Leidsch Dagblad Berlusconi grote winnaar l lASFESTIV Leiderdorp ontslaat twee frauderende ambtenaren VjVieuwe stemmachines voor "Wassenaar en Voorschoten hemmen vrachtauto varen niet in orde Noordwijk stuurt rainer Schipper weg eegstaand kantoor Innovam mogelijk asielzoekerscentrum Israëlische leger doodt zes Palestij nen in Jabalya GOED NIEUWS INSDAG 29 MAART 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR 40426 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 lFI jVASSENAAR JUDY NIHOF De gemeente Wassenaar gaat nieuwe stemmachines aan schaffen voor de komende Tweede-Kamerverkiezingen. )e huidige machines ziin on- iruikbaar, omdat de kieslijs- en van de politieke partijen er liet op passen. Aan de verkie- -«ingen op 3 mei doen 25 par- 3Qijen mee, met in totaal meer ^Jian 750 kandidaten. Deze ^jantallen gaan de capaciteit ran de oude stemmachines ter te boven. Voorscholen kampt met petzelfde probleem, maar __iveet nog niet wat handiger is: inoderne stemcomputers ko pen of huren. Het huren van twaalf stemcomputers gaat voorschoten ongeveer 15.000 julden kosten, kopen komt op pngeveer een ton. B en W ne men hierover deze week een besluit. Terug naar het stembiljet, het rode potlood en de stem bus willen beide gemeenten in elk geval niet. ..Handmatig stemmen is zeer arbeidsinten sief en traag en betekent al met al vele extra kosten voor de komende verkiezingen," al dus B en W van Wassenaar. Bovendien beschikt deze ge meente niet meer over stem hokjes en zijn er nog maar een paar stembussen over. In Was senaar zijn vijftien stemcom puters nodig, waarmee een bedrag is gemoeid van 135.000 gulden. Wassenaar had daar toe al 90.000 gulden opzij ge zet. De gemeente was toch al van plan om de oude stemma chines eind 1995 of begin 1996 te vervangen. Onvrede met CDA 2 Het onbehagen zit diep, vooral aan de ba sis van de partij, 'Program mamakers CDA zijn eigen lijk gewoon hobbyisten'. 3 En dan nu het ozonbe- richt: zonnen kan van- j daag gevaarlijk zijn. Het KNMI wil het weerbericht uitbreiden. Bloedbad Johannesburg 5lnkatha-leider Buthe- lezi heeft het ANC de schuld gegeven van het bloedbad in Johannesburg. Crisiskerk /y Voor veel ouderen I in de Kooi bleef de Bethlehemkerk altijd de Kooikapel. De wijk verliest nu haar'crisiskerk'. Eerherstel /t q Utrechtse architect I wil door Rietveld ontworpen chauffeurswo ning restaureren: eerher- I stel voor probleempand. HET WOORD IS AAN De Italiaanse parlementsverkiezingen hebben een grote overwinning opgeleverd voor de rechtse coalitie onder leiding van Silvio Berlusconi, de mediamagnaat die nog maar drie maanden geleden besloot de politieke arena te betreden. Zijn Forza Italia is met ongeveer 24 procent de grootste partij van Italië geworden. ROME EELCO VAN DER LINDEN CORRESPONDENT Een vermoeide maar opgetogen Berlusconi zei afgelopen nacht dat zijn doel is bereikt: ,,Het zal mogelijk zijn het land een toe komst van vrijheid en democra tie te geven. Ónze alliantie heet Pool van de Vrijheid en van de Goede Regering, we zullen woord houden en de Italianen niet teleurstellen". Berlusconi voegde eraan toe dat hij de 'pre mier zal zijn van alle Italianen'. De 'Pool van de Vrijheid', met daarin ook de Lega Nord, de ex- fascistische Nationale Alliantie en enkele kleine splinterpartij tjes, zal volgens de prognoses een absolute meerderheid be halen in de Kamer van Afge vaardigden, de Italiaanse Twee de Kamer, en waarschijnlijk ook in de Senaat. De vorming van een rechtse regering zal echter niet eenvoudig zijn. Dit bleek meteen al uit de reactie van Umberto Bossi, leider van de Lega Nord. Hij liet doorscheme ren niet in zee te willen gaan mei Nationale Alliantie, die hij als 'fascisten' kwalificeerde die 'stemmen hebben gekregen in het zuiden van mensen die uit zijn op de portefeuille van het noorden'. Berlusconi is in het noorden een lijstverbinding aangegaan met de Lega Nord en in het centrum en zuiden van het land met de Nationale Alliantie van Fini. De Lega en Nationale Alli antie blijken echter onverenig baar te zijn. Over Forza Italia ('Voorwaarts Italië) zei Bossi: ..Ik ben bang dat in deze partij veel personen van het oude re gime zitten. Berlusconi zie ik niet als premier, omdat hij een ondernemer is met duizend be langen. Het belangrijkste is dat we geen stap terug zullen doen. Alles zal afhangen van de defi nitieve zetelverdeling." Grote verliezer is de acht par tijen tellende progressieve alli antie. gecentreerd rond de ex- communistische PDS. Zij staat wat betreft de Kamer van Afge vaardigden op 31 procent. De PDS kwam niet verder dan 19 procent. De centrumcoalitie, die bestaat uit de vroegere christendemocratische partij en enkele kleinere partijen, waar onder het Pact voor Italië van de hervormer Mario Segni, ver loor opnieuw sterk en zal waar schijnlijk niet meer dan 14 pro cent van de stemmen krijgen. De socialistische PSI, de anti- maffiapartij La Hete. de Groene Partij en de progressieve Demo cratische Alliantie haalden de kiesdrempel van 4 procent niet. Jacob Cats Een ander heeft altijt de schuit, geen mensch en siet sijn eigen DEN HANS KOENEKOOP 2^ 20-jarige chauffeur van de lichtwagen die vrijdagochtend maart de 16-jarige Nurcihan fj soy overreed op de Churchil- an in Leiden, moet terecht ^■(an op beschuldiging van pd door schuld. Uit technisch iderzoek van de politie is ge- fken dat de remmen van de ichtauto niet in orde waren. De chauffeur had dat kun- n weten. In elk geval moet baas (een Alphens trans- albedrijf) het hebben gewe- Hoe dan ook, de man had het stuk tussen Alphen en Iden gereden en hij had al jg ontdekt moeten hebben de remmen het niet goed en", zegt politievoorlichter Blom. ,,Als de remmen goed iden gefunctioneerd, had het •isjc vermoedelijk nog ge ld." ORDWUK WILLEM SPIERDUK terdageersteklasser Noord- jk heeft trainer Henny Schip- weggestuurd. Gisteravond imde de spelersgroep van de degradatienood verkerende |b unaniem in met het ont- g van de Amsterdamse trai- Schipper was dit seizoen pr het eerst werkzaam op de linwetering. Daarvoor was de larlemmer John Eelman ze- Wasmachines uurder door oopheffing De jongeman zal voorts voor een andere overtreding terecht moeten staan. Hij beschikte niet over het chauffeursdiploma, dat iedereen geboren na 1957 moet hebben om een vrachtwagen te mogen besturen. Die vrijdagmorgen maakte de Alphense chauffeur aanvanke lijk veel snelheid op de Chur- chilllaan om een langzaam rij dende zandwagen in te halen. Na die manoeuvre week hij te rug naar de rechterstrook en minderde snelheid. Te laat ech ter zag hij het verkeerslicht op de kniising met de Brandts Buyskade op rood springen. Ondanks hard remmen kon hij Nurcihan, die juist de weg over stak op weg naar de Rembrandt Scholen Gemeenschap, niet meer ontwijken. HeP meisje is aan haar verwondingen overle den. ven tien seizoenen, met een on derbreking van drie jaar, werk zaam bij Noordwijk. De naam van Eelman wordt genoemd als tijdelijke opvolger van Schipper. Voor het komende seizoen heeft Noordwijk zich reeds verzekerd van oud-speler Ruud Bröring, de huidige trainer van FC Lisse. Pagina 21: Noordwijk geeft Schipper de bons. Aanhangers van Berlusconi rijden, zwaaiend met vlaggen, door het centrum van Rome om hun overwinning te vieren. HÉT MOTORHUIS (smachines, koelkasten, mag- trons, stereotorens en televi- worden de komende jaren kele tientjes duurder doordat de prijs een heffing voor de Werking van afgedankte ap- ratuur wordt opgenomen, dimster Alders van milieu is overeengekomen met de )ducentenorganisaties, Con- nentenbond en de gemeen- Nu rekenen de gemeenten, voor de verwerking van ou- apparatuur zorgen, de prijs ïrvan door in de reinigings- Sng. )c producenten worden arschijnlijk midden volgend r verplicht afgedankte artike- terug te nemen. Zij móeten ztlf zorgen voor de inzame- ervan, hergebruik, stort of branding. Op stereo-appara- i komt een lage 'sloophef- omdat veel onderdelen ieuw gebruikt kunnen wor- Koelkasten, de grootste uilers, worden hoger aange- LEIDERDORP ROV KLOPPER Twee van de vier van fraude verdachte Leiderdorpse ambte naren burgerzaken worden ont slagen. Een derde krijgt salaris vermindering, terwijl tegen de laatste nog een onderzoek loopt. De ontslagen ambtena ren wordt onder meer onbe trouwbaarheid en gebrek aan normbesef verweten. De ge meenteraad van Leiderdorp heeft gisteravond in besloten heid ingestemd met de door het college voorgestelde straffen. De sancties staan geheel los van de strafrechtelijke afhandeling van de fraude-kwestie. De gemeente steld^ enige maanden geleden, na tips uit de burgerij, een intern onderzoek in naar de gedragingen van de vier. Daaruit kwam volgens het college naar voren dat geduren de een aantal jaren (in elk geval tot 1989) een illegaal geheim potje bestond op de afdeling. Dit werd onder meer gespekt met de opbrengst van niet op de kassa aangeslagen uittreksels uit het geboortenregister en fooien van begrafenisonderne mers. Geld uit het potje werd gebruikt voor het vereffenen van kasverschillen, maar ook voor uitgaven aan kroketten, wijn, kerstbomen en een koffie zetapparaat. Wethouder C. Kerner (perso neel) kon gisteravond niet aan geven hoeveel geld er in de loop der jaren is achterovergedrukt. Uit het onderzoek is wel naar voren gekomen dat niet alle ambtenaren in gelijke mate ver antwoordelijk zijn voor de frau de. Daarom is ook besloten geen eensluidende sancties op te leggen. De twee 'hoofdverdachten' hebben het geld volgens de on derzoekers eigenhandig achter overgedrukt. Zij deden ook de inkopen met geld uit het potje. Beiden is eervol ontslag ver leend. maar ze krijgen geen wachtgeld. Doordat het ontslag aan eigen laakbaar handelen is te wijten, kan de gemeente vol staan met een WYV-achtige la gere uitkering. Deze duurt maximaal drie jaar. Kerner meldt dat bewust niet is geko zen voor on-eervol ontslag. „Dat past niet bij de aard van de overtredingen." De derde verdachte is een sa larisvermindering opgelegd. Deze ambtenaar wordt verwe ten dat ze wist van de bedenke lijke handelwijze van haar colle ga's, maar dat ze nooit 'aan de bel heeft getrokken'. Van haar is niet aangetoond dat ze zelf op een of andere wijze betrokken was bij het 'potje'. Het lot van de vierde betrokken ambtenaar is nog onduidelijk. Tegen deze loopt nog een onderzoek, dat waarschijnlijk binnen enkele weken is afgerond. Pagina 14: 'College verdoezelt eigen falen' JERUZALEM AD BLOEMENDAAL 5RSCHOTEN .JUDYNIHOF kantoorgebouw aan de Voorschotense iboslaan wordt mogelijk geschikt ge- akt voor dc opvang van asielzoekers, tegenwoordigers van de Centrale Op- ig Asielzoekers (COA) hebben vorige ?k een verkennend bezoek gebracht aan kantoor, dat al enige tijd leegstaat. Het louw was in gebruik bij Innovam. een eidingsinstituut voor de auto- en twee- wielerbranche. Een aparte vleugel is overi gens nog steeds opleidingsinstituut. „Onze voorlopige conclusie is dat er wel licht wat met het gebouw te doen is", zegt woordvoerder W. de Lange van de COA. Het ministerie van WVC buigt zich nog de ze week over de bevindingen van de COA. WVC moet uiteindelijk de contracten afslui ten met de gemeente Voorschoten, als deze tenminste akkoord gaat met de komst van de asielzoekers. Volgens de woordvoerder van de COA is het een 'vrij nieuw verschijnsel' om asiel zoekers in kantoorpanden onder te bren gen. De situatie is echter zo nijpend dat alle mogelijkheden voor de opvang van vluchte lingen die zich voordoen, serieus worden onderzocht. „Onze voorkeur gaat uit naar kloosters, maar die raken een beetje op," al dus De Lange. Pagina 14: 'Een huurder is een huurder'. dreigd voelden door de aanwe zigheid van gemaskerde en ge wapende mannen in de auto's. De Palestijnen waren juist te ruggekeerd van een herden kingsbijeenkomst voor een van hun collega's, die vorig jaar door het leger is doodgescho ten. Volgens sommige berichten waren ze bezig vanuit de auto ramen pamfletten te versprei den toen de de soldaten begon nen te schieten. Palestijnse ooggetuigen be vestigden dat dc Fatah-Haviken camouflage-uniformen droegen en gemaskerd waren. Maar sinds de ondertekening van de principe-verklaring door Israël en de PLO heerst tussen het le ger en de Haviken een soort wa penstilstand. In Tunis verklaarde PLO-lei- der Arafat dat de schietpartij in Jabalya een poging is van 'ele menten in het Israëlische leger' om het vredesproces te torpe deren. Hij schoof de verant woordelijkheid op 'een geheime organisatie van soldaten en ko lonisten'. CORRESPONDENT Israëlische soldaten in burger hebben gisteravond in de Gaza- strook zes Palestijnen doodge schoten en twee anderen ern stig verwond. Het incident deed zich voor in het vluchtelingen kamp Jabalya. De gedode Palestijnen waren leden van de Fatah-Haviken. de gewapende arm van Arafat's factie binnen de PLO. Het bloedbad heeft gezorgd voor nieuwe spanning in de bezette gebieden. Het is mogelijk dat het Israëlisch-Palestijnse over leg in Cairo wordt uitgesteld. Volgens de eerste berichten van het leger stuitte een pa- trouille-in-burger in het kamp Jabalya op twee auto's met ge üniformeerde en gemaskerde Fatah-leden, die weigerden te stoppen. De Haviken zouden het eerst hebben geschoten en de soldaten zouden het vuur hebben beantwoord. In een latere versie meldde het leger dat de soldaten het vuur openden toen ze zich be- VANDAAG Binnenland - Buitenland Cultuur Programma's- Randstad Regio Religie Sport FOTO REUTER 'Rijcertificaat' voor bromfiets later verplicht DEN HAAG GPD Pas met ingang van 1996 moet er voor het rijden met een bromfiets een certificaat wor den gehaald. Minister Maij (ver keer) heeft de maatregel met een jaar uitgesteld. Oorspronke lijk zou het bromfietscertificaat komend jaar al verplicht wor den. Dat is niet haalbaar, zo heeft de minister dc Kamer laten we ten. Maij wil met de invoering van het 'bromfietsrijbewijs' be reiken dat het aantal ongeluk ken met de vaak jonge berijders van dit vervoermiddel afneemt. Het uitstel geldt ook voor het 'getrapte' motorrijbewijs. De minister is van plan twee soor ten motorrijbewijzen in te voe ren. Een rijbewijs voor lichte motoren (voor mensen tussen 18 en 20 jaar) en een rijbewijs voor.zware motoren (voor men sen boven 21 jaar). Ook die maatregel gaat pas in 1996 in. Plannen om het innemen van rijbewijzen bij mensen die zwa re verkeersovertredingen heb ben begaan, makkelijker te ma ken. zijn eveneens uitgesteld tot 1996. Maij houdt wel vast aan de invoering van de zogenoemde houderschapsbelasting per 1 ja nuari 1995. Deze belasting ver vangt de huidige wegen- en motorrijtuigenbelasting. De houderschapsbelasting gaat uit van het hebben van een voer tuig. ongeacht of ermee gereden wordt. De Kamer is al eerder met de plannen akkoord ge gaan. VANDAAG OOK LEVEN EN WONEN PAGINA 8 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Wolkenvelden Wolkenvelden en vrijwel overal droog Minimumtemperatuur om streeks 8 graden Middagtempera- tuur ongeveer 15 graden Naar zuid draaiende wind, in de middag toenemend tot matig of vnj krach tig, 4 5, aan de kust tot krachtig of hard, 6è 7. Verkeersdode in Alphen ALPHEN AAN DEN RUN Bij een ongeval op de hoek Ei kenlaan en Industrieweg in Al phen is vanmorgen rond half negen een scholier om het leven gekomen. Het slachtoffer werd overreden door een vrachtauto, die werd bestuurd door een 35- jarige Tilburger. Volgens de ver klaring van de bestuurder was hij gestopt om een andere fiet ser doorgang te verlenen. Toen hij optrok en rechtsaf wilde slaan, voelde hij dat hij ergens overheen reed. Het slachtoffer was op slag dood. I cidsch Oöti Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. )a, dat is goed nieuws Dus neem ik nu een abonnement. I Voorletters: I Adres: lel:. I (l.v.m. controle bezorging) Na dc eerste 2 weken I betaal ik mijn abonnement: Per maand automatisch I 29,30) Per kwrartaal vla acceptgiro 85,55) I automatisch (J 84,55) Nr. bank/giro:. Of bel 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1