Leidsch Dagblad Vrij spel voor Europese misdaad 'Er gaat geen druppel meer de poort uit... Triomfboog voor Bollenstreek Brinkman praat niet met KRO's Brandpunt 'Cafés uit protest tot vier uur open' College Leiden legt adviezen Beestenmarkt naast zich neer GOED NIEUWS RIJDAG 22 APRIL 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40446 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 Geen krant ontvangen lisseBeeldend kunstenaar JAS heeft de bollenvelden als kunst gebied uitgeroepen en als eerbe toon aan de streek die hem, en tal van andere kunstenaars, zo tot de verbeelding spreekt, een gigantische triomfboog opge richt. Deze 'Grand Arche Mu', vlak bij het monumentale Huys Dever in Lisse, meet tien bij tien meter. In het kunstobject zijn maar liefst 100.000 hyacinten verwerkt. Het begrip 'Mu' is af komstig van het verloren wereld deel Mu. Het was een vlak land met kanalen waar veel bloemen bloeiden. Een beschaving van 50.000 v. Chr. die is verzonken in de Grote Oceaan. KunstenaarJAS, de initialen van Johannes Adriaan Smit, vreest dat ook de bollenvelden ten onder zullen gaan, zullen weg zinken in een zee van beton. Maar volgens JAS is het nog niet te laat. De streek, „een beeldend kunstgebied onder zwellende blauw-witte wolkenstoeten", mag van JAS gewoonweg niet verdwijnen. Met zijn tekeningen en schilderijen, waarin het land schap tussen Leiden en Haarlem zo'n belangrijk rol speelt, doet de kunstenaar een beroep op de mensheid om het goede te be waren en om een les te trekken veld aan de Heereweg in Lisse, is uit de ondergang van het paradij- te zien tot en met 30 april. Vanaf selijke land Mu. morgen tot en met 15 mei wordt De Triomfboog, in het bollen- in 't Huys Dever ook een over zichtsexpositie gehouden van het werk van JAS. foto hielco kuipers Freud A A Het Rijksmuseum I I van Oudheden in Leiden toont Sigmund Freuds obsessie voor ar cheologie. Gefaald A q De kerken hebben I O volgens theoloog Hans Küng met hun beleid voor ex-Joegoslavië volle- I gg|_" 071-143241 071-128030 De Poel ook eindredacteur Reporter A HAAG ANP-GPD i bij de uit- i het pro- CDA-lijsttrekker Brinkman wenst op 1 mei niet in het KRO's Brandpunt te worden ge ïnterviewd door die betrokken wart zending op 8 april gramma Reporter. Daarin kwam naar buiten dat Brink man een commissariaat had bij een bedrijf dat wordt verdacht van belastingfraude. De woord voerder van Brinkman maakte dat gisteravond bekend. Brandpunt ondervraagt in de weken voor de Tweede-Kamer verkiezingen de lijsttrekkers van de voornaamste partijen. Al voor de bewuste uitzending van Reporter waren de afspraken met Brinkman gemaakt voor een interview op 1 mei. Het was de bedoeling van de KRO dat Fons de Poel, tevens eindredac teur van Reporter, met de CDA- lijsttrekker zou spreken. De brand vorig weekend in het KRO-gebouw aan de Em- mastraat in Hilversum blijkt te zijn aangestoken. Onderzoek in het gerechtelijk laboratorium in Rijswijk heeft uitgewezen dat er een molotovcocktail is gebruikt, zo heeft de politie meegedeeld. „Het is zeer opvallend dat er brand is uitgebroken een dag na onze Reporter-uitzending over CDA-lijsttrekker Brinkman. Wij kunnen een verband tussen bei de gebeurtenissen dus niet uit sluiten", reageert KRO-voorlich- ter W. Ruigrok. „Maar het blijft gissen, we hebben geen idee wie of wat hier achter zit." Voorlopig geen goed informatiesysteem voor politie DEN HAAG ANP-GI Het internationale bendewezen kan in Europa voorlopig grotendeels zijn gang blijven gaan. Dat valt af te leiden uit "opmerkingen die gisteren in Den Haag werden ge maakt op een besloten congres over de bestrijding van internationale misdaad. Wilzing van de Centrale Recher che Informatiedienst (CRI). Wilzing noemde als oorzaken van die tegenspoed: de nog steeds grote verschillen in wet geving, techriiek, onderwijs en management tussen de Europe se landen. Die zaken moeten op één lijn worden gebracht, an ders lukt het niet een veilig in- Dat de Europese politiediensten geen goed systeem hebben om informatie uit te wisselen, is èen van de ergste hinderpalen bij de misdaadbestrijding. Het com municatienetwerk dat daarvoor nodig is, komt voorlopig niet van de grond, aldus directeur J. formatienetwerk van de grond te krijgen, daarvoor zijn name lijk technische hoogstandjes en uiterst betrouwbare, goed opge leide mensen nodig. Zonder een goed systeem om informatie uit te wisselen zijn de misdaadbestrijders praktisch vleugellam. Ze staan dan zwaar gehandicapt tegenover interna tionaal zeer goed georganiseer de misdaadsyndicaten. Op het congres werd opnieuw gewaarschuwd voor de greep van de mafia op het internatio nale zakenleven. De criminelen maken daarbij gebruik van 'zwakke' landen en ambtenaren die zich gemakkelijk laten om kopen. Al eerder is dat gevaar in Nederland onderkend. Het mi nisterie van binnenlandse za ken houdt zich ook nadrukkelijk met dat probleem bezig. De Europese landen moeten hun wetgeving ook beter op el kaar afstemmen om uitlevering van criminelen en terroristen makkelijker te maken. Een ver tegenwoordiger van het Duitse ministerie van binnenlandse za ken bracht dat in den Haag naar voren. Hij zei dat de king op dat punt zich niet Anonieme brief roept op tot actie Alle Leidse cafés nacht van zaterdag op zondag tot 4.00 uur openblijven. Dat is de strekking van een ano nieme brief die onder een groot aantal horeca-onderne- mers is verspreid. Aanleiding voor het schrijven is het be sluit van de directie van de Stadsgehoorzaal om daar we derom een particiflier feest toe te staan dat tot 6.00 uur mag duren. „Een stukje rechtsongelijkheid van de bo venste plank", aldus de op steller. Op het eerste gezicht lijkt de brief afkomstig van de ge meente Leiden. Er staat een oud logo boven (met wijngla zen in plaats van Leidse sleu tels) en er is ongeveer hetzelf de lettertype gebruikt als in ambtelijke stukken. Maar de1 inhoud maakt duidelijk dat het om een protestbrief gaat. Ze is ondertekend door 'de burgemeester van het afge brande dorp'. De sluitingstijden van de Stadsgehoorzaal zijn de Leid se kroegbazen al jaren een, doorn in het oog. Zij moeten op strikte tijden hun deuren sluiten, maar in het gemeen telijk zalencentrum aan de Breestraat mogen party's worden gehouden die tot in de vroege uurtjes doorgaan. Hoewel het officieel om be sloten feesten, gaat, ziet de horeca hier oneerlijke concur rentie in. Kroegbazen begrij pen niet waarom dit gemeen telijke centrum een andere status heeft, terwijl de be drijfsvoering hetzelfde is als die van de horeca. De feesten en (dans)partijen daar zou den dan ook ook gewoon om 3.00 uur afgelopen moeten zijn, menen zij. De meeste cafébazen kun nen de anonieme actie om die reden wel waarderen, hoewel het merendeel niet van plan is aan de oproep ge hoor te geven. Burgemeester C. Goekoop, onder meer be last met horecabeleid, beves tigt nog eens dat de Stadsge hoorzaal inderdaad een 'spe ciaal regime' heeft. „Maar de reguliere horeca kan ook ont heffingen aanvragen als er een besloten feest wordt ge geven. Onvoldoende bewijs tegen 'verkrachter' GRONINGEN ANP Op bevel van de rechtbank in Groningen is gisteren een 40-ja- rige man uit Tytsjerksteradiel, die wordt verdacht van vijf ver krachtingen of pogingen daar toe, onmiddellijk in vrijheid ge steld. Dat gebeurde op verzoek van de advocaat van de man. De raadsman meent dat er on voldoende bewijs is om zijn cliënt te veroordelen. De officier van justitie eist 3,5 jaar tegen de Volgens de officier is de man de dader van vijf verkrachtingen van vrouwen of pogingen daar toe die in de tweede helft van 1989 in de Groningse wijk Vink- huizen werden gepleegd. De werden met een mes Heineken-personeel staakt voor nieuwe CAO In alle gevallen werden de vrouwen benaderd op het mo ment dat zij 's avonds hun fiets in de fietsenkelder wilden zet ten. Hoewel er destijds een compositietekening van de man is gemaakt kon de politie hem niet op het spoor komen. Nadat de dader bij zijn laatste ver krachtingspoging door de vriend van het slachtoffer was achtervolgd, kwam er een einde aan de reeks verkrachtingen. De rechtbank doet op 4 mei uitspraak. ZOETERWOUDE HANS KOENEKOOP E'genaar G. Nagtegaal van bak kerij Van Dam vraagt zich ver twijfeld af wat hij nu nog kan doen. „Ik heb alles gepro beerd". Maar hij zal niet kun nen voorkomen dat de Beesten markt een autovrij plein wordt. Het Leidse college van burge meester en wethouders doet vermoedelijk helemaal niets met de nieuwe adviezen van het bureau BRO over de Beesten markt. Nagtegaal, die voorzitter is van de Stichting Beestenmarkt (waarbij zo'n 50 middenstan ders uit de omgeving van de Beestenmarkt zijn aangesloten), is zwaar teurgesteld. „De advie zen zijn zo van tafel geveegd door de wethouders. De heren gaan klakkeloos voorbij aan een rapport dat deskundig is en toch gauw 15.000 gulden heeft gekost. Het is te gek voor woor den." De wethouders T. van Rij (PvdA/ruimtelijke ordening) en P. Langenberg (D66/verkeer) verwerpen vooral de aanbeve ling uit het rapport om de Turf markt te verbreden tot een weg van twee rijbanen. Ook zijn ze niet overtuigd van het nut om 40 parkeerplaatsen te handha ven op het plein. Het onderzoek van BRO is uitgevoerd in opdracht van het Centrummanagement, een overlegorgaan waarin belangen organisaties van Leidse onder nemers zitting hebben. Voorzit ter L. Palm van het Centrum management rekent er op dat het college de adviezen van BRO alsnog overneemt. „Het zou heel frustrerend voor de on dernemers zijn als niets mee wordt gedaan." Pagina 17: Adviezen kunnen college niet overtuigen. Hij is de opvallendste van het stakende stel in Zoeterwoude. De man heeft een frisgroene over all aan en draagt een oranje strik om zijn nek. „Het is feest", zegt hij. „Dat ding was eigenlijk be doeld voor koninginnedag, maar ik heb hem nu maar tevoorschijn gehaald.". De man lacht. Maar daarmee vertolkt hij nu niet bepaald de stemming die er heerst onder de werknemers van Heineken die gistermiddag om vier uur het werk neerlegden. De sfeer aan de Ho ge Rijndijk is behoorlijk grimmig. De samenscho ling voor de hefbomen bij de toegangspoort heeft dan ook iets dreigends. „Natuurlijk", beaamt ie mand van de verpakkingsafdeling knarsetandend. „Maar aan de andere kant ben ik ook opgelucht. Want het heeft er nog even om gehangen of er zou woVden gestaakt." Dat hing af van de directie. Of de top van het concern alsnog overstag zou gaan in de CAO-on- derhandelingen met de bonden. Na een nachte lijke vergadering deed de directie inderdaad wa ter bij de wijn. Maar niet genoeg, volgens het FNV. Op een half procent staakten de stemmen. Reden voor de FNV om een ultimatum te stel len. Dat liep gisterochtend om 10.00 uur af zon- Bloemenrijder op vuist met overvallers beperken tot West-Europa. Ook landen in Centraal- en Midden europa dienen bij deze afspra ken te worden betrokken, aldus de Duitser. Het congres over bestrijding van internationale misdaadben des werd niet toevallig in Den Haag gehouden. Minister Hirsch Ballin opende nog on langs in de hofstad het hoofd kantoor van Europol. Eind vorig jaar besloot de Europese Unie deze internationale politie dienst in Den Haag te vestigen. De sfeer aan de Hoge Rijndijk in Zoeterwoude was gisteren behoorlijk grimmig, foto holvastmark lamers der dat Heineken reageerde, 's Middags om*13.00 uur lichtte het bedrijf zijn standpunt toe. Verder dan die 2 procent wilde men absoluut niet gaan. Waarna om 16.00 uur de hekken op slot gingen. Een werknemer, van de afdeling intern trans port, leunt rond die tijd schijnbaar achteloos te gen een van de hefbomen. Hij weet zich in de rug gesteund door een paar dwarsgeparkeerde hef trucks. „Ik laat niemand meer binnen. En er gaat geen druppel meer de poort uit", klinkt het zelf verzekerd. Van zijn afdeling is „ongeveer negentig procent" stakingsbereid. Op de kantoren ligt dat percentage aanzienlijk lager. Gelijk het CNV voelt men op die afdelingen eigenlijk helemaal niets voor een staking. Heine ken heeft, zo verwoordt een 'stropdas' daar, toch immers de beste CAO van Nederland. Wat de directe consequenties zijn voor de afzet van het bier naar de buitenwacht, daarover hulde de directie zich 's middags in een stilzwijgen. Be kend is dat de grote afnemers, zoals supermarkt ketens en horeca-leveranciers, een voorraad heb ben die slechts voor enkele dagen toereikend is. De stakjng vier jaar geleden rond carnaval kostte Heineken miljoenen guldens. HET WOORD IS AAN Horatius Pluk de dag, vertrouw zo n gelijk op morgen. VANDAAG Binnenland Buitenland Cultuur Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen Gesprek van de dag - Info RTV Show Sport VANDAAG OOK WETENSCHAP PAGINA 9 HET WEER Een 41-jarige Noordwijkse bloe menrijder is de afgelopen nacht in Rijnsburg slaags geraakt met twee gewapende overvallers. Na de vechtpartij vertrokken de beide mannen zonder buit. De Noordwijker raakte tijdens de schermutselingen gewond aan hoofd en beide armen. De bloemenrijder lag te sla pen in zijn vrachtwagen, die stond geparkeerd op het terrein van de veiling Flora, toen hij plotseling werd gewekt door twee gemaskerde bedreigden hem r wapen en eiste Noordwijker geen geld in de auto was. Ver volgens raakte hij slaags met de beide overvallers. Daarbij viel hij, samen met de twee man nen, uit de vrachtwagencabine. De overvallers namen daarop de benen. Vermoedelijk zijn ze met een auto weggereden. Een beveiligingsbeambte van Flora zag rond half drie een wagen met hoge snelheid het terrein afrijden. De politie wil nog niet kwijt of de beveiligingsbeambte het kenteken heeft genoteerd en of dit al tot een spoor heeft ge leid. De bloemenrijder is door een dokter- behandeld aan zijn verwondingen. Bevruchting via reageerbuis mag LEIDEN ERNA STRAATSAAA Het Medisch Centrum voor Ge boorteregeling (MCG) in Leiden mag doorgaan met reageerbuis- bevruchting. De president van het Haagse gerechtshof Mak kink heeft de kliniek aan het Kort Rapenburg vanmorgen 'ontslagen van rechtsvervol ging'- Een dreigend verbod voor de duur van zes maanden is daar mee van de baan. Het MCG heeft weliswaar geen vergun ningvoor het uitvoeren van rea geerbuisbevruchting, maar dat levert volgens het gerechtshof geen strafbaar feit op. Door de uitspraak van het ge rechtshof wordt een vonnis van de economisch politierechter vernietigd. Die veroordeelde het MCG eerder tot een tijdelijk ver bod. Het MCG is al enkele jaren in een juridisch gevecht gewik keld met het ministerie van WVC over het uitvoeren van re ageerbuisbevruchting. WVC staat dit alleen toe in ziekenhui- Exhibitionist al 250 keer opgepakt Verwachting van het KNMI tot morgen Kans op regen Vannacht opklaringen en mini mumtemperatuur omstreeks 5 graden. Overdag perioden met zon en later kans op een regen- of onweersbui. Middagtemperatuur van 16 graden op de Waddenei landen tot 21 plaatselijk in het bin nenland. Matige wind uit zuidoost tot zuid, kracht 3 tot 4. 'De Kneet' gaat in pannekoeken LAGE VUURSCHE GPD Voormalig wielrenner Gerrie Kneteman gaat de horeca in. Hij heeft met atletiek-coach Wim Verhoorn pannekoekenrestau- rant De Vuursche Boer in Lage Vuursche gekocht. 'De Kneet' zal niet zelf de koekepan hanteren. Hij wil zich vooral bezighouden met het management. Voormalig eige naar I. Scholtens heeft De Vuur sche Boer samen met zijn drie zaken in Kijkduin aan het duo verkocht. Lcidsch A Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT PB EEKSIL 2 WEKEN GRATIS. Ja, dat is goed nieuws Dus neem Ik nu een abonnement. Voorletters:- Adres: (l.v.rr trole bezorging) Na de eerste 2 weken betaal Ik mijn abonncment: Per maand automatisch 2930) Per kwartaal via acceptgiro 85,55) automatisch 84,55) Nr. bank/giro:.! Pagina 21: 'Geef o i heerlijk, heldere CAO'. Een 41-jarige man uit Zwaag bereikte gisteren een bizar jubi leum: hij werd voor de 250ste keer aangehouden wegens exhi bitionisme. De politie hield de man aan op de Weerlaan in Hil- legom, nadat verschillende mensen over hem hadden ge klaagd. Of bel 071-128030 712141 400114

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1