Leidsch Dagblad Kabinet ontziet Groene Hart niet Israël en PLO gaan weer praten mist in te gaan Jezus ilèforèsfier Vijftien jaar cel geëist na liquidatie Leiderdorp Koningin in Valkenburg 'Derde macht' saboteerde vredesproces Zuid-Afrika Asielbeleid strenger DEKKER GOED NIEUWS ZATERDAG 19 MAART 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40418 LOSSE NUMMERS ƒ1,1 den haag/leiderdorp» Over één ding waren de offi cier van justitie en de advo caat het eens. De 53-jarige verdachte uit De Lier was niet de man die de trekker over haalde op een parkeerplaats in Leiderdorp. Daarmee kwam een einde aan het le ven van zijn ex-schoondoch ter, de 33-jarige in Leidse C.H. van Es. Maar volgens officier van justitie, mr. J. van Ek, was hij wel de bedenker van deze liquidatie. Tegen de man, die alles ontkende, werd gisteren voor de Haagse rechtbank een onvoorwaardelijke cel straf van 15 jaar geëist. Laat in de avond van zater dag 25 september stopte Van Es haar auto op een parkeer plaats langs de provinciale weg van Leiden naar Roelo- farendsveen. Zij was daar met een 28-jarige Haagse vrien din. De vrouwen zouden er iemand ontmoeten. Even voor half twaalf stopte een tweede auto, waaruit twee mannen kwamen. Zij liepen op de auto af, terwijl Van Es het raamje opendraaide. Haar passagiere bukte om sigaret ten te pakken en op dat mo ment zei een van de mannen: „Zo zie je maar, ik kom altijd mijn afspraken na." Direct daarna school hij Van Es door het hoofd. Zij overleed een uur later in het Academisch Ziekenhuis Leiden. De schut ter loste nog eens drie scho ten. Twee daarvan troffen de Haagse passagiere in de bo venbenen. Na de schietpartij gingen de mannen ervan door. De 53-jarige man uit De Lier zou door een achter raampje hebben toegekeken hoe zijn voormalige schoon dochter werd geliquideerd. De moord zou in zijn op dracht zijn gepleegd omdat de Leidse belastende verkla ringen had afgelegd over haar ex-man, waardoor hij werd veroordeeld tot een gevange nisstraf van 2,5 jaar. Boven dien zou de ex-schoonvader door de moord de voogdij over zijn kleindochter willen krijgen. De inwoner van De Lier ontkende alles. Hij beroept zich erop dat hij tijdens de moord in een café in Bleiswijk was en wel stomdronken. Vanuit de kroeg zou hij naar een woonwagencentrum in Zoetermeer zijn gegaan, waar hij de nacht heeft doorge bracht. Volgens de verdachte wordt hij bewust zwartge maakt door bewoners van het Leidse woonwagencentrum aan het Trekvaartplein, waar het slachtoffer woonde. Zijn advocaat vroeg de Haagse rechtbank de man vrij te spre ken. Pagina 11: Peetvader of is de beschuldiging vals? valkenburg Koningin Beatrix heeft gistermiddag een kort werkbezoek gebracht aan het Marinevliegkamp Valkenburg. Ze maakte er onder meer een briefing mee en kreeg uitleg over het onderhoud van de Orions. Verder werd haar getoond hoe er aan vliegtuigmotoren word gesleuteld. Het bezoek duurde zo'n twee uur. foto dick hogewoning Ambtenaren en asielaanvragen. ,,Ik heb nog nooit spijt gehad van een beslissing." De arbeidzame rust van Albert Heijn in Engeland. „Ik heb nog zoveel verplichtingen in Nederland." Godfried Bomans centraal in toneelproduktie. Terug naar Rottumerplaat. „Ik heb nog steeds zin om volop mee te doen." Koos Postema is voorlopig niet te stoppen. Leven van de bijstand. Een hard bestaan. Eerste aflevering van een serie. Onze Taal: De fiscus en de taal. Ajax-doelman Edwin van der Sar blijft verlegen. „Dat verander je niet zomaar." Denkwijzen Een ongezonde scheiding. Gemeente Alkemade mag meepraten over tracé bij Rijpwetering Het kabinet heeft gisteren gekozen voor de hoge-snel- heidslijn door het Groene Hart, oostelijk van Zoetermeer en westelijk van Hazerswoude en Hoogmade. Voor het tracé bij Rijpwetering zijn nog twee varianten, zodat on duidelijk is op welke plek de lijn dit dorp doorsnijdt. De gemeente Alkemade en de provincie mogen daarover meepraten. den haag/leiden jan kuys/paul van der kooij Aanleg van de nieuwe lijn tus sen België en Amsterdam kost 5.7 miljard gulden en moet in 2003 klaar zijn, zo bleek gister avond tijdens een persconfe rentie. Volgens het kabinet ont ziet het nu gekozen tracé het Groene Hart zoveel mogelijk. Minister Alders (VROM) zei gis teren dat de 'restgedeelten' van het Gröene Hart tussen de ho- ge-snelheidslijn en de stedelijke bebouwing gespaard zullen blij ven. Voor woningbouw in die gebieden is geen plaats, aldus Alders. In beginsel is uitgegaan van een zo laag mogelijke ligging. Hoge spoordijken worden, waar het kan, vermeden. De lijn gaat van Amsterdam tot Nieuw-Ven- nep over bestaand spoor, kruist de Oude Rijn via een tunnelbak, ligt verdiept in het Hazerswoud- se stiltegebied en raast tussen het nieuw aan te leggen Bent woud en Zoetermeer door. Bij Rijpwetering kan worden gekozen uit twee varianten? een tracé dat de Zuidweg bij Rijp wetering kruist op de plek waar nu nog de provinciale weg ligt of een tracé langs de A4. De pol ders tussen Rijpwetering en Nieuwe Wetering blijven in het laatste geval wat meer gespaard, maar de HSL komt dichter te gen Nieuwe Wetering aan te lig gen. Burgemeester Meerburg van Alkemade vindt dan ook dat er geen sprake is van een keuze: ,,0f je nu gebeten wordt door de hond of de kat, maakt niets uit. Ik moet kiezen tussen de bewo ners van Rijpwetering of die van Nieuwe Wetering. Zo'n keuze kan en wil ik niet- maken." Meerburg is verbaasd over de uitnodiging tot meedenken. ,,Ze hebben nooit naar ons willen luisteren en nu opeens dit." Hij blijft, nel als zijn collega bestuurders in de regio, vast houden aan gebruik van de ou de spoorlijn. Ook de Tweede Kamer had daarom gevraagd, maar volgens de ministers biedt die onvoldoende ruimte. Meer dan één snelle trein per uur zou dan niet mogelijk zijn. En dat terwijl de ministers denken aan een kwartierdienst, met binnen landse shuttles meegerekend. In totaal moeten HSL en shuttles zo'n 14 miljoen reizigers trek ken in het jaar 2003. Burgemeester M. Boelen van Rijnwoude noemt het besluit 'onverteerbaar'. De trein wordt weliswaar tussen Hazerswoude- Dorp en -Rijndijk door een tun nel geleid, maar tussen West einde en Zoetermeer is een vijf meter hoge spoordijk nodig. „Met zwets-argumenten wordt het Groene Hart de nek omge draaid." Miljoenenclaim hotelier dreigt washington hans de bruijn correspondent Het vredesoverleg tussen Israël, de Arabische buurlanden en de PLO wordt op korte termijn her vat. Volgende week al vindt in Washington overleg op hoog ambtelijk niveau plaats tussen Israël en de PLO. En in april gaat Israël weer om de tafel zit ten met Jordanië, Syrië en Libië. Dat heeft de Amerikaanse mi nister van buitenlandse zaken Warren Christopher afgelopen nacht bekendgemaakt. De hervatting is een direct ge volg van de vooroordeling gis teravond door de Veiligheids raad van de Verenigde Naties van het bloedbad van vorige maand in Hebron. De veilig heidsraad aanvaardde een reso lutie waarin de aanslag door een joodse kolonist, die min stens 38 levens kostte, scherp wordt veroordeeld en waarin wordt gepleit voor een 'interna tionale aanwezigheid' op de Westelijke Jordaanoever. Pagina 5: 'Arafat zal uiteinde lijk wel weer verder onderhan delen'. noordwuk/den haag Het goede nieuws: Evangelische Gemeente Oegstgeest De Zuidafrikaanse president F.W. de Klerk heeft drie gene- LEGERKISTJES NIEUWE N.L. MODEL, ZWART. WIJ HEBBEN ZEI! NW. ENGEBR. LEGERDUMP raais van de politie met onmid dellijke ingang op non-actief ge steld. Zij zouden betrokken zijn geweest bij een 'derde macht', die het democratiseringsproces wilde saboteren. De drie zou-* den onder meer op grote schaal wapens hebben geleverd aan le den van de Zulu-partij Inkatha. Hun handlangers zouden moordaanslagen op treinpassa- giers hebben georganiseerd. De beschuldigingen zijn gister avond door een speciale onder zoekscommissie onder leiding van rechter Goldstone bekend gemaakt. De Klerk zei gisteren op een persconferentie in Pretoria dat een internationale werkgroep de beschuldigingen tegen de drie generaals zal onderzoeken. roza van der veer De voormalige exploitant van hotel Noordwijk, P. Tschin, dreigt geen cent te zien van een schadeclaim van 1,8 miljoen gulden, die hij op Northside In vestments BV heeft. Dat maakte de advocaat van de ABN/AMRO-bank gisteren duidelijk tijdens een kort ge ding. Northside Investments was naar de rechter gestapt om via die weg het beslag op het hotel en een pand in Noordwijk opgeheven te krijgen. Tschin had dat beslag laten leggen, omdat Northside het hotel wil verkopen. Volgens de bankadvocaat brengen de eigendommen van Northside Investments bij vrije verkoop onvoldoende op om de tien miljoen gulden schuld aan de bank af te lossen. Mocht het beslag gehandhaafd worden dan gaat de bank beide panden op een openbare veiling verko pen. En dat levert nog minder geld op. Grenzen met Duitsland en België dicht den haag gpd u ran t Ons telefoonnummer staat helaas verkeerd in de telefoongids Het moet zijn: 144000 ofwel een gros met drie nullen Choorlammersteefl 10 2311 EP Lelden. Tel. 071-144000 di-za v a. 17.30 Asielzoekers die Nederland over land binnenkomen, worden in beginsel allen teruggestuurd naar het 'veilige land van eerste opvang'. Dat wil zeggen naar Duitsland of België. Volgens premier Lubbers geldt dat ook voor vluchtelingen uit het voor malige Joegoslavië, als zij ten minste over land gereisd zijn, zo zei hij gisteren na het wekelijkse kabinetsberaad. Er gaat zo snel mogelijk een wetsvoorstel met de nieuwe asielregeling naar de Tweede Kamer. De maatregel betreffende de 'veilige landen van eerste op vang' is de belangrijkste uit een pakket waartoe het kabinet gis teren besloot. Andere opvallen de maatregelen zijn: Mensen die gevlucht zijn uit landen die volgens de Neder landse regering veilig zijn, gaan zonder pardon weer terug daar heen (te denken is aan Oost- europese landen als Polen en Roemenië): over deze zaak ligt al een wetsontwerp bij het par lement: De vreemdelingenpolitie wordt sterk uitgebreid zodat er veel meer controle kan komen aan de grenzen en verzoeken om asiel veel sneller kunnen worden afgehandeld. Het mi nisterie van justitie krijgt daar voor alle benodigde gelden: Illegaal hier verblijvende bui tenlanders mogen op geen en kele wijze meer door een over heidsinstantie financieel wor den ondersteund, met uitzon dcring voor mensen die acuut medische hulp nodig hebben en voor kinderen in de leer plichtigeleeftijd; Mensen die zonder identi teitspapieren naar Nederland komen, de zogeheten docu mentlozen, worden in beginsel niet meer 'in procedure geno men'. Alleen als zij een goede reden hebben voor het ontbre ken van hun papieren (bijvoor beeld als zij hals over kop zijn gevlucht), wordt hun asielver zoek in behandeling genomen: Er gaat een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer om te waar borgen dat voldoende huizen worden gebouwa voor vluchte lingen die in Nederland mogen blijven. Zie ook het Zaterdags Bijvoeg- DINERCHEQUE Guy Trottier, onze Franse kookkunstenaar, heeft nu een feestelijke cadeau-suggestie. Geef eens een dinercheque van Le Forestier. Een origineel en smaakvol cadeau, r iedereen P echt wilt r.:-: ir::;' i rryaunN mrt foiö Xp getint* fceredila» Geen krant ontvangen nri 071-143241 DCL. 071-128030 HET WOORD IS AAN Multatuli Smart en geluk hangen meer af van wat we zijn dan van wat ons overkomt. VANDAAG Binnenland - Buitenland Cultuur Familieberichten Feiten en meningen Gesprek van de dag - Info 11,13,15,16 Religie- Sport VANDAAG OOK TOERISME PAGINA 27 HET WEER Politie pakt drugdealers en gebruikers katwuk paul van der koou Dc politie heeft gisteren vier dealers en tien gebruikers van harddrugs aangehouden in Kat wijk. Agenten kwamen in actie nadat buren klaagden over overlast door de handel in hard drugs vanuit twee fiatwoningen aan de Colijnstraat. De dealers, Katwijkers van 21, 22, 31, en 44 jaar oud, hebben de nacht doorgebracht in een cel. De gebruikers, een 16-jarige Katwijkse. acht Katwijkers van 18 tot 32 jaar en een 35-jarige man uit Roelofarendsveen, zijn na verhoor heengezonden. Zij hadden geen verdovende middelen bij zich. De politie vermoedt dan ook dat ze de ge kochte hoeveelheden mochten gebruiken in de woningen van de vier hoofdverdachten In die woningen werden wel de nodi ge harddrugs gevonden, al gaat liet volgens een politiewoord voerder niet om kilo's. Ook na men agenten enkele goederen in beslag, alsmede een geldbe drag van 1.300 gulden. Samen met woningbouwvereniging, justitie en gemeentebestuur on derzoekt de politie of de hoofd verdachten uil de huurwonin gen gezet kunnen worden, om dat ze daar dingen deden die niet mogen. Volgens een politiewoord voerder gaat het om een 'goed voorbereide actie', die met 're delijk succes' is afgerond. De flats zijn een paar dagen ge schaduwd en gisteren heeft de politie urenlang gebruikers aan gehouden die de panden Verlie ten. Toen die verdachten vol doende belastende verklaringen hadden afgelegd, besloot de po litie gisteravond binnen te val len. Verwachting van het KNMI tot morgenavond Guur Van het westen uit opklaringen, afgewisseld door enkele buien, mogelijk met hagel en onweer. Middagtemperatuur ongeveer 7 graden Wind uit westelijke richtin gen, vnj krachtig, 5, aan de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard. windkracht 6 a 7 BOEKENWEEK bij Bockhandel l)e Kier GERRIT KOMRIJ signeert ZATERDAG 19 MAART 15.00-16.00 u. "Alle gedichten tot gisteren" en ander werk bij uw Libris boekhandel Nieuwe Rijn 45 Leiden I odsch Dagblad N I ElWH ABON NKES ONTVANGEN DF. KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. I Ja, dat is goed nieuws Dus neem ik i nu een abonnement. j (l.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken I betaal ik mijn abonnement: Per maand automatisch i f2930) Q Per kwartaal via acceptgiro 85,55) I automatisch 84,55) J Nr. bank/giro: Of bel 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1