Uitbreiding EU stokt opnieuw Leidsch m Dagblad Samenwerking college Leiderdorp verkiezingsadvertentie GOED NIEUWS Woede om 'lasterlijke' 'Dikke kont' blijkt erg mee te vallen Paddentrek kondigt lente aan Vier doden bij explosie in Brusselse flat DINSDAG 1 MAART 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR 40402 LOSSE NUMMERS 1,60 Afgetreden D66-wethouder Veldstra haalt uit De eind vorig jaar afgetreden Leider- dorpse wethouder J. Veldstra (D66), bij de verkiezingen morgen kandidaat voor een raadszetel, meent dat het huidige college heeft gefaald op het gebied van de onderlinge samenwerking. „We heb ben geen gezamenlijke sturing gegeven aan de organisatie. Hopelijk gaat het in de toekomst beter.'' Veldstra doet deze uitspraken in het februari nummer van 'Voor de D raad', een tijdschrift voor D66-raads- en sta- tenpolitiek. Hierin wordt ze. samen met andere D66-wethouders in Nederland, geïnterviewd over haar bevindingen van de afgelopen vier jaar. Veldstra nam in oktober ontslag van wege haar verantwoordelijkheid voor de miljoenenstrop voor de gemeente die is veroorzaakt door te goedkope grondprijzen in Buitenhof. Ze heeft steeds volgehouden dat ook de andere wethouders hun ontslag hadden moe ten indienen. In het jongste partijblad wijst ze hier nogmaals op: „Ik nam de politieke ver antwoordelijkheid voor een manier van werken die er al was sinds 1986, dus lang voordat D66 op het pluche zitting nam. Dat is meteen ook een reden voor het vertrek van andere D66-wethou- ders: we zijn een tikje principiëler dan bestuurders van andere partijen."' Als een van de voorbeelden van het gemeentelijke wanbeleid noemt zij de afdeling groen van de gemeente „Het heeft mij altijd verbaasd dat bij ons de ambtelijke chef groen zelf een planten- bedrijf heeft. Hij levert letterlijk planten aan de gemeente. Kennelijk vonden vo rige colleges dat geen probleem, want zij gaven toestemming hiervoor Ik had en heb daar wel problemen mee." CDA-wethouder C. Kemer. die de Buitenhof-affaire we*l overleefde, be treurt de uitspraken van Veldstra. „Ik weet niet wat ze ermee wil bereiken." Volgens haar heeft het college juist wel veel gedaan aan sturing van de ambte naren. getuige het project kwaliteitsver betering. Verder is Kemer van mening dat Veldstra zichzelf ook in een kwaad daglicht stelt. „Ze was mede-verant woordelijk. we hebben namelijk dit be leid met het hele college gevoerd." Wethouder C. Huigen (WD) wil niet al te veel woorden vuil maken aan de uitspraken van oud-collega Veldstra. De suggestie dat D66-politici wat princi piëler zouden zijn. wijst ze volstrekt van de hand. „Als dat werkelijk zo zou zijn, had die partij een nieuwe wethouder geleverd nadat Veldstra uit eigener be weging opstapte. Want dat blijft natuur lijk overeind: wij hebben haar niet ge dwongen om weg te gaan." Huigen ziet de woorden van Veldstra niet als een poging tot natrappen of een verkiezingsstuntje. „Het verhaal staat in een blad dat ons normaal gesproken niet onder ogen komt. Dit verhaal is toevallig uitgelekt. Als ze er bedoelingen mee had genad, was het op een andere manier gepresenteerdaldus Huigen die evenals Kerner niet ingaat op het beleid bij de afdeling groen. De politieke partij Verenigd Noordvvijk is woedend over een anonieme advertentie die het afgelopen weekeinde in twee huis-aan-huisbladen is ge plaatst. In de advertentie wordt onder meer gesuggereerd dat de partij volmachten koopt en geld heeft aangenomen van de in Noordvvijk veelbesproken za kenman Ronnie van de Putte. Verenigd Noordwijk heeft een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie en overweegt juridische stappen tegen de op stellers van de advertentie. Als die tenminste ooit achterhaald worden. Woordvoerder Ronald Crama van Verenigd Noordwijk noemt de advertentie 'laster'. Hij vindt het bovendien een 'laffe streek'. „We worden een paar dagen voor de verkiezingen zwartge maakt en wel op zo'n moment dat we nauwelijks meer kunnen reageren. Een van de huis-aan- huisbladen verschijnt bijvoor beeld pas weer na de verkiezin gen." L Buijze. uitgever van een Sassenheim pakt CP aan wegens discriminatie SASSENHEIM PETER VAN DER HULST Burgemeester en wethouders van Sassenheim hebben bij de politie aangifte gedaan van dis criminatie iloor CP '86. De Cen trum Partij '86. die in Sassen heim deelneemt aan de ge meenteraadsverkiezingen, heeft folders verspreid met de tekst 'eigen volk eerst'. Ook op de verkiezingsborden zijn posters met dezelfde leuze aangebracht. Het college diende gistermid dag schriftelijk een klacht in hij het districtsbureau van politie in Katwijk. Na overleg met de officier van justitie heeft de po litie besloten om in navolging van andere plaatsen in ons land (onder meer Amsterdam) pro ces verbaal op te maken tegen CP '86. „We zullen op korte ter mijn een vertegenwoordiger van de partij verhoren. Wie? Dat moeten we nog even uitzoe ken", aldus politiewoordvoerder A. Gravekamp. Naar aanleiding van het onderzoek zal de offi cier van justitie bepalen of ver volging van de partij mogelijk is Bij de overige politiekorpsen in de Leidse regio zijn geen inci denton gemeld. Onlangs werd in Delft het partijprogramma van de centrum-democraten door justitie in beslag genomen omdat dat racistisch was. Het programma is inmiddels her schreven. van de huis-aan-huisbladen waarin de advertentie is ver schenen, zit een beetje in zijn maag met de kwestie. „Ik heb hem zelf niet gezien voordat hij de krant inging. En laat ik het zo zeggen, als ual wel was ge beurd. dan had ik wel even wil len praten met de indieners er van en was de uitkomst wellicht anders geweest." Toch wil Buijze zich niet openlijk van de advertentie dis tantiëren. „Ik vind dit een zaak voor de mensen die de tekst hebben ingediend. Ook al ben ik uiteindelijk verantwoordelijk voor alles wat er in mijn blad verschijnt, ik vind toch dat mijn mening er niet zo toe doet." I Dagblad l NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. i ja, dat is goed nieuws i Dus neem ik i nu een abonnement, i I I TH' j I.v.m. controle bezorging) Na dc cerate 2 weken I betaal ik mijn abonnement: Per maand automatisch I 29.30) j Q Per kwartaal I Qvla acceptgiro 85.55) I Q automatisch 84,55) j Nr. bank/giro:j HET WOORD IS AAN Joost van den Vondel Beloften maecken 't volck tot alle dinghen graeg. VANDAAG De ravage na de explosie was enorm. Vier verdiepingen werden vrijwel geheel weggeslagen. foto anp Een zware explosie in een flatgebouw in de Brusselse gemeente Sint Agatha-Berchem heeft vannacht het leven gekost aan vier mensen. Ook zijn er twaalf gewonden, van wie er drie ernstig aan toe zijn. De hulp diensten vrezen dat er nog drie slachtoffers onder het puin liggen. De ravage in het ge bouw is enorm. De explosie vond tegen half een plaats in een appartement op de vijfde verdieping. Door de klap werden negen andere appar tementen verwoest. In de omgeving spron gen talloze ruiten en werden deuren losge rukt. Aanvankelijk vermoedde de brandweer dat de ontploffing was veroorzaakt door een gaslek maar zij twijfelt daar nu aan. De schade is daarvoor te groot. Omwonenden hoorden een zware doffe klap die gepaard ging met een felle lichtflits van enkele seconden. Dat zou kunnen wij zen op een chemische explosie. De mijnop- ruimingsdienst van het Belgische leger is intussen ingeschakeld. Met drie hijskranen wordt momenteel puin geruimd. De bewoners van het getrof fen flatgebouw kunnen terecht in een op vangcentrum in de buurt. De omliggende gebouwen hoefden niet te worden geëvacu eerd. De uitbreiding van de Europese Unie met vier nieuwe lidstaten bleef vanmorgen in Brussel een slopende en chaotische bezigheid. Niet uitgesloten werd dat Noorwe gen, Zweden. Finland en Oostenrijk volgende week maandag moeten terugkomen om tot een vergelijk te ko men met de EU. Er bestaat echter ook de mogelijkheid dat drie van de vier landen alsnog vandaag tot een ak koord komen. Alleen Noorwegen plaatste zich vanmor gen om 8 uur voorlopig buiten de strijd. BRUSSEL ALY KNOL CORRESPONDENT EU Sinds vrijdagmiddag is er vrij wel onafgebroken in Brussel vergaderd. Gistermiddag om vijf uur kwam men opnieuw bijeen vooreen finale marathonzitting. De stemming ging tijdens de nachtelijke gesprekken en ook vanochtend voortdurend als een jo-jo op en neer. Aanvanke lijk leek tegen middernacht een doorbraak op handen met Zwe den en Finland en ook Oosten rijk leek zich soepeler op te stel len. De huidige EU-voorzitter, de Griekse minister Pangalos. zette op dat moment de klok stil om althans symbolisch de ge stelde datum van 1 maart te kunnen halen Om acht uur vanmorgen hield Noorwegen het echter voor ge zien. Voor de andere drie kandi daat-leden was het op dat mo ment nog steeds formeel 28 fe bruari. Nadat men er even reke ning mee hield dat ook Zweden, Finland en Oostenrijk er dc brui aan zouden geven, keerde het tij opnieuw tegen tien uur van ochtend. Men was het tenslotte in de loop van de nacht wel over een aantal belangrijke voorwaarden voor toetreding eens geworden. De vier kandidaat-lidstaten bleken echter de afgelopen nacht meester in het telkens op nieuw aandragen van andere ei sen. zodra de EU ergens een concessie had gedaan. Volgens diplomaten gingen de kandida ten er ten onrechte vanuit dat ze nog wel wat konden afdingen op de gezamenlijke EU-stand- punten, die aan de vooravond van de laatste onderhandelings ronde vaak pas na grote interne ruzies waren geformuleerd. Dat die opzet niet lukte was. aldus deze diplomaten, voor de kan didaten 'kennelijk niet in één nacht te verteren'. Feitelijk liggen nog dezelfde problemen op tafel als zondag avond. Het transitverkeer voor Oostenrijk is niet geregeld. Zwe den heeft moeite met zijn bij drage aan de EU-begroting. Fin land vindt de extra steun voor zijn onontwikkelde gebieden nog steeds niet voldoende en Noorwegen heeft nog steeds problemen met het openstellen van zijn wateren voor de Spaan se vloot, dc grootste in de EU. Finland. Zweden en Oosten rijk zijn wèl overstag wat de landbouw betreft. Dat houdt in dat de nieuwe lidstaten met een 'big bang' al hun (hoge) land bouwprijzen tot het lagere Unie-niveau laten dalen. Daar staan wel vergoedingen tegen over, bijvoorbeeld voor de Arcti sche landbouwgebieden in Scandinavië en Finland en voor de meest achtergebleven berg gebieden in Oostenrijk. De onderhandelingen staan onder grote druk, omdat het Europees Parlement nog voor zijn verkiezingsreces de toetre ding moet goedkeuren. Uiterlijk op 10 maart moeten de toetre dingsstukken bij het EP liggen. Cultuur21 Economie/Beurs6 Familieberichten4 Feiten en meningen2 Info20 Programma's11 Randstad19 Regio13,15,16.17 Religie14 Sport23 VANDAAG OOK WETENSCHAP PAGINA 9 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Morgenochtend regen Overwegend veel bewolking en vooral in de ochtend af en toe re gen Minimumtemperatuur van 4 graden aan zee tot rond het vries punt landinwaarts Middagtempe- ratuur ongeveer 9 graden Zuid westelijke wind, matig, kracht 3 a 4. langs de kust vrij krachtig, 5 In de middag draaiend naar west Afweermiddel in spuitbus is nog geen wapen NIJMEGEN ANP Het ministerie van justitie zet vraagtekens bij een nieuw afweermiddel voor particulieren. Dye-Witness. Het gaat om een spuitbus piet een middel dat bela gers en aanvallers achter laat met een niet-afwasba- re. groene laag op het ge zicht. Het Gerechtelijk Labora torium in Rijswijk heeft vastgesteld dat de groene stof niet 'giftig, verstikkend of wecrloosmakend' is. De spuitbus valt daarom voor lopig niet onder de Wet wa pens en munitie. Maar zo dra door het gebruik ervan 'onwenselijke situaties' ont staan, zal het openbaar mi nisterie de rechter een oor deel vragen en proberen te bewerkstelligen dat het nieuwe middel wordt ver boden. ING en Postbank: hypotheek duurder AMSTERDAM NPA Ook de Postbank en de ING- bank hebben vanochtend hun hypotheekrente verhoogd. Hy potheken met rentevaste perio den van 5. 7 en 12 jaar worden een half procent duurder. De renteverhoging werd vorige week ingeluid door FBTO en Rabobank. EC OP TV VANDAAG 20.25-22.15 RAI UNO: Cagliari - Juventus (UEFA Cup) 22.35-00.20 RAI UNO: Borus sia Dortmund-Inter Milan (UEFA Cup) 23.45-00.15 Ned 2: Samenvat ting Borussia Dortmund-lnter Milan MORGEN 17.55-19.55 Ned 2: Spartak Moskou - Barcelona (EC 1) 18.15-20.30 Did 1: Boavista Karlsruher SC (UEFA Cup) 19.55-22.25 BRT 2: Anderlecht - FC Porto (EC 1) 20.15-22.20 RTLACMilan- Werder Bremen (EC 1) 20.20-22.25 Ned 2: AC Milan - Werder Bremen (EC 1) DONDERDAG 19.55-22.00 Ned2: Ajax -Par ma (EC 2) 20.15-22.15 RTLAustria Sal zburg - Eintracht Frankfurt (UEFA Cup) Geen krant ontvangen? BPI 071-143241 I DEL. 071-128030 ABONNEE '■SERVICE Boete foutparkeerder nu belediging LEIDEN PERSBUREAU CERBERUS Een vrouwelijke parkeerwacht die haar billen komt laten zien voor een stampvolle rechtszaal bij de Leidse politierechter. Het is nauwelijks voor te stellen, maar zover kwam het gisteren tijdens een strafzaak tegen een 37-jarige dierenarts uit Leiden, die wegens belediging terecht moest staan. De in de ogen van de Leidse politierechter mr. R. van Leeuwen 'ontwikkelde man met goede achtergronden' had een zeer kwaaie brief aan de dienst Parkeerbeheer geschre ven omdat hij onterecht zou zijn bekeurd. Hij schreef over een 'parkeerhoer met een dikke kont'. „Moest dat nou? U had toch ook uw bezwaren op een zake lijke manier uiteen kunnen zet ten", vond Van Leeuwen. „Dal van die parkeerhoer. schreef ik uit frustatie, maar die opmer king over mevrouws fysieke ge steldheid. dat was gewoon ob jectieve waarneming", reageer de de dierenarts, die nog steeds boos is. Waarop de aanklager de bewuste parkeerwacht naar vo ren liet komen om zich te laten bekijken. De vrouw keek de ver dachte daarbij met opgeheven hoofd en vlammende ogen aan. Verbazing en hilariteit onder het publiek. Het bleek alleszins mee te vallen met de omvang Actie tegen Irak 5 Van der Stoel wil dat de Veiligheidsraad op nieuw actie onderneemt om de mensenrechten in Irak te beschermen. Verkiezingskoorts a a Partijpropaganda I 4 op de kansel is uit den boze, maar Katwijkse dominees kennen wel de gelijk verkiezingskoorts. Made in Leiden a Het vierde concert I 'Made in Leiden' in De Waag is een 'tentoon stelling van Leidse muziek' van de in vlotte spijkerbroek ge hulde ambtelijke derrière, „ja. maar toen had ze zo'n uniform aan", verdedigde de verdachte zich nog. De man was gefrusteerd ge raakt omdat hij de bekeuring kreeg toen hij even ergens was gestopt om zijn vriendin te la ten uitstappen. „Toen ze me za gen stoppen, kwamen ze aange hold. Zo mag overheidsperso neel niet handelen. Dat is geld- klopperij uit de zak van de bur gers. Daarbij heeft ze ook nog gelogen. En dan kan je als bur ger niets meer beginnen". Hij noemde de strafzaak tegen hem 'overdreven'. Rechter Van Leeuwen hield het er op dat de beambte 'ge woon haar werk heeft gedaan' en legde een boete van 250 gul den op wegens 'schriftelijke be lediging'. De boete van 900 gul den. die aanklager mr. J. van Ek had geëist, vond de rechter te hoog. „Ik begrijp wel dat de offi cier voor zijn personeel opkomt, maar we spreken hier niet over een van de ernstigste vergrij-' pen", zo relativeerde de rechter. De parkeerboete zelf is overi gens al door de Leidenaar be taald. De deurwaarder heeft het bedrag geïncasseerd. NOORDWUK» De paddentrek is begonnen. Dit is het signaal van de natuur dat Koning Winter defititief wijkt voor de lente. De vorst is nog maar een paar dagen verdreven of de padden voelen de voortplan- tingskriebels in het lijf en wagen zich met gevaar voor eigen leven op weg naar de paarplaatsen. Het invallen van de dooi en de komst van de eer ste regenbuien was voor wakkere verkenners van de padden legioenen het signaal om de winterverblijven in de duinen te verlaten en op weg te gaan naar iager gelegen poeltjes om te paren. Op diverse plaatsen in de regio, waar padden au towegen kruisen zijn veel dieren in de eerste nacht van de trek gesneuveld onder de wielen van passe rende auto's. Paddencomités proberen de komende avonden op diverse plaatsen het verkeer met hekken te dwingen de snelheid te matigen. Op beruchte plaatsen zoals de Vogelaarsdreef in Noordwijk en noordelijker bij Elswout en Duin en Kruidberg wor den automobilisten verzocht de wijken te mijden. De voorjaarstrek van de padden duurt een paar weken en vindt vooral 's nachts plaats als het vochtig is en warmer dan vijf graden. Vrijwilligers vangen vaak padden in emmers op om ze over te zetten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1