Leidsch Dagblad Paarse coalitie niet haalbaar 6,5% a WITLOF EN KIPKLUIFJES. Jezus 99 Ron de Roode maakt morgen zijn rentree BEL: 071-128030 CDA boos op Wallage Vreselijk om vrienden zo achter te laten9 Alders kwam in de Spontane staking bij DAF Eindhoven NOG 2 DAGE N... AUTO HOME Vliegersfout speelde rol bij crash Iedere dag: dag! 6,0% 06-0331 GOED NIEUWS MANDAG 11 APRIL 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40436 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 Nog geen abonnee Ron de Roode maakt morgen zijn rentree bij Telstar in een wedstrijd van het tweede elf tal. De aanvaller, volledig her steld van een zware ziekte, speelt een uur tegen de reser ves van AZ. De kans is aanwe zig dat de Leidenaar komende zaterdag in het belangrijke duel met Heracles zijn debuut maakt voor de hoofdmacht van de Witte Leeuwen. De Roode kwam voor het laatst binnen de lijnen tijdens het bekerduel tegen Haarlem op 10 oktober van het vorig jaar. Na een lange periode vol lichamelijk leed De Roode onderging een chemokuur nadat in een van zijn testikels een gezwel was geconstateerd hervatte de 29-jarige aan valler half februari de trai ning. Nu staat hij vlak voor een terugkeer in het eerste elftal. ,,Ik had hem pas weer in de nacompetitie ver wacht", aldus trainer Simon Kistemaker, ,,maar hij is er nu alweer bijna klaar voor." Richard Krajicek heeft de tenniswereld verbaasd. Hij ging zonder hoge verwachtin gen naar het graveltoernooi van Barcelona. Het was niet zijn favoriete ondergrond en bovendien had hij vijf maan den lang geen wedstrijd ge speeld vanwege een langduri ge blessurebehandeling aan zijn beide knieën. Gisteren won hij het toernooi zonder een set in te leveren. Tegen de 'thuisspeler' en gravelspecia- list Carlos Costa was hij in drie sets klaar:. 6-4, 7-6 (8-6), 6-2. De Hagenaar verdiende 260.000 gulden aan prijzen- Haat-liefde-verhouding Experiment 2 Vluchtelingen Werk en de overheid hebben al jaren een haat-liefde-ver houding. 3PvdA-lijsttrekker Kok wil proeven met het inzetten van werklozen voor maatschappelijk nut- tige taken. Aanval Gorazde 5NAVO-toestellen heb ben gisteren Servische stellingen bij Gorazde be stookt. De actie viel slecht bij president Jeltsin. Broedermoord 8 Tijdens de Afrika-syno- de riep de paus de be volking van Rwanda op een einde te maken aan de'broedermoord'. Kylian jubileert /t /i Choreograaf Jiri Ky- I I lian is 20 jaar artis- I tiek leider van het Neder lands Dans Theater. PvdA en D66 sluiten regeerakkoord met ministelsel, zoals WD wil, uit Een coalitie van PvdA, WD en D66 lijkt ook na de parle mentsverkiezingen van 3 mei niet haalbaar. De onder handelingen over een regeerakkoord voor zo'n 'paarse coalitie' zouden stuk lopen op het zogenaamde ministel sel dat de WD wil. PvdA en D66 sluiten uit dat dit stelsel in het regeerakkoord voor een nieuw kabinet wordt op genomen. den haag anp mocraten voorspellen. CDA, PvdA, WD en D66 lagen in de De discussie over een kabinet peilingen van vorige week nage- zonder CDA laaide de afgelopen noeg gelijk: rond de dertig zetels weken op, als gevolg van opi- elk. Dat betekent dat een nieu- niepeilingen, die een drama- we coalitie uit tenminste drie tisch verlies voor de cristende- partijen moet bestaan om een meerderheid te hebben in de Tweede Kamer. Van Mierlo zei gisteren in het debat tussen de lijsttrekkers van de vier grote partijen, op Radio 1, dat hij een regeerakkoord waarin het ministelsel is opge nomen uitgesloten acht. De WD heeft dit stelsel als enige partij prominent in zijn verkie zingsprogramma staan. De PvdA ziet het helemaal niet zit ten. In een ministelsel garandeert de overheid bij werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid alleen nog een basisuitkering van 60 procent van het mini mumloon. Van Mierlo, daarin bijgevallen door PvdA-lijsttrek- ker Kok, maakte vooral bezwaar tegen de veronderstelling van WD-lijsttrekker Bolkestein dat werknemers zich in zo'n sys teem kunnen bijverzekeren, net als de zelfstandigen nu Vol gens Van Mierlo is op dit mo ment slechts eenderde van de zelfstandigen bijverzekerd, ,,de rest kan het niet opbrengen". De sociale zekerheid vormt één van de belangrijkste ge schilpunten tussen de vier par tijen die na 3 mei de formatie KRO vraagt rechtzetting Brinkman en Lubbers ien haag gpd/anp iet CDA is boos op de tweede nan van de PvdA, staatssecreta- is Wallage van sociale zaken. Vallage eiste zaterdag dat CDA- sider Brinkman zijn eigen posi- ie moet verduidelijken, naar fanleiding van het KRO-pro- [ramma Reporter, dat Brink- nan vrijdagavond in verband iracht met mogelijk frauduleus ïandelen door zijn aangetrouw- le oom. Wallage sprak van een vrij beroerde' situatie voor Irinkman. Terwijl het CDA de KRO de chuld gaf van een -.misselijkmakende en ongefun- leerde beschadigingsactie" Wallage dat ^de bood (de KRO) niet ont- mag worden. Het CDA Wallage er nu van de •Kwestie onderdeel te maken van le verkiezingscampagne. „Wij jeer,adden deze dubbele-bodem- gas-eactie van een man van dit ka- en-iber niet verwacht", aldus de ver-voordvoerder van Brinkman, eine De KRO heeft CDA-lijsttrek- met;er Brinkman en premier Lub- Kk.>ers zaterdag in een telegram jevraagd om hun onjuiste le- emejngen van de gang van zaken ree,ond de uitzending van Repor- ^p'er te herzien. Lubbers heeft ten ^ajnrechte gesteld dat de KRO l^rijdag bij de invallen door de :!OD bij een bedrijf waarvan commissaris is. En de CDA-lijsttrekker is wel degelijk in de gelegenheid gesteld zich in het programma te verdedi gen, aldus de KRO. KRO-voorzitter Braks (tevens prominent CDA-lid) zei gisteren in het NOS-programma Het Ca- pitool, dat hij zwaar geworsteld heeft met de waag of hij het programma kon laten vertonen. Hij vond echter geen ruimte om het te verbieden. Braks gaf toe dat er bij de inval van de FIOD sprake is geweest van een een tweetje tussen de opsporings dienst en de KRO. Minister Hirsch Ballin (justitie) heeft hierover inmiddels meer infor matie geëist van de waarne mend procureur-generaal bij het Gerechtshof in Arnhem. De lijsttrekkers Kok (PvdA) en Van Mierlo (D66) namen het gisteren in hun debat voor de NOS-radio voor Brinkman op. WD-lijsttrekker Bolkestein koos een dag eerder al ondubbelzin nig partij voor Brinkman. De WD overweegt bovendien een boze brief naar de KRO te stu ren, omdat de WD-kamerleden Dees en Linschoten onder valse voorwendselen tot medewer king aan het programma zijn overgehaald. Zij hebben geen moment geweten dat hun uit spraken tegen Brinkman ge bruikt zouden worden. Familjeleden vingen vanmorgen op Schiphol de uit Rwanda geëvacueerde Nederlanders op. foto schiphol «gpd Huilend staan enkele Rwandese wouwen, echtgenotes van Ne derlandse ontwikkelingswer kers, op de luchthaven van Schiphol. Familie en vrienden hebben ze in een onbeheers- baare situatie van geweld moe ten achterlaten in hun vader land. „Vreselijk om vrienden zo achter te laten. Misschien zie ik hen nooit meer terug", snikt een wouw van een Nederlandse hulpverlener. Vanochtend om kwart voor acht arriveerden 26 Nederlan ders uit Rwanda. Het gaat hier om mensen van de Stichting Nederlandse Vrijwilligers (SNV), een ontwikkelingsorganisatie die werkzaam was in het zuiden van Rwanda, het Centraalafri- kaanse land dat geteisterd wordt door een oorlog tussen de stammen Hutu's en Tutsi's. Zaterdagochtend is de groep met een konvooi van veertien wagens naar buurland Burundi vertrokken. Vandaar zijn ze via Brussel naar Amsterdam gevlo gen. Volgens SNV-medewerker Gerard van den Burg werden de Nederlanders in Rwanda aan hun lot overgelaten en onvol doende door de Nederlandse autoriteiten op de hoogte ge steld van de gruwelijke situatie in het land. „Via Amerikanen hoorden wij dat ook bij ons in de buurt familiies werden uitge moord. Toen hebben we zelf besloten om te vertrekken. Met behulp van de lokale autoritei- rijnsburg Samenwerking tussen de tuinbouw en de milieubewe ging. Daar hamerde minister Hans Alders (VROM) op tijdens de ope ning van de zeventiende Kom in de Kas in Rijnsburg, de jaarlijkse tuinbouwmanifestatie die zater dag in dit dorp meer dan vijfdui zend bezoekers trok. Alders wees op het gezamenlijke belang van tuinders en milieu-organisaties om een milieuvriendelijkere bloe menteelt te krijgen. „Zij hebben ideeën en u heeft ideeën. Samen kun je dingen veranderen", meen de Alders. Bij het chrysantenbedrijf P. van Delft en Zn. constateerde Alders dat het milieu steeds belangrijker wordt voor de kritische consu ment. De milieuminister toonde begrip voor de lastige economi sche positie van veel tuinders, maar meende dat ze bezig moeten blijven met aanpassingen. Hij prees ook de inspanningen van de tuinders voor een milieu vriendelijker teelt. Zo wees hij op de enorme teruggang in het ge bruik van grondontsmettingsmid- delen en constateerde hij dat ver schillende doelstellingen uit het Meerjarenplan Gewasbescher ming ruim voor 1995 al zijn be haald. Pagina 9: 'Kom in de kas' druk be zocht. foto dick hogewoning eindhoven anp Enkele honderden produktie- medewerkers van vrachtwagen- producent DAF in Eindhoven hebben vanmorgen spontaan het werk neergelegd. Zij kwa men in actie, nadat de directie had geweigerd FNV-bestuurder A. Antonis toe te laten tot het bedrijf. Hij wilde met zijn ka derleden overleggen over de problemen die zijn ontstaan rond de invoering van een flexi belere bedrijfstijd. DAF heeft daarover met de drie andere bonden overeen- Nekkramp in Leiderdorp Een anderhalf-jarig meisje uit Leiderdorp is zaterdag met ver schijnselen van nekkramp op genomen in het Sint Elisabeth Ziekenhuis in haar woonplaats. Het kind maakt het goed. De GGD in Leiden is inmiddels op de hoogte gebracht van het ge val van nekkramp. Volgens GGD-arts infectieziekten, S. Wijnands, is er geen reden tot zorg. „Het is niet automatisch zo dat iedereen in de omgeving van het kind nu ook de ziekte krijgt. Uit voorzorg wordt wel antibiotica voorgeschreven aan de familieleden." stemming bereikt. De leden van de Industriebond FNV hebben onlangs de voorstellen van DAF, onder andere over de herinvoe ring van de zaterdag als werk dag, unaniem afgewezen. Zij zijn wel bereid om flexibeler te gaan werken, maar niet op de INTO THE U T U R E van een nieuw kabinet zullen bepalen. Zo bleken Kok en Van Mierlo het ondanks beider af wijzing van een ministelsel on eens over de toekomst van de WAO. Van Mierlo verwees hier bij naar de voorstellen van de commissie-Buurmeijer, die nieuwe aanpassing behelsen, terwijl Kok vindt dat de onlangs ingevoerde WAO-wetgeving eerst de kans moet krijgen de beoogde vermindering van het aantal arbeidsongeschikten te realiseren. ten is de tocht redelijk vreed zaam verlopen. Alleen in Bu rundi werden wat spullen van Nederlanders geplunderd." Van den Burg trad vorige week maandag in het huwelijk met een Rwandese vrouw, af komstig van de Tutsi-stam. Van den Burg: „Als blanke man geef je bruidsschatten aan de familie van je vrouw. Koeien, geiten en andere spullen. Maar alles is ge jat." voorwaarden die DAF stelt. Over een ander geschilpunt met betrekking tot het woon/werk verkeer sloot DAF vorige week eveneens een akkoord met de drie andere vakorganisaties. De Industriebond FNV was bij dat overleg niet aanwezig. schiphol» bill meyer Witlof, 500 gram CO Kipkluifjes gekruid, QQQ ca. 1700 gram rmxa> Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 16 april a: 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten, _Ev»ng«ische Ownwnt» jO e g s t g e e s t HET WOORD IS AAN Victorine de la Croix De moedigste daad van een vrouw is te huilen wanneer er nie mand in de buurt is. VANDAAG Binnenland - Buitenland Cultuur Programma's Regio RTV Show12 Sport15 t/m 25 HET WEER Een fout van de vlieger in com binatie met een technische on volkomenheid is de vermoede lijke oorzaak van de crash van de Saab 340 van KLM Cityhop per. Vooronderzoeker B. Groe nendijk, die in opdracht van de Raad voor de Luchtvaart het on geluk onderzoekt, zegt een 'goed idee' te hebben van waf er misging. Hij mag hierover in het openbaar geen uitspraken doen, totdat zijn rapport hele maal klaar is. Dat duurt nog een maand. Volgens Groenendijk is de crash niet met een waas van ge heimzinnigheid omhuld, zoals bij zoveel andere ongelukken het geval is. „Wij hebben een vrij duidelijk beeld wat er ge beurd is, hoewel we nog geen sluitend bewijs hebben. Eén oorzaak komt tijdens het onder zoek steeds vaker naar voren als de meest waarschijnlijke." Groenendijk moet echter nog alle feitenmateriaal op een rijtje zetten. Vanmiddag hoort hij de co-piloot. Hij zal zijn rapport aan de Raad voor de Luchtvaart aanbieden, die de zaak mogelijk in een openbare hoorzitting be handelt. Inmiddels zijn de banden van beide zwarte dozen overgevlo gen naar de National Transport ation Safety Board in de VS. Die zal de banden eveneens onder zoeken om alle schijn van par tijdigheid tegenover vliegtuigfa brikant Saab te vermijden. Wel ke technische onvolkomenhe den aan de vliegersfout ten grondslag liggen, wil Groenen dijk niet zeggen. Haagse scholen geteisterd door geweld den haag gpd Steeds meer scholen in Den Haag worden geteisterd door geweld. Het aantal klachten van leerkrachten die worden be dreigd, neemt sterk toe. Dit stelt W. van Brakel, voorzitter van de Algemene Bond voor Onderwijs Personeel (ABOP), afdeling Den Haag. Leerkrachten die in elkaar worden geslagen door leerlin gen en ouders zijn niet langer een uitzondering, aldus de ABOP. Ook het aantal dreige menten stijgt. De beroepsorga nisatie wijst de grote mam moetfusies als belangrijkste oorzaak aan. Daardoor zouden de leerlingen niet de aandacht krijgen, die zij nodig hebben. Verwachting van het KNMI tot morgenavond Perioden met zon Vannacht weinig bewolking, 2 graden. Overdag perioden met zon. In de loop van de middag wolkenvelden maar droog. Mid- dagtemperatuur 9 graden tot 13 graden. Noordenwind, matig, aan de kust en op het IJsselmeer af en toe krachtig. De hoogste rente van de VSB Bank. 10 jaar gegarandeerd Vanaf f 10.000,- op de Vaste Termijn Deposito's. Bij een looptijd van 5 jaar: Nu uw geld zonder risico vastzetten betekent de hoogste rente. Kom langs of bel gratis VSB'BANK Daar kom je verder m Leidsch 306 Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ja, dat is goed nieuws Dus neem ik nu een abonnement. n. controle bezorging) Na de eerste 2 weken betaal Ik mijn abonnement: Per maand automatisch 29.30) Per kwartaal via acceptgiro 85,55) automatisch 84,55) Nr. bank/giro: Handtekening:.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1