Leidsch CDA wil C meer aandacht geven Dagblad ZORGJE MINDER d Burgemeester waarschuwt tegen opkomend fascisme Pistool van Hannie Schaft gestolen BIG art A BIG Zie Pagina 12 BOSS 071-214421 DE KAST DIE 1695 CAS3A Wassenaar verwijt Urk 'pure discriminatie' m GOED NIEUWS DONDERDAG 5 MEI 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40457 LOSSE NUMMERS 1,60 Zelfdoding 3 De zelfdoding van een Syrische asielzoeker in een Hengelose politiecel was niet nodig geweest. Crisis in Spanje 5 De regeringscrisis in Spanje verscherpt zich door het vertrek van een tweede minister. Sweeney Todd Als Ernst-Daniël I Smid in Sweeney Todd de eerste man de strot afsnijdt is de humor niet van de lucht. Positie Brinkman niet in geding Het bestuur van het CDA wil de partij een andere koers laten varen, maar wèl onder leiding van Brinkman. Hij moet het CDA een socialer gezicht geven en meer accent leggen op de christelijke identiteit. Ook dient de partij cultuur te worden veranderd. De positie van Brinkman is vooralsnog niet in het geding. Voorzitter Post van de ka merkring Haarlem wil echter dat het gehele partijbestuur opstapt. meeste kamerkringen dat de 'C' van het CDA kennelijk voor veel kiezers onvoldoende reden was bij de partij te blijven. Kiezers die hechten aan waarden en normen vinden daar bij het CDA zo weinig van terug, dat ze vrijwel net zo goed op andere niet-christelijke partijen kunnen stemmen, zo steilen verschillen- HAAG GPD Dit blijkt uit de reacties van acht voorzitters van de kamer kringen van het CDA op het for se verlies van de partij bij de verkiezingen van dinsdag. Mor gen komt het partijbestuur in Utrecht bijeen om te beginnen de analyse' naar de vertrou wensbreuk met de achterban, die tot het verlies van twintig kamerzetels leidde. Zeven kamerkringvoorzitters zullen morgen aandacht vragen voor een versterking van de 'C' in het CDA. Alleen Brabant wil minder accent leggen op de identiteit van de partij en wil het CDA een meer sociaal en pragmatische koers laten varen. Hoewel de partij nauwelijks heeft verloren aan de kleine christelijke partijen, menen de Ina Brouwer verlaat de politiek DEN HAAG GPD Groen Links-lijstrekker Ina Brouwer verlaat de politiek. Ze heeft haar leiderschap en haar kamerzetel opgege ven wegens het onverwach te verlies van haar partij bij de verkiezingen. Medelijst trekker Mohammed Rabbae blijft in de fractie. Paul Ro sen möller wordt de nieuwe fractievoorzitter. Dit is gisteren bekend ge maakt na een vergadering van de nieuwe, vijf leden tellende, kamerfractie van Groen Links. Brouwer had dinsdag avond haar besluit al geno men. Gisterochtend lichtte zij de nieuwe fractie in. „De kiezer heeft ons onvoldoen de gesteund. De politiek is nu eenmaal een hard vak. En ik heb er altijd voor ge pleit dat waar fouten'wor den gemaakt politieke con sequenties moeten worden getrokken. Er zijn ook per soonlijke grenzen aan mijn kunnen. Die grens is nu be- Ook in 1986 leed Brouwer een verkiezingsnederlaag als lijsttrekker voor de toenmalige Communisti sche Partij Nederland. Brouwer wendde zich toen teleurgesteld af van de poli tiek. In 1989 keerde zij in de Kamer terug voor Groen- Links. van deze krant. Big Boss Leiden lussen Groenoordhallen en viaduct de kamerkring-v co heeft de C onvoldoende be nadrukt, behalve in EO-pro- gramma's", aldus de Haarlemse voorzitter Post. De positie van Brinkman is volgens de kamerkringvoorzit ters nog niet in het geding, maar de partijleider zal niet bui ten de aangekondigde 'diep gaande analyse' blijven. „Het moet een kritisch zelfonderzoek worden, zonder voorwaarde vooraf', aldus voorzitter Wer- muth van het CDA-Amsterdam. „De kreet 'samen uit, samen thuis' (de eerste reactie van Brinkman, red.) zegt mij wat dit betreft niets." Brinkman werd gisteren una niem gekozen tot leider van de nieuwe CDA-ffactie in de Twee de Kamer. De PvdA-fractie koos voor Kok, de WD voor Bolke- stein. Hoe het moet met de for matie van een nieuw kabinet bleef gisteren nog onduidelijk. De drie grootste fracties kijken uit naar het standpunt van D66, dat vandaag pas de eerste frac tievergadering heeft. Morgen zullen de fractievoorzitters ad vies uitbrengen aan de konin gin. NORfïlA Witte schuifdeurkast met 5 jaar garantie. 253x218x67 cm (bxhxd) (meerprijs spiegel f 150.-) Leverbaar in diverse breedte- en hoogtematen. 'Burgemeester mag niet in VNG-bestuur' LEIDEN ERNA STRAATSMA De gemeente Wassenaar is te gen de voorgestelde benoeming van de Urkse burgemeester S. Veninga als bestuurslid van de Vereniging van Nederlandse ge meenten (VNG). B en W achten Veninga ongeschikt omdat hij een 'puur discriminerend' colle geprogramma onderschrijft. In een brief aan de algemene le denvergadering van de VNG doet Wassenaar het verzoek Ve ninga als kandidaat terug te Vanaf nu in onze winkel- nieuwe Omo Power Met de unieke waskrachtversneller "Accelerator"' die ervoor zorgt dat u meer vreselijke vlekken in één keer wassen ver wijderd. dan tot nu toe mogelijk was. Zelfs' bij lage temperatuur. Dat is dus een zorgje minder. Bij wijze van kennismaking tijdelijk héél voordelig! Omo Power, handige doseercan l±12 wasbeurten!, 850 gram mimm- 6.99 Robijn Intensief Vloeibaar, q qq de kleurenspecialist 750 ml A9T O.i/i/ Aanbiedingen zijn geldig tot en met zaterdag 7 mei a.s_ 'Zolang de voorraad strekt 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten1 trekken. Het verzoek wordt 8 ju ni behandeld. De kritiek van het Wassenaar- se college spitst zich toe op een passage in het Urkse college programma over het gemeente lijk personeelsbeleid. 'De unieke plaats van het huwelijk is in het personeelsbeleid uitgangspunt', luidt de gewraakte tekst. En: 'Al ternatieve samenlevingsvormen worden daarmee niet gelijkge steld'. B en W Wassenaar vinden dat een burgemeester die dergelijke 'discriminerende bepalingen' ondersteunt 'niet acceptabel' is voor een bestuursfunctie bij de VNG. „Vooral ook omdat de VNG voor het algemeen belang van alle Nederlandse gemeen ten opkomt", aldus een woord voerder van de gemeente Was senaar. De woordvoerder zegt dat de gewraakte passage in het Urkse collegeprogramma ge tuigt van een '17de-eeuwse ge dachten wijze'. „Het betekent dus gewoon dat samenwonen den geen kans hebben op een baan bij de gemeente. Dat is toch een Staphorst-mentaliteit? Een woordvoerster van de ge nteen te Urk zegt dat het college zijn beleidsplan voor de komen de vier jaar nog niet definitief heeft vastgesteld. „Het is aange houden omdat men zich op en kele passages wil bezinnen. De burgemeester heeft het dus ook nog niet goedgekeurd." Veninga zelf was vanochtend niet voor commentaar bereikbaar. „Fascistische en extremistische groeperingen steken opnieuw de kop op. Laten we ons met deze herdenking richten op mensen die daar te makkelijk over denken en er afwachtend tegen over staan." Met deze woorden waarschuwde de Leidse burgemeester C. Goekoop gister avond tegen nieuwe vormen van fascisme. Dat gebeurde tijdens de herdenking van de slacht offers van de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de dienst in de Marekerk vergeleek Goekoop het heden met de Tweede Wereldoor log. Ook toen waren er te veel Nederlanders die een afwachtende houding aannamen ten op zichte van fascisme. „We weten nu dat mis schien wel tachtig procent van de mensen langs de kant bleef staan en pas later begreep dat zo'n houding ten opzichte van fascisme niet mogelijk is." De bekende entertainer èn dominee Jos Brink gaf even later in de bijna volle kerk zijn visie op de Dodenherdenking. Hij roemde vooral de mensen die met hun leven voor de vrijheid hebben betaald. Hij prees zich gelukkig in een land te leven dat al zo'n vijftig jaar vrij is van oorlogsgeweld. In het besef dat anderen het minder goed treffen, riep hij iedereen op zich niet bij welke oorlog dan ook neer te leggen. Na de dienst trokken de aanwezigen in een lange stoet naar molen De Valk. Een grote groep mensen stond daar al te wachten. Om acht uur werd het twee minuten lang doodstil. Alleen het geluid van auto's - die vaak niet meer de moeite nemen om te stoppen - was hoorbaar. Terwijl een blaaskapel liederen ten zig. Oud-minister van sociale zaken drs. J. de Ko ning hield een toespraak. Hij wees er op dat vrijheid méér is dan „geen onderdrukking". „Vrijheid is ook geen honger hebben, vrijheid is een dak boven je hoofd. Kou en honger ma ken angstig, kwaad en redeloos. Te veel kou en te veel honger ontwrichten een maatschappij. Voor vrijheid is meer nodig dan vrede." Ook op andere plaatsen in Amsterdam wer den herdenkingen gehouden; bij voorbeeld in de voormalige Hollandsche Schouwburg en bij de vroegere ijssalon Koco in de Van Woustraat. Daar viel de Grüne Polizei in februari 1941 schietend binnen bij de joodse vluchtelingen Cahn en Kohn. Ruim 2000 mensen waren bij de herden- kingslechtigheid op de Waalsdorpervlakte bij Den Haag. Dat waren er iets minder vorig jaar. Op de Waalsdorpervlakte zijn in de oorlog veel Nederlanders door de Duitsers gefusilleerd. Op deze plaats werd tot enkele jaren geleden de nationale herdenking gehouden. Fritze-prijs A Q De kerkelijke stich- I O ting INLIA heeft gis teren in Keulen de Duitse Georg Fritze-prijs in ont vangst genomen. Geen krant ontvangen? nri 071-143241 I DEL. 071-128030 Jos Brink, geflankeerd door burgemeester Goekoop (met krans) bij het monument nabij de Molen de Valk in Leiden. Achter hen PvdA-wethouder Van Rij en CDA-wethouder Walenkamp (verscholen achter Goe koop). FOTO HENK BOUWMAN gehore bracht, liep de stoet langs het vredes- monument, waar kransen en bloemen werden neergelegd. De nationale herdenkingsplechtigheid vond ook dit jaar weer plaats op de Dam in Amster dam. Ter nagedachtenis aan de Nederlandse oorlogsslachtoffers legden koningin Beatrix en prins Claus gisteravond een krans bij het Natio naal Monument. De herdenkingsbijeenkomst in de Nieuwe Kerk ging daaraan vooraf, evenals een stille tocht naar het monument. Op de Dam waren enkele duizenden r Gouwe-aquaduct voor 2000 gereed RUNWOUDE» RUUD SEP Er lijkt een eind te komen aan de eindeloze vertragingen bij de aanleg van rijksweg- 11 tussen Zoeterwoude en Alphen. Pro jectleider P. Rongen van Rijks waterstaat verwacht in septem ber te kunnen beginnen met de aanleg van het ontbrekende stuk weg rond de Hazerswoudse Gemeneweg. Bovendien stemde minister Maij onlangs in met het opnemen van het Gouwe aquaduct in het uitvoeringsplan 1995-1999. Rongen verwacht dat het aquaduct in 1999 in ge bruik kan worden genomen. Rijksweg 11 zal in eerste in stantie slechts lopen tot de Bos- koopse weg, aan de oostkant van de Gouwe. Daarmee wordt dan wel het verkeersknooppunt bij de Alphense hefbrug om zeild. Het laatste deel van rijks weg 11, tussen Alphen en Bode graven, zal nog wel even op zich laten wachten. Het wordt waar schijnlijk 2005 voordat de rijks weg bij Bodegraven aansluit op de A12. Voordat het werk aan het wegvak Alphen-Bodegraven kan beginnen, moet Rijkswater staat een zogenoemde milieu effectrapportage (MER) opstel len. Die procedure duurt onge veer drie jaar. Pagina 13 Grootste hobbel rijksweg 11 genomen. Vader voetballer Romario ontvoerd Het Braziliaanse televisiestation Globo heeft vannacht melding gemaakt van de ontvoering van Devair de Souza Faria, de vader van voetballer Romario. De va der van de Barcelona-ster werd maandag in Rio de Janeiro gek idnapt. Volgens bronnen bij de politie besloot de familie van de ont voerde geen ruchtbaarheid aan de ontvoering te geven in de hoop nieuws van de kidnappers te ontvangen. Er zijn tot nu toe geen details bekend over de omstandigheden van de ont voering, noch van de hoogte van het geëiste losgeld. V redesmonument vernield De wens van cultuurwethouder P. Langenberg (D66) is een vro me gebleken. Gisteravond om acht uur, op het moment van dodenherdenking, stond het Vredesmonument op de Garen- markt er toch niet ongeschon den bij. Even daarvoor hadden vier onbekende aantal blauwe nield. Een omwonende waar schuwde de politie. Toen die ar riveerde waren de daders al ver dwenen. Langenberg noemt de zoveel ste vernieling van het kunstwerk een 'grote nederlaag voor de stad en het monument'. „Het zag er gisterochtend helemaal perfect uit. Alle kapotte ruiten waren vernieuwd, glasscherven waren opgeruimd en het hele monument HAARLEM JOHN SCHOORL Als het wapen terugkomt. Als het FN-pistool van Hannie Schaft weer bij de stichting Haarlems Verzetsmuseum te rechtkomt, wil P. Nagelhout, dochter van oud-verzetsman C. Treffers, het wapen terug. Haar vader 2ou het wapen ooit aan het Haarlems Verzetsmu seum hebben gegeven. Maar zij vindt dat er in Haarlem veel te slordig met dit symbool van Haarlems oproer is omgegaan en wil het pistool aan het Ne derlands Verzetsmuseum in Amsterdam in beheer geven. Sinds vorige week vrijdag is het wapen van verzetsheldin Hannie Schaft spoorloos. De 61-jarige N. Kraakman, be heerder van sociëteit Kraak man, waar het pistool was ten toongesteld, had het meegeno men voor een fotoreportage ter gelegenheid van een expositie rond de oorlog. Na afloop van de fotosessie stapte hij met het cafe' Het pistool op de plaats v wapen in een plastic t Van den Heuvel aan het Spaar- ne binnen. Even later ontdekte hij dat het pistool was verdwe- De Bond van Illegale Wer kers in Haarlem is de afgelo pen dagen overspoeld door boze en verdrietige reacties uit het hele land. Ex-verzetsmen sen zijn woedend over het ver lies van het pistool van Het Meisje met het Rode Haar. De verwijten zijn vooral bestemd voor de 61-jarige beheerder van het FN-wapen. Voor Hannie's oude verzets- vriendin Truus Menger is het een enorme tragedie. Want dat pistool een Fabriqué Natio nal met het nummer 28730 van de op 17 april 1945 in de duinen van Bloemendaal doodgeschoten verzetsstrijd ster, is een symbool. „O, wat erg...wat vreselijk...wat onge looflijk. En juist op dit mo ment, zo rond de herdenking. Wat een enróme domper rond deze droevige dagen", reageert zij. Truus had zelf ook zo'n wa pen. Ze schrijft er over in haar boek 'Toen Nu Niet Nooif. Een je je ongeveer zó voorstellen: je zit samen op een fiets waardoor je altijd wat slingert: ik moest met een hand sturen, met de andere vuren. M'n arm hoog genoeg om Hannie er onder door te laten schieten. Niet zo eenvoudig hoor. Hannie schoot eerst maar hij 't tweede schot haperde haar pistool... Naspeuringen van de politie hebben tot op heden geen re sultaat opgeleverd. HET WOORD IS AAN Simon Wiesenthal De prijs van de vrijheid is waak- VANDAAG Binnenland - Buitenland Cultuur Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen - Info Religie - Sport VANDAAG OOK WEG EN WIEL PAGINA 31 HET WEER Wolkenvelden Vannacht af en toe regen of mot regen. Minimumtemperatuur 8 graden, Overdag wolkenvelden en op de meeste plaatsen droog. Middagtemperatuur 17 graden Wind zuidwest tot zuid, zwak tot matig. Man beschuldigd van moord met besmet bloed AMSTERDAM ANP Een 39-jarige man moet zich woensdag 11 mei voor de Am sterdamse rechtbank verant woorden voor het opzettelijk besmetten van zijn ex-vriendin met het AIDS-virus. Het Open baar Ministerie in Amsterdam heeft dat gisteren bevestigd. De man wordt primair moord ten- lastegelegd. Hij ging zijn ex-vriendin, een 36-jarige moeder van twee kin deren, op 12 juni 1993 te lijf met een injectiespuit met daarin bloed van een bevriende AIDS- patiënt. Zo zou hij wraak heb ben willen nemen voor het door de vrouw verbreken van de ver houding. Enkele maanden na de aanval bleek zij seropositief te zijn. Vol gens deskundigen is de kans dat zij over drie of vier jaar nog in leven is, zeer klein. Lcidsch .>'X' l>agblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Voorletters:. Adres: Ja, dat is goed nieuws Dus neem ik nu een abonnement. Per maand automatisch 29,30) Per kwartaal via acceptgiro 85,55) automatisch 84.55) Nr. bank/giro:

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1