Horeca boycot Lakenfeesten Leidsch üi Dagblad idS WtSa GRATIS Het loopt hier elke dag orkaan UBOSS offitn 2.pmmmq ms> I/ERKERKiKEUKENS IRT-brief ministers zaait verwarring Bliksembezoek aan Sarajevo Raak voorr ft Zilveren Kruis: premie voor zuinige huisartsen KOM NU NAAR ARCHEON /qRcKew\ GOED NIEUWS 'RIJDAG 20 MEI 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40469 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 irenzen dicht Het kabinet moet dras tische maatregelen ne- nen om de komst van sielzoekers naar Neder- ind af te remmen. Textiel luidt noodklok 6 De textielbranche luidt de noodklok omdat de gemiddelde omzet van de fabrieken vorig jaar met negen procent is gedaald. Zingen en zwaaien In de Groenoord- Z O hallen verbleekten Anita Meyer, Grand Forsythe en Hanny in de schaduw van René Froger. EIDEN LOMAN LEEFMANS )e caféhouders in Leiden organiseren geen evenemen en voor de Lakenfeesten, die in juli worden gehouden. )at besluit hebben ze in een korte brief aan de gemeente neegedeeld. Als reden wordt de 'betutteling' van de ge- neente aangevoerd waar het gaat om het verkrijgen van vergunningen, ontheffingen en de betaling van onder neer precariorechten. De Lakenfeesten lijden een gevoe- ig verlies door deze boycot. ze met hun evenementen welis waar wat verdienen, maar ook aan promotie van het feest en de stad bijdragen. Als 'beloning' stuurt de gemeente rekeningen voor wegafzettingen, bezette parkeerplaatsen en schoonma akkosten van soms honderden guldens. Ambtenaren houden de sluitingstijden strikt in de ga ten en meten of er geen sprake is van geluidsoverlast. „De ge meente zal een keuze moeten maken, of ze wil de stad promo ten en laten bruisen, of ze wil ,Maar het kon gewoon niet neer. Als je wat organiseert en e moet om elf uur stoppen dan het niet meer rendabel, zegt Wansink namens de horeca- indernemers. De verhouding tussen de ëidse horeca en gemeente is eeds jaren een breekpunt bij de irganisatie van de Lakenfees- en. De caféhouders vinden dat Jackie Onassis overleden WASHINGTON HANS DE BRUUN CORRESPONDENT Jacqueline Kennedy Onas sis, de weduwe van presi- dent John F. Kennedy en de Griekse reder Aristoteles Onassis, is vannacht op 64- jarige leeftijd in haar appar tement in New York overle den. Zij leed aan kanker aan het lymfenstelsel, waar aan zij sinds januari was behandeld. Dinsdag werd 'Jackie' Onassis in een Newyorks ziekenhuis opgenomen, maar gisteren weer naar haar woning overgebracht nadat de artsen haar had den opgegeven. Gister avond raakte zij in een co ma, waaruit zij niet meer bijkwam. Aan haar sterfbed waren haar kinderen John jr. (33) en Caroline (36), alsmede senator Edward Kennedy en andere familieleden. Hoewel Jackie Kennedy On assis al twintig jaar uit het openbare leven verdwenen was, werd zij door miljoe nen Amerikanen nog steeds op handen gedragen. Zij was onbetwist de meest po pulaire presidentsvrouw uit de geschiedenis, die we reldwijd mensen in haar ban hield. alleen verdienen, maar dan zijn wij weg, zegt Wansink. De Lakenfeesten bestaan van oudsher uit drie takken. De cul turele poot, waarvoor een apar te stichting door zakenlieden is opgericht, de warenmarkten die door ambtenaar A. van Paridon worden opgezet én de horeca- evenementen. Die laatste vallen nu dus weg. Het gaat onder meer om Leiden Middeleeuws en Montmartre op het Vrou wenkerkplein, de No-parties in de tent op het Arsenaalplein, de muziekuitvoeringen op water podia bij de Hoogstraat en de Morspoort, het Carribean-festi- val in de Doezastraat en een aantal kleinere muziekoptre- dens. Pagina 15: Gemeente treurt om boycot horeca. HAARLEM ALLARD BESSE met de bemoeienis met het hui dige en toekomstige IRT. Ik ga er vanuit dat dat een team zal zijn van de politieregio's Am sterdam /Amstellanden en Gooi/Vechtstreek onder leiding van commissaris Nordholt en niet van commissaris Van Ries- sen. Er is inmiddels een conve nant getekend door alle betrok kenen uit de regio's die voor heen bij het IRT waren betrok ken. In dat samenwerkingsver band wordt uitgegaan van twee kernteams, aldus Straver. Hoofdcommissaris M. Straver van de politieregio Kennemer- land gaat er nog steeds vanuit dat het hevig bekritiseerde en opgeheven Interregionale Re chercheteam Noord-Hollan d/Utrecht geen nieuw leven wordt ingeblazen. Volgens de Haarlemse politiechef wordt onterecht uit de brief van Van Thijn en Hirsch Ballin gecon cludeerd, dat Nordholt weder om de leiding krijgt over een IRT dat beide provincies be slaat. „In de brief staat dat Nord holt persoonlijk wordt belast Sarajevo» Premier Lubbers heeft gisteren tijdens een bliksembezoek aan Sarajevo gezegd dat Nederland blijft deelnemen aan de VN-Vredesmacht in Bosnië. Van hun kant waarschuwden Spanje en Groot-Brittannië dat zij hun eenheden in het gebied mogelijk terugtrekken. „De Nederlanders blijven", zei Lubbers kort voordat hij de Bosnische hoofdstad verliet. „We hebben hier een hoop werk te doen." De premier bracht een bezoek aan zijn Bosnische collega Haris Silajdzic. Eerder op de dag waarschuwden Madrid en Londen in Bosnië dat zij hun VN-troepen in het gebied vermin deren als de strijdende partijen niet binnen acht weken kans op een oplossing weten te bereiken. Daarmee volgen zij Frankrijk dat al eerder dreigde zijn blauwhelmen terug te trekken. foto anp FC Lisse r- RBC-speler Peter 3 Wubben heeft speelt het komende voet balseizoen voor de zater dag-eersteklasser FC Lisse. 'Stadswachten' voor Leidse winkelcentra LEIDEN ANNET VAN AARSEN Leiden laat tien langdurig werklozen opleiden tot 'stads wacht'. Halverwege volgende maand gaan ze toezicht hou den op het Stationsplein en in de winkelcentra Stevensbloem en De Kopermolen. Het is de bedoeling, dat de toezichthou ders, zoals ze officieel heten, openbare ruimtes in de gaten houden. „Het gaat hier niet om stadswachten", zegt M. Buiks, leider van het project toezicht houders. „Deze mensen krij gen geen politietaken. Zij hou den zich niet bezig met het opsporen van bandieten, zij houden zich bezig met het op sporen van de dingen die mis gaan in hun wijk." De cursisten die straks als banenpoolers onderdeel uit maken van de gemeentelijke teams voor het wijkbeheer, zullen bijvoorbeeld een oogje in het zeil houden bij fietsen stallingen. „Maar ook letten ze op dat vuilcontainers niet ver keerd worden aangeboden en melden ze bijvoorbeeld defec ten aan straatmeubilair en speeltuig", aldus Buiks. „Bo vendien krijgen ze voor de mensen op straat een infor matie- en adviesfunctie. Ze dragen geen politie-uniform en ook geen overall, maar ze krijgen wel een duidelijk her kenbaar tenue.", Het vorige gemeentebestuur kondigde in februari al aan een beleidsnotitie over toe zichthouders voor te bereiden. Voor de PvdA-fractie, die wilde dat er in Leiden iets zou wor den gedaan aan veiligheid op straat, was dat toen aanleiding om een motie over de vorming van een stadswacht niet in te dienen. Zie pagina 4 LEIDEN/NOORDWUK 2e Pinksterdag GEOPEND van 11.00 tot 17.00 uur Alleen ons FILIAAL CEIDEN Akties met nieuwe en gebruikte auto's paul van der kooij Een premie voor huisartsen die hun patiënten minder vaak doorverwijzen en minder medi cijnen voorschrijven. En een strafkorting voor collega's die juist meer kosten maken dan voorspeld. Aan zo'n systeem werkt ziektekostenverzekeraar Zilveren Kruis met alle Noord- wijkse huisartsen. De in Noordwijk gevestigde verzekeraar hoopt geld te be sparen met het initiatief, maar denkt dat ook patiënten er de vruchten van kunnen plukken. „Zij zijn evenmin gebaat bij overbodige behandelingen, me dicijnen die onnodig worden voorgeschrevetf of welke niet- efficiënte inzet van gelden dan ook", zei adjunct-directeur R.L. Kamermans gisteren bij de pre sentatie van het jaarverslag. Als het systeem werkt, over weegt zijn bedrijf het landelijk in te voeren. Onderzoekers van de Rotterdamse Erasmusuni- versiteit hebben berekend wel ke kosten te verwachten zijn. Extremen, zoals hartpatiënten en nierdyalyse-patiëten, zijn buiten de sommetjes gehouden. Pagina 20: Voorkomen dat arts met dollartekens in ogen krijgt. VOOR EEN SPECTACULAIRE DAC HET LEVENDE VERLEDE Oog in oog met een levensechte T-rex. Een wandeling door de prehistorie, mid deleeuwen of de Romeinse tijd. Voor een spectaculaire dag in het levende verledéh ga je naar ARCHEON,want in ARCHEON komt het verleden wel héél dichtbij. Krasloten bijna niet meer aan te slepen LEIDEN CEES VAN HOORE Big Boss leiden lussen Groenoordhollen en vioducl •0} aankoop van een complete keuken; /OCf) DP A ff) een gratis kookplaat, oven, alzuigkap en CftZUlt^fyl/ koelkast ol de helft van de geldwaarde actie vanaf vandaag t/m 2e pinksteroag TER AAR WESTKANAALWEG 100 - 01722-4441 TER AAR: STOBBEWEG 19 - 01722-5882 INDUSTRIETERREIN BOVENLAND „Zo, da's kras. Duizend gulden? Nü pas?" De grappen over de Krasloterij zijn niet van de lucht. De loterij begint waanzin nig populair te worden. Per dag gaat er in Nederland een mil joen loten over de toonbank. Niet alleen volwassenen maar ook scholieren spoeden zich in groten getale naar de sigaren winkel om een gokje te wagen. De charme van het spel is vol gens de meeste 'krassers' dat er direct resultaat wordt gezien. E. Verhoosel, sigarenwinkelier in de Leidse wijk De Kooi, moest gisteren helaas 'nee' ver kopen aan zijn klanten. „De lo ten waren op. Terwijl er afgelo pen dinsdag 1800 zijn gele verd." De heer P. Stavast, hoofd administratie en automatisering van de Krasloterij, spreekt van een 'hausse'. „We werken met man en macht aan de tijdige uitlevering van loten aan de ver kooppunten. Maar kijk, als je met een produkt begint, weet je nooit tevoren de totaalomzet. Wij registeren de prijsuitbeta- lingen die ze doen en daaraan passen we de leyering aan. Om de drie dagen worden ze twee keer bevoorraad." „Het is het nieuwtje. In de an dere Europese landen, waar al langer wordt gekrast, kon je dat verschijnsel ook waarnemen. In Griekenldand werden er op één dag ineens negen miljoen loten verkocht. En dat op een bevol king van 50 miljoen. Als het nieuwe eraf is, zal het zo gaan: mensen kopen een pakje siga retten of een krantje en van het wisselgeld gaan ze dan kras sen." Bij Het Havanahuis aan de Apothekersdijk is de verkoop volgens eigenaresse Lia Baar 'gi gantisch'. „Ze staan de hele dag te krassen. Er komen hier veel scholieren en studenten. Als ze werkelijk wat winnen, gaat de hele bubs feestvieren. Op dit ogenblik is er een jongen bin nen die net tweehonderd vijftig gulden heeft gewonnen." De gelukkige heet Remco Leeu wenburg. Nog een beetje be duusd: „Ja, dit is een aardige binnenkomer. Onze hele klas is aan het krassen en ik dacht: ik ga ook eens. Meteen prijs." Ook bij sigarenmagazijn De Kooi in Leiden rijst de verkoop de pan uit. Eigenaar E. Ver hoosel: „Het loopt hier elke dag orkaan. Dan is de winkel afgela den met mensen. Als dit zo doorgaat, moet ik er een aparte toonbank bij nemen." Bij de Krasloterij zelf heerst geen angst voor een nationale gokverslaving. „Nee, daar ben ik absoluuut niet bang voor", zegt P. Stavast. „Bij de fruitautomaat zit zoiets er veel sneller in. De enige overeenkomst tussen een kraslot en een fruitautomaat is dat je meteen kunt zien of je wat hebt gewonnen. Geen krant ontvangen nri 071-143241 I DEL. 071-128030 HET WOORD IS AAN Arabisch spreekwoord De listigste list van de listige is géén list te gebruiken. VANDAAG Binnenland - Buitenland Cultuur Feiten en meningen - Gesprek van de dag - Info Programma's- Randstad Regio RTV Show Sport VANDAAG OOK WETENSCHAP PAGINA 9 HET WEER Verwachting van het KNMI voor morgen Enkele buien Half tot zwaar bewolkt en enkele buien. Minimumtemperatuur om streeks 9, middagtemperatuur on geveer 17 graden. Wind draaiend van oost naar zuid, zwak tot ma tig, rond kracht 3, in het Wadden gebied eerst nog af en toe vrij krachtig, 5. Brinkman legt commissariaat Arscop neer den haag gpd CDA-fractievoorzitter Brinkman legt alsnog zijn omstreden com missariaat bij het bedrijf Arscop BV neer. Dat melden twee, doorgaans betrouwbare bron nen, onafhankelijk van elkaar. Volgens hen is Brinkman niet door het partijbestuur of de fractie onder druk gezet om dit besluit te nemen. „Hij neemt deze stap vrijwillig. Arscop is de BV die de op brengst beheert van de verkoop van Hevatex BV, het bedrijf dat in de jaren tachtig een schik king trof met justitie wegens be lastingontduiking. Momenteel loopt er wederom een justitieel onderzoek naar de fiscale han del en wandel van Hevatex. Tijdens de campagne voor de verkiezingen meldde het KRO- programma Reporter dat Brink man commissaris was bij Arscop. Brinkman zag toen, bijgestaan door juridische adviseurs, geen reden om de functie op te ge ven. „Ik beheer slechts het geld van de kinderen van mijn ge scheiden oom", zei hij. Lcidsch4& Dagblad ■ijl EE: ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ja, dat is goed nieuws 1 Dus neem ik nu een abonnement, i TeL'. (i.v.m. controle bezorging) j Na de eerste 2 weken betaal ik mijn abonnement: Per maand automatisch 29.30) Per kwartaal via acceptgiro 85,55) automatisch 84,55) I I I I I I I Nr. bank/giro: ueze Don in een envelop, zo nu er pos: J sturen naar: Leidsch Dagblad. I 2300 VB Leiden Of bel 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1