Leidsch Dagblad Bukman wil pissers -wel steunen NOC EVEN GEDULD Zeldzame moeder met pleegkind Lubbers pleit voor discussie osto verbiedt loterij in kabinet over asielzoekers terren Playbackshow Cyrano stopt op Broadway Noodkreet naar kabinet over flitstrein door Groene Hart LEIDER DORP Alkemade wil A4 verlegd zien BOSS 07I1I441I /Pu GOED NIEUWS iNDERDAG 17 MAART 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40416 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 UIT i®'v^ De aanpak van jeugd- n in' criminaliteit moet spe- ;le aandacht krijgen, an- ,et prs gaat het van kwaad n, st erger. is a: Buurtenwerk A Q Het Past°raa' Buur- I O tenwerk in Slaagh- wijk en de oostelijke bin nenstad 'groeit en bloeit', zo blijkt uit hpt jaarverslag. Geen krant ontvangen? nri 071-143241 DEL. 071-128030 er^mister denkt aan stilligregeling n w ieke itwu k/den haag linister Bukman van visserij wil de kabeljauwvissers tij- elijk financiële steun te geven. De steun krijgt vermoe- elijk gestalte in een stilligregeling, die vissers moet hel en de belabberde situatie van dit moment te overbrug- sn. Voorts studeert hij op de mogelijkheid om de sane- ngsbijdragen te verhogen, waardoor getroffen vissers op %n financieel aanvaardbare manier uit het vak kunnen :appen. volg daarvan is dat het met de kabeljauw almaar slechter gaat. Op betere vangsten hoeft voor lopig niet gerekend te worden. Om die redenen overwegen veel rondvissers van de veertig sche pen tellende vloot de pijp aan Maarten te geven, mits zij ge bruik kunnen maken van een redelijke afvloeiingsregeling. De problemen van de kabel jauwvissers beheersen vandaag de qgenda van minister Buk man van visserij. Vanmorgen sprak de bewindsman met ver tegenwoordigers van het Visse- rijcentrum, vanmiddag volgde een overleg met de Tweede Ka mer over het werken van vissers in groepsverband. Maar onge twijfeld is hier ook over de pro blematiek van de rondvissers gesproken. Pagina 19: Regels versoepelen. et water is de kabeljauwvissers It de lippen gestegen. De vang en zijn beroerd en tegen goed- bpe import uit Oost-Europa is let te concurreren. De span ingen binnen de groep lopen bog op. De burgemeesters van afwijk en Velsen (de thuisha- van de rondvisvloot) heb- een brief aan het parle- hent al de noodklok geluid, lok het Produktschap voor Vis i Visprodukten heeft Bukman bwezen op de 'uiterst zórgelij- c situatie' in deze noodlijden- .e bedrijfstak. I De buitengewoon magere ka- jeliauwstand vormt de hoofd noot van de problemen. Biolo- jen drongen vorig jaar al aan op volledig vangstverbod, naar zelfs een reductie van der- Ig procent bleek in Europees erband niet haalbaar. Het ge HET WOORD IS AAN Etienne Rey Een man krijgt wel eens genoeg van de liefde, een vrouw krijgt slechts genoeg van een minnaar. VANDAAG Zorgen over groot aantal extreem-rechtse stemmen den haag anp/gpd >en haag gpd Üe Nationale Postbode Loterij noet de organisatie van de lote- ij in Henny Huisman's Sterren 'laybackshow stoppen. Staats- iecretaris Kosto van justitie leeft de Postcode Loterij gelast ille machtigingskaarten die leelnemers de afgelopen twee eken instuurden, ongeldig te •rklaren. De Postcode Loterij heeft :en vergunning voor de loterij a de Sterren Playbackshow. Ledenwerving via machtigingen s verboden. Justitie heeft de 'ostcode Loterij verder gelast de reclamecampagne op televi sie te staken. Deelnemers aan de loterij moesten op hun for mulier per aflevering een vakje openkrabben. Om voor extra prijzen in aanmerking te ko men, moest de naam die dan verscheen die van het winnende goede doel in de uitzending zijn. Volgens Kosto is dit een nieuw kansspel, waarvoor de Postcode Loterij geen beroep kan doen op de vergunning die zij al heeft. RTL4 zendt de Ster ren Playbackshow, waarin pro minenten uit de politiek, sport en het theater optreden, vanaf 24 maart uit. den haag gpd Premier Lubbers wil met het kabinet een 'diep gaande gedachtenwisseling' over de problematiek rond de opvang van asielzoekers. In een brief aan zijn collega's schrijft Lubbers dat de omvang van de publieke discussie over dit onderwerp het noodzakelijk maakt dat de ministerraad besluiten gaat nemen. Lubbers maakt zich ernstig zorgen over het grote aantal stemmen dat bij de gemeenteraads verkiezingen op extreem-rechtse partijen als CD en CP'86 zijn uitgebracht. Uit zijn brief blijkt dat hij vindt dat het tijd wordt om knopen door te hakken. Morgen staat het punt opnieuw op de agenda van het kabinetsberaad. De ministerraad heeft zich overigens de afgelo pen weken al intensief met het asielbeleid bezig gehouden. De betrokken departementen hebben discussiestukken geproduceerd over de stijgende aantallen asielzoekers, de opvangcapaciteit, het idee van 'veilige landen' en de kwestie van vluch telingen zonder papieren. Lubbers geeft in zijn brief geen concrete sug gesties over oplossingen, maar werpt slechts wa gen op. Zo zet de premier een vraagteken bij het toelaten tot de procedure van vreemdelingen die in Nederland aankomen zonder geldige reispa- pieren. Sommige Europese landen nemen derge lijke asielzoekers niet in procedure. De premier wijst er verder op dat steeds minder asielzoekers zich op Schiphol melden, terwijl toch het aantal verzoeken fors stijgt. De logische con clusie is volgens Lubbers dat meer vluchtelingen over de grenzen met Duitsland en België binnen komen. Maar, vraagt Lubbers zich af, moeten die vluchtelingen dan niet in die buurlanden asiel aanvragen? Pagina 5: Fatsoenlijke opvang van asielzoekers moeilijker. Joop van den Ende Iheaterpro- dukties stopt zondag met de musical Cyrano op Broadway in New York. Die beslissing is ge nomen wegens de tegenvallen de kaartverkoop, zo heeft het produktiebedrijf in Aalsmeer vandaag laten weten. De musi cal heeft, afgezien van de aan loopkosten, Van den Ende on geveer vijftien miljoen gulden gekost. Laatste poging om kabinet te beïnvloeden leiden. gert visser Vijf gemeenten in het Groene Hart hebben een noodkreet naar het kabinet gestuurd over het beoogde tracé van de flit strein. De gemeenten dringen er op aan een tracé te kiezen dat niet door het grgengebied gaat. Zij vrezen dat met de komst van de HSL de afbraak van het Groene Hart begint. i De gemeenten Alkemade, Ja- cobswoude, Leiderdorp, Rijn- woude en Zoeterwoude doen hiermee een laatste poging om het kabinet tot inkeer te bren- )i gen. Vermoedelijk morgen be sluit de ministerraad over een tracé voor de flitstrein dat het Groene Hart een aantal kilome ters doorsnijdt. Het tracé loopt westelijk van de Hazerswoude en Hoogmade en doorklieft de bebouwing van Rijpwetering. De gemeenten spreken van 'onherstelbare schade aan een uniek landschap' en een gebied dat 'met één pennestreek in tweeën wordt gesplitst'. ,,Het zal u duidelijk zijn dat noch ge meentebesturen in de regio, noch de burgers begrip kunnen opbrengen voor het feit dat voor slechts luttele minuten tijdswinst een belangrijk deel van het Groene Hart wordt op geofferd." De regiogemeenten dringen ex op aan de trein over bestaand spoor te laten rijden. Dat is dan ook de reden waarom Leiden zijn handtekening niet onder de brief heeft gezet. Leiden vindt dat inpassing van de nieuwe trein op de bestaande lijn het openbaar vervoer in de Rand stad niet wezenlijk verbeterd en kiest daarom voor een tracé langs de A4. De Leidse wethou der Van Rij verwacht ook niet dat de brief van invloed zal zijn op de beslissing van het kabi net, omdat de kaarten al zijn ge schud. Gratis 10% extra bij 250 gr.Unox Rookworst. MCDONALD'S" RESTAURANT MET McDRIVE" Altijd goed P. Snoepweg. Leiderdorp. A4. Afslag Leiderdorp. nieuwe wetering Als de flitstrein westelijk langs Nieuwe Wetering gaat razen, kan die wel eens gezelschap gaan krijgen van een verplaatste A4. De gemeente Alkemade draagt dat idee aan om te voor komen dat het dorp wordt inge sloten door de snelle trein en de rijksweg. Rijkswaterstaat neemt het plan mee in de studie naar de verbreding van de rijksweg, zo bleek deze week in Rijpwete ring. De bewoners van de Zuid- weg kregen een brief in de bus dat ze op het Groene Hart-tracé van de HSL wonen. Een paar maanden tevoren was hun grondgebied opgemeten, maar volgens Rijkwaterstaat had dat alleen met de A4 te maken. Mis schien zou die wel om Nieuwe Wetering heen geleid worden, heette het in een brief. De HSL werd niet genoemd. Volgens wethouder W. Nugte- ren blijft zijn gemeente tegen de HSL. ..Alleen, als die lijn niet is tegen te houden, moet je er het beste van zien te maken. De rijkswegernaast leggen, bijvoor beeld. Rijkswaterstaat is er ech ter helemaal niet enthousiast over", aldus de gemeentebe stuurder. Projectleider F. Lous van Rijkswaterstaat wil niet zeggen hoe serieus de variant is: „We onderzoeken alle varianten, dus ook deze. Al lijkt het enige voor deel dat Nieuwe Wetering niet omsingeld wordt." De A4 zou bij Rijpwetering afbuigen en 'recht omhoog' kunnen. Vraag is wel of de weg verder gaat. richting A44, of vóór de aantak- king met die snelweg weer op het oude tracé terechtkomt. Zie Pagimm 24 van deze kramt. g Bins Leiden tussen Groenoordhoiten en «duel Leiderdorp krijgt mogelijkheid voor referendum LEIDERDORP ROV KLOPPER De Leiderdorpse burger krijgt meer te vertellen. Het nieuwe collegeprogramma schept on der meer de mogelijkheid voor een referendum. De nieuwe col legepartijen hopen hier zater dag overeenstemming over te bereiken. Tot nu toe is uiterst geheim zinnig gedaan over de afspra ken die de coalitiegenoten WD, GDA, Burger Belangen en PvdA hebben gemaakt. Tijdens de le denvergadering van de PvdA werd gisteravond echter een tipje van de sluier opgelicht. Niet als meest opvallende punt de introductie van een zogehe ten 'consultatief referendum' in Leiderdorp. Het is de bedoeling om elk jaar een beleidsprogramma te maken, waarin ook wordt aan gegeven over welk onderwerp de burger zijn mening kan ge ven via een volksraadpleging. De uitslag wordt overigens niet bindend. „Maar we luisteren er natuurlijk wel goed naar", aldus fractievoorzitter J. Hermans van de PvdA. WD-wethouder C. Huigen, die de college-onderhandelin gen leidt, bevestigt dat er seri eus over het invoeren van een referendum is gesproken. ..Maar het is nog niet vastge legd." Volgens haar zou er eerst een onderzoek moeten komen naar de mogelijkheden die een referendum biedt. Pagina 20: Klachtenregeling voor burgers. AUTOVERHUUR PRANGERS verhuurt luxe en bestelauto's va ƒ35 ex per dag 071-89 40 40 Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen Info VANDAAG OOK WEG EN WIEL PAGINA 13 HET WEER Regen Bewolking en vooral in het midden en zuiden van het land af en toe regen Minimumtemperatuur 2 graden, middagtemperatuur 7 graden Wind uit westelijke richtin gen, matig.. londen De Londense dierentuin herbergt deze steeds zeldzamer wordende soort: een Aziatische leeuwin met welpen. De Aziatische leeuw wordt, in tegenstelling tot de Afrikaanse soort, met uitsterven bedreigd. Er zouden in het wild nog slechts zo'n 250 exemplaren voorkomen. De Londense Zoo kent een speciaal teeltprogramma om te helpen dat uitsterven te voorkomen. Het bijzondere van de hier gefotografeerde situatie is, dat het jong rechts een door de leeuwin geaccepteerd 'pleegkind' is. foto epa Andrew winning Het Amerikaanse showbizz- magazine Variety schatte het verlies eerder deze weck op twintig miljoen en betitelde Cyrano als het grootste échec in de geschiedenis van Broadway. Van den Ende zelf reageerde vanmorgen laconiek: „We zijn het avontuur aangegaan en hebben niet gewonnen. Het is nog altijd uniek te noemen dat een Nederlandse produktie het 175 voorstellingen volhoudt op Broadway." Asielzoekers in hotel Wassenaar wassenaar monica wesseling Het voormalige hotel Wasse naar aan de Katwijkseweg in Wassenaar wordt hoogstwaar schijnlijk ingericht voor de op vang van asielzoekers. Bedrijfs- makelaardij Hanson in Haarlem probeert in opdracht van de cu rator van het enkele maanden geleden failliet gegane hotel, overeenstemming te bereiken met de Centrale Opvang Asiel zoekers (COA). De gemeente Wassenaar heeft al gesprekken gevoerd met het ministerie van WVC. Een echt verzoek tot op vang van asielzoekers is nog niet gedaan; daarvoor moeten eerst de commerciële onder handelingen zijn afgerond. Haagse Hogeschool Woensdag 23 maart '94 van 18.00 tot 20.00 uur Open Avond Voltijdse en deeltijdse opleidingen Hoger Beroepsonderwijs Wegastraat 44 Opleiding tot Verpleegkundige r t dt Bewegingstechnologie Opleiding tot Verpleegkundige in de Maatschappelijke Gezondheidszorg fut) Opleiding van Kader in de Gezondheidszorg (rit) Morsesfraot j Voeding en Diëtetiek (ut) (vt=voltijd. dt=deeltijd) NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE I'. WEKEN GRATIS. I" la, dal Is goed nieuws i Dus neem Ik 1 nu een abonnement, i Ster voor Fellini LEIDEN GPD Een planeet tussen Mars en Ju piter heeft de naam van de vo rig jaar overleden Italiaanse filmregisseur Federico Fellini gekregen. De door het Ixridse astronomen-echtpaar Van Houtcn-Groeneveld ontdekte ster staat nu officieel te boek als (51$0) FeUinl-7571 P-L, zo heeft de Internationale Astro nomische Unie bekendge maakt. De ster van de meer voudige Oscarwinnaar heeft een doorsnede van 10 tot 50 kilometer en is met een sterke verrekijker bij helder weer te zien is. liet initiatief tot de ver noeming ging uit van het we- tenschaps-radioprogramma Michelangelo van de VPRO. De redactie van dat programma deed tijdens een interview met de Ixridse sterrenkundige dr. C.J. van Houten het verzoek een planeet naar Fellini te noe men. Van Houten bracht het verzoek over aan de Astrono mische Unie. I (l.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken I betaal Ik mijn abonnement: Q Per maand automatisch I 29.30) j Per kwartaal l via acceptgiro, 85,55) automatisch 84,55) I j Nr. bank/giro:. I Handtekening:. Of bel 071 128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1