Leidsch Dagblad 5f FIOD slaat veelvuldig plank mis Jezus bel: 071-128030 Dansje voor de Zon der Natie Vijf Nederlanders vermist in Bosnië 'Nu ben ik pas echt een bevrijdingskind' gazelle fietsen huiZen//£$a ;oed iuws 26 ZATERDAG 16 APRIL 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR 40441 LOSSE NUMMERS ƒ1,80 Euthanasie breekpunt 3 Van euthanasie moet het CDA straks bij de formatie een breekpunt i maken. Lubbers wil geen ruimere regeling. Fusie Zilveren Kruis en Centraal Beheer amsterdam/noordwijk Ziektekostenverzekeraar Zilve ren Kruis, met de hoofdvesti ging in Noordwijk, gaat fuseren met Avéro Centraal Beheer (AVCB Groep). Dankzij deze fu sie en overneming door de AVCB Groep dit jaar van Het Groene Land (Drenthe, Overijs sel, Gelderland, Flevoland) ont staat met ruim 2,4 miljoen ver zekerden één van de grootste ziektekostenverzekeraars in Ne derland. Dit maakte vice-voor- zitter A. Hoevenaars van AVCB gistermiddag bekend tijdens een toelichting op de jaarcijfers. De fusie moet per 1 januari 1995 een feit zijn. AV' s t a u r a n t 144000 ofwel een gros met drie nullen Zwarte-Zeevloot 5 Rusland en Oekraïne hebben een akkoord bereikt over de verdeling van de omstreden Zwarte- I onderwijs in andere spiri- Soetendorp yf In de strijd tegen I 2 het racisme pleit rabbijn A. Soetendorp voor Nog geen abonnee? Zeevloot. tuele tradities. Te weinig controle op belastingpolitie De FIOD maakt te snel gebruik van verregaande machts middelen. Geregeld wordt met aanhouding en verhoor ernstig inbreuk gemaakt op de privacy van verdachten, terwijl de fraude achteraf meevalt. Honderden door de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst onderzochte zaken komen niet voor de rechter. Dat blijkt uit onder zoek van deze krant. Pyongyang Een balletklasje in de Noordkoreaanse hoofdstad Pyongyang slooft zich uit voor de Zon der Natie, partij die gisteren zijn 82ste verjaardag vierde. Kim heeft tijdens zijn jarenlange bewind Noord-Korea.volledig geïsoleerd nigde Naties oefenen al maanden grote druk uit op Kim, om hem ertoe te bewegen inspecties ken Noord-Korea ervan stiekem een atoombom te hebben ontwikkeld. »n staatsleider Kim II Sung, de buitenwereld. De Vere- nucleaire installaties toe te staan. De VN verden- foto reuter De politieke controle op de FIOD schiet te kort. Parlemen tariërs zeggen dat zij de dienst tot nu toe met rust hebben gela ten, omdat ze weinig of geen klachten krijgen. Inmiddels acht een kamermeerderheid een scherpere controle wenselijk. De voorbeelden liegen er niet om. In één geval werd een on- Serviërs nemen Gorazde in sarajevo/den h Opnieuw zijn twee Nederlandse waarnemers door Bosnische Serviërs in gijzeling genomen. Met hen is sinds woensdag geen radiocontact meer geweest. In totaal zijn nu vijf Nederlandse militairen ontvoerd. Rond twin tig blauwhelmen van diverse nationaliteiten worden 'ver mist', terwijl zo'n tweehonderd waarnemers en bewakers van depóts met Servische zware wa pens hun werk niet kunnen doen. Van de Nederlandse majoor Van Baal is sinds maandagmor gen niets meer vernomen. Luchtmacht-kapitein Bennema wordt sinds donderdag vastge houden in het gebouw waar hij doorgaans werkt. Ritmeester Van Zanten is dezelfde dag op gehaald op zijn werkadres en overgebracht naar een Servi- 5ECT0R ONDERWIJS, INFORMATIE- LERARENOPLEIDING BASISONDERWIJS maandag 18 april aanvang 19.30 uur Dag- en avondstudie mogelijk (beide voltijds). Voor HBO- en WO-ofgMtudeefden is HAAGSE PABO sche kazerne. Gisteravond kwam bij Defensie in Den Haag het bericht binnen dat twee ka piteins in de buurt van Sarajevo al meer dan twaalf uur geen ra diocontact meer hebben gehad met hun hoofdkwartier. Hun narpen werden niet vrijgegeven. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft de Ser viërs gedreigd met 'ernstige consequenties' als de VN-solda ten niet worden vrijgelaten of in staat gesteld hun werk te doen. Het opleggen van 'huisarrest' is een protest tegen de luchtaan vallen van vorig weekeinde door de NAVO op Servische stellin gen bij Gorazde. Intussen staat Gorazde op het punt te vallen. Volgens de VN in Sarajevo hebben de Servische troepen gisteravond alle strate gische punten in de Oostbosni- sche moslimenclave veroverd. VN-personeel was vannacht be zig de stad te verlaten, terwijl stromen vluchtelingen uit de veroverde wijken naar de bin nenstad trokken. Bij de aanval op Gorazde werd volgens waarnemers ge bruik gemaakt van stukken ge schut die de Bosnische Serviërs voor het verstrijken van het VN- ultimatum uit de omgeving van Sarajevo hebben teruggetrok ken. Nu Gorazde zo goed als ge vallen is, houdt de VN rekening met een hernieuwd offensief te gen de enclaves Zepa en Srebre nica. De laatste stad wordt op dit moment door een Neder landse eenheid VN-militairen bewaakt. Oud-scheidsrechter Leo Horn is bezig aan zijn eigen finale. Katwijkse ouders voelen zich machteloos als ze ontdekken dat hun kind aan de drugs is. Onze Taal over de Walen. Bierbrouwerij Bavaria is al 275 jaar in handen van de familie Swinkels. Denkwijzer over verbeelding. Probleem in de huisdierensector: hoe voed je een varken op? Een oproep tot gebed voor homofielen. Dé kans om ze te bekeren, vindt Johan van de Sluis. Docenten helpen cursisten MEAB uit de problemen Docenten van het in Financiële moeilijkheden verkerende Leid- se onderwijsinstituut MEAB blijven les geven. Hoewel de do centen sinds februari geen sala ris hebben ontvangen, willen zij de cursisten niet in de steek la ten. Veel cursisten staan voor hun examen. De docenten hebben besloten door te gaan met les geven tij dens een bijeenkomst waarbij ook M. van der Horst, oprichter en voormalige eigenaar van het MEAB, aanwezig was. Van der Horst stelt de panden waarin het MEAB zit en die nog steeds van hem zijn, gratis beschikbaar voor de lessen. De oud-eige naar: ,,We hopen en verwachten dat de cursisten naar de MEAB zullen blijven gaan. De docen ten betreuren de gang van za ken bijzonder en hebben de in tentie om in het belang van de cursisten op hun post te blijven tot de komst van een interim manager is geregeld. Want di recteur Baltus heeft per 14 april al zijn activiteiten gestaakt." Pagina Leiden: 'Directie heeft er een potje van gemaakt'. Protest tegen zeehondenmoord "Maandag 18 april 1994 Stoffenmarkt op de Vismarkt van 11.00 tot 18.00 uur" den haag Een jongen laat zijn protest-tekening zien tijdens een de monstratie van honderden scholieren gisteren bij de Russische ambas sade in Den Haag. De scholieren boden 25.000 handtekeningen aan, die zijn verzameld in het kader van de actie 'Bloody Shame' tegen de moord op jonge zeehonden. foto anp Hoeveel keukenfirma's zijn er wel niet? Welke keuze maakt u? Om gek van te worden. Goede firma's, die creatief, vakkundig en met zorg uw opdracht uitwerken, zijn -schaars. Houtwerf keukens is een hele goede. Waarom kiest u ons eigenlijk, al 40 jaar? omdat wij ons aan onze afspraken houden omdat wij kwaliteit en persoonlijk design kombineren omdat wij deskundige en ervaren medewerkers hebben omdat wij perfectie leveren tot in de kleinste details omdat wij het ontwerp afstemmen op al uw wensen Dit bewijzen wij u graag! Houtwerf Keukens staat voor een conceptueel idee tot en met begeleiden, uitvoeren en nazorg KEUKENS b V Lammenschansweg 130 Leiden Tel. 071 - 76 93 45 Uitspraak Hoge Raad over afstammingsgegevens'een godsgeschenk' den haag monica wesseling Tranen stromen over haar wangen. „Einde lijk ben ik iemand. Eindelijk een identiteit. Nu ben ik pas echt een bevrijdingskind. Na zoveel jaren zoeken, wachten en hopen ein delijk een vader. Een bloedband, een af komst, een eigen ik." Voor Charlotte, een 49-jarige vrouw uit de regio Leiden, is de uitspraak van de Hoge Raad over het recht op het verkrijgen van afstammingsgegevens, een godsgeschenk. Ze zoekt al sinds 1986 naar haar vader, ver moedelijk een Canadese ex-militair. Dank zij deze uitspraak is de kans groot dat ze die nu vindt. De Hoge Raad besloot gisteren dat meer derjarige kinderen het recht hebben om te weten door wie ze zijn verwekt. Volgens het hoogste rechtscollege van Nederland, telt dat recht zwaarder dan het recht van de moeder de afkomst geheim te houden. De Raad deed uitspraak in het arrest van een 59-jarige vrouw die al jaren de identiteit van haar vader probeert te achterhalen. Die vrouw werd in 1935 geboren in een inrich ting voor ongehuwde moeders in Breda, destijds Moederheil geheten. De instelling, nu getooid met de naam Stichting Valken horst, weigert de naam van de vader te ge ven, omdat de moeder van de 59-jarige vrouw dat niet wil. De weigering baseert de stichting op geheimhoudingsplicht, die overigens alleen geldt als de moeder nog in leven is. De uitspraak van de Hoge Raad verplicht Valkenhorst nu op korte termijn inzage te verlenen in de gegevens over de afstam ming van de vrouw en haar een afschrift daarvan te verschaffen. De uitspraak maakt een einde aan de jarenlange strijd die de vrouw samen met anderen heeft gevoerd tegen Valkenhorst. Eerdere procedures bij rechtbank en hof gaven steeds de inrichting gelijk. Charlotte is ook een 'kind uit Moeder heil'. Ook haar moeder heeft de inrichting gevraagd niet aan het verzoek tot bekend making van de naam van de vader mee te werken. ,,Ze heeft zelfs laten vastleggen dat het na haar dood ook geheim moet blij ven." Charlotte heeft een rechtszaak tegen haar moeder aangespannen om de naam van haar vader te krijgen. „Toen ik zelf kinderen kreeg, ontdekte ik in hen bijzondere karaktertrekken. Ik moest wel gaan zoeken waar die vandaan kwamen en ben ik op zoek gegaan naar mijn vader." Met de uitspraak van de Hoge Raad wordt nu ook voor Charlotte het boek geopend. „Ik ga meteen op zoek. Ik wil een naam." Via de Vereniging van Bevrijdingskinderen wil Charlotte haar vader vervolgens opspo ren. „Als het nodig is, vertrek ik onmiddel lijk naar Canada. Al kan ik hem maar één keer zien, ik ga." Is ze niet bang dat haar vader inmiddels is overleden? „Maar dan heeft hij misschien een zus of broer of dochter of zoon die nog in leven is en die me iets over hem kan ver tellen. Ik wil hem kennen. Ik wil weten waar mijn karaktertrekken vandaan komen, hoe de bloedband loopt, wie ik ben." De vreug de van de vrouw is groot. „Ik zoek al zoveel jaren. Mijn leven wordt erdoor overscha duwd. Nu kan ik eindelijk rust vinden." Muisman Tweewielers Levendaal 80 Leiden tel.:071-131515 (Op verzoek van de vrouw naam Charlotte gekozen.) r de fictieve HET WOORD IS AAN Multatuli Geloof is de vrijwillige celstraf v het verstand. VANDAAG Binnenland - Buitenland Cultuur Familieberichten Feiten en meningen - Gesprek van de dag - Info Programma's8,9 Randstad17 Regio11,13,15,16 Religie12 Sport23t/m27 VANDAAG OOK TOERISME PAGINA 31 dernemer ten onrechte twaalf dagen in de cel opgesloten, na dat een rancuneuze zakenpart ner de FIOD had getipt. De man heeft 130.000 gulden schadever goeding gekregen vanwege 'gro te economische en blijvende psychische schade'. De uit spraak van het gerechtshof was tot nu toe geheim. Eén ondernemer werd aange houden nadat iemand anders aantekeningen als 'zwart geld' en 'niet boeken' in een van zijn kasboeken had gezet. De team leider van het FIOD-onderzoek van toen: „Een vriendje van een gefrustreerde werknemer had die aantekeningen in dat kas boek gezet en het vervolgens bij ons afgeleverd. Zoiets kun je toch niet van tevoren weten?" Volgens tot nu toe geheime FlOD-cijfers heeft de dienst in 1993 ruim elfhonderd fraudeza ken aan Justitie gemeld. Zeven honderd haalden de rechtbank niet, omdat de omvang van de fraude te klein bleek of omdat er te weinig strafbare feiten konden worden bewezen. In veel van die gevallen liet het openbaar ministerie de zaak door de fiscus schikken met de verdachte. Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor scherpe re controle op de FIOD, zo valt af te leiden uit uitlatingen van de fractiewoordvoerders Ybema (D66), Van Rey (WD) en Ver meend (PvdA). De laatste denkt aan de benoeming van een spe ciale procureur-generaal (open bare aanklager) voor fraudeza ken. Van Rey bereiken regelmatig klachten. „De oorzaak dat nie mand ervan hoort, is dat men sen een klacht niet durven doorzetten uit angst voor publi citeit of voor vervolgonderzoek door de Fiscus." FIOD-hoofd mr.drs. I.A.M. van Blijswijk legt de klachten naast zich neer. Hij wijst er op dat de controle op zijn dienst formeel goed is geregeld, dat FIOD-activiteiten zijn onder worpen aan toetsing door de rechter en dat het opsporings werk vrijwel altijd onder leiding staat van het openbaar ministe- HETWEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Af en toe zon Droog en af en toe zon. Middag- temperatuur van 10 graden op de Waddeneilanden tot 15 in het zui den. Noordoostenwind, matig, kracht 4, aan de kust en op het IJs- selmeer af en toe krachtig, 6 ci/n 'J<rt rl GRAVEREN IN GLAS ^Ons actuele DL KI RSIF i GRATIS. t is goed nieuws Dus neem ik i abonnement. Vandaag in het Zaterdags Bij voegsel aflevering 1 van een se rie over de handel en wandel van de FIOD. Het goede nieuws: leeft Oegstgeest Of bel 071 -128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1