Leidsch Dagblad Helft verdachten naar huis gestuurd Prinselijke doop Pms Bdnihard ^ior Andriessen opent Space Systems Schone wereldje van 'Biosphere 2' stinkt CDA grote verliezer bij stoelendans wethouders GOED NIEUWS 3 DINSDAG 12 APRIL 1994 Van Dis 3 Met het overlijden van SGP-kamerlid Van Dis zit er na 65 jaar geen Van Dis meer in de Kamer. Huiseigenaren verzilveren waardestijging W V31 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR 40437 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 Steeds meer mensen met een eigen huis sluiten een tweede hypotheek af of verhogen hun hypotheek. Zo verzilveren de huiseigenaren een gedeelte van de grotere waarde die hun bezit de afgelopen jaren heeft gekre gen. Sinds 1985 is de gemiddel de prijs van een huis met onge veer 60 procent toegenomen. De Postbank en de ING-bank signaleren een 'duidelijke trend' in het verhogen van de bestaan de hypotheek of het afsluiten van een tweede, maar exacte cijfers ontbreken. Ook de ver eniging van huiseigenaren, Ei gen Huis, krijgt geregeld vragen over het verhogen van de schuld bij de bank om geld vrij te maken. Dit is mogelijk door de waardevermeerdering van veel huizen in combinatie met de gedaalde rente. Voor de bezitters van een ei gen huis is dit een gemakkelijke manier om berekkelijk goed koop geld te lenen voor extra uitgaven. Gemiddeld gaat het om bedragen van 25- tot dertig duizend gulden. Doorgaans wordt het geld besteed aan de aanschaf van duurzame ge bruiksgoederen zoals auto's, boten en caravans, of voor ver bouwingen. Anderen nemen geld op om een droomreis te maken. De vereniging Eigen Huis waarschuwt in haar blad De Woonconsument tegen het op nemen van al te grote bedragen, omdat de rente in de loop van de jaren verder kan stijgen en de waarde van een huis kan da len. In dat geval wordt de eige naar geconfronteerd met zwaar dere maandelijkse lasten. Bij verkoop van het huis kan hij zelfs met forse schulden komen te zitten. Ook het Nederlands Instituut Budgetbewaking (Ni- bud) raadt af de waardestijging te gebruiken voor de aanschaf van consumptiegoederen. Pagina 3: Nieuwe rijke rekent zichzelf snel tè rijk. IRT-rapport bestseller leiden arthur maandag Het rapport van de Wierenga over de perikelen rond het Interregionaal Recher cheteam Noord-Hollan- d/Utrecht (1RT) blijkt een on verwacht verkoopsucces. Het eerste druk van 470 exemplaren was binnen vier dagen uitver kocht. Het ministerie van bin nenlandse zaken brengt deze week een tweede druk op de markt. Het IRT-rapport bestaat uit twee delen, beslaat in totaal ruim achthonderd pagina's en kost zeventig gulden. De tweede druk van het rapport verschijnt in een oplage van 250. Daarvoor zijn volgens een woordvoerster al zo'n negentig bestellingen binnen. schiphol» Op Schiphol hebben vanmorgen prins Berhard jr., prins Pieter-Christiaan en prins Floris, zo nen van Prinses Margriet en mr. Pieter van Vollenhoven, drie vliegtuigen gedoopt van Martinair. De vliegtuigen, twee Boeing 767's en een Boeing 747, zijn naar hen vernoemd. De prinsen werden terzijde gestaan door directeur Martin Schroder van de vliegmaatschappij. FOTO UNITED PHOTOS DE BOER BABETTE STAPEl Beschieting Gorazde 3 Bosnische Serviërs hebben vanochtend de moslim-enclave Gorazde opnieuw onder vuur geno men. Gelijkwaardige kerk 1 Actieve vrouwelijke I Z leden die de ge loofsgemeenschap de rug toekeren pleiten voor een 'gelijkwaardige kerk'. Van Leyden y* q Omdat Burgersdijk I 17 Niermans 100 jaar bestaat, eren een ge velsteen en publikatie Van Leyden. Geen krant ontvangen? nri 071-143241 DEL. 071-128030 Kinderrechters houden minderjarigen wel vast De rechtbank in Den Haag heeft vorig jaar bijna de helft van de verdachten naar huis gestuurd. Door cellentekort werden 487 van de 1.071 meerderjarige verdachten 'op straat gezet' in plaats van te worden ingesloten in af wachting van hun berechting. In 1992 werd met 311 personen 'slechts' een op de drie verdachten naar huis gestuurd. ge hechtenis. Hoewel het plaatsgebrek voor minderjari gen relatief nóg groter is, wor den er geen minderjarigen heengezonden. Dat komt om dat de kinderrechters hun pu pillen wel op het politiebureau vasthouden en 'rechters voor volwassenen' daar geen heil in zien. Het aantal heenzendingen is gestegen ondanks de uitbrei- den haag monica wesseling Het totaal aantal misdrijven in het Haagse arrondissement is in 1993 met 28.573 ongeveer gelijk aan het aantal van 1992. Een en ander blijkt uit het jaarverslag over 1993 van de Haagse recht bank. Alleen meerderjarige ver dachten ontlopen hun voorlopi- leiden Minister Andriessen (economische zaken) heeft gisteren de nieuwbouw geopend genlijk z< van Fokker Space Systems op het Leidse bio-sciencepark. Hij opende het ruimtevaartbe- gebruik r drijf met een bril die de drager de indruk geeft dat hij wandelt, terwijl hij eigenlijk stilstaat. Het systeem heet 'virtual reality', maar de bewindsman werd er vooral misselijk van. Ei- washington Belgische onderzoeker gearresteerd per Mark van Thillo en zijn Brit se collega Abigail Ailing werden zondag gearresteerd toen zij probeerden enkele luchtdichte verzegelingen van het Biosphe- re-2-projekt te verbreken. Van Thillo en Ailing waren de laatste 'slachtoffers'. Eerder had de Texaanse oliemiljardair Ed Bass, die het hele projekt finan cierde, al het grootste deel van het management van Biosphe- re-2 ontslagen wegens wanbe leid. Al tijdens de duur van het eerste Biosphere-experiment werden twijfels geuit over de wetenschappelijke betekenis van het project. Er werd gesjoe meld met onderzoeksresultaten en van een echte afsluiting van de buitenwereld bleek lang niet altijd sprake te zijn. Concrete wetenschappelijke gegevens over het leven in een ecologisch verantwoorde kunst matige wereld zijn nauwelijks bekendgemaakt. Tal van voor aanstaande wetenschappers be kritiseerden het hele projekt als een show. correspondent Het had een baanbrekend we tenschappelijk onderzoek moe ten worden naar een betere en schonere wereld. Maar onder de glazen koepels in de woestijn van Arizona ontstond een ware beerput, waaruit nu de stank van bedrog, financiële manipu laties, sabotage en over en weer vliegende beschuldigingen op stijgt. Biosphere 2 heette het experi ment, waarbij acht mensen twee jaar lang in een reusachtig van de buitenwereld afgesloten terrarium probeerden te leven op een volstrekt natuurlijke ma nier. Zij zouden hun eigen voedsel verbouwen, zonder chemische middelen of milieu vervuiling. Alles wat zij ver bruikten, zou voor hergebruik geschikt gemaakt worden. Vorig jaar zomer kwamen de acht 'bionauten' naar buiten, maar twee van hen zitten nu al weer opgesloten. Ditmaal in een cel. De Antwerpse wetenschap- U T U R E DORP 071-8993*9 washington De Verenigde Staten hebben handelssancties getroffen tegen Taiwan, omdat dat land handelt in onderdelen van tijgers en neushoorns. Dat is gisteren be kendgemaakt. Het is voor het eerst dat de VS handelssancties hebben ingezet ter bescherming van bedreigde diersoorten. Ook leiden rudolf kleun Vooral het CDA verliest de komende vier jaar invloed op het bestuur in de Leidse regio en de Bollenstreek. De partij was op 2 maart al de grote verliezer van de raads verkiezingen. Nu volgt een tweede klap. Juist het CDA moet inschikken op het wet houderspluche om plaats te maken voor de winnaars: de plaatselijke groeperingen, de WD en D66. De andere grote verliezer, de PvdA, handhaaft zich daarentegen eh krijgt er zelfs een wethouder bij. Vandaag treden de nieuwe gemeenteraden aan. De 21 gemeenten in de regio Leiden en de Bollenstreek tellen nu 391 raadszetels. De afgelopen periode werden er 148 bezet door het CDA, na de verkiezingen resteren er nog 113. De christendemocraten bezet ten tot vandaag bovendien 32 van de 66 wethouderszetels in de regio. Na de vor ming van vrijwel alle colleges in de regio blijkt dat het CDA twaalf wethouderszetels verliest. De PvdA verloor tien van zijn 57 raads zetels. Toch krijgen de sociaaldemocraten er regionaal gezien een wethouder bij, waarmee ze op tien komen. Dat resultaat staat in schril contrast tot D66. Die partij won tien raadszetels en kwam op 47 uit, even veel als de PvdA. Maar D66 wist die klinkende overwinning nauwelijks te ver zilveren. Het aantal D66-wethouders stijgt van drie naar vijf. Dat steekt ook schril af tegen de onder handelingsresultaten van de lokale partij en. grote winnaars van de verkiezingen. Zij kwamen sterk op in Leiderdorp, Oegst- geest, Noordwijk, Hillegom en Rijnsburg. Ze wonnen 21 raadszetels en kwamen net als PvdA en D66 uit op een totaal van 47. Het aantal wethouders groeide wel nave nant, van vijf naar negen. De WD tenslot te, won tien zetels en kwam op 88. Die partij levert vanaf vandaag zeventien wet houders; dat waren er veertien. De Leidse hoogleraar bestuurskunde Th. Toonen constateert op basis van deze gegevens dat de 'aardverschuivingen' bij de verkiezingen ook daadwerkelijk gevol gen hebben gehad bij de verdeling van wethouderszetels. Ook als 'gevestigde' partijen nog met elkaar hadden kunnen doorgaan, is plaatsgemaakt voor nieuwko mers. ..Dit is een heel brave uitslag", oor deelt hij tevreden. Die tevredenheid stoelt ook op het gegeven dat het aantal wet houders niet fors is uitgebreid. „Het is heel netjes als nieuwkomers niet worden afgekocht met extra wethouders." 17: 'PvdA neemt rol i CDA ding van het aantal cellen. Het cellentekort frustreerde ook de strijd tegen woningin braken. Door extra inzet van politie van Hollands Midden werden onder meer in het dis trict Leiden/Voorschoten veel woninginbraken opgelost. Een flink aantal verdachten moest echter direct na aanhouding weer worden vrijgelaten omdat er geen cel beschikbaar was. De inbrekers werden later alsnog gestraft, maar de opsluiting voorafgaande aan de berechting (die diende als extra afschrik king) ging niet door. Pagina 13: Steeds meer straf zaken afgedaan met boete. j CDA-lijsttrekker Brinkman gisteren de zwart-witte kantoorblokken officieel in ïmen. Hij had het echter 'te druk met het CDA', zoals de minister dat noemde. FOTO HENK BOUWMAN Katwijk mag Verlengde Laan doortrekken Handelssancties VS tegen Taiwan werd Taiwan nooit eerder door sancties getroffen. De sancties betreffen een ver bod op de import van dieren en wildprodukten uit Taiwan, zoals slangeleren schoenen, tropische vissen en sieraden van koraal en mosselschelpen. Met de maat regel wordt slechts ongeveer 1 procent van de Taiwanese ex port naar de VS getroffen. HET WOORD IS AAN Marcel Prévost Alle aardse geluk berust op e compromis tussen droom en v kelijkheid. VANDAAG Binnenland - Buitenland - Cultuur- Economie/Beurs6 Familieberichten4 Feiten en meningen2 Info18 Religie - Sport VANDAAG OOK VRIJE TIJD PAGINA 8 HET WEER Katwijk krijgt toestemming om de Verlengde Laan van Nieuw- Zuid door te trekken. De pro vincie is gevoelig gebleken voor het argument van de gemeente dat een kortere laan veel nau welijks op te lossen verkeers overlast geeft in bestaande woonwijken. De Verlengde Ixian van Nieuw-Zuid is de be langrijkste ontsluitingsweg voor de laatste grote nieuwbouwwijk van Katwijk, Zanderij-Wester- baan. Een provinciale adviescom missie verklaarde eerder voor stander te zijn van een 'korte' Verlengde Laan. Op die manier bleef het duingebied gespaard. De Katwijkse wethouder W. van der Plas deed daarop een laatste poging om de weg alsnog door getrokken te krijgen. Hij leverde een lijstje in met zes 'harde' voorwaarden waaraan Katwijk zich bij voorbaat bond. Onder meer beloofde hij het laatste stukje weg heel zorgvuldig in te passen in het duingebied, toe gang tot het gebied onmogelijk te maken en de weg zo laat mo gelijk aan te leggen. Het dagelijks bestuur van de provincie ging daarop akkoord met de plannen van de ge meente. Gedeputeerde staten vinden wel dat het nog verder doortrekken van de weg een idee waar Katwijk al tijden mee speelt nu definitief van tafel moet worden gehaald. 'Helft visafslagen moet sluiten' umuiden pieter van hove Minstens de helft van de visaf slagen moet sluiten. De overge bleven afslagen moeten saneren dan wel samenwerken. Dat ziet directeur Theo Dekker van Zee haven IJmuiden als enige red middel voor situatie waarin de afslagen verzeild zijn geraakt. Bij de meeste Nederlandse visafslagen is het organisato risch en financieel een janboel. Nagenoeg alle (gemeentelijke) afslagen zijn in een hevige con currentieslag verwikkeld waar bij 'samenwerken' een vies woord is. Een gevolg van deze onbeheersbare situatie is dat onnodig veel gemeenschaps geld wordt weggegooid. Een ander negatief effect is dat commerciële afslagen, waaronder die van Zeehaven IJmuiden, oneigenlijke concur rentie ondervinden van de ge meentelijke afslagen. De directeur vertelde dit gis termiddag tijdens een bijeen komst van havenperssociëteit 't II en Wij' in het Amsterdamse Havengebouw. Dekker schetste een somber toekomstbeeld voor de negen Nederlandse visafsla gen waar verse vis wordt gele verd. De situatie op de afslagen is volgens Dekker sterk verou derd. vooral vergeleken met de efficiënte en hygiënische ma nier waarop gewerkt wordt bij groente- of fruitveilingen. Verwachting van het KNMI tot morgenavond Fris en winderig Perioden met zon maar vooral in het oosten wolkenvelden. Op de meeste plaatsen droog. Minimum temperatuur omstreeks 5 graden, middagtemperatuur ongeveer 11 graden Wind uit noord tot noord west, toenemend tot vrij krachtig, 5, aan de kust en op het IJsselmeer tot hard, windkracht 7 Krant te laat door storing Als gevolg van een stroom storing is de produktie van Leidsch Dagblad vandaag in het gedrang gekomen. De krant kan daardoor te laat bij u in de bus zijn ge vallen. Directie en hoofdre dactie van Leidsch Dagblad bieden u bij deze hun ver ontschuldigingen aan voor dit ongemak. Leidsch 40b Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ja, dat is goed nieuws Dus neem ik nu een abonnement. Voorletters:. Adres: Tel:. (I.v.m. controle bezorging) Na dc eerste 2 weken betaal ik mijn abonnement: Per maand automatisch 29,30) Per kwartaal Bvla acceptgiro [j 85,55) automatisch 84,55) Nr. bank/giro: I Handtekening: Of bel 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1