Leidsch Dagblad 94 Tien ton hasj gevonden in Sassenheim ANDIJVIE EN GEHAKT. De Wolf naar huis met WK-kater 4 14.49 VVD twijfelt hog aan paars kabinet BEL: 071-128030 In evenwicht Tutsi's praten niet met Fransen over interventie GOED NIEUWS 99 MAANDAG 20 JUNI 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40494 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 WASHINGTON In een loopbaan met veel te genslagen heeft John de Wolf nooit zielig.gedaan. Zo ook niet gisteren, nadat hij had gehoord dat het WK voor hem voorbij was. „Er staat een vliegtuig op mij te wachten. Op de weg te rug ben ik de enige passagier. Er zijn twaalf stewardessen aan boord. Met mij hoeft niemand medelijden te hebben." Professonieel als altijd ver werkte De Wolf de spierscheu- ring in de rechter kuit, die hem bij de eerste training in het JFK Stadium van Washington velde. „Er was niets aan de hand. Ik wandelde terug naar de mid denlijn. Opeens voelde ik iets knappen. Ik wist gelijk dat het voorbij was. Liggend aan de zij lijn besefte ik dat er voor mij geen WK meer inzat. Bij terugkomst in het spelers hotel had hij nog even met 'thuis' gebeld. „Ik heb gezegd dat ze er vanuit konden gaan dat ik met twee dagen weer te rug zou zijn. Natuurlijk had ik kunnen blijven. Leek me niet zinvol, een paar weken bij de spelersvrouwen in het hotel te gaan zitten. Ik was tijdens het trainingskamp al een week ge blesseerd. Dat is heel vervelend, steeds te moeten toekijken. Maar toen wist ik dat ik terug zou komen. Die hoop had ik nu niet meer. Dan is het zinloos hier te blijven rondhangen." Na afloop van Marokko-België (0-1) is het gisteravond op ver- Straatwaarde van dertig miljoen gulden Een container met tien ton hasj is het afgelopen week einde aangetroffen op een bedrijfsterrein in Sassenheim. De verdovende middelen hebben een straatwaarde van dertig miljoen gulden. De politie heeft drie mannen gear resteerd die de hasj kwamen ophalen. De Sassenheimse eigenaar van het bedrijfsterrein wordt niet verdacht van betrokkenheid bij de hasjhandel. De douane kwam de container op het spoor tijdens een routi necontrole in de Rotterdamse haven. In de net geloste contai ner, die volgens de officiële pa pieren was geladen met spijker broeken, bleek een nog onbe kende hoeveelheid hasj te zit ten. Besloten werd voorlopig niets te doen en de container al leen in de gaten tè houden in de hoop op die manier bij de afne mers terecht te komen. De hasj werd vervolgens door een transportbedrijf naar een terrein in Sassenheim gebracht en daar achtergelaten. Een paar uur later arriveerde een vracht wagen en een personenwagen, om de container op te halen. Beide wagens werden bij het verlaten van het bedrijfsterrein aangehouden door de politie. De inzittenden, een 39-jarige van Boven-Karspel, 41-jarige man liit Gibraltar een 56-jarige Amsterdam mer, zijn aangehouden en over gebracht naar Rotterdam. De hasj volgens de politie ver moedelijk afkomstig uit Zuid- Amerika is in overleg met de officier van justitie verbrand. Volgens politiewoordvoerder H. Stoop moet tijdens de verho ren blijken wat de exacte be stemming van de container met hasj is geweest. „We wilden het ner kwijt te raken als we hem uit Sassenheim hadden laten vertrekken. Nu hangt het van de verhoren af of we nog meer te weten komen. Maar als de drie mannen hun kaken op elkaar houden, wordt het heel moei lijk." Volgens Stoop bestaat er bij de politie geen enkele ver denking richting Sassenheimse bedrijven. „Op dat terrein wor den veel meer containers ge bracht en weer opgehaald. Dat gaat 24 uur per dag door. Het bedrijf hoeft niets te weten van de echte inhoud." De WD voelt er niets voor van daag al zijn fiat te geven aan de vorming van een paars kabinet. Het voorlopige akkoord dat de onderhandelaars vrijdag bereik te over de hoofdlijnen van het regeringsbeleid bereikten, is voor de liberale fractiespecialis ten te mager. De opstelling van de WD be tekent een forse tegenslag voor de informateurs Vis, De Vl ies en Van Aardenne, die vandaag uit sluitsel wilden hebben over de coalitie van WD, PvdA en D66. „Maandag moeten Kok, Bolke- stein en Van Mierlo elkaar diep in de ogen kijken. En deze keer echt", waarschuwde de woord voerder van de informateurs vrijdag nog. Maar de liberale fractie wil meer banen, hardere bezuini gingen en een lager financie ringstekort dan het akkoord 'be looft'. Daarin blijft de banen groei in de komende vier jaar steken op 80.000, terwijl de WD minimaal enkele tienduizenden banen hoger wil uitkomen. Rond drie miljard gulden aan bezuinigingen zou .verder on voldoende hard zijn ingevuld. Onduidelijk is nog of Defensie bij de bezuinigingen kan wor den ontzien, een vurige WD- >vens. Tenslotte komt het schat- MEER WK-NIEUWS 15: Advokaat kiest Van Gobbel. 17: België met moeite langs Marokko. 17: KNVB doet niets voor supporters. 16: WK-overzicht. 16: WK op TV. 19: Van der Ende ont moet Minelli. 19: leren flikken het weer. schillende plaatsen in België tot ongeregeldheden gekomen. In de Waalse stad Verviers schoot een rechts-extremist met een geweer vol hagel op een Marok kaan. Deze raakte licht gewond. In Brussel, Antwerpen en ver schillende plaatsen in Belgisch Limburg trad de politie hard op tegen ordeverstoringen. In Brussel werden zeker twintig ar restaties verricht en in Antwer pen zeventien. Rond middernacht zette de politie een deel van het Brussel se centrum af. De aanvankelijke verbroedering van Marokkaan se en Belgische supporters liep uit de hand toen Belgische jon geren stenen begonnen te gooi en naar een auto met Marok kaanse supporters. In Bangladesh is voetbal de populairste sport en als door een stroomonderbreking de te levisie uitvalt is dat een ramp. Zaterdagavond viel het beeld plotseling weg tijdens de WK- wedstrijd VS-Zvyitserland. In Pa- tuakhali, 120 kilometer ten zui den van de hoofdstad Dhaka, togen honderd inwoners naar het elektriciteitsstation om ver haal te halen. Het kwam tot ernstige ongeregeldheden, waarbij twee werknemers van de centrale gewond raakten. In het nabijgelegen Barisal was de stroom ook uitgevallen en koel den 200 voetbalfans hun woede op twee plaatselijke verdeelsta tions. Talloze ruiten sneuvel den. In veel plaatsen heeft de politie de bewaking van de elek- Nog geen abonnee? HET WOORD li AAN Confucius Een edel mens toont zelfs tijdens een wedstrijd zijn innerlijke be schaving. VANDAAG gen bij aankomst op Schiphol, triciteitscentrales inmiddels ver scherpt. Katwijk wint De W Katwijk heeft zaterdag een optie genomen op de alge hele amateurtitel. Na de 2-0 winst op Stevo uit Geesteren heeft de ploeg van trainer Kees Guyt zelfs aan een 1-0 neder laag genoeg om de titel te pro longeren. Op sportpark De Krom was Marco de Ridder de man van de wedstrijd. Hij scoorde beide treffers. De re turn wordt woensdagavond om 19.00 uur gespeeld in Geeste- VANDAAG OOK RUPWETERiNGHet waren gisteren de Nederlandse Kampioenschappen Sprietlopen, maar de deelnemers die zich op de balk waagden, kwamen voornamelijk uit Rijpwetering zelf. Bij het oude volksvermaak moesten zij proberen droog de overkant te bereiken. Spreekstalmeester Henk Sonderop probeerde alles om hen uit het evenwicht te brengen. Zo moesten de deelnemers rondjes draaien, een gieter vasthouden en een handdoek onder de paal doortrekken. Uiteindelijk bleef de 17-jarige Jildon de Vos uit De Kwakel ove FOTO BEN DE BRUYN LEVEN EN WONEN PAGINA 14 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Wolkenvelden Vannacht opklaringen en mini mumtemperatuur 13 graden. Overdag wolkenvelden. Droog. Middagtemperatuur van 18 gra- den in het noordwesten tot plaat- selijk 23 in het zuidoosten. Van- nacht weinig wind. Overdag uit west tot zuidwest, toenemend tot matig, kracht 4, aan de kust tot af en toe krachtig, 6. Gééf ons 'n kans! Steun "Operatie Nepal" Giro 50500 Lepra Stichting Amsterdam Leidsch Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. PARIJS/KIGALI kisttekort volgens CPB-bereke- ningen in 1998 op drie procent steken, terwijl de WD minimaal een half procent lager wil uitko- „Het ziet er niet hopeloos uit, maar er liggen nog teveel moei lijke problemen voor ons. We kunnen daarom vandaag nog geen groen licht geven", aldus een prominent fractielid. De WD houdt er nog steeds reke ning mee dat de formatie van het paarse kabinet kan stran den. „De eerste ronde is er heel prettig gevoetbald, met een ge lijk opgaande score. Maar zoals iedereen weet worden de mees te wedstrijden pas in de tweede ronde beslist", aldus dit kamer lid. PvdA en D66 zijn evenmin onverdeeld gelukkig met het be reikte resultaat, al bestaat hier wel de bereidheid zich aan 'paars' te commiteren. Naast de tegenvallende banengroei vin dén PvdA en D66 de afspraken over de koopkracht nog te ma ger. Ondanks de beoogde las tenverlichting van ongeveer ne gen miljard gulden gaan men sen met een minimum-uitke ring en AOW'ers er nog ruim 0,75 procent in koopkracht op achteruit, terwijl de werkenden met een minimum of modaal inkomen minder i Het Rwandees Patriottisch Front (FPR) wil niet praten met de Franse gezant, die de Tutsi- beweging moet winnen voor de plannen van Parijs voor een mi litaire interventie in Rwanda. Dat heeft het front gisteren te genover de zender Radio France Internationalelatenweten. De Franse afgezant Jean-Mi- chel Marlaud moet vooral de leiders van het FPR overtuigen van de goede bedoelingen van zijn land. Maar de militaire lei der van het FPR, Paul Kagame, liet weten dat hij hem niet wil spreken. Het front verzet zich Wassenaarse vindt slang in zak kersen Een inwoonster van Wassenaar kreeg gisteren de schrik van haar leven toen ze het zakje Griekse kersen open maakte dat ze daags tevoren bij de plaatse lijke groenteboer had gekocht. Naast kersen bleek er in het zakje een 25 centimeter lange slang schuil te gaan. De slang is door de dierenambulance over gebracht naar het Delftse slan gencentrum. Daar bleek dat het hier ging om een zeldzame, maar niet giftige hazelworm. tegen een interventie en heeft aangekondigd iedere Franse soldaat te zullen beschouwen als een doelwit. Volgens de Tut- si-rebellen heeft Frankrijk in het recente verleden de beruchte Hutu-milities getraind en bewa pend. Deze worden verant woordelijk gehouden voor veel bloedbaden. Om het rebellenleger, dat tweederde van Rwanda contro leert, op andere gedachten te brengen, onderstrepen de Fran sen het „humanitaire" karakter van hun plannen. Minister Jup- pé van buitenlandse zaken zei gisteravond dat het ingrijpen niet is gericht tegen het FPR. De interventiemacht krijgt volgens hem juist tot taak de Tutsi-min- derheid te beschermen in ge bieden die onder controle staan van Hutu-milities. Frankrijk wil duizend tot tweeduizend manschappen naar het gebied sturen, maar pas wanneer de Verenigde Na ties daarvoor het groene licht hebben gegeven. Parijs hoopt dat de Veiligheidsraad daartoe morgen of woensdag een reso lutie zal aannemen. De huidige VN-vredesmacht van bijna vijf honderd blauwhelmen staat machteloos in de burgeroorlog, die in twee maanden tijd enkele honderdduizenden mensenle vens heeft geëist. Naar ver wachting zullen de Franse troe pen in eerste instantie posities innemen aan de grens van Rwanda en Zaïre. Parijs toonde zich dit week einde geïrriteerd over het ge brek aan enthousiasme voor zijn plannen bij andere landen. De Westeuropese Unie (WEU) reageerde afhoudend en ook Italië gaf gisteravond niet thuis. De Franse minister van binnen landse zaken, Pasqua, zei dat de internationale gemeenschap „zich in haar geheel verant woordelijk moet voelen" voor het bloedvergieten in het Mid- denafrikaanse land. Paus Johannes Paulus II heeft gisteren aangedrongen op inter nationaal militair ingrijpen om snel een einde te maken aan de „smerige massamoorden" in Rwanda. „Deze misdaden tref fen het geweten van de mens heid diep", aldus de paus tij dens zijn wekelijkse toespraak tot de menigte op het plein voor de Sint-Pieter in Rome. Gisteren woedden in de Rwandese hoofdstad Kigali nog felle gevechten tussen de rebel len en eenheden van het rege ringsleger. Drie mortiergranaten van het FPR sloegen in bij de gebouwen van het Rode Kruis. Andijvie, 500 gram Gehakt half om half, kilo Mèm 7.99 500 gram Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 25 juni a. 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. Politie pakt 34 illegale Polen op De agenten van de Alphense politie wisten de afgelopen nacht niet wat ze zagen. Na èen waarschuwing van een bewaker, die in een naburig bedrijfspand stemmen had gehoord, togen de agenten naar de Van Foreestlaan. Ook zij hoorden stemmen. Na wat geram mel aan een rolluik werd er open geaaan. En daar stonden de agenten 's nachts om twee uur ineens oog in cog met 34 illegaal in het land verblijvende Polen, van wie de jongste net acht jaar oud De Polen bleken in opdracht van een bekende van de politie te werken aan een partij van 110.000 poppen. De groep verbleef op een camping in Ter Aar. De politie heeft de paspoorten van de ingenomen en zal ze morgen over de grens zetten. Voordat het zover komt, zal eerst de dienst inspectie arbeidsverhoudingen nog gesprekken met hen voeren. De Arbeidsinspectie stelt een on derzoek in naar de handel en wandel van de werkgever. Ja, dat is goed nieuws 1 Dus neem ik nu een abonnement. 1 Tel:. (l.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken betaal ik mijn abonnemënt: Per maand automatisch 29.30) Per kwartaal via acceptgiro 85.55) automatisch 84,55) Nr. bank/giró: Of bel 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1