Leidsch Dagblad Duisenberg kraakt lastenverlichting Zaterdag verwachten we hoog bezoek: Koning Klant. 'Zoiets lugubers heb ik nog nooit gezien' iallo, Carreras hier9 IVOORJAARSTRENDS [taking [eineken [oorbij Vijf (ex-)presidenten VS 'Het is een feestdag' Apencentrum TNO gaat mogelijk naar Stompwijk Drie arrestaties in zaak Sylviuslaboratorium COMBIMAGNETRON T.W.V. 2000. OF EEN INDUGIEK00KPLAAT T.W.V. 3890.- VOOR 1 GULDEN KEUKENS ^sinhotuin INDERDAG 28 APRIL 1994 nus Michels zingt WK-lied elle a/d ussel» OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40451 LOSSE NUMMERS 1,60 ard van putten jaar of 40 geleden kwam geregeld voor dat Rinus rhels en Hans Boskamp als tballers van Ajax een eent- •tje aangingen. De heren iben besloten de samenwer- g voor één keer te herstel zij het dat ze nu zingend duet aangaan. Inspelend de langzaam opdoemende •gekte, viert de vroegere ïeraal' op 12 mei zijn pla- debuut. Met Boskamp zingt de voetballiederen 'Ameri- Amerika' en 'Nederland zal irwinnen, Nederland wordt ipioen' op de wijs van het uit dè Parelvissers, ijdens een etentje met ac- /zanger Hans Boskamp lulde Van Hemert dat hij het oog op het WK in ïrilca een voetbalkraker geschreven, maar dat hij niet wist wie in aanmer king kwam om het te vertol ken. Boskamp: „Toen kwam ik op het idee om het samen met Rinus te doen. Vroeger bij Ajax zongen we altijd samen in bad." Boskamp benaderde de voormalige bondscoach en die gaf in dat typisch micheliaanse staccato te kennen niet onwel willend tegenover het idee te staan. Reden genoeg voor pro ducent Van Hemert om aan het arrangeren te slaan, or kestopnamen te maken en Boskamp al een deel van zijn partij te laten inzingen. Bos kamp: „De tweede keer dat ik Rinus telefonisch benaderde om afspraken te maken voor de opname, meldde hij zich met 'Hallo, Carreras hier'. In één avond stond alles erop. Zie het als grap. Want ja, Neder land zal overwinnen, Neder land wordt kampioen, Rinus en ik moeten dat nog zien." Eigen risico 3 Het zit er dik in dat er binnenkort een ver plicht eigen risico komt in de zorg omdat er een kamerbrede steun is. IZuid-Afrika 7 Veel stembureaus in Zuid-Afrika bleven Ivanochtend dicht wegens [gebrek aan stembiljetten. De toeloop was enorm. ICIiffhanger Q De cliffhanger-act gaat -7 eruit, maar Wilfried de Long van Waardenberg jDe Jong is van plan ge- |woon door te gaan. IDekenaat Leiden y| q De pastores van I O Leiden en omge ving willen dat de huidige coördinator het dekenaat blijft leiden. Hard oordeel bankpresident over kabinet en verkiezingsprogramma 's Kabinet en verkiezingsprogramma's hebben het helemaal mis. De lastenverlichting van vijf miljard gulden die het kabinet burgers en bedrijfsleven heeft beloofd, komt vol strekt op het verkeerde moment en is riskant. President Duisenberg van De Nederland- sche Bank liet die harde kritiek horen naar aanleiding van de publikatie van het jaar verslag van zijn centrale bank. Onze nieuwe voorjaarskollektie is nü kompleet. Sportief, zakelijk of perfekte kombinaties. Hoogste tijd voor iets nieuws? Kijk bij Proveste. AMSTERDAM GPD Haarlemmerstraat 149 Leiden Tel. 071-121075 Juist bij een opgaande lijn van de economie, „en die zal gelei delijk vaart gaan krijgen", moet het tekort van het rijk worden verminderd, aldus de bankpre sident. „Een accent op lasten verlichting ligt voor de hand bij een verzwakkende economie. Als ik de overheidsplannen voor de komende jaren zie, houd ik mijn hart vast". Volgens Duisenberg komt de lastenverlichting niet alleen öp een verkeerd moment, maar deugt de manier waarop die zal worden betaald ook niet. Ge deeltelijk gebeurt dat namelijk met incidentele meevallers. En dat het kabinet het financie ringstekort de komende twee jaar niet verder omlaag wil drukken, vindt de president van De Nederlandsche Bank (DNB) onjuist en riskant. Om de financiële huishou ding rond te krijgen, wordt ge mzen voor eenmalige maatre gelen als het versneld innen van belastingen, het eerder inboe ken van latere inkomsten ('kas schuiven') en de verkoop van staatsdeelnemingen (onder meer KPN). „Maar dat is na tuurlijk een tijdelijke zaak. Ooit zal de naakte waarheid aan het licht komen", aldus Duisen berg. Bovenop de ombuigingen die nodig zijn om burgers en be drijven vijf miljard lastenver lichting te kunnen geven, moet volgens Duisenberg nog eens negen miljard worden bezui nigd om de overheidsschuld te laten dalen. En wil een volgend kabinet de lastendruk verder verlichten, dan is daar nog eens negen miljard aan ombuigingen extra voor nodig, aldus de bank president. Dat betekent voor 23 miljard bezuinigen in de ko mende kabinetsperiode, als het aan de DNB-president ligt. Als Duisenberg vervolgens naar de programma's van de politieke partijen kijkt, houdt hij zijn hart vast, zegt hij. De keus voor werk boven inkomen noemt hij een valse keuze. Kie zen voor werk én inkomen kan namelijk ook. „Daar zijn we-toe in staat, dat is gebleken in de periode 1985-1992, toen er een miljoen banen bij is gekomen. Ik zie niet in waarom we dat niet opnieuw zouden kunnen." W. Duisenberg kertijd de financiën overheid gesaneerd, bleven de loonstijgingen gematigd, en konden toch de bestedingen op peil blijven dankzij een lage in flatie. Dat zou weer moeten kunnen: daarbij denkt Duisen berg op z'n minst aan een hal vering van het huidige aantal van ruim een half miljoen werk lozen. Hij verwacht voor dit jaar een economische groei van 1,1 pro cent, ietsje meer dan het Cen traal Planbureau. Voor 1995 re- kend de bankpresident op een groei van 2,5 procent en hij denkt dat de groei in 1996 ook nog doorzet. Pagina 3: Gemengde reacties op uitlatingen Duisenberg. de ai telen kunt terwoude rudolf kleun jStaking bij Heineken in Zoe- 'oude en Den Bosch wordt iochtend om 7 uur offi- :ëindigd. Dat hebben de afers vanochtend besloten, dens de laatste actievergade- sprak FNV-districtsbe- 'liurder Egbert Schellenberg de kers nog eenmaal toe: „We nnen de staking ook laten ikf lopen tot er nog eën paar in aan de poort staan, maar zijn massaal begonnen en va" Hen ook massaal eindigen." rydens de vergadering werd brief van bondsvoorzitter J. 'kelenburg voorgelezen waar- J j deze zijn steun betuigde aan acties. „We zijn trots op jul- Die vierdaagse werkweek mt er in de toekomst echt :l", aldus Stekelenburg. Na de rgadering gingen de stakers in tocht naar de brouwerij om directie op de hoogte te stel- ivan hun besluit. De Industriebond FNV is niet n plan een CAO bij Heineken ondertekenen. De CAO kan hter door de minister bin- 9DI0nd worden verklaard. Schel- iberg: „Het CAO-bod is door procent van onze leden afge- :zen. Dat kunnen we moeilijk ast ons neerleggen." Schellenberg voorspelde ern- ge gevolgen van de harde op tiling van Heineken voor de menwerking de komende ja- n. De Industriebond FNV is iuw betrokken bij de reorgani- tie van Heineken. De bond erweegt die samenwerking op zeggen. leineken zou er volgens de indsbestuurder nog niet in ge- zijn de bierproduktie :r op gang te brengen. igina 21: Staking krijgt nek- g in Haagse rechtszaal. colesberg/leiden ad van kaam Ex-wethouder Van Bochove in Zuid-Afrika straten en daarachter twee townships van kleurlingen", zo meldde hij zich gisteravond vanuit de Noordkaap. „Onze problemen, want we zitten hier met zes buitenlanders, zijn van een heel andere aard. De enor me uitgestrektheid van het kies district bijvoorbeeld, dat een doorsnee heeft van zo n 250 ki lometer. En uiteraard de vol strekte onbekendheid van de mensen hier met het fenomeen stemmen en met democratie." Kiezers in 'zijn' district moe ten soms 60 kilometer rijden om hun stem te kunnen uit brengen. „Dan komt er zo'n boer naar het stembureau met een truck en daar achterin zijn voltallige zwarte personeel. Hij in zijn t-shirt en de rest van het gezelschap helemaal op z'n zondags. In hun beste kleren en met glimmende schoenen. Want voor de zwarte bevolking, dat kan je aan alles merken, is het echt een feestdag. Ze zijn trots en serieus." yorba Linda Bill en Hillary Clinton en hun voorgangers in het Witte Huis, George en Barbara Bush, Ronald en Nancy Reagan, Jimmy en Rosalyn Carter en.Gerald en Betty Ford, woonden gisteren (vannacht Nederlandse tijd) de uitvaart bij van de vorige week overleden oud-president Richard M. Nixon. Zie verder pagina 7: Bittere reis Nixon eindigt in verzoening. foto afp lukefrazza Van ongeregeldheden heeft hij niets gemerkt, noch van lange wachttijden voor de bureaus of van een tekort aan stembiljet ten. Toch is Aart van Bochove wel degelijk op dit moment in Zuid-Afrika. Sterker nog, hij is er juist speciaal voor de verkiezin gen en met de absolute intentie om zijn ogen wijd open te hou den. De voormalige wethouder van Leiden is één van de 3000 buitenlandse waarnemers die deze eerste vrije verkiezingen in Zuid-Afrika 'coveren'. Zij moe ten er op toezien dat eenieder zijn stem in vrijheid kan uit brengen en dat alles 'normaal' verloopt. Hetgeen in dicht be volkte delen van dit uitgestrekte land typisch niet het geval is. Daar stonden gisteren rijen van kilometers lang voor de stem bureaus. Hetgeen aanzienlijke problemen met zich meebracht. Maar Aart van Bochove zit uitgerekend in één van de meest afgelegen en uitgestrekte gebieden van het land. „In Co- lesberg, een plaatsje van vijf Pagina 21: Ex-wethouder maakt lange dagen in Zuid- Afrika stompwuk. ruud sep TNO heeft plannen om het apencentrum te verplaatsen van Rijswijk naar Stompwijk. Sinds enige tijd voert het instituut 'oriënterende gesprekken' met de eigenaar van het dierenpen- sion annex dierencrematorium aan de Dr. Van Noortstraat in Stompwijk. TNO zoekt al ruim ten jaar naar een goedkoper onderkomen voor zijn 120 chimpansees en 1300 resusaap jes. TNO zou van plan zijn het pension en het crematorium over te nemen en volledig te verbouwen. Het proefdierencentrum zit zwaar in de financiële proble men. Zo zwaar dat TNO eind 1992 zelfs besloot zo'n 200 over bodige proefmuizen en -ratten te doden, terwijl ook apen op de dodenlijst stonden. Sluiting van het centrum werd overwogen, maar bleek een te groot verlies voor de wetenschap op te leve ren. TNO gebruikt apen onder andere voor onderzoek naar de ziekte AIDS. Door het primatencentrum buiten TNO voort te zetten, zouden de enorme kosten van het apencentrum (een chim pansee kost per jaar 100.000 gulden) weer betaalbaar wor den. Het Motorhuis is op koninginnedag open van 09.00 tot 16.00 uur. Verkoopcentrum: Vondellaan 80, Leiden. Telefoon 071-351800. fél Het Motorhuis leiden rudolf kleun De voormalige directeur be drijfsvoering van de Leidse uni versiteit is de afgelopen week gearresteerd. De Oegstgeeste- naar, wiens voorarrest giosteren met 30 dagen werd verlengd, wordt verdacht van valsheid in geschrifte. Die zou hij hebben gepleegd in samenhang met de bouw van de uitbreiding, 'de Annex' bij het Sylviuslaboratori um van de universiteit. Ook de directeuren van de inmiddels failliete bedrijfjes Fibomij en ABS Eurospan zijn gearresteerd. Zij worden verdacht van een groot aantal strafbare feiten, die niet alleen te maken hebben met de Sylviusaffaire. De bouw bij het Sylvius werd in februari vorig jaar stilgelegd toen beta lingen aan aannemer De Kem pen uit Rijsbergen staakten. In middels is duidelijk dat er voor niet meer dan 3 miljoen is ge bouwd, terwijl het volledige bouwkrediet van 8 miljoen is verbruikt. Behalve de FIOD, heeft ook de universiteitsraad een rapport op laten stellen. Het college van bestuur en de vroe gere secretaris D.P. den Os krij gen in dit (nog geheime) rap port ernstige kritiek. Ze zouden te weinig toezicht hebben ge houden op de activiteiten van de voormalige directeur. n inductiekockpiaat vt TER AAR: STOBBEWEG 19 - 01722-5882 INDUSTRIETERREIN BOVENLAND TER AAR: WESTKANAALWEG 100 - 01722-4441 Bode Kruis-arts Mick van Joost geschokt terug uit gewelddadig Rwanda schiphol. ad heesbeen Het valt hem af en toe moeilijk zijn emoties te onderdrukken. Zijn stem stokt herhaal delijk als de beelden weer in herinnering worden geroepen van het oorlogsgeweld in •Rwanda. De gruwelijkheden, de slachtpar tijen en het haast onbeschrijfelijke mense lijke leed dat Mick van Joost meemaakte, hebben diepe sporen b'ij hem nagelaten. Het zijn haast traumatische ervaringeh. De 64-jarige chirurg uit Badhoevedorp, door het Rode Kruis ruim twee weken gele den uitgezonden naar het verdeelde Mid- denafrikaanse land, kan het nog steeds niet bevatten. Geschokt en bewogen zegt hij: „Wat ik ben tegengekomen, heb ik nooit op welk strijdtoneel dan ook waargeno men. Verwondingen door kapmessen, ha mers, knotsen, speren, bijlen. Niet alleen bij mannen, maar vooral ook bij vrouwen en kinderen. Het gaf een lugubere dimensie aan mijn werk als arts. Gisteravond keerde Van Joost via Nairobi en Genève terug op Schiphol na een over haast vertrek drie dagen eerder uit de Rwandese hoofdstad Kigali. De toestand was volgens de arts te kritiek geworden. De rebellen van het Rwandees Patriottisch Front (RPF) stonden op het punt de stad in te nemen en waren tot vlak bij het zieken huis geïnfiltreerd. Uit vrees dat het tot bloedig treffen zou komen, besloten de verantwoordelijke in stanties daarop direct het merendeel van de, twee medische teams van het Internationa le Rode Kruis (totaal 43 personen) naar huis te sturen. Slechts een groep van veertien mensen bleef achter. De ervaren verpleeg kundige is de enige Nederlandse die zich nog in de brandhaard bevindt. „Ik heb haar gisteravond nog aan.de telefoon gehad", stelde Van Joost zijn gehoor gerust. „Zij maakt het goed." Zelf had Van Joost liefst ook niet het veld geruimd. „Er is nog zoveel werk te doen. De anderen kunnen het gewoon niet aan. Maar ik mocht helaas niet blijven." De afgelopen twee weken stond hij bijna dag en nacht aan de operatietafel. „Een ware uitputtings slag", benadrukt hij. „Je leeft in zo'n roes' van plichtsbesef dat je de oververmoeidheid wegdrukt. Het gevaar bestaat dan dat je fouten gaat maken. Die overweging zal wel zijn gemaakt bij het besluit om mij terug te sturen." Pagina 7: Soms lukte het me niet iemand Mick van Joost toonbaar te maken. foto united photos nils van houts Geen krantontvangen? nri 071-143241 DEL. 071-128030 HET WOORD IS AAN Macauley Een werkelijk beschaafd mens kan men altijd herkennen aan drie stempels: beleefdheid, menselijk heid en oorspronkelijkheid. VANDAAG Programma's15 Randstad21 Regio17.19.20 Religie - Sport VANDAAG OOK WETENSCHAP PAGINA 14 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Perioden met zon Vannacht een enkele opklaring en kans op mist. Minimumtempera tuur omstreeks 11 graden. Over dag perioden met zon, maar in het midden en noorden eerst nog wol kenvelden. Droog. Middagtempe- ratuur van 17 graden op de Wad deneilanden tot 22 in hed zuiden van het land. Zwakke tot matige wind, rond kracht 3, eerst zuid west, later uit uiteenlopende rich tingen. KONINGINNEDAG GK0PKND van 9 00-17.00 uur HET GROENE WARENHUIS Voorschoten Leidseweg 518, Tel. 071-766348 [44KJ,A Dagblad NIEUWE ABONNEES ON TVANGEN DE KKANT OE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ja, dal Is goed nieuws Dus neem Ik nu een abonnement. Voortel ters:_ Adrev Tri:. (I.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken betaal Ik mijn abonnement: O Per maand automatisch 29,30) Per kwanaal Svla acceptgiro 85.55) automatisch 84,55) J Nr. bank/giro: Handtekening: I I eldtrh Dagblad. Of bel 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1