Leidsch Dagblad WITLOF EN KONIJN 5,3% 89 39 GRATIS Tekort Leiden naar 25 miljoen 7 BEL: 071-128030 06-0331 GOED NIEUWS li9 D GROS ^eaté?\ Bolkestein: Alleen Europeanen toelaten apparaten SS TUT213° Absolute meerderheid SPD in Nedersaksen Eerste kievitsei in Rijp wetering MAANDAG 14 MAART 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40413 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 Nog geen abonnee? HET WOORD IS AAN A.P. Herbert De gelijkheid der mensen wordt niet gediend door de ongelijkheid om te keren. VANDAAG Binnenland - Buitenland Cultuur Programma's Regio RTV Show Sport HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Regen en minder wind Vannacht in het noorden van het land enkele opklaringen. Verder veel bewolking en vooral in het zuiden perioden met regen. Mini mumtemperatuur 3 graden Mid- dagtemperatuur 8 graden. Wind uit west tot noordwest, matig, 4, aan de kust en op het IJsselmeer eerst nog hard, 7. De hoogste rente van de VSB Bank. Vanaf f 25.000,- op de VSB HooRRendement-rekcninK Op de Toprente-rekcninR 4,8% vanaf f 10.000,-. Volledige opnamevrijheid. Variabele rente. effectief rendement bi) ongewijzigde rente Kom langs of bel gratis VSB'BANK Daar kom je verder mee. I fidscJi Dagblad uiimlmnkkimitmity iir, «.t j NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. r Ja, dat Is goed nieuws ~i Dus neem Ik i nu een abonnement, i I Voorletters: j Adres: Tel: l.v.m. controle bezorging) Na dc eerste 2 weken betaal Ik mijn abonnement: 0 Per maand automatisch 29.30) 0 Per kwartaal 0 via acceptgiro 85,55) 0 automatisch (f 84,55) Nr. bank/giro: Of bel 071-128030 3-DAAGSi SUPERKOOPJES FRUTTIS MAGERE VRUCHTEN V0GHURT MAGERE MELK- B0U.EN SPEKLAPJES ELDERS V A 2.95 HEEL nM7T OgOgSEa TTNIEUWE 00GST1 HOLLANDSE KOMKOMMER PER STUK ELDERS „Wenskaarten (I j, tk»1 Voor* (WFORMARE a PABO ™Kijd Owteijb Hogtxhoo doodcróoq 17 moon Rijn-Delfland '4 0° '6 00 w Hazenbodoan 101 r-** »-»>-» PABO rWtifd 2340 BA Oegitger1 dintdog 15 moort W 071171321 U 19.30 21.00 uur 'Grens dicht voor andere asielzoekers Nederland mag alleen nog maar asielzoekers uit Europese oor logsgebieden opnemen, in hoofdzaak vluchtelingen uit het voormalige Joegoslavië. Voor ontheemden van buiten Europa moet de grens worden gesloten. Dat zei WD-fractievoorzitter Frits Bolkestein gisteren voor de KRO-televisie. ,,We kunnen de problemen niet meer aan, het is tijd voor heldere regels", aldus de WD- lijsttrekker, Nederland moet zich beperken en de opvang centra reserveren voor mensen uit de eigen regio. Daar ligt on ze eerste loyaliteit." CDA en PvdA wilden gister avond nog niet reageren op de plannen van Bolkestein. D66 meent dat de ideeën van de W- D'er indruisen tegen het ver drag van Genève, waarin staat dat er geen onderscheid ge maakt mag worden tussen vluchtelingen uit welke regio dan ook. Groen Links-lijsttrek ker Rabbae wijst het voorstel om de grens te sluiten voor vluchtelingen uit niet-Europese landen, resoluut af. Hij is het er wel mee eens dat er in EU-ver band afspraken moeten worden gemaakt over de verdeling van de opvang van vluchtelingen. Volgens Vluchtelingen Werk Nederland stelt Bolkestein als eerste Westeuropese politicus voor het vluchtelingenverdrag op te heffen. Bolkestein lanceerde gisteren een zespuntenplan om de nog steeds groeiende stroom asiel zoekers in te dammen. Zo wil hij een lijst van 'veilige landen', waaruit vluchtelingen kunnen worden geweerd, en een ver deelsleutel in Europa voor de opvang van ontheemden uit het voormalige Joegoslavië. Ook propageert hij het beginsel van tijdelijkheid: is een conflict in het land van herkomst voorbij, dan moeten de vluchtelingen terug. Tenslotte wil Bolkestein dat er actiever naar in Neder land verblijvende illegalen wordt gezocht. Directeur T. Veenkamp van de Centrale Opvang Asielzoe kers (CAO) bevestigde gisteren dat de opvangcentra de toe stroom niet meer aan kunnen. urrsiurrtHO: BERLIJN HANS HOOGENDUK CORRESPONDENT De sociaal-democraten in de Duitse deelstaat Nedersaksen hebben gisteren bij verkiezin gen de absolute meerderheid in zetels gehaald. De SPD verover de 81 van de 155 zetels. De CDU leed een forse nederlaag, terwijl de Groenen licht won nen. De liberale FDP en de rechts-extremistische Republi- kaner haalden de kiesdrempel niet ewn krijgen dus geen ze tels. Bijna zes miljoen kiezers gin gen gisteren naar de stembus. In Duitsland volgen dit jaar nog achttien verkiezingen, waarvan die in oktober voor een nieuw parlement de belangrijkste is. De 49-jarige sociaal-demo cratische minister-president Gerhard Schroder kan de ko mende vier jaar alleen regeren in Nedersaksen. De man die als uiterst radicale politicus begon, heeft zich de laatste vier jaar ontwikkeld tot een regionale va der des vaderlands. Het was voor het eerst in de Duitse parlementaire geschie denis dat een rood-groene coa litie met succes het regeringsbe leid verdedigde. De Groenen wonnen meer dan 1,5 procent en kwamen op zo'n zeven pro cent. Hoewel ze overbodig zijn geworden als regeringspartner, zien de Groenen het resultaat als een stimulans om met de SPD de aanval op de conserva- tief-liberale coalitie-Kohl te openen. De CDU van kanselier Kohl leed onder de jonge lijsttrekker Christian Wulff een gevoelig verlies van ongeveer vijf procent en haalde het slechtste resultaat sinds dertig jaar. Directe gevol gen voor de positie van kanse lier Kohl zal het resultaat in Ne dersaksen hoogstwaarschijnlijk niet hebben. Verhuizen te duur 2 Veel Israëlische kolo nisten willen terug naar hun moederland, maar voor de meesten is verhui zen te duur. Priesterwijding 5 In het Engelse Bristol zijn zaterdag 32 vrou wen gewijd tot priesters van de Anglicaanse Kerk. HetVaticaan is bezorgd. Den Uyl 3 De politiek gaat ten onder aan de opmars van de technocraten. Waar blijven de nieuwe Den Uyl en Van Agt? Koolstra overleden 8 Dominee R.J. Koolstra, ruim 16 jaar werkzaam voor hervormd en gerefor meerd Leiden, is op 65-ja- rige leeftijd overleden. Likkebaarden yj /t Koopjes zijn er niet I I op The European Fine Art Fair, maar wat ze wel hebben is kunst om van te likkebaarden. Stad staat voor pijnlijke keuzes, meent demissionair wethouder De Vreeze De financiële problemen van de gemeente Leiden zijn nog vele miljoenen guldens groter dan de ambtenaren onlangs in een alarmerend rapport hebben aangegeven. In de nota Financiële Verkenning werden voor de ko mende vier jaar bedragen van acht oplopend naar vijftien miljoen gulden genoemd, maar 'demissionair' wethou der S. de Vreeze zegt dat het nieuwe college tussen 1995 en 1998 rekening moet houden met bezuinigingen van 15 tot 25 miljoen gulden. Ter vergelijking: Leiden heeft de afgelopen drie jaar onder aan voering van De Vreeze al voor 25 miljoen gulden bezuinigd. ,,,Op gemeentebegrotingen van 700 miljoen gulden per jaar lijkt dat allemaal peanuts, maar echt beïnvloedbaar is maar 150 mil joen gulden. De rest staat vast. Of je moet ambtenaren weg doen. ,Zo bekeken is het alle maal erg heftig wat Leiden staat te wachten. Zeker nu een verde re stijging van de lasten onbe spreekbaar is, kunnen deze pro blemen niet anders worden op gelost dan door zeer pijnlijke keuzes." De Vreeze noemt de nieuwe brandweerkazerne en het ge meente-archief 'investeringen waar we niet omheen kunnen'. ,,We praten immers over wette lijke taken." Op zijn prioritei tenlijstje krijgt de Stadsgehoor zaal, die voor zeven miljoen gulden wordt opgeknapt, de aanduiding 'tussencategorie'. Dat het noodlijdende zwembad De Vliet wordt opengehouden noemt hij 'een slechte beslis sing'. De Vreeze heeft eigenlijk niet zo veel trek in een interview. Hij is demissionair en de college onderhandelingen zijn nog volop gaande. Bovendien is het nog maar de vraag of hij terug keert in het college, want de PvdA heeft drie wethouderskan didaten en mag er maar twee leveren. En ten slotte kan alles wat hij zegt over de financiële toekomst van de stad worden uitgelegd als 'een over z'n graf heen regerende De Vreeze'. Anderzijds heeft hij door het verschijnen van de nota Finan ciële Verkenning alle schijn te gen zich en dat is niet terecht, vindt hij. Vandaar dat hij zijn zondagavond in een verlaten stadhuis opoffert om uit te leg gen dat hij de nota vol finan cieel onheil, die na de verkiezin gen en na een hele trits raads besluiten over miljoenenprojec ten werd gepresenteerd, niet heeft achtergehouden. WD'er A. Geertsema heeft dat al enkele keren gesuggereerd. De Vreeze wijst er op dat Geertsema niet direct na het verschijnen van het stuk tekeer is gegaan, maar pas nadat hij van PvdA, CDA, Groen Links en D66 niet meer mocht meedoen met de colle ge-onderhandelingen. Pagina 7: 'Geen mooie linkse dingen meer met belasting- geld'. D66 Leiderdorp maakt plaats voor BBL en PvdA leiderdorp rov klopper D66 is gewipt als coalitie-part ner in het nieuwe Leiderdorpse college. WD en CDA gaan de komende vier jaar samenwer ken met de nieuwe partij Burger Belangen Leiderdorp en de PvdA. /Mie partijen leveren een wethouder, zij het dat die van de BBL en PvdA parttime aan de slag gaan. Daarmee krijgt Leiderdorp een wethouder meer dan in de afgelopen perio de. Over het college-programma bestaat in grote lijnen overeen stemming. De details worden de komende weken ingevuld. Dat geldt ook voor de verdeling van de portefeuilles over de ver schillende wethouders. D66, dat tot het aftreden van zijn wethouder Veldstra deel uitmaakte van het vorige colle ge, is teleurgesteld. Lijsttrekker Grootaarts: Vorige week zijn we nog met een opdracht weg gestuurd en afgelopen zaterdag hoorden we plotseling dat we buitenspel staan. Het nieuwe college begint al weer in een sfeer van geheimzinnigheid." In een gezamenlijke verklaring met Groen Links spreekt de par tij van 'achterkamertjes-poli tiek'. De twee oppositie partijen beschikken over vijf raadszetels en moeten opboksen tegen de veertien zetels waarop de coali tie-genoten steunen. Pagina 9: Leiderdorp krijgt vier wethouders. Spaanse vrouwen in paniek door Fiat-advertentie barcelona ruud de wit correspondent 'Gisteren zijn we elkaar op straat tegengekomen en ik merkte, dat je me wel zag zit ten. Daarom zou ik je wel wat beter willen leren kennen. Als jij daar ook zo over denkt, kunnen we samen een leuk avontuurtje beleven.' Met deze tekst, afgedrukt op rose briefpapier en zonder af zender, heeft het Italiaanse autoconcern Fiat de afgelopen week geprobeerd de aandacht van jonge Spaanse vrouwen te trekken voor zijn model Cin- quDcento. Met totaal averechts resultaat en onverwachte ge volgen, want een aantal vrou wen diende een aanklacht in bij de politie. Flen 23-jarige vrouw durfde zelfs drie dagen lang haar huis niet uit, omdat ze dacht het slachtoffer van een psychopaat te zijn. Fiat stuurde de afgelopen twee weken 50.000 van zulke brieven aan vrouwen tussen de 20 en 28 jaar, die een goede haan hebben en zelfstandig wonen. „Wij hadden een wat pikante, spannende en roman tische campagne voor ogen en daarom hebben we deze brief verstuurd", aldus een woord voerder van Fiat-Spanje. De bedoeling was dat de prikkelende brief nieuwsgie righeid zou wekken. Pas in een tweede brief, enige dagen later bezorgd, werd de ontvangster uitgenodigd voor een proefrit met een Cinquecento bij een Fiat-dealer in de buurt. CU Konijn, kilo J4 500 gram Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 19 maart ai 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. Ikilo Jaff9.90 K/IK -500 gram J.HJ Witlof, 500 gram kleeft er aan hét rapen van de eerste kievitseieren geen enkel be zwaar. ,,De eerste eieren uit een nest haal ik altijd weg. Het vriest nog 's nachts en hoewel de kieviten op het nest blijven zitten, gaan alle eieren verloren. Het tweede legsel moet je wel altijd laten liggen." Wat Zonderop met het eerste ei doet, weet hij nog niet. In Friesland bestaat de traditie dat de vinder het eerste ei aanbiedt aan de com missaris der koningin, maar in Zuid-Holland bestaat iets dergelijks rupwetering Vorig jaar greep hij er nog net naast, maar dit jaar was Henk Zonderop, inwoner van Rijpwetering, wel op tijd. Hij vond za terdag het eerste kievitsei in de Leidse regio. „Gisteren werd het eer ste ei landelijk gevonden en vandaag trof ik er een aan in de Blauwe Polder. Precies op het tracé van de hoge-snelheidslijn. Ik zoek altijd naar het eerste kievitsei, maar omdat ik werk, heb ik doordeweeks nooit tijd. Daarom maak ik ook weinig kans het eerste ei in Nederland te vinden." Henk Zonderop is lid van de Vogelwacht Rijpwetering. Volgens hem

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1