Leidsch Dagblad AA Opheffing IRT gi pi tale blunder' ONTDEK DE VANAF 31 MAART OPEN Lubbers in Leiden: Economie groeit CAKA 1695.- banier wil meer greep dp ziekteverzekeraars LEIDER DORP 'Ik kon zo op een kandidatenlijst Frans Hals en de Tulpengekte GOED NIEUWS )NDERDAG 24 MAART 1994 4 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR 40422 LOSSE NUMMERS ƒ1.60 omngen De woningcorporaties vinden dat ook parti- jere beleggers wonin- h voor asielzoekers be- likbaar moeten stellen. Studentenprotest 7 Franse studenten heb ben weer geprotes teerd tegen het omstreden jeugdwerkplan. Het plan at niet van tafel. Leesmachien 9Clasine Heering-Moor- man (83) won de Leid- se poëzieprijs: ,,M'n moe der noemde me het lees machien." ymmissie Wierenga: Amsterdam veroorzaakte puinhoop opheffing van het Interregionaal Rechercheteam te isterdam, eind vorig jaar, was een kapitale blunder. De jsterdamse hoofdofficier van justitie Vrakking.en pro- reur-generaal Van Randwijck zijn 'in ernstige mate te- tt geschoten' en hebben overhaast en onderdoordacht landeld. De Amsterdamse politiecommissaris Nord- It heeft niet doortastend opgetreden. Dit vernietigend rdeel velt de commissie-Wierenga in zijn vandaag ver lenen onderzoeksrapport naar de IRT-affaire. commissie Wierenga stelt J >mwonden dat er geen enke- ibjectieve reden was om het cesvolle rechercheteam te binden. Anders dan in het ?n december verspreide sbericht staat, heeft het IRT ïmer dubieuze onderzoeks- inieken gebruikt. Door dit sbericht, dat onder directe ftntwoordelijkheid van Nord- t en Vrakking verscheen, is gens Wierenga „ten onrechte smet geworpen op de repu- e van een capabel recher- team". Dit ,,in hoge mate •orgvuldige en onjuiste pers bericht" heeft voorts ernstige gevolgen gehad voor lopende onderzoeken en voor de veilig heid van een informant en poli tiefunctionarissen. Het bijna duizend pagina's tellende onderzoeksrapport maakt duidelijk dat de compe tentieconflicten tussen het Am sterdamse politiekorps en de andere betrokken korpsen de dieperliggende oorzaak voor de problemen rond het IRT vorm den. De Amsterdamse korps- en rechercheleiding aanvaardde het niet dat een zelfstandig functionerende recherche-een heid in het leven werd geroe pen. De Amsterdamse commis- jTROY unieke tweezitsbank leverbaar in diverse modekleuren ik Hoge Rijndijk 315 M I O i w O u p l ,e|. 071 89.93.46 g.atabcïg? an-Simons leidde niet tot kostenverhoging plan-Simons leidde niet tot tenverhoging. Het zijn voor- le verzekeraars geweest die moldoende op de kosten heb- gelet. Die hadden te weinig king bij kostenbeheesing. Al- i door het binden van de tekeraars aan een vast bud- ajzullen zij sterker op de kos- letten. Ook moet voorko- n worden dat kartelvorming derlinge afspraken) van ver- oneraars plaatsvindt, it stelt de parlementaire imissie onder leiding van. kamerlid Willems (Groen cs), die vandaag haar onder- naar liet plan-Simons Jt afgerond. De commissie t geen aanbevelingen over -toekomst van het ziektekos- Itelsel. Met het rapport lijkt MCDONALD'S" RESTAURANT MET McDRIVE" ■1 McDonald's Altijd goed 1 P. Snoepweg. Leiderdorp, j A l. Afslag Leiderdorp saris Van Riessen stond al begin vorig jaar op het standpunt dat het IRT zou moeten worden op geheven, aldus het rapport. Hoofdofficier Vrakking vond dat het IRT „alleen maar proble men veroorzaakte". Het IRT kwam voor het eerst in gevaar toen de nieuwe Iteamleider, Van Kastel, novem ber 1993 tot de conclusie kwam dat een onderzoeksmethode werd gevolgd waarvoor hij geen verantwoordelijkheid wilde dra gen. Het rapport dat Van Kastel daarover schreef is volgens de commissie echter „onvolledig en deels onjuist". Van Rand wijck, Vrakking en Van Riessen hebben echter nooit de moeite genomen die gegevens te con troleren. Zo kon het volgens de commissie gebeuren dat minis ter van justitie Hirsch Ballin in december onjuiste gegevens op tafel kreeg. Pagina 3: Wiarda oprecht ver bijsterd over opheffening IRT. Leger bevrijdt gegijzelden in Suriname den haag anp Het Surinaamse leger heeft van morgen vroeg bij de Afobaka- dam de door opstandelingen gegijzelde werknemers van Su- ralco bevrijd. Er vielen geen slachtoffers. Het Surinaamse Bevrijdings Front had begin de ze week aanvankelijk dertig werknemers gegijzeld, maar lie ten later vier van hen gaan. Het Surina'amse Bevrijdings Front eiste het aftreden van de regering van president Veneti- aan. Na het verstrijken van een door hun afgekondigd ultima tum zetten de opstandelingen een deel van de elektriciteits voorziening die in de water krachtcentrale bij Afobaka wordt opgewekt. Daardoor kwam Paramaribo gedeeltelijk zonder stroom te zitten. Leerling-journalist infiltreert in CD amsterdam anp De 25-jarige Kees Kooiman, die begin deze maand is gekozen als raadslid voor de Centrumdemocraten in Purmerend, blijkt een student journalistiek te zijn die zeven maanden lang in de partij geïnfiltreerd is geweest. Als medewerker van het weekblad De Groene Amsterdammer biedt hij een onthullende blik achter de Schermen van de CD. Het blad publiceert deze week een zes pagina's tellende reportage van de student over de CD. Het verhaal is de neerslag van de stage van Kooiman, die de opleiding in Tilburg volgt. Uit vrees voor represailles houdt hij zich voorlopig onbereikbaar. Het is de eerste keer dat De Groene deze journalistieke strategie toepast. „We zijn niet zo newsy", aldus hoofdredacteur Van Amerongen. „Onze laatste primeur dateert geloof ik uit 1952. Die grote rede van Stalin schreven we trouwens uit de Guardian. De Groene is niet van plan een gewoonte te maken van undercover journalistiek." Kooiman begon zijn operatie in septem ber vorig jaar. Hij meldde zich toen aan bij het landelijk secretariaat van de CD als lid. Op het secretariaat hangt een Nederlandse vlag, omringd door 15 marcherende leeuwtjes die met hun linker poten de Hit- Ier-groet brengen. Al snel vraagt CD-leider Janmaat hem of hij niet ergens gemeenteraadslid uil wor den. „Na een kennismakingsgesprek en drie kwartier partijbladen plakken, kan ik blijkbaar zo op een kandidatenlijst", schrijft hij in het weekblad. Gouda, Amers foort. Zaandam. Hij hoeft het maar te zeg gen. Kooiman kiest voor Purmerend. Hij wordt tweede op de lijst achter lijsttrekker Van der Plas. Kooiman laat zich inschrijven op het adres van Van der Plas zodat hij niet hoeft te verhuizen. Hij kiest voor Purmerend omdat hij in andere plaatsen 'onvermijde lijk' lijsttrekker zou zijn geworden. „Met als gevolg dat ik interviews moet geven, iets waarvoor ik. om voor de hand liggende redenen, niets voelde. Na een tijdje wordt hij in vertrouwen ge nomen door Van der Plas. Deze erkent dat hij betrokken is geweest bij het neonazisti- sche Aktionsfront Nationaler Sozialisten (ANS). Van der Plas vertelt Kooiman dat hij voorstander is van een sterk Europa met Duitsland aan de top. „Dat land kan ons dan regeren. Het is het enige land dat daar capabel voor is." Van der Plas brengt in ei gen gelederen vaak de Hitlergroet. Kooiman ontmoet ook de Utrechtse kringvoorzitter De Regt. Deze heeft een film over de Duitse concentratiekampen gezien. „Leerzaam hoor. Dan weten we hoe we het straks moeten doen met alles wat niet-Nederlands is. Die joden moesten zeggen dat Hitier een lieve man was, an ders kregen ze een stroomschok. Geinig!". Van der Plas vult aan: „Dat record van zes miljoen zullen wij de volgende keer verbe teren." Aan het eind van zijn periode bij de Cen trumdemocraten wordt hij „op de over loop van het Haagse partijbureau" be noemd tot secretaris van de jongerenafde ling. Met voorzitter Rietveld en Van der Plas bezoekt hij een SS-winkeltje in Ant werpen. Ze kopen van alles: een bierpul met de handtekening van Heinrich Himm- ler, een asbak met het logo van de NSDAP en een vlag met een hakenkruis. Door de weigering zijn geloofsbrieven in te dienen, zag Kooiman af van het raads lidmaatschap. Hij is van mening dat deze vorm van journalistiek met name bij geslo ten bolwerken als extreem-rechts een bruikbaar middel is. haarlem Tussen de befaamde Schutterstuk- ken van Frans Hals, prijken keramische hoog standjes van kunstenaar Jan van der Vaart. De ze blikvangers zijn in opdracht van het Frans Halsmuseum ontworpen om de aandacht te vestigen op een oer-Hollands cultuursymbool: de tulp. Dat bolgewas is exact vier eeuwen ge leden geïmporteerd vanuit Turkije en dat wordt dit jaar in het hele land met een impo sante reeks manifestaties gevierd. Het Haar lemse museum pakt het op een grootschalige manier aan. Twee maanden is het vooral tulp wat de klok slaat: tulpenvazen, tulpenschilde rijen, tulpenboeken, tulpengordijnen, tulpenta pijten en tulpenprenten. Zelfs de museumtuin is helemaal in stijl ingericht met tachtig ver schillende soorten tulpen. foto anp een evntuele parlementaire en quête naar het plan-Simons, zoals de PvdA wilde, van de baan. De commissie is van mening dat niet teveel over de 'inko- mensplaatjes' gediscussieerd moet worden. De commissie, waarin alle grote fracties en de RPF zijn vertegenwoordigd, opent daarmee de mogelijkheid fors van het plan-Simons af te wijken. De politieke partijen moeten volgens het rapport kie zen tussen een kleinere basis verzekering (met de mogelijk heid zelf aanvullend te verzeke ren) of een hogere vaste premie (nominaal), die niet afhankelijk is van het inkomen. Het plan-Simons voorziet in een basisverzekering waarvan de premie voor 82 procent in komensafhankelijk is. LEIDEN »GPD- Het gaat helemaal niet zo slecht met de economie in Ne derland als iedereen denkt. Het Centraal Planbureau zal bin nenkort onthullen, in het Cen traal Economisch Plan, dat de groei volgend jaar zo'n 2,5 pro cent zal bedragen en dat is bij na net zo goed als in de Vere nigde Staten. Een zichtbaar getergde premier Lubbers slaakte deze hartekreet gisteren in een gastcollege voor zo'n vijfhonderd studenten van de Rijksuniversiteit Leiden. 'Omzien in verbazing' was de titel die professor Victor Hal- berstadt. de organisator van de bijeenkomst, had gekozen voor het college van de minister president. Die kans greep Lub bers met beide handen aan. Verbaasd toonde hij zich aller eerst over het feit dat het kabi net de dupe is geworden van zijn eigen voorzichtigheid. „Het Planbureau maakt altijd twee scenario's. Een behoedza me en een optimistische. Als kabinet zijn wij bij het ramen van onze uitgavenmogelijkhe- den natuurlijk uitgegaan van het behoedzame scenario. Je mag jezelf immers niet rijk re kenen. Dus gingen wij uit van een groei van 1,75 in plaats van 3 procent." Maar dat eerste cijfer ging vervolgens een eigen leven lei den, moest Lubbers tot zijn spijt constateren. Zijn laden Lubbers:,,Voor hetzelfde geld moet puilen inmiddels uit van de kranteartikelen en -commenta ren waarin op basis van dat ene de werkloosheid nog veel ver- cijfer werd voorgerekend dat der zal toenemen. Volgens veel inkomens volgend jaar in Lubbers is dat eerste zeker niet koopkracht zullen dalen en dat waar. „Bruto zullen de inko- dat ook zij meeprofiteren van de belastingverlaging." De dagbladen kregen er nog meer van langs, mei name „dat blad dat zich kwaliteitskrant noemt." De premier doelde op NRC-Handelsblad. „Het is een fantastische belevenis om in een jaar, waarin je de strengste begroting uitvoert sinds 1952, hier en daar te moeten lezen dat je slordig met geld omgaat. Fantastisch ook om te moeten lezen, als je op dat punt het beste scoort van heel Europa, over 'verfloddering van het fi nancieringstekort'. Het heeft iets van: oogkleppen op en vooral niet naar de feiten kij ken. Want een kritisch artikel schrijft zo lekker weg", aldus Lubbers. Tot slot had de premier nog wat goede raad voor zijn opvol ger (Brinkman, naar hij hoopt). „Er is maar één zaak die de ka binetsformatie moet overheer sen: de verhouding tussen de mensen met en zonder een baan. Dat verhoudingscijfer is nu scheef en dreigt verder ont wricht te worden." Want on danks de verbeterde economi sche situatie groeit het aantal niet-actieven nog steeds harder dan het aantal actieven. Dat is het kernprobleem van Neder land." De minister-president deed ook maar vast een oplossing aan de hand: Nederland moet weer aan de slag. Voor hetzelf de geld moet er harder gewerkt foto »anp worden, zodat de bedrijven meer winst maken en dus meer mens van de mensen met een kunnen investeren en meer ba- uitkering en van de ambteba- nen kunnen scheppen, legde ren gelijk blijven, maar netto de premier uit. zullen zij nog wat stijgen, om- r harder worden gewerkt." Lapwerk /i q De Raad van Ker- I ken noemt het plan van Lubbers om asielzoe kers bij particulieren te huisvesten 'lapwerk'. FNV komt met looneis voor CAO Heineken ZOETERWOUDE RUDOLF KLEUN De Industriebond FNV gaat een loonsverhoging van 2,5 procent eisen voor het personeel bij Heineken. De bond voert niet langer actie voor een vierdaagse werkweek. Daartoe is besloten nadat de afgelopen dagen le denvergaderingen zijn gehou den. Heineken heeft in twee on derhandelingsrondes steeds ge weigerd om over de kortere werkweek te praten. „We geven de vierdaagse werkweek met pijn in ons hart op", zegt FNV-ondcrhandelaar Jos Duynhoven. „De vierdaagse was alleen af te dwingen ge weest door langdurig te staken. Het is de vraag of het zinvol is om het op die manier af te dwingen, liet wordt dan wel heel moeilijk. Er moetan dan ook afspraken worden gemaakt voor de herbezetting van de plaatsen die vrijkomen. Het is de vraag hoe Heineken daar dan aan meewerkt en hoelang dergelijke arbeidsplaatsen dan stand houden." Volgens Duyn hoven hadden met name werk nemers in Zoeterwoude moeite met het aanpassen van het ei senpakket. „De mensen zijn daar toch strijdbaar." De vakbondsbestuurder noemt het alternatief van een looneis, op te nemen in een één-, in plaats van tweejarige CAO, een slechte zaak voor de werkgelegenheid. „Maar het is toch een kwestie van wie kaatst kan de bal verwachten." De bond wil nu snel, in enkele on derhandelingsrondes, tot zaken komen met Heineken. „We wil len het geld niet naar de aan deelhouders laten wegvloeien." HET WOORD IS AAN Fons Jansen Doodgaan is ophouden met ster ven van angst. VANDAAG Binnenland Buitenland Cultuur Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen Info Programma's- Randstad Regio Religie Sport VANDAAG OOK SMAAK PAGINA 14 HET WEER Weersverwachting van het KNMI perioden met regen In de loop van de nacht van het westen uit toenemende bewol king en overdag perioden met re gen. Minimumtemperatuur om streeks 4 graden. Middagtempe- ratuur ongeveer 10 graden. Wind uit west tot zuidwest, matig, kracht 4, aan de kust en op het Usselmeer krachtig, 6. Top politicus in Mexico vermoord MEXICO STAD Rtr/AFP/UPI De presidentskandidaat van de Mexicaanse regeringspartij PR1, Luis Donaldo Colosio, is giste ren in de noordelijke stad Tijua na bij een aanslag gedood. De 44-jarige politicus werd door twee schoten getroffen en over leed enkele uren later in een ziekenhuis aan hersenletsel. Dit heeft het presidentiële bureau in Mexico Stad meegedeeld. C lolosio, die vorig jaar door de PRI werd aangewezen als kan didaat om de Mexicaanse presi dent Salinas de Gortari op te volgen, werd kort na 17.00 uur plaatselijke tijd van korte af stand getroffen door twee scho ten, in het hoofd en buik. I-cidsch v Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. i Ja, dat is goed nieuws i Dus neem ik i nu een abonnement, i Naam- I Voorletters:. Adres: j Plaats:. i. controle bezorging) Na dc eerste 2 weken I betaal Ik mijn abonnement: j Q Per maand automatisch J 29.30) j Per kwartaal via acceptgiro 85,55) I automatisch 84.55) Nr. bank/giro:. IVzt bon In een envelop, zonder poUM-grl •n.rin naar \j-idu h Datfila.l Jy I j .'TOOVBIa-kJer d|b Of bel 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1