J Leidsch Dagblad [RT-top op matje bij ministers 'Lager tarief notaris enorme besparing' 21 Wellicht twee Leidse kerken dicht Jezus Leids Dictee gemakkelijker dan vorig jaar Plotseling tekort bij Leidse Schouwburg VANR0YC.S. GOED NIEUWS kTERDAG 26 MAART 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40424 LOSSE NUMMERS ƒ1,80 ZOMERTIJD Krim flirt met Moskou Prijsafspraak luchtvaart De goedkoopste ticket 2ZOp het Oekraïnse schiereiland de Krim wordt een referendum ge houden over een econo mische unie met Rusland. 1 naar Londen kost overal 381 gulden. De Consumentenbond ver moedt prijsafspraken. Serie over bijstand 1 Vandaag de laatste van een serie van zes verhalen over de bijstand: 'Aan de slag in plaats van mensen isoleren'. Zulu's steunen ANC 7 In Durban zijn 60.000 Zulu's de straat opge gaan om hun steun aan het ANC te betuigen. Zomertijd /t —j De zomertijd heeft I meer voordeel dan nadeel, alleen de kinderen zijn een beetje ontregeld. Consumentenbond en Eigen Huis tevreden over kabinetsbesluit Verliefdheid /i Q Ton Koopman I _7 voornaamste 'ex- portprodukt' klassieke mu ziek. „Muziekmaken is een vorm van verliefheid." Vorstelijke primeur voor Singelloop DEN HAAG ANP In de nacht van zaterdag 26 op zondag 27 maart wordt le klok om 2 uur 's ochtends een uur vooruitgezet. In de meeste Europese landen geldt dan de zomertijd, tot zondag 25 september. Dan weer een uur teruggezet. Groot-Brittannië en Ierland zetten pas zondag 23 oktober de klok Het besluit van het kabinet de tarieven van de notarissen aan te pakken is goed gevallen bij de Consumentenbond en de Ver eniging Eigen Huis. Nadat eer der de makelaars onder druk van de overheid hun prijsaf spraken opgaven, moeten nu ook de notarissen binnen twee jaar overgaan tot vrije tarieven. Het kabinet heeft dat besloten op grond van een onderzoek van de accountantsorganisatie KPMG. Een nieuwe wet heeft vrije prijsvorming van alle akten als uitgangspunt. De concur rentie die zo ontstaat dwingt £N HAAG GPD let gaat om de heren Nordholt loofdcommissaris van de Am- terdamse politie), Van Riessen :ommissaris van politie in Am- (terdam), Vrakking (hoofdoffi- ier van justitie in Amsterdam) ^ln Van Randwijck (procyreur- eneraal in Amsterdam). Pre- i [nier Lubbers heeft dit gisteren ■■ia afloop van het kabinetsbe- aad bekendgemaakt. Het kabi net sprak ettelijke uren over de JgRT-zaak. De eerste minister maakte luidelijk dat het kabinet de vier niet wil laten vallen. „Wij erdedigen hen", zei Lubbers. De houding van de minister- neiaad is dat wij ze moeten be- r. houden". Desondanks erkent iet kabinet dat de vier fouten lebben gemaakt in de IRT- aak. Als blijkt dat er geen ver betering mogelijk is, en dat de outen zich dus in de toekomst kunnen herhalen, zullen conse quenties getrokken worden. /Volgens Lubbers mogen de vier CLhiet alleen beoordeeld worden !fÜ>p hun optreden in de IRT- •rvtaak. „Hun functioneren moet uimer bekeken worden", neende de premier. Het gaat er )i| het kabinet om of het type 5- outen dat in de IRT-zaak is ge- Uje naakt een voorbeeld is voor het u®plgemene optreden van de vier lorpf niet. Het kabinet is het op ich eens met het rapport van commissie-Wierenga inzake iet IRT. Ook het oordeel dat de ;ewraakte opsporingsmethoden loor de beugel konden en op lang niet zo grote schaal werden 'toegepast als gedacht. „Het is Wereldrecord iunda Niemann 6-^ALGARY GPD THGunda Niemann heeft in Cal- 'ICgary haar eigen wereldrecord op dc 3000 meter verbeterd. De 27- jarige schaatsster uit Erfurt 22pJiabbelde met 4.09.32 ruim 1,5 iriqseconde van haar eigen toptijd —1(4.10.80) af. I IBM 386, 4MB RAM HP Deskjet 520 1579.- i EGA Kleur 125.- j Portables vanaf 950,- Laserprinter 299,- 1 Matrixprinter 99.- Prijzen excl. B.T.W. OP=OP I OVERRUN 18 LEIDEN 071-224551 Het archeologisch themapark Archeon opent vrijdag zijn poorten. Stemmen op extreem rechts is misschien niet dom, maar wel erg onhandig. Ouderen en organisaties in Leiden-Noord zijn verdeeld over het succes van Project Zijloever. Cruciaal in Italiaanse verkiezingen van dit weekeinde is de stem van het zuiden. Oekraïne, een Sovjet republiek in staat van ontbinding, kiest voor het eerst een parlement. Eerzucht en wilskracht bracht Diana Ross aan de top; vandaag wordt Onze Taal over runetekens. Prof. dr. Mineke Schipper verzamelde spreekwoorden over vrouwen en schreef een Denkwijzer over de Oscars voor Spielbergs Schindlers List. notarissen efficiënter te werken. Daardoor gaat hun kostprijs omlaag en daarmee de tarieven. Zo wordt een 'maatschappelijke besparing van 350 miljoen gul den mogelijk', blijkt uit het on derzoek. Volgens de Consumenten bond en de Vereniging Eigen Huis is het notariaat altijd ver wend geweest. De notarissen kunnen zelf de tarieven vaststel len en er is een verbod op vrije vestiging. Zo kan het gebeuren, aldus beide organisaties, dat de consument gemiddeld bijna 2.500 gulden moet betalen voor het vastleggen van een hypo theek en de overdracht van on roerend goed. De notarissen menen dat het systeem van vaste tarieven hen in staat stelt maatschappelijk nuttig werk te verrichten. In het rapport staat dat er verliezen zijn bij samenlevingscontrac ten, huwelijksvoorwaarden en testamenten. Er wordt een on derscheid gemaakt tussen de zogeheten familiepraktijk en de onroerend-goedpraktijk. De on derzoekers komen tot de con clusie dat ondanks de genoem de verliezen de familiepraktijk als geheel winstgevend is. Bo vendien worden 'substantiële winsten gemaakt binnen de on roerend-goedpraktijk'. De notarissen hebben per jaar een omzet van ongeveer een miljard gulden aan notarië le akten. In de onroerend-goed praktijk wordt daarop een winst gemaakt van ongeveer 300 mil joen gulden per jaar of wel 250.000 gulden per notaris. De familiepraktijk is goed voor een winst van 25 miljoen gulden. De totale winst bedraagt 359 mil joen gulden. Dat komt neer op 300.000 gulden per notaris bo venop een toegerekend salaris van 190.000 gulden. Voorzitter mr. Dijk van de Notariële Broederschap be strijdt deze cijfers. Hij komt uit op een gemiddeld inkomen per notaris van 340.000, maar dan wel inclusief het toegerekende salaris van 190.000. Een bedrag van 190.000 komt overeen met het salaris van een kantonrech ter. De KPMG en de Notariële Broederschap spiegelen daar aan wat een redelijk inkomen is voor een notaris. Dijk acht overigens een ge middeld inkomen van een nota ris van 300.000 gulden redelijk. Als rekening wordt gehouden met de kosten van de notaris, die moet investeren in een ei gen kantoor en zelf voor zijn oude-dagvoorziening dient te zorgen. Minister Hirsch Ballin (justitie) en zijn collega Van Thijn binnenlandse zaken) gaan functioneringsgesprekken foeren met de hoofdpersonen in de IRT-zaak. Het is niet litgesloten dat de betrokkenen op basis van die gesprek en worden overgeplaatst, danwel dat er andeee conse- uenties zullen worden getrokken voor hun verdere car- ière. een goed rapport", aldus Lub bers. De aanbevelingen van de commissie neemt het kabinet ook over. Dat betekent dat de vijf interregionale opsporings teams losser van de gewone po litiekorpsen zullen gaan opere ren. Zij zullen voortaan recht streeks door het rijk worden be taald. Ook zal er meer landelijk worden gecoördineerd. Volgens het kabinet is het niet zo dat de betrokken ministers iets te verwijten valt. Er kan geen sprake zijn van een domi no-theorie: als de ene functio naris moet vallen, valt ook de andere en uiteindelijk de be trokken bewindslieden. „Dat is onzuiver", aldus Lubbers. „Dat doen wij niet." Staatsecretaris J. Wallage kon zo nu en dan een glimlach niet onderdrukken. FOTO LOEK ZUYDERDUIN LEIDEN FRANK BUURMAN Het venijn van het tweede Leid se Dictee zat hem gisteravond niet in de staart, maar in de kop. De veerig finalisten bogen zich in de Lucas van Leyden- school over een tekst die de in consequenties in de spelling tot onderwerp had. 'De woorden konijnevoer, seksualiteit, peren jam, paardeoog, honderas, sex- appeal, stukadoor, klassenstrijd, foedraal, bessesap, koninginne- Rijksweg A44 geblokkeerd na ongeval SASSENHEIM WIM WEGMAN Bij een verkeersongeval op de rijksweg A44 ter hoogte van Sas- senheim zijn gisteravond drie gewonden gevallen. Na het on geval is een deel van de weg urenlang geblokkeerd geweest. Daardoor ontstond een kilome terslange file. Het ongeval gebeurde rond 21.00 uur. Door nog onbekende oorzaak vloog een VW Golf ter hoogte van het Fina-tankstation tegen de vangrail. De wagen werd vervolgens aangereden door twee andere auto's. Twee inzittenden van de Golf en de bestuurder van een van de wa gens die erop knalden raakten gewond. Ze zijn met nog onbe kend letsel overgebracht naar het Academisch Ziekenhuis in Leiden. De bestuurder van de derde auto kwam met de schrik vrij. De politie kon gisteravond nog geen gegevens geven over de identiteit van de slachtoffers. Omdat het ongeluk pal naast het tankstation gebeurde, kon het verkeer toch nog een beetje doorrijden. De politie gebruikte de op- en afrit van het benzine station als 'omleidingsroute'. dag, stucwerk, chic, kerseboom, boerenpaard, schapekaas, four neren, klassebewustzijn, koni- ginnenkroon en pruimepit zijn exempels waarbij een keuze moet worden gemaakt uit audi tief identieke klanken', zo luid de het begin van de tekst. Wie deze zware hindernis tot een goede einde bracht had een bijna vrije doortocht tot het eind van het dictee, en kon ei genlijk alleen nog struikelen over termen als 'bridge hors concours', 'prae' en idee-fixe. Winnaar E. Nederhof, maakte slechts drie fouten in het dictee, dat duidelijk makkelijker was dan vorig jaar. Het leverde hem de gebruikelijke 'Dikke' Van Da- Ie op. B. van Leeuwen, de win naar van vorig jaar, werd met vier fouten nu een goede twee de. Staatsecretaris J. Wallage, die de tekst voortreffelijk voorlas, kon zo nu en dan een glimlach niet onderdrukken. Zeker niet aan het einde, waar werd gesug gereerd om alle spellingverbete raars maar in zonnige klinieken op te sluiten. Wallage had van zelfsprekend geen kind aan zijn bloedserieuze publiek. „U bent een hele rustige klas. Zo n zaal tje wens ik elke avond", merkte de bewindsman van onderwijs op. Gemiddeld werden er elf fouten gemaakt in het dictee. LEIDEN DICK VAN DER PLAS In elk geval één en zeer waar schijnlijk twee Leidse kerken zullen binnen afzienbare tijd buiten gebruik worden gesteld. Het gaat om de (hervormde) Bethlehemkerk aan de Drift straat en de (gereformeerde) Oude Vest-Kerk aan de Oude Vest. waarvan de exploitatie om financiële redenen moet wor den stopgezet. De wijk Kooi/Binnenstad van de hervormde gemeente en de Gereformeerde Kerk, die mo menteel nog van beide Gods huizen gebruik maakt, heeft al eerder voor de Hooglandse Kerk als permanent onderkomen ge kozen. De centrale kerkeraden van zowel gereformeerden als hervormden hebben gister avond in een gezamenlijke ver gadering besloten om de Bethlehemkerk met ingang van Pinksteren dit jaar buiten ge bruikte stellen. Over het besluit om ook de Oude Vest-Kerk niet langer te exploiteren moet eerst de ge meentevergadering van de Ge reformeerde Kerk nog worden gehoord. Dat gebeurt waar schijnlijk in april. Kort daarop zal de kerkeraad dan de defini tieve beslissing nemen. Om de Hooglandse Kerk als permanent onderkomen te kunnen gebrui ken, zal dit gebouw moeten worden aangepast. Er komt een zogenaamde 'winterkerk' bin nen het bestaande gebouw, dat momenteel door z'n enorme af metingen in de wintermaanden LEIDEN WIM KOEVOET De Leidse Schouwburg is geheel onverwacht in grote financiële problemen gekomen. Directeur P. Wallis d^ Vries kampt met een tekort van 63.000 gulden. Dat is zo'n beetje de helft van het budget waarover hij kan be schikken voor de programme ring. Hij zegt dat het gat in de begroting buiten zijn schuld is ontstaan. De schouwburgdirecteur dringt er bij de gemeenteraad op aan het subisidiebeleid bij te stellen. Ondanks de fikse tegen valler wil Wallis de Vries het ex periment met zogenaamd con tractmanagement voortzetten. Hij noemt 1993, het eerste jaar van de driejarige proef, 'een te leurstellende stap in de goede richting'. Met de schouwburg zijn voor '93, '94 en '95 afspraken ge maakt over de subsidie 1,4 mil joen gulden). Als er geld over is mag de directie dat voor een ander jaar inzetten, tekorten worden niet automatisch aan het einde van het jaar wegge werkt met aanvullende ge meentelijke subsidies. Volgens Wallis de Vries heeft dat als voordeel dat hij wordt geprik keld risico's te nemen. „Ik hoef niet elk jaar binnen de begro ting te blijven. Ik kan door het ene jaar op safe te spelen als het ware sparen voor een jaar waar in ik wat experimentelere gezel schappen programmeer die niet Maandag 28 maart 1994 Planten- en Stof f enmarkt op de Vismarkt van ll.oo tot 18.00 uur ADVOCATEN Rapenburg 55, 2311 GH Leiden Tel. (071) 122362 De Singelloop krijgt dit jaar een vorstelijk tintje. Prins Constan- tijn, de jongste zoon van konin gin Beatrix, lost op vrijdagavond 29 april om 19.30 uur het start schot voor het jaarlijkse loopevenenement rond de Leid se singels. Aan de officiële handeling van prins Constantijn ging veel lob bywerk vooraf. Rob Schouten van de leidse Politie Sport Ver eniging, samen met het Leidsch Dagblad organisator van de Sin gelloop, kreeg na gisteren groen licht van de Rijksvoorlichtings dienst. Behalve prins Constantijn zijn ook commissaris van de konin gin S. Patijn en burgemeester C. Goekoop van Leiden uitgeno digd om aanwezig te zijn bij de Singelloop, die dit jaar voor het eerst van start gaat ter hoogte van het EWR-gebouw aan de l.angegracht. Alle deelnemers krijgen dit jaar startnummers. Voor de snelste man en vrouw zijn speciale trofeeën beschik baar. De opbrengst van de Sin gelloop gaat in zijn geheel naar de jeugdafdeling van Zeehospi tium Rijnland in Katwijk. Pagina 17: Prins Constantijn schiet hardlopers weg. Incestzaak in Den Helder DEN HELDER ANP Een inmiddels 12-jarig meisje uit Den Helder is jarenlang met instemming van haar vader ern stig seksueel misbruikt dooreen nog onbekend aantal volwasse nen. Dat heeft familie van het meisje vrijdag bekendgemaakt. De vader van het meisje, haar stiefmoeder, haar neef en een kennis van de familie zijn aan gehouden. De regionale politie Noord- Holland noord wil in het belang van het onderzoek alleen beves tigen dat drie mannep en een vrouw zijn aangehouden. De rechter commissaris in Alkmaar heeft hen donderdag in bewa ring gesteld. Het meisje zou als kleuter tussen haar vierde en achtste jaar „op alle denkbare manie ren" seksueel zijn misbruikt. Commerciële motieven hebben bij de vader geen rol gespeeld. De stiefmoeder zou het kind niet zelf hebben misbruikt, maar de seksuele activiteiten wel hebben gedoogd. Het meisje zou zijn bedreigd en door de vader en stiefmoe der met hun ouderlijk overwicht geïntimideerd. Zij is niet licha melijk mishandeld, aldus de fa milie. Het kind is psychisch zo ernstig beschadigd, dat zij niet mag worden verhoord. HET WOORD IS AAN Goldsmith Heel wat mensen zijn geliefd om de charme van hun gebreken. VANDAAG Binnenland - Buitenland Cultuur Familieberichten Feiten en meningen Religie - Sport VANDAAG OOK TOERISME PAGINA 27 HET WEER Weersverwachting van het KNMI voor zaterdag. Af en toe zon Af en toe zon en in het noordoos ten kans op een bui. Middagtem- peratuur ongeveer 8 graden. Noordwestenwind, matig, rond kracht 4. aan de kust en op het Usselmeer eerst nog krachtig of hard, 6 a 7, in de loop van de mid dag afnemend. 5,33 Onroerend^ Het goede nieuws: Rhema, Evangelische Gemeente Oegstgeest I cidsch ft Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. alleen tegen extreem hoge kos ten is te verwarmen. De kerk wordt om die reden nu 's win ters niet gebruikt. Het is nog niet bekend wat er met de buiten gebruik te stellen kerkgebouwen gaat gebeuren. „Zowel verhuur als verkoop is mogelijk", aldus voorzitter J. Nauta van de centrale kerke raad van de hervormde ge meente. De kerkelijk gemeente wordt morgen van de besluiten op de hoogte gesteld. Ia, dat is goed nieuws i Dus neem Ik nu een abonnement. Voorletters:. Adres: Postcode: Plaats: Tel: (l.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken j betaal Ik mijn abonnement Per maand automatisch I 29,30) J D Per kwartaal vla acceptgiro 85.5.'») I automatisch 84,55) automatisch volle zalen trek ken." In 1993 heeft hij 'voorzichtig' geprogrammeerd. Aan het ein de leek hij 52.000 gulden over te houden. Maar in de eerste maanden van dit jaar volgde de tegenvallers elkaar snel op. Ze kwamen pas aan het licht nadat hij de artiesten voor het thea terseizoen '94-'95 al had ge boekt. „Dit kan zo niet langer. Je gaat je huis toch niet van bin nen verven als je weet dat je dak er elk moment af kan waaien." Pagina 19: „De lol van con tractmanagement is er hij mij nu al af." Nr. bank/giro:.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1