Leidsch Dagblad 'Dit zorgt voor grote onrust' Familie 'balpendode' eist excuses School doet aangifte wegens discriminatie Sarajevo verslaat blauwhelmen IJSBERGSLA, KOMKOMMER met vitamine D EN RUNDERGEHAKT. MAANDAG 21 MAART 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR 40419 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 Aanvoerder Marcel van Loon (links), die wegens een blessure niet kon spelen, mag toch de kampioensbeker omhoog houden. FOTO DICK HOGEWONING DIOK weer landskampioen Hilversum de race om de landstitel. De Katwijkers haalden in de laatste minuut de zege binnen tegen Noordwijk. Quick Boys had ook pech; laatste man Gert Aande- wiel liep een blessure op en moet enkele weken aan de kant blijven. De andere kopploegen in de eerste klasse speelden niet. De wedstrijden van Kat wijk en FC Lisse werden afge- Voor de zesde keer op rij is DIOK landskampioen gewor den. De Leidse rugbyclub ver sloeg gistermiddag rivaal Hil versum met 11-6. Het was een spannende wedstrijd; de Hilver summers kwamen in de eerste helft met wind mee op voor sprong (6-0). De Leidenaars profiteerden in de tweede helft echter eveneens goed van het wind voordeel. Twee penalty kicks van Mare Michelsen en een try van Marcel Chaudron brachten DIOK de winst en de titel in de ere-afdeling. Quick Boys blijft meedoen in Opmerkingen na dodelijk ongeval leiden caroline van overbeeke I „We nemen dit uiterst serieus en zoeken dit tot op de bodem I uit. We staan achter onze leer lingen." Rector A. Harteveld van de Leidse Rembrandt-scholen- gemeenschap heeft vrijdag aan gifte gedaan van discriminatie. Ze is hevig ontzet over het voor val na het dodelijke verongeluk ken van een leerlinge van Turk se afkomst vrijdagochtend. Een omstander zou een uiterst dis criminerende opmerking heb ben gemaakt over de nationali teit van het slachtoffer. De 16-jarige leerlinge werd bij het oversteken van de kruising met de Brandts Buyskade ge schept door een vrachtwagen. De bestuurder verklaarde door het rode licht te zijn gereden. Een van de omstanders die bij de school op een steiger aan het werk was, zou, zo verklaren de leerlingen, een hatelijke en ui terst discriminerende opmer- leiden paul van der koou Het Leidse bedrijf NEM BV heeft orders in de wacht ge sleept ter waarde van 92 mil joen gulden. Voor 12 miljoen le vert het bedrijf een ketel voor een warmtekrachtcentrale bij Bergen op Zoom. De ketel wordt achter de gasturbine ge ïnstalleerd en zet vrijkomende uitlaatgassen om in elektriciteit. Putjesschepper 2 Hoe een Gouds inge nieursbureau de put jesscheppers in Dares Sa laam in ere herstelde. Riviertrein 3 Een uitvinder uit Dordrecht bedacht de riviertrein, een goed alternatief voor de Betuwelijn. Sanctiedreiging 5 De VS willen sancties uitvaardigen tegen Noord-Korea, dat controle van zijn nucleaire installa ties blijft dwarsbomen. Besmet 8 De oecumenische ver houdingen in Europa zijn 'besmet' geraakt door het communisme. Prijs y| De eerste en een- I I malige Leidse Poë zieprijs ging naar Clasine Heering-Moorman voor 'Na de storm'. Marechaussee Vereniging ziet niets in plannen van staatssecretaris Kosto Voorzitter J. Put van de Marechaussee Vereniging heeft nauwelijks een goed woord over voor het kabinetsplan om asielzoekers tegen te houden. Staatssecretaris Kosto van justitie wil daartoe 1.200 man extra inzetten. Met vliegende brigades van teams met marechaussees zou dat iets voorbij de grenzen dienen te gebeuren, omdat er officieel geen grenscontroles meer zijn. Ook elders in het binnenland wordt de controle op asielzoekers en illega len scherper. Put verwacht dat dit beleid 'grote maat schappelijke onrust' zal veroorzaken. ,,Dit komt al aardig in de buurt van het schrikbeeld van de politiestaat." den haag cpd „Het is slecht voor de samenle ving. Begrijp me goed, de mare chaussee gaat nare klussen niet uit de weg. Maar bij deze con troles zou je op uiterlijk, zoals de huidskleur, moeten selecte ren, bijvoorbeeld in horeca-ge- legenheden. Dat zorgt voor gro te onrust", verwacht Put. Hij vindt de door het kabinet voor gestane oplossing „niet structu reel. Want wat is er aan de hand? De grensposten zijn na de overeenkomst van Schengen opgeheven. Dat verdrag dateert uit een andere tijd, 1985. Inmid dels is de situatie in de wereld drastisch veranderd. Heb dan. als politici, de euvele moed om dit onderdeel van Schengen te rug te draaien." Dat lijkt vooralsnog niet aan de orde. Staatssecretaris Dan ken van buitenlandse zaken wil op korte termijn met België en Duitsland gaan praten over het probleem en beroept zich juist daarbij op 'Schengen'. Volgens Put vergt het terug grijpen naar de slagboom over de weg bij de grensposten veel minder mankracht dan Kosto denkt nodig te hebben. Een groep van zo'n zevenhonderd mensen als grensbewaking zou net als vroeger voldoende zijn. Asielzoekers die zich aan de grens melden kunnen meteen worden teruggestuurd naar het 'land van eerste op vang'. Voor de Nederlandse grenzen zijn dat België en Duitsland. Bovendien is deze ouderwetse afgrendeling volgens Put effec tiever. dan de bestrijding van de toestroom door het houden van prikacties met vliegende briga des. Die duiken her en der in het land op om op het oog 'ver dachte' types naar hun verblijfs recht te vragen. Tot slot zijn de gevolgen voor overig Nederland bij de herinvoering van de grensslagboom veel geringer. „Zo'n vliegende brigade, met controles in de treinen is even leuk, maar na een paar maan den verdwijnt dat toch weer." Voorzitter P. Kruizinga van de Algemeen Christelijke Politie bond (ACP) hoorde dit week einde met stijgende verbazing de discussie aan over het in dammen van de asielzoekers- stroom. „Ik begrijp het niet: we moesten iets doën aan de enor me toeloop van asielzoekers. Wat komt er? Een maatregel om illegalen op te sporen. Deze maatregel is gewoon een was sen neus. want er worden twee zaken door elkaar gehaald. Daar voel ik me heel ongemakkelijk bij. Ik snap niet wat het opspo ren van illegalen te maken heeft met asielzoekers. Volgens mij is dit niet meer dan een verkie zingsstunt. De politici willen ferm en kordaat overkomen." Pagina 2: Kritiek op Bolkestein hypocriet. last. De Leidse trainer Ruud de Groot mocht voortijdig inruk ken bij Wilhelmus. De ploeg gokte op een schokeffect. De Groot kon zich alvast oriënteren bij zijn nieuwe club, Aalsmeer. LM" tl king hebben gemaakt over het slachtoffer. Harteveld: „Ik wil me niet over de inhoud van die opmer king uitlaten, maar het was in elk geval niet vleiend voor onze allochtone leerlingen. Als blijkt dat het inderdaad is gezegd, is dat afschuwelijk. Het verdriet van onze leerlingen over de dood van hun vriendin werd door die opmerking overscha duwd." Volgens de politie laaiden de emoties van de kinderen hoog op na de discriminerende uitla tingen van de man. „Een grote groep 16-jarigen formeerde een knokploeg om de man van de steiger af te halen. Toen ze op het punt stond de bouwvakker te pakken, greep een medewer ker van de school in en slaagde er in de leerlingen te kalmeren. De man is vervolgens hard weg gerend. Wij nemen deze zaak uiterst hoog op", aldus een poli tiewoordvoerder. Miljoenenorders voor NEM De Provinciale Noord-Brabant se Electriciteits Maatschappij wil zo energie besparen. Tachtig miljoen is gemoeid met een order voor het bouwen van de vierde afvaloven voor in dustrieel, chemisch afval bij de Rotterdamse Afvalverwerking Rijnmond. Van dit project is NEM hoofdaannemer. Het voert de opdracht samen uit met Sie mens en L.C. Steinmüller. Sarajevo» De voetbalclub Sarajevo heeft gisteren de VN, een elftal blauwhelmen, verslagen met 4-0. Öe werkelijke winnaars waren de bewoners van de zwaar belegerde hoofdstad van Bosnië. De wedstrijd, waarop liefst 20.000 toeschouwers afkwamen, verliep vredig. Eindelijk echode weer eens gejuich door het Kosevo-sta- dion, waar sinds 18 maart 1992 geen wedstrijd meer was gespeeld. Het sportcomplex ligt in de buurt van het belang rijkste ziekenhuis, waar de afgelopen maanden de talloze gewonden met steeds beperktere middelen werden gehol pen, en slechts op een paar honderd meter van de frontli nie. Karadzic, leider van de Bosnische Serviërs en voor de oorlog lid van de medische staf van FC Sarajevo, beloofde dat er niet geschoten zou worden, althans niet met kogels en granaten. Hij hield woord. De uitgelaten thuisploeg deed dat aanmerkelijk beter dan Unprofor-selectie die de Nederlandse F-16-piloot Mu- rer had gerecruteerd. Maar in Sarajevo maalde niemand om leiden» erna straatsma De echtgenoot en kinderen van de 53-jari- ge Leidse vrouw die in 1991 door een in haar oog geboorde balpen om het leven is gekomen, overwegen een civiele procedu re aan te spannen tegen de gemeente en het ministerie van justitie. Hun Amster damse advocaat C.A.M.J. Raymakers wil een schadevergoeding en excuses voor zijn cliënten, die door de politie werden verdacht van moord op hun echtgenote c.q. moeder. Raymakers heeft een brief gestuurd naar beide overheidsorganen, waarin hij aan dringt op rehabilitatie van zijn cliënten. „Dat staat voorop", zegt Raymakers, „een schadevergoeding komt op de tweede plaats." De gezinsleden verwijten de poli tie een 'onvoorstelbaar bot optreden' en gaan er van uit dat de 53-jarige Leidse door een ongeval om het leven is geko men. Dit in tegenstelling tot de politie, die vermoedt dat er sprake is geweest van een misdrijf, maar dat tot op heden niet heeft kunnen bewijzen. Het dossier is inmiddels gesloten. De vrouw zou volgens de gezinsleden in haar woning zijn gestruikeld, in een 'grijp- reflex' een pen hebben gepakt en die bij het vallen ongelukkigerwijs in haar rech teroog hebben gekregen. Dat veroorzaakte de hersenbloeding waaraan de vrouw di rect is overleden. De politie vindt het aan nemelijker dat iemand de pen door het oog in de hersenen van de vrouw heeft ge duwd, om de 'perfecte moord' te plegen die moest lijken op een hersenbloeding. Deze theorie vond ook gehoor bij een zus ter van het slachtoffer. Het gezin van het slachtoffer diende bij de Nationale Ombudsman een klacht in over de politie. Hij steunde een belangrijk deel van hun grieven en stelde vast dat een rehabilitatie van de voormalige ver dachten op zijn plaats is. Raymakers: „Het is uiterst pijnlijk dat dat verhaal over de 'balpenmoord' zo naar buiten gekomen is. Het was voor de familie al een schok dat hun echtgenoot/moeder dood was, maar het was een extra schok toen ze hoorden dat zij van moord werden verdacht." De raadsman van het Leidse gezin ver wijt de politie bovendien dat de verklarin gen van twee deskundigen, een oogarts en een forensisch (gerechtelijk) arts. niet in het politierapport zijn opgenomen. Na onderzoek sloten beide deskundigen de mogelijkheid van een misdrijf uit. Rayma kers: „De politie heeft hun bevindingen geheel buiten beschouwing gehouden: dan kunt u zelf wel invullen wat we daar van vinden." De bij de zaak betrokken forensisch arts, B.A.J. Cohen, is verontwaardigd over het 'gesjoemel' van de Leidse politie. Hij is er van overtuigd dat de Leidse door een on geval om het leven is gekomen, maar wil vanwege de civiele procedure niet op de zaak ingaan. „Ik ben niet van plan com mentaar te geven op een zaak die nog door de rechter wordt behandeld en waar in ik mogelijk als getuige word opgeroe pen." Minder kans op heupfractuur den haao anp Usbergsla, per krop Komkommer, per stuk Rundergehakt kilo _13S9T 8.99 500 gram J49" Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 26 maart as 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. Geen krant ontvangen? nri 071-143241 IDCL. 071-128030 HET WOORD IS AAN Curton Collins De meerdere wantrouwt die on dergeschikte die het nooit met hem oneens is. VANDAAG Binnenland - Buitenland - Cultuur Programma's - Regio RTV Show VANDAAG OOK LEVEN EN WONEN PAGINA 10 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Enige tijd regen Vannacht opklanngen en mini mumtemperatuur van 4 graden aan zee tot het vriespunt in het binnenland. Overdag bewolking gevolgd door regen Maximum temperatuur 10 graden Vannacht weinig wind, overdag wind uit zuid tot zuidwest en toenemend tot matig, aan de kust en op het IJsselmeer tot krachtig Afleidingstruc zoeterwoude-runduk Drie mannen en twe hebben zaterdagmiddag een supermarkt aan de Nassaulaan in Zoeterwoude-Rijndijk 15.000 gulden lichter gemaakt. De dief stal gebeurde na een geslaagde afleidingstruc. Terwijl de twee vrouwen het winkelpersoneel bezighielden met vragen over het aanmaken van een barbe cue, werd de 21-jarige kassier uit zijn kantoortje gelokt. Ver volgens lukte het de mannen om het slot van de kantoordeur open te breken en het geld, de totale dagopbrengst, weg te ne men. De politie probeert aan de hand van signalementen en ge tuigenverklaringen de daders te achterhalen. NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. dat resultaat. Belangrijk was slechts dat veel inwoners zon der problemen en met Bosnische vlaggen gewapend langs het grote kerkhof, waar veel van de 10.000 oorlogsslacht offers liggen begraven, konden lopen; langs het kapot ge schoten Zetra-stadion,'waar in 1984 het olympische schaatstoernooi plaats vond, op weg naar een hoopgevend feestje. foto reuter chris helgren Ja, dat is goed nieuws Dus neem ik nu een abonnement. I Postcode:. I j Plaats: j Tel: Met het slikken van extra vita mine D kunnen vrouwen met osteoporose een verlaagde botdichtheid de kans op een heupfractuur verlagen. Dit stelt M.E. Oomst in zijn proefschrift waarop hij vrijdag promoveert aan de faculteit der geneeskunst van de VIJ in Amsterdam. Oomst pleit ervoor vitamine D toe te voegen aan de diëten van oudere vrouwen in verzor gingshuizen, aanleunwoningen en serviceflats. Vrouwen uit de ze groep met osteoporose heb ben meer kans op een heup fractuur dan ouderen met de kwaal die zelfstandig wonen. Dit verschil wordt volgens hem veroorzaakt doordat osteoporo se in de eerste groep vaker voorkomt en doordat deze vrouwen vaker vallen. j (I.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken I betaal ik mijn abonnement: Per maand automatisch j (ƒ2930) Per kwartaal j Nr. bank/giro:

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1