Leidsch Dagblad Van Mierlo valt CDA hard aan il 19! Alleen Eendenkooi wijzer van staking Rwanda biedt aanblik an Grootste exodus ooit .eiderdorp ontslaat veer twee ambtenaren Is W.A. van Buren er wel of is-ie er niet? Leraar Basisonderwijs PABO OEGSTGEEST BEL: 071-128030 In oranje Holtlant koopt MEAB GOED NIEUWS .TERDAG 30 APRIL 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40453 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 Nog geen abonnee Steun voor Hirsch Ballin 3 Premier Lubbers stemt volgende week op mi nister Hirsch Ballin van jus titie. Hij hoopt dat meer CDA'ers dat zullen doen. 'Verkiezingen eerlijk' 5 De verkiezingen in Zuid-Afrika zijn eerlijk verlopen, zei ANC-leider Mandela gisteren na het sluiten van de stembussen. Debuut David Byrne van 'Talking Heads' de buteert als fotograaf in Leidse Galerie Stelling. Prinses Juliana is van- 5 geworden. De langst le- Dranje in de geschiedenis t Nederlandse koningshuis fert haar verjaardag in familie- 'Abortus op diep-zwakzinnig kind ethisch aanvaardbaar' D66-leider Van Mierlo scherpt de discussie met het CDA over abortus verder aan. In een interview met deze krant zegt hij dat bij D66 ,,aan het leven zwaarder wordt getild, dan wat in de huidige wet van deze coalitie tot uitdrukking komt". Van Mierlo is nog steeds woedend over de suggestie van CDA-minister Hirsch Ballin als zou zijn partij minder bescherming aan het menselijk leven bieden. Restaurant Choorlammerstoeg 1D 2311 EP Lelden Konlnglnnedog zijn wij geopend rf mei zijn wij ook op maandag open. Du* alléén zondag gesloten. amsterdam/den haag gpd Van Mierlo acht het ethisch aanvaardbaar dat ouders na prenataal onderzoek een kind vanwege een ernstige handicap laten aborteren. Hij zou zelf een diep-zwakzinnig kind niet ge boren laten worden. Van Mierlo houdt ouders die het ernstig ge handicapte kind ter wereld brengen verantwoordelijk voor die keuze, -net als ouders die hun kinderen niet tegen polio hebben ingeënt en daarmee kinderverlamming niet voor kwamen. Afgelopen week waar schuwde CDA-minister Hirsch Ballin (justitie) voor een maat schappij waarin ouders zich moeten verontschuldigen dat zij een mongooltje ter wereld hebben laten komen. Van Mier lo: „Ten aanzien van de eutha nasiewetgeving kun je zeggen dat bij ons aan het leven zwaar der wordt getild, dan wat in de huidige wet van deze coalitie tot uitdrukking komt." Hij erkent dat het pretentieus klinkt en hij het eigenlijk niet zou moeten zeggen nadat hij Hirsch Ballin een omgekeerd verwijt heeft ge maakt. Van Mierlo zou zelf een diep- zwakzinnig kind niet geboren laten worden, maar: „Ik zou ie mand die het kind wel geboren laat worden en het kind dit aan doet nooit het recht op bepaal de medische voorzieningen onthouden." De D66-leider zegt nadrukkelijk dat mongooltjes buiten deze discussie vallen. en RUDOLF KLEUN Er was tenminste één plek in Zoeterwoude waar de afgelopen dagen niemand bang was voor een tekort aan Heinekenbier. Nog tijdens de zevendaagse sta king bij de brouwerij waren twintig vaten afgeleverd bij De Eendenkooi. Dat multi-functio- nele dorpscentrum in Zoeter- woude-Rijndijk deed tijdens de actie dienst als thuisbasis en stempelbureau voor de stakers. Gevolg was dat zalen en bar in het centrum dagelijks volliepen met zo'n vijfhonderd man, die hun eigen produkt over het al gemeen niet versmaden. De baromzet moet een re cordhoogte hebben bereikt, die slechts werd benaderd tijdens de vorige actie bij Heineken in 1990, toen de Eendenkooi even eens als actiecentrum fungeer de. Destijds was er bier tekort. „Nu is er meer omgezet, maar hadden we ook meer in huis", aldus bedrijfsleider Willem Hel mus, die al zijn parttimers in een continue ploegendienst moest inzetten, terwijl het werk bij Heineken stillag. „Dit was voor ons een dikke meevaller. Ik was vermoedelijk de enige in Nederland met een bar die blij was met deze actie." Minder blij was Piet Pols. Vanaf vorig weekeinde werd de Leidse werknemer van Heine ken, die tijdens de staking als actieleider optrad, constant te lefonisch bedreigd. „Uiteraard door mensen die hun naam niet zeiden. Die belden ook op de verjaardag van mijn vrouw, om te zeggen dat'ze mijn huis in de brand zouden steken en dat ze haar wat zouden aandoen, als ik niet met de staking ophield. La ten we het maar netjes houden en zeggen dat ze haar wilden fi leren." De bedreigingen werden zo ernstig dat de politie het huis van Pols moest bewaken. Het was tekenend voor de diepe sporen die de staking trok in de brouwerij. De actie liep uit op een complete psychologische oorlog. :er dan een kwart miljoen 'andezen zijn de afgelopen 24 ir de grens overgevlucht haar r ïia. Volgens het Hoge tmmissariaat voor de Vluch ter gen van de Verenigde Na- 5S (Unhcr) is het de grootste snelste exodus die het ooit :eft gezien. Bij de Tanzaniaanse grens achtten gisteren voor een brug 50.000 vluchtelingen. De van dezen zeiden op de vlucht zijn geslagen wegens de snel :rslechterende situatie in het ïiden van het land, waar de jrlog tussen Hutu's en Tutsi's h zich heen grijpt. Zo meldde hek Unhcr dat wandese militie-eenheden gis- net automatische wapens ur openden op zo'n vijf- uizend mensen die probeer- :n een stadion te verlaten in zuidelijke stad Cyangugu. et merendeel van de aanwezi- :n behoorde tot de Tutsi's. Een oordvoerder van de vluchte- ngenorganisatie zei te hebben ihoord dat driehonderd men- in werden doodgeschoten. NEVE/BUJUMBURA Rtr/AFP/DPA Volgens de hulporganisatie Artsen zonder Grenzen zijn de afgelopen drie weken in Rwanda ten minste 200.000 mensen afgeslacht. Het Rode Kruis spreekt over 100.000 moorden. De Verenigde Staten gaan na of er een manier-is om een internationaal gerechtshof de leiding van de Rwandese Hutu's te laten vervolgen we gens volkerenmoord. Ook in buurland Burundi dreigen inmiddels grote slacht partijen. Tal van burgers verlie ten gisteren het belangrijkste Hutu-bolwerk, de noordelijke wijk Kamenge in de hoofdstad Bujumbura, nadat het leger, dat voor het merendeel uit Tutsi's bestaat, dit stadsdeel was bin nengetrokken. In Burundu hebben de etni sche spanningen al eerder tot vormen van genocide geleid. Ongeveer 50.000 Burundezen, voornamelijk Hutu's, kwamen vorig jaar om het leven nadat muitende Tutsi-troepen de eer ste Hutu-president Melchior Ndadaye hadden vermoord. Maandag mislukte een coup van muitende militairen. FOTO HOLVAST/MARK LAMERS Leiden was gisteravond weer een loopstad. De achttiende Singelloop lokte 2.385 deelnemers. tn fraude verdachte me- ewerker Grondzaken van dq eente Leiderdorp is per 1 ontslagen. Tevens heeft een ierde medewerker yan de afde- ng Bevolking de bons gekre- Met deze sancties wil het eiderdorpse college van B en zijn 'eigen verantwoordelijk- id nemen als werkgever'. De ïaatregelen staan los van de trafrechtelijke proce.udres die og lopen tegen de ambtena- /enneps meisje verongelukt voor Duderlijk huis tienjarig meisje uit Nieuw- 'ennep is gisteravond om het gekomen bij een ver- ;eersongeluk voor haar ouder ijk huis. Het kind reed op haar Dver de Rijnlanderweg, 'je werd ingehadld door :en vrachtwagen. Volgens de Jolitie schoot ze, aangekomen Jij haar huis, plotseling naar inks. De chauffeur van de rachtauto, een 42-jarige Jieuwvenneper, kon haar ver- s niet meer ontwijken. De •olitie vermoedt dat het meisje liet goed achterom heeft geke- ten toen ze linksaf sloeg. De 48-jarige medewerker Grondzaken heeft volgens het college misbruik gemaakt van zijn positie als ambtenaar. Hij krijgt geen wachtgeld. De amb tenaar zou op slinkse wijze grond hebben vergaard voor zijn eigen woning. Hij heeft ook namens de gemeente onder handeld over de veel te laag uit gevallen grondprijzen in Bui tenhof. Over die kwestie rept het college echter met geen woord. Volgens wethouder C. Kerner staat deze zaak helemaal los van het 'inpikken' van grond bij zijn woning. „Die kwestie is best ernstig, maar de politieke consequen ties zijn getrokken (D66-wet- houder Veldstra moest het veld ruimen, red.) en er zijn inmid dels intern maatregelen geno men te voorkomen dat dit soort zaken plaatsvinden." Volgens Kerner is de kwestie van de grondaankopen voor het college 'een afgesloten zaak'. Het ontslag van de medewer ker van de afdeling Bevolking (toen de fraudekwestie speelde heette de afdeling nog Burger zaken) volgt op eerder genomen strafmaatregelen tegen drie van zijn naaste collega's. Eind maart werden twee medewerkers ont slagen. De derde kreeg salaris vermindering. Allevier zouden ze geld van de gemeente ach terover hebben gedrukt. Pagina 13: Wachtgeld noch uitkering voor medewerker Bevolking. Is hij er wel of is hij er niet? De vraag of kroonprins Willem van Oranje alias W.A. van Buuren zich gisteravond onder de 2.385 deelnemers aan de Singelloop bevond, hield de gemoederen 6,3 kilometer lang bezig. Som migen meenden hem in de meute te hebben ontwaard, omgeven door lijfwachten. An deren spraken van een dubbel ganger. Iedereen kon gisteren bij de eerste start schter het EWR-ge- bouw aan de Maresingel een andere prins zien of in elk geval horen. Constantijn loste om half acht het startschot voor de meest oranje Singelloop uit de 18-jarige geschiedenis van het hardloopevenement. „Twee mi nuten voor de prins in het bak kie klom om de lopers weg te schieten, wist ik pas dat zijn het, want zij konden bij een aangename temperatuur genie ten van een boeiende wedstrijd. Van de vijftig met voorrang ge starte atleten maakten Huub Pragt, Theo van der Veer en ede broer niet kwam", zei organisa tor Rob Schouten van de Leidse Politie Sport Vereniging. „Wij hebben er tot het laatste mo ment rekening meegehouden dat de kroonprins incognito zóu meelopen. Speciaal daarvoor Joost la Lau gedrieën hadden wij ■de douches in het poli tiebureau vrijgehou den. Maar Willem Alexander hadfhet kort voor Konin- Vijftienduizend gulden voor Rijnland Zeehospitium na Singelloop ken." Zonder koninklijke concur rent streed het 'voetvolk' om de aandacht van de duizenden toeschouwers die de singelgor del omzoomden. Die troffen editie op zijn naam ging schrijven. Leidenaar La Lau, de enige van de koplo pers die de Singelloop nooit eer der won, bleek te hebben geleerd van zijn fout van vorig jaar. Toen klapte hij na een te snelle start in elkaar, nu nam hij juist in de slotfase afstand van zijn belagers, van wie Van der Veer tweede werd. 'Rhema 'pegstgeest in voltijd (4 jaar) en deeltijd (in 2,3 of 4 jaar) informatie: dinsdag 3 mei: 19.30 uur Hazenboslaan 101 Oegstgeest tel.:071 - 171321 144000 ofwel een gros mot drie nullen Chooriammartteeg 10 2311 EPL*kton dublin» Zelf houdt ze er tot het laatste moment de spanning in. Ze wil iets aan dat haar lekker zit. „Ik heb in mijn koffers nog een ouwe jurk, misschien trek ik die wel aan", grapte ze gisteren tegen de meute verslaggevers. Maar op de generale repetitie stond ze er bij zoals veel Nederlanders haar vanavond het liefste zullen zien. In oranje. Hoe anders kan Willeke Alberti, op koniginnedag nota be ne, de Nederlandse kleuren verde digen op het Eurovisie Songfesti val? FOTO ANP HERMAN PIETERSE HET WOORD IS AAN Koningin Beatrix We zullen moeten vaststellen welke waarden zó wezenlijk zijn voor onze beschaving dat ze hou vast, moed en zelfvertrouwen kunnen geven temidden van alle verandering, verwarring en twijfel. (Kerstmis 1993) VANDAAG Buitenland Cultuur 19 Familieberichten Religie - Sport VANDAAG OOK TOERISME PAGINA 25 HET WEER Verwachting van het KNMI Perioden met zon, wolkenvelden en droog. Temperatuur van 12 tot 19 graden. Wind west tot noord west. Het Leidse onderwijsinstituut MEAB (Mondeling Economisch en Administratief Onderwijs) is opgekocht door het Holtlant College. De cursisten van het onlangs failliet verklaarde insti tuut krijgen vanaf maandag les in hetJ4oltlant-«ebouw aan de Leidsedreef in Leiderdorp. De lessen worden gegeven door de docenten die voorheen bij de MEAB werkten. Directie van het Holtlant en de curator van de MEAB, M.P. Roest, tekenden gistermiddag om twaalf uur het overname- akkoord. „Zeker in het begin zullen we de naam MEAB blij ven voeren", zegt een woord voerster van het Holtlant Colle ge. „Alle lopende cursussen gaan door in onze gebouwen: we moeten nog bekijken wat we daarna gaan doen." Curator Roest heeft de afgelo pen twee dagen gesprekken ge voerd met verschillende institu ten, die interesse hadden in de MEAB. „Ik heb onderhandelingen gevoerd met meerdere kandidaten. Na dat alles op 'n rijtje is gezet, is daar het Holtlant College uit ge komen. Dat is een gerenom meerde instelling. In het belang de s de INFORMATIE v::-' 19.00 - 21.00 uur Christekjke Hogeschool Rijn-Delfland SPH di De Ruyterstroot 36 25l8ASDenHoog tel 070 - 3602811 CMV zo snel mogelijk geregeld." Alle cursist**» Ji« bij A4EAB stonden ingeschreven, krijgen vandaag bericht over de voort zetting van lessen in de Leider- dorpse dépendance van het Holtlant. Roest: „Het kan zijn dat de adreslijsten die wij bij de MEAB aantroffen niet up-to-da te zijn. Cursisten die geen be- ripht ontvangen, moeten maan dag zelf contact opnemen met het Holtlant." Een overzicht van alle schuld eisers van de MEAB heeft Roest nog niet. „Dat is de volgende stap die we zetten. Ik heb me nog niet gebogen over de vraag of er door directies is gemani puleerd en wat het totale be drag aan schulden is." NU-UWE ABONNEES Maar de Singelloop duurt lan ger dan de snelste tijd (ongeveer 17,5 minuten). Het weer groei ende deelnemersaantal bewees eens te meer dat Leiden een loopstad is. Met gemiddeld een half uurtje collectief loopgenot brachten die 2.385 lopers bijna 12.000 gulden bijeen voor het goede doel. Algemeen directeur Ed van Cortenberghe van het Rijnland Zeehospitium hield ongeveer 15.000 over aan de avond, mede dankzij giften van het EWR en LPSV. Namens de politie trok burgemeester Cees Goekoop cash een duizendje uit zijn jaszak. De enige aanwezige prins ging niet met lege handen naar huis. Constantijn, door Rob Schouten beurtelings met u, je en de heer van Oranje aange sproken, kreeg een schild en een video van Leiden aangebo den. Vlaggetje steken op koninginnedag Het trauma van een wedstrijdje. 'Ik kan nog zoveel EPO eten, maar daarvan ga ik nog niet harder fietsen', zegt de Italiaanse professore Conconi. Volgende week wordt de Kanaaltunnel officieel geopend. Maar de eerste trein naar Parijs heeft vier maanden vertraging. Denkwijzer over acceptatie en verandering. 'Met optochten en feesten hoef je bij de jeugd niet meer aan te komen.' De teloorgang van de socialistische 1 mei. Onze Taal over (een) beetje. ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. |a, dat is goed nieuws Dus neem lk nu een abonnement. Voorletters:—^——m/v t (l.v.in. controle bezorging) Na dc eerste 2 weken betaal Ik mijn abonnement: Per maand automatisch 29,30) Per kwartaal Bvia acceptgiro 85,55) automatisch 84,55) Nr. bonk/giro:. Handtekening- Of bel 071-128030 712141 400121

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1