Leidsch Dagblad Ut TNO rekent gevolgen HSL door X cn 'Aanvalsbevel NAVO moet voortaan sneller' Transformatie tot ontvangstruimte 'Ouderen kijken niet vooruit' VROEG VOORJAAR 'U; c fc. Politie pakt overvallers GOED NIEUWS Uitermeer MAVO Lisse uit schoolfusie gezet Wild-westtaferelen in Noordwijkse politiek DINSDAG 15 MAART 1994 Asielzoekers 3WD-leider Bolkestein is teruggekomen op zijn uitspraak alleen nog Europese asielzoekers toe te laten. Nederlanders vermoord in Sierra Leone De Nederlandse arts Eelco Krijn (38), zijn oorspronkelijk uit Oegstgeest afkomstige vrouw Karin van Goudoever (36), hun dochtertje Zita (3) en een Ierse pater zijn zaterdag door rebel len in Sierra Leone doodgescho ten. Dat heeft de rooms-katho- lieke hulporganisatie Memisa, die Krijn in 1991 naar Sierra Leone had uitgezonden, giste ren bekendgemaakt. Krijn werkte in het katholieke ziekenhuis in Panguma. De spanningen in dit dorp en de omgeving waren de afgelopen week zodanig toegenomen dat het buitenlandse ziekenhuis personeel had besloten op 13 maart te evacueren naar de hoofdstad Freetown. Zaterdag werd de situatie zo gevaarlijk, dat het personeel besloot meteen te vertrekken. Even bui ten de poort van het ziekenhuis werden hun auto's onder genomen. Enkele Ierse religieu zen wisten te ontkomen. Eind 1992 keerde Krijn zijn gezin terug naar Nederland, omdat de situatie in de oostelij ke provincie, waar het zieken huis staat, te gevaarlijk werd. Rebellen uit Liberia, roofden en plunderden. Ook ontevreden militairen zorgden voor onrust. Eind februari 1993 keerden ze terug. Pagina 2: Vermoord gezin Sierra Leone eerder bedreigd. Verkoop grond aan Houdijk nog niet rond zoeterwoude brenda filippo De verkoop van gemeentegrond aan de Zoeterwoudse burge meester A. Houdijk is nog lang niet geregeld. De Zuidhollandse commissaris van de koningin heeft het eerste .raadsbesluit over de grondverkoop niet goedgekeurd. Hij eiste een on afhankelijk taxatierapport. Dat is inmiddels gemaakt. Uit dat rapport, dat de gemeente Zoe- terwoude nog niet openbaar heeft gemaakt, zou blijken dat de grond enkele honderden gul dens meer waard is dan Hou dijk zou moeten betalen. Als een burgemeester ge meentegrond wil kopen, moet de commissaris dit goedkeuren. Dit is niet gebeurd. Hiermee is het Zoeterwoudse raadsbesluit uil mei 1993 ongeldig verklaard. Toen stemden Progressief Zoe- terwoude en CDA voor een ver koopprijs van vijf gulden per vierkante meter voor twee stuk ken grasland aan de Noord- buurtseweg. De WD en PZ- raadslid T. Smit waren tegen. Het raadsbesluit veroorzaakte veel commotie in het dorp. Veel Zoeterwoudenaren waren ver ontwaardigd over de lage grondprijs. Te meer omdat zij ongeveer 66 gulden moeten neertellen voor elke vierkante meter grond. De politiek verde digde de prijsvorming met het argument dat de grond een aga- rische bestemming heeft. Bo vendien loopt onder de grond een riolering die uitkonit op een rioolput waar de gemeente al tijd bij moet kunnen. Het gaat om twee stukken grasland van 500 en 700 vierkante meter. Pagina 14: 'Wij hebben alle maal zitten slapen' OPGERICHT 1 MAART 1860 NR 40414 LOSSE NUMMERS 1,60 Voorgangers A De eerste vrouw in I 2 de Anglicaanse Kerk werd zondag gewijd, maar Nederland kent al 83 jaar vrouwelijke voorgangers. Te weinig yt De KNVB wil de af- Z. I delingen tot zes te rugbrengen. De Afdeling Leiden vindt dat veel te weinig. Bukman blokkeerde besluit in kabinet De provincie Zuid-Holland heeft TNO opdracht gegeven onderzoek te doen naar de gevolgen van de aanleg van de hoge-snelheidslijn door het Groene Hart. De provincie wil weten of het kabinet de effecten van het nieuwe tracé op natuur, landschap en mensen wel goed inschat. Zuid- Holland is tegenstander van de aanleg van een nieuwe lijn zoals de ministers Maij en Alders hebben voorgesteld. HET WOORD IS AAN Paul Cézanne Zijn eigen kracht kennen maakt de VANDAAG PAGINA'S 2? Binnenland 3, 1 Buitenland 5.7 I Cultuur. 19 I Economie/Beurs 6 Familieberichten 4 I Feiten en meningen 2 I Info - 18 1 Programma's 9 Randstad 17 I Regio 11,13,14,15 I Religie 12 I Sport 21 monica wesselinc De provincie hoopt met het on derzoek van TNO harde argu menten op tafel te kunnen leg gen om de beslissing van het kabinet te bestrijden. De ver wachting is dat het kabinet vrij dag besluit tot de aanleg van een spoorbaan voor de flitstrein aan de rand van het Groene Hart. Provinciale staten van Zuid-Holland hebben zich hier altijd tegen verzet. Bij de laatste begrotingsbehandelingen in ok tober nog spraken de politieke partijen zich onverkort uit voor gebruik van de oude lijn. Aanvankelijk was het de be doeling dat het kabinet afgelo pen vrijdag een besluit zou ne men over de flitstrein. Het kabi net kwam er toen echter niet uit. Minister Bukman (land bouw en visserij) weigerde ak koord te gaan. Volgens Bukman dreigt met het besluit om de flitstrein ten oosten van Zoeter- meer aan te leggen, de helft van het Groene Hart van Zuid-Hol land volgebouwd te worden. De nieuwe spoorlijn wordt dan vol gens hem een soort natuurlijke grens voor de woningbouw. Daarnaast heeft Bukman be zwaar tegen de HSL-lijn omdat I die door het relatief nieuwe tuinbouwgebied van de zogehe- ten B-driehoek (rond Berkel en Rodenrijs) gaat. In dat gebied is uitbreiding van de tuinbouw Bukman heeft een voorkeur uitgesproken voor de aanleg van de HSL-lijn ten westen van Zoetermeer. Hij staat daarin echter voorlopig alleen. V-raad eist einde belegering Maglaj washington den haag Het oude gebouw van de Tweede Kamer wordt geheel gerenoveerd en zal daarna gebruikt gaan worden als ontvangstruimte. Op dit moment ligt de vloer open en zijn asbesthoudende materialen verwijderd. Langzaam verdwijnt 'die wildebeestenlucht van te grote emoties in een te klein hok', zoals D66'er Van Mierlo het op de laatste vergaderdag kenschetste. foto fotopersbureau dijkstra bv De NAVO-luchtmacht moet voortaan onmiddellijk opdracht krijgen aan te vallen als in Bos nië militairen van de Verenigde Naties onder vuur worden ge nomen. Dat heeft de Ameri kaanse minister William Perry (defensie) gisteren gezegd. Per ry reageerde op een incident waarbij Serviërs afgelopen weekeinde op Franse VN-solda- ten in Bihac schoten. VN-gezant Yasushi Akashi gaf de NAVO op dracht voor een luchtaanval. Voorzitter Terpstra van Industriebond CNV: Voorzitter D. Terpstra van de Industrie- en Voedingsbond CNV heeft geen goed woord over voor de opstelling van de ouderenbonden in het AOW- debat. Volgens Terpstra maken zij zich in grote mate schuldig aan korte-termijndenken. In de opstelling van sommige oude renbonden zit zelfs 'iets bedrei gends', aldus Terpstra. Hij zei dat gisteravond tijdens een ledenvergadering in Nijver- dal. Volgens Terpstra lopen de ouderenbonden het gevaar zich te ontpoppen als categorale vakbonden, die alleen dë belan gen van een specifieke groep behartigen. Hij vindt dat de ouderenbon den de discussie over de AOW ..aan het verkeerde eind" begin nen. In plaats van te praten over de houdbaarheid van het stelsel van sociale voorzieningen, heb ben politieke partijen en de ou- derenorganisaties het alleen maar over de kosten, vindt Terpstra. ,,De politiek redeneert dat de uitkeringen vier jaar lang op de nullijn moeten, ook de AOW. De ouderenorganisaties zijn daartegen. Over de langere ter mijn praten zij het niet", aldus Terpstra. Volgens hem schept het kor te-termijndenken en het groep segoïsme van de ouderenbon den vooral problemen voor toe komstige AOW'ers. Die zijn im mers de dupe als blijkt dat de AOW onbetaalbaar is. In dat ge val moeten öf de premies hoger öf de uitkeringen lager. De CNV-bond is zelf geen voorstander van bevriezing van de AOW, maar pleit ervoor de koppeling tussen uitkeringen en lonen jaarlijks te bezien. Tegelij kertijd wil de bond zoeken naar manieren om de AOW op ter mijn in stand te houden. In al onze winkels met een 3 een 4 of een 5 op de deur nu de eerste lentebodem. Speciaal voor u gehaald uit Zuid Engeland waar het klimaat milder is dan hier Neem twee bosjes mee en maak er lekker een vroeg voorjaar van. Narcissen, Q CCl 2 bossen /L.sJVJ Deze aanbieding geldt zolang de voorraad strekt. m Het bevel liep echter over zo veel schijven dat er uren verlo ren gingen ei> de opdracht om een Servisch kanon uit te scha kelen uiteindelijk niet kwam. Frankrijk was woedend op de VN en volgens Perry is dat be grijpelijk. ,,Dit is duidelijk geen effectieve luchtsteun", zei de minister. Hij voegde er aan toe dat het verzoek om luchtsteun beter direct naar generaal Mi chael Rose, de bevelhebber van de VN-troepen in Bosnië, kan gaan. Rose kan zich dan meteen tot de NAVO wenden, zodat een verzoek binnen enkele minuten in plaats van uren kan worden afgehandeld, aldus Perry. Vol gens het mandaat dat de VN in Bosnië heeft is die kortere weg geoorloofd, meent Perry. De VN-veiligheidsraad heeft een onmiddellijk eind van de belegering van de Bosnische stad Maglaj geëist. De veilig heidsraad houdt vooral de Bosnische Serviërs verantwoor delijk voor de al negen maan den durende belegering van de moslimslad Sinds het uitroe pen van een bestand rond Sara jevo en in centraal-Bosnië con centreert de strijd in zich af rond Maglaj. Twee Nederlandse VN-mili- tairen zijn gisteren in de Oost- bosnische moslimenclave Sre brenica in hun terreinwagen beschoten of op een mijn gelo pen. Beiden bleven ongedeerd. VANDAAG OOK WETENSCHAP PAGINA 8 HET WEER Verwachting van het KNMI tot j morgenavond I Enkele buien Wisselend bewolkt en enkele bui ten. Minimumtemperatuur om- j streeks 2, middagtemperatuur on- geveer 7 graden. Westenwind, matig, 4, aan de kust en op het IJs- selmeer hard, 7. VOORSCHOTEN De politie heeft de daders te pakken van een roofoverval die vorige maand is gepleegd op Voorschotense casinobezoe kers. De daders zijn twee Hage naars van 35 en 43 jaar en een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Slacht offer was een 33-jarige Voor schotense loempiaverkoper. De man was die nacht terugge keerd van een succesvol bezoek aan een Haags casino. Op de te rugreis naar Voorschoten is hij gevolgd. Onder bedreiging van een mes en een revolver moest hij ziin speelwinst. zo n 14 mil le, afstaan. Ook werd hij, even als zijn Hoogeveense zwager ge dwongen ringen en andere sie raden in te leveren I .cidsch - '*4 Dagblad f< NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTF. 2 WEKEN GRATIS. liet etal 1 i zijn i afgeraakt en op Bosnisch-Ser visch gebied terechtgekomen. )a, dat is goed nieuws i Dus neem ik nu een abonnement, i Andere scholen zijn getreuzel zat de enige die Uitermeer aan de fusie kan laten deelnemen. De* medewerkers van de MAVO hebben een kort geding aange spannen, waarmee ze hun be stuur willen dwingen alsnog ak koord te gaan met de samen voeging. De rechter doet vrijdag uitspraak in deze zaak. Voorzitter J. van Zijl van het bestuur van de gefuseerde scholen: ,,We kunnen niet meer wachten. De andere scholen moeten voort, anders loopt de hele fusie gevaar." De MAVO Uitermeer is voorlo pig uit de fusie gezet tussen en kele Lissese en Hillegomse scholen. Flet gezamenlijke be stuur van de scholen de Stichting Voortgezet Onderwijs te Lisse en Hillegom werd het getreuzel van Uitermeer zat Het bestuur van de MAVO stelde telkens nieuwe eisen. Zelfs na een ultimatum weiger de het de fusie-overeenkomst te tekenen. De rechter is nu nog De college-onderhandelingen in Noordwijk hebben gisteren een bizarre wending genomen. CDA-onder- handelaar V. Salman zegde tijdens het begin van de tweede openbare bespreking het vertrouwen op in de grote winnaar van de verkiezingen. Vérenigd Noord- wijk. Flij had geen zin meer in verdere gesprekken omdat hij zaterdag, kort na de eerste openbare bijeen komst in een 'achterafkamertje' zou zijn geïntimi deerd en bedreigd door de voorzitter van deze partij. Verenigd Noordwijk besloot vervolgens tot een min stens zo verrassende stap: de partij zette na een korte schorsing haar voorzitter aan de kant, nam afstand van diens 'intimidatie' en toonde zich van harte be reid verder te onderhandelen. Het mocht echter niet baten. Het CDA heeft de besprekingen met de partij vanochtend afgebroken omdat het zijn twijfels heeft over de politieke stabiliteit van Verenigd Noordwijk. Salman zei gisteren tijdens de openbare onderhan delingsronde dat hij zaterdagmiddag, drie uur nadat alle belemmeringen met 'aartsrivaal' Verenigd Noord wijk uit de weg waren geruimd, werd benaderd door VN-voorzitter D. Algra. Die had behoefte aan een per soonlijk gesprek. Volgens Salman verklaarde Algra daarin dat de CDA'er moest afzien van het wethou derschap op ruimtelijke ordening. Deed hij dat niet, dan zouden er allerlei bewijzen van zijn 'oneerlijke politiek' naar buiten worden gebracht. Algra - die zou hebben gezegd dat Salman verschillende keren was 'gevolgd' - zou er vervolgens op hebben aangedron gen VN-lijsttrekker J. Smit wethouder ruimtelijke or dening te maken. Salman zei zich zeer bedreigd en geïntimideerd te hebben gevoeld na dit gesprek. Bovendien betreurde hij het dat Verenigd Noordwijk in het geniep toch een blokkade tegen zijn partij had opgeworpen. Omdat Al gra niet alleen voorzitter, maar ook onderhandelaar was van Verenigd Noordwijk, meende hij dat de actie de hele partij moest worden aangewreven. VN-onderhandelaar Smit was 'totaal verrast en overrompeld' door de verklaringen van Salman. Hij bezweerde dat de andere leden van zijn partij niets van de actie van Algra afwisten en daar ook totaal niet achter staan. Nadat Smit zijn voorzitter aan de kant had gezet, wilde de derde partij in de onderhandelin gen - Noordwijks Belang - hem nog wel een kans ge ven. NB vroeg Salman er nog een nachtje over te sla pen. Vanochtend liet het CDA weten 'niet door één' deur te kunnen met Verenigd Noordwijk. I let vertrou wen is simpelweg onvoldoende. De christendemocra ten gaan deze week praten met alle andere partijen in de Noordwijkse raad. j far kwartaal via acceptgiro 85,55) I automatisch 84,55) j Nr. bank/giro: Of bel 071 128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1