschendam en in het Al- phense Zegersloot fopen deze 'natuurlijke grasmaaiers' Aanleiding tot het onderzoek is een incident in het recreatieg- bied Zegersloot in Alphen aan den Rijn. Toen een 87-jarige fo tograaf een rund met haar kalf wilde fotograferen, werd hij op de hoorns genomen. De man liep daarbij vrij ernstige ver wondingen op. „We moeten er natuurlijk voor waken dat er na berichten in de media een soort angst voor die koeien onstaat, zegt ANWB-voorlichter A. Vonk. „Er zijn voorbeelden genoeg van gebieden waar het al jaren goed gaat met die hooglanders. Het zijn prachtige beesten. Maar honden moeten bijvoorbeeld wel aan de lijn in de omgeving van die dieren", aldus Vonk. Het woest ogende maar zachtaardige vee is op kleine schaal ingezet in verschillende Nederlandse natuurgebieden als een goedkope en natuurlijke manier van natuurbeheer. HET WOORD IS AAN Stanislaw Jerzy Lec Je kunt het lied der vrijheid niet spelen op het instrument van ge weld. VANDAAG Binnenland - Buitenland- Cultuur VANDAAG OOK WEG EN WIEL PAGINA 14 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Zonnig Vannacht helder en minimumtem peratuur omstreeks 9 graden. Overdag zonnig en middagtempe- ratuur ongeveer 23 graden. Wind uit oost tot zuidoost, matig, rond kracht 4. Vannacht weinig wind. Miljoenenschuld Juno-imperium den haag gpd De belastingdienst heeft de vroegere president-commissaris Pieter Bogaardt en twee andere voormalige topmensen van de failliet verklaarde Haagse pro- jectontwikkelings-maatschappij Juno persoonlijk aansprakelijk gesteld voor" een belasting schuld van ten minste vijftien miljoen gulden. Volgens curator mr. J. H. Lemstra „zijn diverse banken in binnen- en buiten land en talloze anderen" gedu peerd. In totaal gaat het daarbij om „tientallen miljoenen gul dens". Pieter Bogaardt, zoon van de wegens zijn 'bouwdrift' legendarische oud-burgemees ter van Rijswijk Archibald Boog- aardt, was de grote man achter het Juno-imperium. NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ia, dat is goed nieuws i Dus neem ik i nu een abonnement, i I Tel: j (I.v.m. controle bezorging) j Na de eerste 2 weken I betaal ik mijn abonnement: j Per maand automatisch I 29,30) j Q Per kwartaal via acceptgiro 85,55) j I Q automatisch 84,55) Nr. bank/giro:_ ee-service. Anrwoordnr. 10050, Of bel 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1