Leidsch Dagblad Chaos door NS-staking valt erg mee 5,50% SPERZIEBONEN EN BLINDE VINKEN. Toewijzing KPN tot 75 aandelen Duistere 'jachtop vleermuizen Pool wint opnieuw Leidse Marathon BEL: 071-128030 Verkiezingszege christen-democraten 06-0331 Europese zetelverdeling GOED NIEUWS - MAANDAG 13 JUNI 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40488 LOSSE NUMMERS 1,60 Laatste vlucht Bernhard 3 Prins Bernhard (83) heeft zaterdag na een vlucht met kleinzoon Wil lem Alexander gezegd dat hij stopt met vliegen. Oostenrijk zegt ja 5 Oostenrijk wordt op 1 januari het dertiende lid van de Europese Unie. De bevolking zei gisteren 'ja' tegen de Unie. I De drie spoorwegvakbonden FSV, FNV en CNV hebben vanmorgen gezamenlijk een voorstel aan de Nederlandse Spoorwegen gepresenteerd voor het probleem van de 472 boventallige machinisten en conducteurs. De bon den willen via diverse vormen van arbeidstijdverkorting bet bestaande werk beter verdelen. De staking van van daag heeft niet tot grote problemen geleid. Weliswaar waren er meer files dan normaal, maar van chaotische toestanden was geen sprake. utrecht gpd-/> De bonden hopen met het nieuwe voorstel het aantal bo ventalligen te verminderen en gedwongen ontslagen te voor komen. De NS beraden zich nog op het voorstel. Probleem is wel dat topman Den Besten keer op keer heeft opgemerkt dat er geen geld is voor banen plannen, zoals ATV of vierdaag- Aan de oproep het werk 24 uur neer te leggen wordt vol gens de bonden massaal gehoor gegeven. Duizenden Nederlan ders liepen vanmorgen vast in files in een poging hun werk- plek te bereiken. Rekening hou dend met de stakingen bij de NS was men massaler in de au to gestapt, hetgeen om acht uur vanmorgen leidde tot 150 kilo meter file. De enorme groei in aantal en lengte van files, was niet merk baar in het westen van het land. In deze regio stond er veertig in plaats van dertig kilometer file. De verkeersdienst van de politie vermoedt dat in het westen veel zijn gaan car poolen, een vrije dag hebben opgenomen of gewoon later be ginnen met werken. Toch diende de auto als alter natief voor de treinen. Bij bus vervoer en taxi's was nauwelijks sprake van extra drukte. Groot ste knelpunt was de Zaltbom- melbrug, die nu extra wordt be last vanwege de onderhouds werkzaamheden aan de meer westelijk gelegen Merwedebrug bij Gorinchem. Bij de Zaltbom- melbrug stond ruim dertig kilo meter file. Op het Amsterdamse CS was het vanmorgen wij stil. Het sta tion in Utrecht gaf hetzelfde beeld. Het streekvervoer in en rond Rotterdam had het iets drukker dan normaal. Opval lend was het grote aantal fiet sers in de Maasstad. Hel station van Utrecht gaf hetzelfde beeld. Eigenlijk was daar alleen de gebruikelijke po pulatie van zwervers te beken nen. In Utrecht werd ook bitter weinig gebruik gemaakt van de bus, zodat mag worden aange nomen dat men of wij, of de auto heeft genomen. Ook in de drukke Rotterdam se binnenstad werden opval lend veel fietsers gesignaleerd. De bus werd hier als normaal genomen, het streekvervoer had het iets drukker. Op het station was het heel rustig, hetgeen ook daar werd verklaard door de goede voorlichting aan de pas sagiers. FNV-bestuurder Korteweg sluit niet uit dat er nog meer ac ties zullen volgen. Kaderleden van FNV en CNV hebben al la ten weten dat als geen akkoord tussen NS bonden ligt, zij ook morgen tie zullen voeren. amsterdam De inschrijving van particulie ren en KPN-werknemers 'op aandelen Koninklijke PTT Ne derland wordt tot 75 aandelen volledig gehonoreerd. Daarbo ven heeft deze groep inschrij vers in totaal 188.500 Neder landers recht op 50 tot 85 procent, al naar gelang de ge vraagde hoeveelheid. ABN AM- RO, de bank die de introductie leidt, en de ministeries van ver keer en waterstaat en financiën hebben dit gisteravond bekend gemaakt. In totaal hebben particulieren en KPN-werknemers recht op ruim 42 miljoen KPN-aandelen. Dat is ruim dertig procent van het totaal beschikbare aantal. De 31.000 KPN'ers in kwestie, een derde van het totaal aantal werknemers, hebben ingeschre ven op een (obligatie)lening aan PTT. De komende vier jaar kun nen de obligaties in aandelen worden omgewisseld. Van de totale emissie van 138.150.000 aandelen is, zo zegt ABN AMRO, ruim veertig pro cent in Nederland verkocht. Dat is aanzienlijk minder dan de ruim 47 procent waar de ban ken en de Staat in eerste instan tie van waren uitgegaan. Het aandeel KPN is vandaag voor het eerst op de Amster damse Effectenbeurs verhan deld. Gezien de grote belang stelling de vraag was 390 mil joen aandelen terwijl slechts ruim 138 aandelen beschikbaar zijn verwachten sommige analisten dat de koers zich de komende tijd ontwikkelt rich ting 57 gulden, voorzichtigere collega's houden het op een sta biele koers van rond de vijftig" gulden. Vanaf vandaag kupnen beleg gers in KPN zich bovendien in dekken tegen koersschomme lingen. De EOF.-optiebeurs stelt de handel open in opties die het recht geven om een aandeel KPN te kopen ('call'-optie) res pectievelijk te verkopen ('put'- optie) tegen prijzen van 45, 47,50, 50, 55 en 60 gulden. Sperziebonen, 1 QG, 500 gram l.Z/Z/ Blinde vinken, *1 A Pk 100 gram JL7ST JL.R/ Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 18 juni a,s. 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. Nog geen abonnee leiden» De Pool Jaroslav Lewandovsky heeft gisteren de Leidse Marathon gewon nen. Ook vorig jaar schreef hij de ruim 42 kilometer lange afstand op zijn naam. Aan het evenement deden 5000 lopers mee. Een kleine 500 deelnemers moest voor de finish afhaken. Hoewel de temperatuur een stuk lager was dan vorig jaar en het jaar daarvoor, hadden veel atleten toch last van de warm te. Dat komt door de plotselinge overgang na het slechte weer van vorige week. Vol gens het Rode Kruis hebben lichamen een paar dagen nodig om te wennen aan een hogere temperatuur. De Boskoopse atleet Fred van Zoest was de enige deelnemer die echt in de proble men raakte. Hij kreeg op de tien kilometer een black out en moest na afloop naar het ziekenhuis worden vervoerd. Daar kreeg hij twee zakken zoutoplossing toegediend, waarna hij weer huiswaarts kon keren. De organisatie toonde zich na afloop te vreden over het verloop van het vierde Leidse loopfestijn. Ook veel deelnemers re ageerden enthousiast, vooral over de.en- tourage langs het parcours. In de stad was het druk, maar ook in Zoeterwoude-Dorp, waar velen de vlag hadden uitgehangen, was het voor de deelnemers prettig lopen. Zie verder pagina 19 t/m 28. FOTO HENK BOUWMAN Vast en Zeker een hoge rente. Vaste Termijn Deposito looptijd 2 jaar. Wanneer u nu minimaal f l .000,- vastzet voor een periode van 2 jaar ontvangt u 5,50 per jaar. Kom langs of bel gratis VSB'BANK Daar kom je verder m Nederlanders verdacht van bomaanslag De Hongaarse politie heeft twee Nederlandse jongeren verhoord in verband met eer) bomaanslag op het Hongaar se parlement. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een poort van het parle mentsgebouw beschadigd door een explosie die volgens dé politie de kracht van een kilo TNT had. De schade aan het parle mentsgebouw bleef beperkt tot een hoop gebroken ruiten en een versplinterde deur aan de weinig gebruikte ach terkant. De totale schade wordt op zo'n honderddui zend gulden geraamd. De twee Nederlanders, die in Boedapest waren in ver band met een informatica- congres, waren enkele uren voor de aanslag betrapt, toen ze over een hek rond het ge bouw probeerden over te klimmen. Een agent vroeg hen naar hun papieren en liet hen daarop weer gaan. Hoewel er geen aanwijzin gen waren dat de twee iets met de aanslag van doen hebben gehad, werden in de loop van het weekeinde sig nalementen van hen ver spreid, omdat de politie ver der over geen enkel aankno pingspunt beschikt. Gister avond was niet duidelijk of de politie de twee Nederlan ders alsnog heeft gevonden of dat zij zich wellicht zelf bij de politie hebben gemeld. Evenmin was bekend of zij na hel verhoor nog werden correspondent De verkiezingen voor het Euro pees Parlement zijn uitgedraaid op een overwinning voor de sa menwerkende christen-demo craten. Nadat donderdag al het Nederlandse CDA onverwacht goed uit de bus was gekomen, scoorden ze ook goed in Duits land en Spanje. Hun stemmen percentage steeg van 31 naar bijna 37. De Europese socialis ten zakten van 38 naar 35 pro cent. Extreem-rechts verdubbelt Zetelverdeling zetels zetels Zetels CDA PvdA WD zijn aantal zetels in het Euro parlement, wat volledig wordt toegeschreven aan de winst van de Italiaanse neo-fascisten. In de meeste landen vormden de verkiezingen voor het Euro parlement een opiniepeiling over het nationale regeringsbe leid. De opkomst was in de meeste landen van de Europese Unie iets lager dan vijf jaar gele den. Nederland was met een opkomst van 35,6 procent hek- kesluiter. Ook in Engeland en Portugal bleven de kiezers mas saal thuis. In Duitsland en Spanje daarentegen stemde zestig procent. Eurocommissa ris Hans van den Broek noemde het grote aantal thuisblijvers 'geen opsteker' voor de kansen van premier Lubbers op het voorzitterschap van de Europe se Commissie. Lubbers' directe rivaal, de christendemocrati sche Belgische premier Jean- Luc Dehaene. slaagde er tegen alle verwachtingen in de groot ste partij van België te blijven. Prognoses wijzen uit dat sa menwerkende socialisten in de Europese volksverte genwoordiging 195 zetels zullen bezetten. De christendemocra tische EVP kan echter voor het eerst in de geschiedenis de grootste partij worden met iets meer dan tweehonderd zetels. De EVP moet dan wel een ver bond sluiten met het Italiaanse 'Forza Italia' en de Franse gaul listen. De als los zand aan elkaar hangende fractie van extreem rechts in het Europarlement kan rekenen op 29 zetels. De Duitse Republikaner zijn welis waar verdwenen, maar de Itali aanse neo-fascisten debuteren sterk met zeventien zetels. Ex treem-rechts wint in Frankrijk en België nog één zetel. In Denemarken worden de stembussen vandaag geleegd, terwijl in Ierland en delen van Engeland de einduitslag pas rond het middaguur bekend zou worden. Meer verkiezingsnieuws op pa gina's 2,6 en 7. FLINK WAT ZON Vannacht weinig bewolking en minimumtemperatuur omstreeks 9 graden. Overdag flinke perioden met zon en droog. Middagtempe- ratuur van 17 graden in het noor delijk kustgebied tot 22 in het zui den van het land. Jan Tinbergen overleden Nobelprijswinnaar prof. dr. Jan Tinbergen is vorige week don derdag op 91-jarige leeftijd on verwacht overleden. Hij is van daag in besloten kring begra- Tinbergen was een van de grondleggers van de econome trie, maar genoot vooral be kendheid als een van de meest vooraanstaande economen op ontwikkelingsgebied. Ook na zijn emeritaat bleef hij zijn vi sies op de verhouding tussen rijk en arm in de wereld met kracht uitdragen. Tinbergen was afgelopen jaar in het bui tenland nog steeds de meest ge citeerde Nederlandse e De 567 zetels in het Europees parlement zijn op grond van de prognoses en uitslagen tot nu toe als volgt verdeeld: Socialisten 195, Europese Volkspartij (christen-democra ten) 152, Liberalen 42, Niet- gebonden 39, Europees Rechts 24, Groenen 21, Uiterst rechts 14, Linkse coalitie (communis ten) 13, Ragenboog groep (re gionale partijen) 8 en overigen 59. Nederland Leiden perc stemmen perc stemmen perc stemmen perc perc stemmen perc Opkomst 35,6 4133309 47,2 5242333 78,4 8977447 Opkomst 37,0 33179 45,0 38445 79,0 69597 CDA 30,8 1271840 34,6 1814107 22,2 1995820 CDA 17,5 5798 20,1 7735 13,5 9357 PvdA 22,9 945843 30,7 1609626 24,0 2151502' PvdA 27,8 9226 35,5 13658 25,9 17997 VVD 17,9 740451 13,6 714745 20,0 1791925 VVD 19,5 6475 15,7 6038 20,7 14436 D66 11,7 481826 5,9 311990 15,5 1389708 D66 16,4 5445 9,4 3618 20,4 14219 SG/GP/RP 7,8 322793 5,9 309060 - 4,8 433155 SG/GP/RP 2,7 898 2,2 846 1,8 1274 EBT 0,3 11546 EBT 0,2 80 SP 1,3 55306 0.7 34332 1,3 ,118572 SP 2,6 862 1,8 696 3,6 2486 Groenen 2,4 97198 - 0,1 13909 Groenen 3,5 1165 - 0,2 168 LstDeGrn 0,2 8844 - - - - LstDeGrn 0,2 47 - - - CD 1,0 43300 0,8 40780 2,5 220483 CD 1.1 365 0,7 274 2,7 1875 GRLINKS 3,7 154362 7,0 365535 3,5 310997 GRLINKS 8,5 2818 12,7 4868 6.7 4640 Overige - - 0,8 42158 6,1 551376 Overige - - 1,9 712 4.5 3145 ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. 1 i ja, dat is goed nieuws i Dus neem ik j i nu een abonnement, i Tel:. I (I.v.m. controle bezorging) j Na de eerste 2 weken I betaal ik mijn abonnement: j Per maand automatisch I 29,30) Per kwartaal via acceptgiro 85.55) I automatisch 84,55) ROELOFARENDSVEEN JUDY N Wie in het holst van de nacht op zoek gaat naar vleermuizen, is een béétje idioot. Ze geven het zelf volmondig toe: de leden van de Zoogdieren werkgroep Zuid-Holland. Het afgelopen weekeinde struinden ze het hele gebied rond de Kagerplassen af om de ge vleugelde zoogdiertjes op te sporen. „De een gaat naar een house-party en doet het op XTC. Wij gaan vleermuizen zoeken en doen het op druivesuiker." De eerste keer ging Jan Wondergem uit Capelle mee voor de lol. „Ik vond direct de grootste vleermuiskolonie. Toen was ik ver kocht." Wondergem is in de ban van de vleermuis. En hij is niet de enige. Wonder gem maakt deel uit van een werkgroep van vleermuisfanaten, ongeveer twaalf en een vrouw, die zijn neergestreken op camping De Braassem in Roelofarendsveen. Slapen doen ze in vier caravans. Vanuit de camping wordt de omgeving uitgekamd, het hele weekeinde. Het is zaterdagavond en nog steeds licht als de groep het programma voor de ko mende nacht bespreekt. Van vrijdag op za terdag is de groep al tot in de vroege och tend buiten in de weer geweest. Na wat rust zochten ze diverse kerkzolders in de omge ving af. De groepsleden zitten een beetje bij te komen, drinken koffie en smeren boter hammen. Ze hebben weer een lange nacht voor de boeg. Er wórdt veel gelachen. De vleermuisfanaten nemen voortdurend el kaar en hun eigen hobby op de hak. Het zijn mensen met hele verschillende achter gronden, van tekenaar tot onderwijzeres, vertelt Wondergem. Ed Cromberge (32) mengt zich in het gesprek. „Wat nou ver schil, we zijn toch allemaal even gestoord?" Volgens Wondergem heeft iedere vleer muisonderzoeker 'iets van het kind in zich, dat op zoek is naar avontuur'. Want 'vleer muizen' is vooral een spannende hobby, omdat de diertjes meestal pas actief zijn ais het buiten donker wordt. Bovendien heeft de vleermuis iets heel mysterieus. „Ze zijn niet te pakken. Hun aaibaarheidsfactor is betrekkelijk laag," aldus Wondergem. Pagina 13 'Zitten hier vleermuizen? Hef- tig!'. Of bel 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1