Leidsch Dagblad Hirsch Ballin weg Kipp heeft geen spijt 'NS bezuinigen ook al op het licht' Gegijzelde TNO'er terug GOED NIEUWS iriminelen-examen Veroordeelde crimine- len moeten na het uit- itten van hun straf eerst en examen goed g OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40474 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 Walvisreservaat 5 Het Zuidpoolgebied (Antarctica) wordt wal visreservaat. Dat heeft de IWC gisteren besloten. Al- j en vliegers leen Japan is tegen. Kunstwinkel /i In zijn eigen 'winkel' £m I toont kunstenaar Kees Buurman schilderijen kin Thijn volgt voorbeeld vooralsnog niet 'DA-minister Hirsch Ballin (justitie) is afgetreden. Hij leeft dat besluit vanmorgen aan zijn collega's in het ka- inet bekend gemaakt. De koningin heeft met het ont- lag ingestemd. Aanleiding vormt de IRT-affaire en het ordeel dat de nieuwe Tweede Kamer daar deze week er uitsprak. Wie Hirsch Ballin gaat opvolgen was bij het luiten van-deze editie nog niet bekend. EN HAAG GPD remier Lubbers en vice-pre- liei Kok hadden Hirsch Ballin onderdagavond geadviseerd et hoofd niet in de schoot te ■ggen en zijn termijn gewoon ol te maken. De minister be- iofde toen er nog een nachtje 'er te zullen slapen. Dat ver- iderde echter niets aan zijn irdere stellingname 'ermee te ippen'. Hirsch Ballin (43) was hoogle- lar staats- en bestuursrecht an de Universiteit Brabant in I ilburg toen CDA-leider Lub- ers hem in 1989 vroeg minister an justitie te worden. In de af- elopen jaren loodste hij talrijke etten door het parlement, faardoor de criminaliteitsbe- irijding effectiever moest wor- en. Daarvoor oogste hij alom if. Binnen het CDA ontpopte de minister zich als een pleitbe zorger voor normen en waar den. Bij de kamerverkiezingen van 3 mei stond hij nummer drie op de CDA-lijst. Tot van morgen was hij naast minister ook lid van de Tweede Kamer. Of hij z'n kamerlidmaatschap voortzet was vanmorgen nog niet duidelijk. PvdA-minister van Thijn (bin nenlandse zaken) heeft het voorbeeld van zijn CDA-collega vanmorgen niet gevolgd. In het kamerdebat kreeg ook hij van de Kamer een draai om de oren voor zijn rol in de IRT-zaak. Volgens betrouwbare bronnen betekent dit slechts uitstel van executie en moet Van Thijn zijn baan op termijn toch opgeven. Een post in een volgend kabinet zit er volgens deze bronnen voor hem niet meer in. Woensdagnacht nam de Ka mer een motie-Dijkstal (WD) aan. Daarin werd gesteld dat beide ministers in het IRT-zaak ernstig tekort waren geschoten. De motie draagt beide bewinds personen op de komende maanden geen nieuwe (omstre den) initiatieven meer in de cri minaliteitsbestrijding te nemen. Volgens Hirsch Ballin werd hem het werken daardoor onmoge lijk gemaakt. Eén van de mogelijkheden om in de positie van Hirsch Ballin te voorzien is de benoeming van PvdA-staatssecretaris Kosto (justitie) tot minister. Formeel zou Van Thijn de taken van Hirsch Ballin moeten overne men. Dat wordt door het kabi net gezien de huidige omstan digheden echter minder wense lijk geacht. Het huidige kabinet diende op 2 mei, een dag voor de ka merverkiezingen, al het ontslag in. Dat is gebruikelijk. De ko ningin vraagt de 'ministers dan aan te blijven totdat er een nieuw kabinet is. Het ontslag houdt zij in beraad en het kabi net gaat in demissionaire staat verder. Pagina 3: De politieke val een 'briljant' geleerde. Economische voordelen HSL zijn gering Conservenfabriek definitief dicht TER AAR MARIETA KROFT DEN HAAG» ANP macro-economische foordelen van de hoge snelheidslijn (HSL) zijn ge- ring. Op lange termijn le vert de HSL slechts twee duizend banen op. Dit blijkt I uit de deze week versche nen studie Macro-econo mische analyse van de ho- ge-snelheidsspoorlijn van het Centraal Planbureau (CPB). De aanleg en exploitatie van de HSL is niet rendabel waardoor de overheid voor 2,5 miljard gulden moet bij springen. Volgens de mo delberekeningen van het CPB levert het project op lange termijn (2030) posi tieve macro-economische effecten op, waaronder een 0,1 procent hogere econo mische groei. De contante waarde van deze hogere economische groei be draagt zeven tot tien mil jard gulden. Bij deze berekeningen is het bestedingseffect van de investering van 2,5 miljard buiten beschouwing gela-. ten. HOLLANDSE NIEUWE De 39 personeelsleden van de failliete conservenfabriek van Van der Pijl uit Ter Aar staan op straat. De fabriek gaat definitief dicht, omdat er geen gegadig den zijn, die het bedrijf willen overnemen. Dat heeft curator W. La Gro bekendgemaakt. Het faillissement werd op 30 maart al uitgesproken. Sindsdien is hard gezocht naar een overna mekandidaat. ,,Met zes ondernemingen zijn contacten geweest", laat La Gro in een brief weten. „Afgelopen vrijdag is mij door de laatst overgeblevene meegedeeld dat van overname werd afgezien." La Gro was vanochtend niet aanwezig voor een nadere toe lichting. Ook de directeur van de fabriek, C. vaij der Pijl, was onbereikbaar. Eerder heeft La Gro al laten weten dat de concurrentie met de Oostbloklanden funest is ge weest voor de fabriek. Volgens de curator worden daar betere en goedkopere produkten ge maakt en is de arbeid daar goedkoper. Deze week VERBOUWINGSUITVERKOOP gebruikte auto's in ons filiaal te ROELOFARENDSVEEN. Grote keuze in iedere prijsklasse. Vrijdag koopavond. Sandalet in wil, zwart, rood, beige en imil. croco. Malen 36-41 Normaal 34.95 Bristolprijs 25.- T/m zaterdag HET FEEST o IS BEGONNEN Wethouder woest om uitspraken van Harry Mens LISSE WIM WEGMAN WD-wethouder R. Michels van Lisse is woest om uitspraken van haar fractiegenoot Harry Mens in het ochtendblad Trouw deze week. Volgens de krant heeft Mens zich tijdens een bij eenkomst in Enschede laatdun kend uitgelaten over de capaci teiten van de wethouder. Bo vendien omschreef hij de milieu-ambtenaren als 'een soort Gestapo'. Michels noemt de opmerkingen 'denigrerend, grievend en ergerniswekkend'. Ondanks haar boosheid neemt ze geen stappen tegen haar par tijgenoot. „Die man valt niet se rieus te nemen." Volgens Trouw zou Mens hebben gezegd: „Eén van de huidige bestuurders in Lisse is huisvrouw. Ze is wethouder ge worden omdat dit al haar derde periode in de raad is. Dat gaf de doorslag. Zo'n vrouw mag nu dus allerlei zaken met officieren van justitie overleggen. Maar ik zou de vrouw nog niet voor de helft op mijn loonlijst zetten." Mens ontkent de uitspraak zo te hebben gedaan. „De verslag gever heeft een aantal opmer kingen bij elkaar gesleept." De betrokken journalist bestrijdt dat. Michels gelooft er niets van dat Mens' uitspraken zijn ver draaid. „Het is typisch iets voor hem om zoiets te zeggen." Nederlandse nazi op Argentijnse televisie HAARLEM ELS WIEGANT ARTHUR MAANDAG De Nederlandse oorlogsmisda diger Abraham Kipp heeft geen spijt van zijn nazi-verleden. Dat heeft de 76-jarige ex-politie man, die tijdens de Tweede We reldoorlog onder meer actief was in Velsen en Leiden, gezegd in een documentaire die van nacht op de Argentijnse televi sie werd uitgezonden. Het was voor de Argentijnse verslaggevers een koud kunstje om de 'gevluchte' oorlogsmis dadiger op te sporen. Navraag bij zijn vroegere buren en enke le dagen posten brachten hen op het spoor van de vrouw van de ex-politieman. Lilly Kipp past geregeld op haar kleinkinderen die in hun woegere huis in Boulogne sur Mer, een voorstad van de hoofdstad Buenos Aires, wonen. De verslaggevers van Produfe, de produktiemaatschappij van het televisie-kanaal Telefe, volg den haar en kwamen zo achter het huidige adres van Kipp, niet ver van zijn vroegere woning. Enkele dagen nadat verslagge vers van deze krant Kipp zes jaar geleden opspoorden, ver dween Kipp en stond zijn wo ning te koop. Volgens de ma kers van de documentaire was dat echter een afleidingsma noeuvre. In tegenstelling tot een Kipp wilde geen verslaggevers van het Argentijnse televisieprogramma Edición Plus te woord staan. Vanachter een hek liet hij ze wel weten geen spijt te hebben van zijn nazi-verleden. De foto werd genomen van de televisie. andere Nederlandse oorlogs misdadiger, Wim Sassen, wilde Kipp de verslaggevers van Pro dufe niet te woord staan. Kipp werd in 1949 in Nederland bij verstek ter dood veroordeeld voor zijn aandeel in de nazi misdaden. Als politieman in on der andere Velsen, Leiden en Ede bracht hij tientallen joden, onderduikers en verzetsmensen op, van wie velen de oorlog niet hebben overleefd. In de docu- zijn vrijheid, maar maakt zich ook zorgen over et lot van zijn nog in Jemen gegijzelde collega's. Met gemengde ge- oelens arriveerde vanmorgen op Schiphol de vorige week vrijgelaten NO-medewerker W. Elderhorst. Bijna direct na aankomst vertrok de ieke Elderhorst met zijn familie naar huis. LEIDEN/HAARLEM JAN PREENEN De laatste eerste rit met de 6.02 van Leiden naar Haarlem had vanmorgen nauwelijks toepasselijker kunnen beginnen. De vijf passagiers hebben net hun plaats in de overlege trein uitgekozen, of het licht valt spontaan uit. „De Spoorwegen voeren de bezuinigingen wel erg ver door. Ze bezuini gen ook al op het licht", merkt een van de vroege vogels op. Gelukkig hoeft hij niet zo lang te piepen. Althans niet daarover. Wel over de 6.02 van volgende week, waarnaar hij met 'al die anderen' kan fluiten. Evenals 399 andere treinen, die minder dan acht passagiers vervoeren, heeft die de nieuwe dienstregeling niet gehaald. „Ik moet nu maar zien hoe ik op tijd op mijn werk in Heemstede kom. Soms kan ik om half ze ven vertrekken, maar die andere dagen? Ik weet het niet." Zijn gesprekspartner van (afgelopen) maandag tot en met vrijdag weet het wèl. Hij ruilt de trein in voor de auto. De conclu sie lijkt voor de hand te liggen: de NS gaan er voor, maar zonder hem. Door dat vast te stellen blijk ik echter een deel van de waar heid te hebben afgekoppeld. De man blijft wel bij NS werken. „Ik ben namelijk con ducteur, ziet u. Ik ga nu naar mijn werk in Haarlem. Om 6.22 uur moet ik me melden. Ze worden bedankt." Even lijkt het er op dat de machinist soli dair met hem is en uit protest aan een lang- zaam-aan-actie is begonnen. Ook die in schatting is fout. 'Voor ons zit een kunst- mosttrein. Daarom kunnen we niet op schieten. Hopelijk is die snel weg', zo bul dert het door de trein. De Haagse conduc- teur-in-burger slaat er geen acht op. Hij heeft alleen oog voor het vuil van NS. „Ik werk nu veertien jaar bij de Spoorwegen. Als je wat zegt, hang je. Daarom zeg ik maar niets meer, maar het klopt niet. Zo jaag je toch de mensen weg. En wie betaalt het? Ik zelf. We kr ijgen alleen een vergoeding voor het openbaar vervoer. Als je met de auto gaat, moet je het zelf weten, maar dan krijg je niets. Kost me straks wel 25 gulden per dag. Tel uit je verlies. En waarom? Deze trein heeft ecfyt niet minder dan acht men sen. Ze moeten bezuinigen op de HGB's. Wat dat zijn? De hoofdgebouwen. Er komen er steeds meer met steeds meer van die ho ge pieten." Op dat moment komen twee conducteurs-in-functie de coupé binnen. Met vijf passagiers aan boord moet het mo gelijk zijn om in het kwartier tussen Leiden en Heemstede de controle rond te hebben. „Tja, het lijkt wat overdreven zo met z'n tweeën, maar deze trein komt uit Dordrecht. Tot Leiden zitten er altijd vijf tien of twintig mensen in. In het verleden hebben we nogal wat problemen gehad. Vandaar. Van Dordrecht naar Leiden blijft deze vroege trein ook gewoon rijden. Daas- na niet meer. 't Is jammer voor ons werk, maar één treinstel, één machinist, twee conducteurs en hooguit vijf reizigers, dat is natuurlijk veel te duur. Dat begrijpt u toch wel." Ik wel. Zelf heb ik immers eenmaal de 6.02 als privé-bezit mogen beschouwen en stond het pas in Heemstede vol met tWee passagiers. De conducteur-in-burger onts poort echter bijna van woede. „Die route managers, die door NS zijn aangesteld, die verpesten het met hun grote bek. Ik heb als conducteur niets te vertellen." Zoekt u Een.. Solzjenitsyn terug op Russische bodem MOSKOU GPD/Rtr/DPA De Russische Nobelprijswin naar voor literatuur Aleksandr Solzjenitsyn is vanmorgen na meer dan twintig jaar balling schap in zijn land teruggekeerd. Het vliegtuig van Alaska Airlines maakte op weg naar Vladi vostok een tussenlanding op het vliegveld van de Siberische stad Magadan, het voormalige cen trum van Stalins concentratie kampen. Solzjenitsyn, die zelf acht jaar in Stalins kampen doorbracht en daarover zijn boek Goelag Archipel schreef, betuigde sym bolisch eer aan de miljoenen slachtoffers van Stalins terreur bewind. „Ik- buig hier voor de aarde waar vele honderddui zenden, misschien miljoenen van onze vaderlanders zijn be graven. Vandaag, in de maal stroom van politieke verande ringen, worden deze miljoenen slachtoffers te gemakkelijk ver geten, zowel door hen die ver antwoordelijk waren voor hun dood als door hen die niet door de repressie werden geraakt", aldus Solzjenitsyn. Volgens het persbureau Itar- Tass zei de schrijver ook dat hij „actief zal deelnemen aan het sociale leven in Rusland en alles doen om de situatie in het land te verbeteren". De 75-jarige schrijver werd in 1974 door het bewind van de toenmalige Sov jetunie uitgewezen. Hij vertrok naar Duitsland en woonde daarna achttien jaar in de Ame rikaanse staat Vermont. Vanaf vandaag reist per Transsiberi- sche Spoorweg de achtduizend kilometer terug naar Moskou. Morgen in het Zaterdags Bij voegsel ruim aandacht voor de terugkeer van de schrijver, die eens de beroemdste dissident van de Sovjetunie was. Solzjenitsyn betreedt de Russische bodem in Magadan, foto reuter Geen krant ontvangen? BCI 071-143241 I DEL. 071-128030 HET WOORD IS AAN Stanislaw Jerzy Lec Kruip nooit uit angst in uw schulp; iedereen weet u daar onmiddellijk te vinden. VANDAAG Binnenland - Buitenland- Cultuur Feiten en meningen Gesprek van de dag - Info RTV Show Sport VANDAAG OOK WETENSCHAP PAGINA 9 HET WEER Weersverwachting van het KNMI tot morgenavond Wolkenvelden Wolkenvelden, ook nu en dan zon en op de meeste plaatsen droog. Minimumtemperatuur omstreeks 5, middagtemperatuur rond 14 graden. Zwakke tot matige noor delijke wind, rond kracht 3. Transavia schaft vliegerspet af SCHIPHOL» BILL MEYER Transavia schaft als eerste luchtvaartmaatschappij ter we reld de vliegerspet af. Ook het cabinepersoneel zal het voort aan zonder hoofddeksel moeten doen. Transavia vindt het dra gen van een pet niet meer van deze tijd. Dat vond een meer derheid van het vliegend perso neel ook. Het besluit is volgens Transavia-woordvoerder Moes kops ingegeven door de wens van de mannelijke vliegers en stewards om voortaan zonder pet door het leven te gaan. Een aardige bijkomstigheid is dat er op jaarbasis een besparing wordt bereikt van 34.000 gul den. Voor vrouwelijke piloten en stewardessen was het hoofd deksel al eerder afgeschaft. Lcidsch Dagblad ii 'niriii minim FOTO AP» EDUARDO Dl BAIA mentaire is een van die geval len, de aanhouding van het 7- jarige joodse meisje Therèse Po lak, door acteurs nagespeeld. In het televisieprogramma komen ook de zaken van oorlogsmisda digers als Joseph Schwammber- ger, Adolf Eichmann en Jan Olij aan de orde. Zoals vorige week gemeld heeft het Simon Wie- senthal Centrum in Israël er, naar aanleiding van de docu mentaire, bij de Nederlandse justitie op aangedrongen we derom om de uitlevering van Kipp te vragen. Een eerder ver zoek werd enkele jaren geleden al afgewezen. De afgelopen we ken zijn er in Argentinië diverse kranteartikelen over nazi's ver schenen. .Mrlmuuulrt milium Tl lil NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. [a, dat is goed nieuws Dus neem ik nu een abonnement. I Voorletters:. j Adres: Tel:. I (I.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken I betaal ik mijn abonnement: J Per maand automatisch I 29,30) J Per kwartaal via acceptgiro 85,55) I automatisch 84,55) Nr. bank/giro:. 230o'vB Leiden d|b Of bel 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1