Leidsch Dagblad li Beatrix benoemt drie informateurs Sloop Mors IV begonnen Dit is uw laatste kans. Leidenaar 'krast' prijs van 75.000 piek Europa op de Noordzee De kogel voor een kwajongensstreek GOED NIEUWS ZATERDAG 14 ME11994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR 40464 LOSSE NUMMERS ƒ1,8 Live-executie 2 De Amerikaanse talk showpresentator Phil Donahue wil de executie van een moordenaar live op de televisie uitzenden. Janmaat wankelt 3 Als CD-leider Janmaat niet wil meewerken aan de veranderingen in zijn partij, moet hij maar opstappen. yt S~ Voor ruim 200.000 I O leerlingen van het voortgezet onderwijs be ginnen. maandag de cen trale eindexamens. Van Aardenne, Vis en De Vries werken aan paarse coalitie Koniging Beatrix zal vanmiddag op paleis Noordeinde in Den Haag drie informateurs benoemen. Gijs van Aarden ne (WD), Jan Vis (D66) en Klaas de Vries (PvdA) gaan verder onderhandelen over een paars kabinet van PvdA, WD en D66. Beatrix volgt hiermee het advies van de in formateur Tjeenk Willink, die gisteren zijn voorbereiden de werkzaamheden heeft afgerond. DEN HAAG GPD in Neder- i Vis leidt de Eerste economische zaken, oud kamerlid De Vries is directeur van de Vereniging landse Gemeenten de fractie van D66 Kamer. Tjeenk Willink benadrukte gisteren tijdens een persconfe rentie dat de drie elkaar reeds kennen en „het goed met elkaar kunnen vinden". Daarbij heb ben zij de goedkeuring van de drie fractievoorzitters Kok (PvdA), Van Mierlo (D66) en Bolkestein (WD). Het voorstel voor een informateurs-trio kwam van D66. De PvdA stem- LEIDEN CLAZINUS V Hij kraste, hij won en hij ver trok. Sinds woensdagmiddag is een jonge inwoner van Lei den 75.000 gulden rijker dank zij een kraslot. De jongeman, wiens identiteit onbekend is, kocht woensdag tachtig loten bij een sigarenwinkel aan dé Lage Mors weg. ,,s' Ochtends kocht hij veer tig loten, die hij thuis ging krassen, vertelt winkelbedien de Nissa van der Tweel. „Een paar uur later kWam hij terug. Hij had een paar prijsjes ge wonnen. Hij kocht er nog eens veertig en vertrok weer. Om drie voor vijf stond hij voor de derde keer in de winkel, dit maal met het winnende lol in zijn hand. Hij zag lijkbleek en stond te trillen op zijn benen. Ik dacht dat hij tegen de vlakte zou gaan." Toen de computer bevestig de dat hij inderdaad de hoofd prijs had gewonnen, snelde hij zonder één woord te zeggen de winkel uit. Hij sprong op zijn fiets en ging er haastig vandoor. Het prijzengeld wordt op zijn bankrekening gestort. De Leidenaar is de tweede die een hoofdprijs van 75.000 gulden wint sinds de Kraslote rij maandag van start ging. Een 'krasser' uit Emmeloord was de jongeman dinsdag al voorgegaan. De organisator verwacht dat gemiddeld één maal in de week een prijs van 75.000 gulden valt. De Kraslo terij is er overigens vooral op gericht om veel spelers kleine re geldprijzen uit te keren. De reclameslogan luidt dan ook "t is vaak raak voor een knaak'. De opbrengst van de Kraslo terij komt na aftrek van prij zengeld en kosten ten goede aan doelen op het terrein van sport, cultuur, maatschappe lijk werk en volksgezondheid. Machinefabriek West-End BV Lisse, tel. 02521-19048 engineering machinebouw en -reparatie motorrevisie Volle slaapzalen en een nijpend gebrek aan sanitaire voorzieningen. Het Leidse asielzoekerscentrum is overvol. Bonnie Raitt, Rory Block en Beverley Jo Scott boeken groot succes met de blues. Miljonair Piet van Lent organiseert jaarlijks in zijn achtertuin een tennistoernooi met voormalige wereldtoppers. Terschelling begint maandag de festiviteiten rond vierhonderd jaar Brandaris. Denkwijzer over ultraviolette stralen. Het Disneyconcern wil een einde maken aan de verpaupering van Broadway. 0nS.^„aanbod huiz® de pagi"a 5,33 Oproert 9°ed easdl S de er snel mee in, de WD be hield haar twijfels. Uiteindelijk Van Aardenne is oud-minister legde Bolkestein zich bij het ad- Tjeenk Willink r De informateurs zullen fun geren als 'procesbegeleiders' en 'draagvlakverbreders'. Zij zullen niet actief mee-onderhandelen aan een paars kabinet door met inhoudelijke voorstellen te ko men voor nieuw beleid. Dat blijft een zaak van de fractie voorzitters. Die hebben daar unaniem op aangedrongen. Het is de tweede keer sinds de Tweede Wereldoorlog dat er drie informateurs tegelijk optre den. In 1981 probeerden Lub bers, De Koning en Van Thijn het tweede kabinet-Van Agt te Het verschil met het huidige trio is dat het toen ging om twee CDA'ers en één PvdA'er. Volgens Tjeenk Willink zijn de drie fractievoorzitters „doordrongen van de noodzaak tempo te maken". De proble men waar Nederland mee wor stelt (werkloosheid, betaalbaar heid sociaal stelsel) dulden geen uitstel. In het regeerakkoord moeten daarom duidelijke af spraken worden gemaakt over mogelijke oplossingen. De informateur beaamde dat dit vooral van PvdA en WD in schikkelijkheid vereist. De twee partijen verschillen van mening over de toekomst van de sociale zekerheid en de omvang van de bezuinigingen. Op andere ter reinen (binnenlandse zaken, justitie, onderwijs, buitenlands beleid) zijn de problemen ech ter minder groot dan verwacht, aldus Tjeenk Willink. Pagina 3: Informateurstrio is realistisch en praktisch. UEFA ontneemt Blankenstein droomfinale Geen binnenmuur bleef staan en het complete dak werd gisteren gesloopt van het huis aan de Morsweg 328 in Leiden. De gemeente hoopt binnen twee maanden alle woningen in de Mors IV te kunnen slopen. foto henk bouwman De UEFA heeft gisteren beslo ten John Blankenstein van de fi nale van de Champions League, woensdagavond tussen AC Milan en Barcelona, af te halen. Bij de Europese voetbalbond waren dreigementen met de dood voor de Hillegomse arbi ter binnengekomen, vermoede lijk uit het Italiaanse kamp. AC Milan had meteen al kant tekeningen geplaatst bij de aan stelling van Blankenstein. Ge suggereerd werd dat hij zijn landgenoten Johan Cruijff en Ronald Koeman bij Barcelona wel eens zou kunnen bevoorde len. De UEFA heeft het zekere voor het onzekere gekozen. Daardoor zal ook de Alphense grensrechter Rob Overkleeft niet aantreden in Athene. Pagina 21: Blankenstein met dood bedreigd. Met de ontmanteling van het huis aan de Morsweg 328 heeft de gemeente Leiden gisteren een naar zij hoopt eerste stap gezet naar het definitieve einde van de Mors IV. Binnen twee maanden zou het rijtje sloophuizen aan het einde van de Morsweg tegen de vlakte moeten. Het college van burgemeester en wethouders heeft de krakers, die alle huizen op twee na in de Mors IV bewonen, per brief ver zocht vóór 10 juni een ander heenkomen te zoeken. Wonen ze er tegen die tijd nog, dan spant de gemeente een kort ge ding aan om de bewoners uit hun huizen te kunnen zetten. De woning op nüfnmer 328 werd tot gisterochtend be woond door studenten. Zij wa ren er indertijd ingekomen als kraakwacht. „Maar na vandaag kan niemand hier meer wo nen", zegt de sloper, die giste ren flink huishield. „Gèen bin nenmuur blijft staan en als je naar boven kijkt, zie je zo de he mel." De Mors IV is de omwonen den al geruime tijd een doom in het oog. „Een schande voor de gemeente Leiden. Het is daar volkomen verpauperd. Maar de gemeente heeft er jaren niets aan gedaan en ik vraag me af of het er nu van komt", zegt een van hen. De buurt heeft zich in middels in een actiegroep vere nigd om zo de gemeente te dwingen stappen te onderne men. De buurtbewoners klagen over toenemend verkeer van drugtoeristen, sinds zich enkele maanden geleden een dealer in de Mors IV heeft gevestigd. De politie van Leiden bevestigt het bestaan van dit adresje. Een woordvoerdster van bur gemeester Goekoop meldt dat Bijna helft van Nederlanders wil aandeel KPN AMSTERDAM GPD Miljoenen Nederlanders heb ben belangstelling voor aande len Koninklijke PTT Nederland (KPN). Ongeveer 44 procent van de Nederlandse huishoudens zegt het aandeel te willen ko pen; 39 procent is bereid vijftig gulden per stuk te betalen, nog eens vijf procent laat zich verlei den door de korting van vijf procent op de prijs die de Staat bij de verkoop aan particulieren biedt. Het KPN-aandeel wordt over een maand aan de beurs genoteerd. UMUiDEN De Europa is weer in de vaart. De 55 meter lange klassieke driemaster maakt deze dagen proefvaarten op de Noordzee na een ingrijpende restauratie waar zes jaar aan is gewerkt. Een kleine drie honderd lezers van deze krant, ruim honderd meer dan waarop was gerekend, hebben zich opgegeven om tegen een vriendenprijsje als bemanningslid mee te gaan met één van de vaarten. Vandaag en morgen wordt nog vanuit Umuiden het ruime sop gekozen. Tot nu toe heeft het weer goed meegewerkt om er een onvergetelijk uit stapje van te maken, foto united photos de boer nils van houts Alleen vandaag kunt u nog loten kopen voor de mei-loterij. Meer kans, meer geld, in de Staatsloterij. -♦< het college goede hoop heeft dat de panden nu binnen af zienbare tijd tegen de vlakte gaan. „De brandweer heeft on langs een onderzoek ingesteld naar de veiligheid. Volgens het rapport is het volstrekt onver antwoord dat daar nog mensen wonen", zegt ze. De krakers zijn overigens niet bereid vrijwillig te vertrekken. Zij hebben inmiddels een advo caat in de arm genomen, maar wachten voorlopig nog af. Met de laatste oorspronkelijke be woners van de Mors IV de fa milie Blikman heeft de ge meente nog geen goede uit koopregeling kunnen treffen. Hun woning is straks de enige die onder aan de spoordijk blijft SASSENHEIM CEES V Henk Perfors herinnert het zich als de dag van gisteren. Mei 1944 was het. „In de bunker stonden drie grote watertanks. Ze waren leeg. Aan de boven kant zat een groot mangat. Dirk Plagmeijer ging in zijn jeugdige onbezonnenheid op dat mangat zitten en heeft daarop zijn be hoefte gedaan." Verontwaardiging flitst op achter zijn brilleglazen als hij het verhaal vertelt van Dirk Plagmeijer, die vanwege die grap de kogel kreeg van de Duitsers. Sassenheim is, zo'n vijftig jaar na de bevrijding, een vredig dorp waar het frisgroene struik gewas de wandelaar bijna van het trottoir af dwingt. Ook in die meidagen in 1944 moet Sassen heim groen en vredig en vol vo- gelgekweel zijn geweest. Maar voor de familie Plagmeijer zal de meimaand nooit meer zo hebben gebloeid al§ weleer. Moeder Plagmeijer, een wedu we met tien kinderen, rouwde om haar zoon Dirk, een jongen van 23 jaar, die voor een kwa jongensstreek door de Duitsers voor het vuurpeloton was gezet. „Dirk", zo vertelt zijn broer Martinus Plagmeijer, „was mijn lievelingsbroer. Hij moest net als een aantal andere Sassen- heimse mannen de bunkers be waken omdat er door de jeugd kleine vernielingen waren aan gebracht aan het materieel van de Duitsers. De Duitsers had den daarom een soort straf maatregel afgekondigd die in hield dat de mannen uit Sassen heim in ploegjes de bunkers in het oog moesten houden. Het ging om groepjes van vier of zes Jezus kwam voorl Rhema Oegstgeest die Broodjes yt —j Als warme broodjes I gaan ze over de toonbank: de Hebreeuws- Aramese woordenboeken van uitgeverij E.J. Brill. Van Agt gelooft niet langer in onfeilbare paus DEN HAAG GPD Oud-premier mr. AAM van Agt gelooft niet langer in de onfeil baarheid van de paus. „Johan nes Paulus II is in menig op zicht een held en zonder twijfel een heilig man. Het valt mij daarom zwaar hem te kritise ren. Maar het moet wel. Met zijn opvattingen over geboorte beperking zit hij op het verkeer de spoor." Van Agt, die nu ambassadeur is van de Europese Unie in de Verenigde Staten, zegt dit in een exclusief interview met de GPD. waarbij ook deze krant is aange sloten. Hij legt uit dat de we reldbevolking, die nu vijf mil jard mensen bedraagt, steeds sneller groeit. Als er niets wordt gedaan, zal die bevolking nog voor de helft van de volgende eeuw verdubbeld zijn. Dat moet voorkomen worden. „Het is on mogelijk zovelen te voeden, werk te bieden, laat staan een redelijke levensstandaard te te bezorgen." De voormalige CDA-leider acht het derhalve dringend noodzakelijk dat de overheden, met name in de Derde Wereld, geboortebeperking stimuleren, vooral door het op zeer grote schaal verstrekken van de pil en condooms. Als hoofd van de Rooms-Katholieke kerk verbiedt paus Johannes Paulus II nog steeds elke vorm van geboorte beperking (behalve periodieke onthouding), omdat dit in strijd zou zijn met het Bijbelse gebod 'gaat heen en vermenigvuldigt Pagina 2: Van Agt is bekeerd. Guy Trottier, onze Franse kookkunstenaar heeft voor deze feestdagen het volgende menu samengesteld. Tongmedaillons gevuld met zalm Gebakken lamsschouder met provencaalse i "*W kruiden Koffie fantasie Geen krant ontvangen nri 071-143241 IDCL. 071-128030 HET WOORD IS AAN Chinees gezegde Iemand haten betekent een worm in zijn ingewanden te koesteren. VANDAAG Binnenland Buitenland Cultuur Familieberichten Feiten en meningen Gesprek van de dag - Info Programma's Randstad Regio HET WEER Eerst nog zon Eerst zonnig In de loop van de middag meer bewolking en enkele regen- of onweersbuien. Middag- temperatuur ongeveer 21 graden. Wind, oostelijk, matig kracht 4, aan de kust en op het IJsselmeer ai en toe krachtig, 6. Er staat nu drie jaar cel op de Auschwitz-leugen BONN DPA/Rtr De Auschwitz-leugen, het ont kennen van de holocaust in de concentratiekampen, kan voort aan met drie jaar worden be straft. De Duitse regering heeft gisteren een wetsontwerp van die strekking aangenomen. Daarmee komt een einde aan de tot nu toe heersende ondui delijkheid in de rechtspraak. De versnipperde wetgeving leidde in het verleden wel eens tot vrijspraak en zorgde zo voor kwaad bloed bij joden en anti fascistische organisaties in Duitsland. Wie de moord op zes miljoen joden in concentratie kampen ontkende, kon op uit eenlopende gronden worden veroordeeld: wegens 'beledi ging', 'smaad ten nadele van overledenen', 'aanzetting tot rassenhaat' of'opruiing'. De Bondsdag moet de nieuwe volgende week nog goed keu Leidsch Dagblad j NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ja, dat is goed nieuws ~i Dus neem ik nu een abonnement, i mannen, die volgens alfabet werden gerecruteerd. Dus ze begonnen bij de A en werkten dan volgens een speciaal dienstrooster het hele alfabet af. In de nacht van 21 op 22 maart was mijn broer aan de beurt. Samen met vijf andere man- Henk Perfors: „In Sassenheim- Noord, achter Vredestein, moesten we tijdens spertijd een bunker bewaken. We moesten ons altijd eerst bij het gemeen tehuis melden en dan bracht de politie ons naar de bunker. Dirk Plagmeijer was de jongste. Meestal liep er een van ons de wacht en gingen de anderen in de bunker wat anders doen. Op die avond zaten we te kaarten. Maar ja, dat kaarten houdt een keer op en dan ga je je vervelen. Op een gegeven ogenblik zegt een van ons: 'Wat nu als ik straks nodig moet?' 'Nou', ant woordde een ander, 'dan doe je het toch in een van die tanks'." Pagina 17: Toen ze Dirk op pakten, lachte hij'. 3 Per kwartaal vla acceptgiro B5.55) Q automatisch 84,55) Of bel 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1