Leidsch Dagblad Evacuatie na brand in AZL Berlusconi breekt met Lega Nord Toeristen moeten vuil meenemen naar huis BEL: 071-128030 B en W oorzaak succes Leefbaar Oegstgeest Filosofie (D Hulshoff Lubbers eerder terug voor IRT-debat GOED NIEUWS Nieuwe vluchteling door verandering in klimaat Toeristen die in Jacobswoude vakantie houden, mogen niet langer hun vuilniszakken aan de kant van de weg zetten. Omdat sinds vorige maand het huisvuil gescheiden wordt opgehaald, moeten de toeris ten hun afval maar mee naar huis nemen, schrijft de ge meente in een brief aan de gebruikers van recreatiewo ningen en -woonboten. De toeristen hoeven niet per se hun grijze zak in de au to te laden na hun vakantie. Samen met andere recrean ten mogen ze een regeling treffen met een particulier in- zamelingsbedrijf. Wanneer het hele jaar door gebruik wordt gemaakt van het huisje of de woonboot, kunnen de toeristen minicontainers aan vragen bij de gemeente. In de brief waarschuwt de gemeen te dat het afval dat toch op straat wordt gezet niet meer wordt opgehaald. „Hetgeen tot gevolg heeft dat de omge ving van uw recreatieterrein in een vuilnisbelt verandert." HET WOORD IS AAN Plinius Geen boek is zo slecht of je kunt er nog wat uit leren. VANDAAG Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen Gesprek van de dag - Info Programma's Randstad Regio HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Later regen Veel bewolking en vooral in de middag en avond enige tijd regen Minimumtemperatuur omstreeks 2, middagtemperatuur ongeveer 8 graden. Wind zuid, matig, kracht 4, later op dag draaiend naar west. LOSSE NUMMERS 1,60 Nog geen abonnee ABONNEE) ■SERVICE OPGERICHT 1 MAART 1860 Pompidou herdacht 2 Frankrijk staat deze he le week in het teken van herdenkingen van Ge orges Pompidou, president van 1969 tot 1974. Chauffeurs 3 De chauffeurs van Co- berco overleggen over acties omdat zij het niet eens zijn met een reorga nisatieplan. Twee jaar oorlog Bosnië I Zuid-Afrika 7 Niet Sarajevo, maar Europa en de Serviërs zijn te schande gemaakt. I yi a Een aantal Neder- I landse kerken stuurt een delegatie van waarne mers naar de verkiezingen I in Zuid-Afrika. 'Publieke vrouwen' O in brons of steen: heel Nederland blijkt er vol Vernietigende scriptie over gemeentebestuur LEIDEN LOMAN LEEFMANS Het eigenzinnige optreden van burgemeester S. Scheenstra en de wethouders H. Rijks (VVD) en J. van der Reijden (CDA) heeft gezorgd voor de enorme overwinning voor protestpartij Leefbaar Oegstgeest (LO). Deze partij kwam tijdens de gemeen teraadsverkiezingen in maart van niets op zeven zetels. Scheenstra, Rijks en Van der Reijden hebben de afgelopen jaren regelmatig onvoldoende op signalen uit de plaatselijke samenleving gereageerd en de stembusuitslag van een maand geleden is daar indirect de 'straf voor. Dat schrijft Peter Bootsma, student politieke we tenschappen aan de Leidse uni versiteit die een evaluatie maakte van bestuurlijke ver nieuwing in Oegstgeest. Volgens de student zijn de drie bestuurders de 'hoofdoor zaak van de in de loop der jaren steeds minder goede sfeer' bij de gemeente. Verder worden in de scriptie kwalificaties uitge deeld als 'olifant in een porse leinkast' en 'niet altijd even charismatisch en diplomatiek'. Bootsma begon zijn onder zoek na de aardverschuiving in de Oegstgeester politiek op 2 maart. CDA en WD, samen al twee decennia goed voor tussen de 10 en 13 van de 19 zetels, hielden er samen vijf over. Ook de andere partijen verloren ter wijl LO uit het niets zeven zetels haalde. Bootsma struinde door archieven, krante-artikelen en sprak met ambtenaren en raadsfèden. Pagina 17: 'Burgemeester mag alleen nog maar lintjes uitde in allerijl werden speciale 'babylances' ingezet om de couveusebaby's te vervoeren. Bonden willen 36 uur werken bij Fokker AMSTERDAM BILL MEYER De Industriebonden FNV en CNV gaan zich sterk maken voor een 36-urige werkweek bij Fokker. Dat is besloten na raad pleging van de kaderleden. Daarmee hopen de bonden zo veel mogelijk gedwongen ont slagen te voorkomen. Bij Fokker verdwijnen als gevolg van een reorganisatie 1.900 banen. Aanvankelijk hadden de bon den ingezet op een 32-urige werkweek. Die bleek tijdens de onderhandelingen met Fokker onhaalbaar. Al trekt de vlieg- tuigmarkt aan, dan nog heeft Fokker niet alle met ontslag be dreigde werknemers nodig om in de toekomst meer vliegtuigen te bouwen. De werknemers op de eindlijnen van Schiphol vin den dat hun bond veel te snel de 32-urige werkweek heeft los gelaten. Volgens bestuurder Van Bers van de Industriebond FNV zal vandaag tijdens de derde ronde van de onderhandelingen duidelijk worden of beide partij en eruit komen. Tweede helft van Ajax-NAC live op TV De wedstrijd Ajax-NAC is van avond vanaf 21.30 uur recht streeks te volgen op Nederland 2. Het duel, dat maandag we gens zware regeiwal werd afge last, begint om 20.30 uur. De NOS zendt de tweede helft live uit. Het verslag wordt voorafge gaan door een samenvatting van de eerste 45 minuten. Aanvankelijk was het de be doeling dat Ajax-NAC vanavond om 21.15 uur zou beginnen. De NS kon pas om die tijd een combi-trein inzetten voor het vervoer van de Bredase suppor ters. De gemeente Diemen te kende hiertegen evenwel be zwaar aan, omdat de gemeente wetten het onmogelijk maken dat een voetbalwedstrijd later dan 20.30 uur begint. Onder druk van die bepaling vonden de NS alsnog een oplos sing voor het vervoer van de aanhangers van NAC. De com bi-trein vertrekt nu al om 18.00 uur richting Amsterdam. Er worden ongeveer duizend fans uit Breda verwacht voor het treffen tussen de nummers een en vijf uit de PTT-Telecompeti- t 1 Praktische Introductiecursus over wijsheid, over het leven, over uzelf. Gebaseerd op oosterse en westerse tradities. Informatie-avond en aanvang cursus in april in 9 steden. Folder? 079 21 22 28 010 473 6846 Hulshoff zet de trend in 6A^ke Af GELDERLAND LE0LUX MONTIS ROLF BENZYOUNG bankstellen te kust en te keur! anders denken over zitten Een grote brand heeft gisteravond een deel van de vrou wenkliniek van het Academisch Ziekenhuis Leiden (AZL) verwoest. In totaal 82 patiënten moesten worden geëva cueerd, onder wie 29 baby's van de afdeling neonatologie die naast de vrouwenkliniek ligt. Een operatie moest ver sneld worden afgemaakt omdat het chirurgisch team door rook in de problemen kwam. Er zijn geen gewon den gevallen. De brand trok veel publiek naar het AZL- terrein. Vuur en rook was tot in de verre omgeving te zien". weg naar mijn auto en zag de rook uit het dak komen", aldus professor Burema, voorzitter van de raad van bestuur van het AZL. Om tien voor negen ging de automatische melder af bij de brandweer. Al snel bleek het om een grote, uitslaande brand te gaan. Uiteindelijk werden 75 HENNY VAN EGMOND De brand ontstond op een rom melzolder van de vrouwenkli niek. Deze zolder is slechts toe gankelijk voor een beperkt aan tal personeelsleden van het AZL. De brand werd rond kwart voor negen ontdekt. „Ik was op brandweerlieden ingezet uit Leiden, Katwijk, Leiderdorp en van de regionale brandweer om het vuur ie bestrijden. Ook der tig agenten uit de gehele regio waren actief, onder meer bij het evacueren van de patiënten. Te gen tien uur werd het sein brand meester gegeven. De brandweer is de hele nacht be zig geweest met nablussen. Op een inderhaast belegde persconferentie vertelde Bure ma dat de evacuatie zonder problemen was verlopen. Be gonnen werd met de afdeling neonatologie waar op dat mo ment twaalf te vroeg geboren baby's in de couveuse lagen en zeventien baby's in de zoge naamde wiegekamer. Zes cou veusebaby's zijn vervoerd naar het Diaconessenhuis, het Premier Lubbers keert ver vroegd uit Indonesië naar Ne derland terug om morgen het debat bij te wonen over het In terregionaal Recherche Team (IRT) en het rapport-Wierenga: Lubbers voldoet daarmee aan de uitdrukkelijke wens van de Kamer dat naast de ministers Hirsch Ballin en Van Thijn ook de premier bij het debat in de Kamer zal verschijnen. In een korte reactie zei de premier vanochtend: „Het is lang onduidelijk geweest of mi nister Hirsch Ballin tijdig her steld zou zijn, maar wij konden het bezoek aan Indonesië niet blijven uitstellen. De Kamer heeft zijn eigen orde en de Ka mer gaat altijd voor. Ik zal elke Indonesische minister die ik wilde spreken vandaag nog zien in een verkort programma." Het kamerdebat begint om 13.00 uur. Hirsch Ballin moest de afgelopen weken het bed houden wegens een beginnen de hernia. Een groep van 52 advocaten wil dat de rechter een oordeel uitspreekt over de omstreden werkmethode van het inmid dels ontbonden IRT. Volgens hun woordvoerder, de Amster damse jurist mr. N. Meijering, doen de advocaten aangifte bij Justitie omdat „er sprake is van een verboden methode die schadelijke gevolgen kan heb ben voor de burgers." De juristen stellen officieren van justitie in Haarlem en Am sterdam en het IRT v delijk voor het opzetten v cocaïnelijn en het i weed. De commissie-Wierenga heeft in een brief aan de minis ters Hirsch Ballin en Van Thijn bevestigd dat er binnen het IRT plannen bestonden een infor mant cocaïne te laten importe ren. Volgens Wierenga is hier voor echter door het openbaar ministerie (OM), dat bij de plannen betrokken was, nooit toestemming gegeven. Wieren- ga vindt dat de brief over de ui terst geheime operatie aan de conclusies van zijn commissie niets verandert. Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam, het Utrechtse Wil- helmina Kinderziekenhuis, het VU-ziekenhuis in Amsterdam en het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag. De ambulances werden tot aan de snelweg be geleid door motoragenten en werden bij de verschillende afritten weer opgewacht door motoragenten. Volgens J. de Jong is het ver voer in de speciale babylances zonder problemen verlopen. „In elke ambulance is een ver pleegkundige of arts meegere den. In de andere ziekenhuizen is voor deze baby's plaatsge maakt." De baby's zijn in spe ciale intensive-care couveuses vervoerd. Ze verkeerden allen in 'stabiele toestand'. In totaal werden elf ambulances, op 1 na TJ r fantastisch uitzien JOj 'grote maat'? Signora laat het kan. De nieuwe voorjaars- kollektie is beeldschoon! Represen tatief of nonchalant en sportief, in di maten 42 t/m 60. Stap eens binnen voor een persoonlijk advies! ELEGANCE IN GROTE MATEN Taatedam 8-12 - Katwijk aan Zee Tel. 01718-13196. Do. koopavond alle ziekenwagens uit de Leidse regio, ingezet bij de evacuatie. Nadat de baby's in veiligheid waren gebracht, werd de vrou wenkliniek, de naastgelegen af deling gynaecologie en de ver- pleegafdeling voor hartpatiën ten ontruimd. Volgens het hoofd van de afdeling vrouwen- geneeskunde, prof. j. Trimbos, zijn de geëvacueerde vrouwen niet in paniek geraakt. „Het viel me allemaal reuze mee." Uit de vrouwenkliniek zijn 53 perso nen overgebracht naar andere delen van het Leidse zieken huis, onder meer naar de afde lingen heelkunde en orthopae- Klimaatverandering in de we reld als gevolg van het broei kaseffect kan leiden tot de komst van een nieuw soort vluchteling: de 'klimigrant'. Door de verwachte stijging van de zeespiegel, verhevigde stormen en méér neerslag zullen miljoenen mensen in de toekomst hun heil ergens anders moeten zoeken. New York, Cairo, India en bij voor beeld de laaggelegen ei landstaatjes in de Indische Oceaan zijn direct bedreigd. Nederland loopt ook risico slachtoffer te worden van de ze milieuramp. Dit beeld hield de milieuor ganisatie Greenpeace gisteren in Den Haag voor aan afge vaardigden uit de politiek, het bedrijfsleven en de maat schappelijke organisaties. Volgens Greenpeace is het noodzakelijk snel ingrijpende maatregelen te nemen om de klimaatwijzingen in de wereld in de hand te houden. Vooral het gebruik van fos siele brandstoffen als gas, olie en kolen moet drastisch wor den ingekrompen. Alleen dat kan de uitstoot van kooldi- oxyde (C02), het broeikasgas dat bij verbranding van deze brandstoffen vrijkomt, vol doende inperken. Mogelijk nieuwe verkiezingen in Italië ROME EELCO VAN DER LINDEN CORRESPONDENT Silvio Berlusconi, winnaar van de vorige week gehouden Italiaanse verkiezingen, beeft gisteravond gebroken met Umberto Bossi, leider van de Noorditaliaanse pro testpartij Lega Nord. De vorming van een regering, waarvan ook de 'post-fascistische' Nationale Allian tie en enkele kleine rechtse partijen deel zouden moeten uitmaken, is hierdoor zeer onzeker geworden. De kans is zelfs aanwe zig dat de Italianen opnieuw naar de stem bus moeten. Berlusconi zei gisteravond verbitterd te zijn over het gedrag van zijn coalitiepartner Bossi. De leider van de Lega Nord viel de af gelopen dagen Berlusconi fel aan. De drup pel die voor Berlusconi de emmer deed overlopen was waarschijnlijk dat Bossi hem gisteren 'Napoleon' en 'Berluskaiser' noem de. Berlusconi zei geen contact meer op te nemen met de Lega Nord of andere partijen en te wachten op de benoeming door presi dent Scalfaro van een premier-formateur. Berlusconi onderstreepte nog eens dat zijn Forza Italia de grootste partij van het land en ook van de Vrijheidsalliantie is. „De kiezers hebben zich duidelijk uitgesproken. Ik heb mij gepresenteerd omdat anders het land in handen zou vallen van een anti-li beraal regime. Als het niet mogelijk is door de opstelling van Bossi een meer derheid in het parlement te krijgen, zit er niets anders op dan opnieuw verkiezingen te houden. Wij zullen dan alsnog de schoonmaak kunnen afmaken", aldus Ber lusconi. De Lega Nord reageerde bij monde van haar ideoloog Miglio op de breuk met Ber lusconi. „De leider van Forza Italia kan niet zonder ons en ik ben er dan ook van over tuigd dat hij bij ons zal terugkeren", aldus Miglio, die herhaalde dat de invoer van een federaal systeem de voorwaarde van de Le ga Nord is voor regeringsdeelname. De leider van Nationale Alliantie, Fini, gaf Berlusconi gisteren groot gelijk dat hij heeft gebroken met Bossi. „Als Bossi dwars blijft liggen, gaan we opnieuw naar de stembus en ik voorspel dat Bossi dan niet één parle mentszetel zal weten te veroveren", aldus Fini. controle berorging) Na dc eerste 2 weken betaal Ik mijn abonnement: Per maand automatisch I l2930) Per kwartaal via acceptgiro 05.55) I automatisch 84,55) Nr. bank/giro: I Handtekening: Of bel 071128030 8 712141 400114

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1