Leidsch Dagblad Vredesproces afgebroken 5,3% SPEKLAPJES EN ZUURKOOL Medicijn tegen infecties zou dodelijk uitpakken Optocht tegen racisme 06-0331 BEL: 071-128030 GOED NIEUWS 3.99 Ontvoering om huidskleur MAANDAG 28 FEBRUAR11994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40401 LOSSE NUMMERS 1.60 Maffia-moord 1 De moord op de Fran- se pariementariër Yann Piat Is mogelijk het werk van de Zuidfranse georga niseerde misdaad. Bewakingsdienst voor panden Van der Valk den haag» anp Het Van der Valk-concern heeft particuliere beveiligingsdien sten ingeschakeld om enkele bedrijven en woningen te bewa ken. Dit heeft de coördinerend advocaat mr. L. Spigt zaterdag bekendgemaakt. Volgens Spigt hebben de be drijven de laatste jaren te ma ken gehad met een fors aantal overvallen. Nu in de media ver schenen is dat er 5,5 miljoen gulden in beslag is genomen in woningen van de familie Van der Valk zouden er volgens 1 Spigt „kromme geesten kunnen zijn die gaan denken, ik ga ook eens kijken of er wat te halen valt". Spigt heeft overigens met ver bazing gereageerd op de mede deling van het openbaar minis terie over de hoogte van het be drag dat bij de huiszoekingen in de woningen werd aangetrof fen. De enige reden waarom hij I dat gedaan kan hebben is om te laten zien dat het echt een be langrijke zaak is. aldus Spigt. Hij noemde de 5,5 miljoen gulden wel een hoog bedrag, maar niet vreemd gezien de aard van de bedrijven. Deze worden volgens hem op een ou derwetse manier gevoerd en de zestig bedrijven hebben een dagomzet van miljoenen gul dens. Spigt zei zelfs dat het hem verbaasde dat er niet meer geld in de woningen was aangetrof fen. De raadkamer van de recht bank in Den Haag beslist woensdag of de voorlopige hechtenis van Gerrit en Arie van der Valk met dertig dagen moet worden verlengd. De twee hore- ca-topmannen worden vandaag door de rechter-commissaris Verhoord. De gebroeders Van der Valk worden verdacht van belastingfraude en valsheid in C geschrifte. In totaal worden er nu zeven mensen uit het fami- liebedrijf vastgehouden in de gevangenis. Sinds het bloedbad vrijdag in Hebron is het in heel Israël en de bezette gebieden onrustig geweest. Woedende Palestijnen botsten in Jeruzalem hier bij het vluchtelingenkamp Shaw- fat met de Israëlische grenspolitie. foto epa De slachtpartij in de moskee in Hebron heeft het vredes- regeringswoordvoerder in Jeru proces in het Midden-Oosten een zware klap toege- fdem heeft de slachting m He bracht. Uit protest tegen de gebeurtenissen van vrijdag hebben Syrië, Libanon en Jordanië het vredesoverleg in Washington voorlopig de rug toegekeerd. De PLO heeft nog geen besluit genomen. jeruzalem-washington AD BLOEMENDAAL en HANS DE BRUUN l iet ziet er niet naar uit dat de Palestijnen positief zullen rea geren op de uitnodiging van president Clinton om woensdag in Washington marathon-on derhandelingen met Israël te beginnen, net zo lang tot er een akkoord is bereikt over de toe passing van zelfbestuur in de Gazastrook en Jericho. Israël heeft Clintons invitatie wel aan vaard. Israël heeft teleurgesteld gere ageerd op het besluit van haar gesprekspartners. Volgens een bron niets te maken met het vredesproces. Hij zei te hopen dat de onderbreking van de on derhandelingen van korte duur zal zijn. Israël heeft maatregelen aan gekondigd tegen rechts-extre- mistische groepen. Het zal ook achthonderd Palestijnse gevan genen vervroegd in vrijheid stel len. De PLO heeft de Israëlische reactie omschreven als 'vol strekt onvoldoende'. Het Witte Huis toonde zich gisteren ver heugd over de Israëlische aan pak van de problemen op de westelijke jordaanoever. Het besluit om de meest extremisti sche joodse kolonisten te ont wapenen en hun leiders aan te houden is volgens Washington een stap in de goede richting. De PLO eist dat de Israëlische nederzettingen en de kolonisten bovenaan de agenda worden geplaatst van de eerstvolgende besprekingsronde. Israël is daar tegen. De PLO heeft gisteren een vragenlijst overhandigd aan de Israëlische regering. Op basis van de antwoorden wil de orga nisatie besluiten of een hervat ting van de onderhandelingen mogelijk is. londen npa Een medicijn tegen bronchitis en infectie van de urinewegen heeft de afgelopen twintig jaar tot de dood van wellicht dui zenden patiënten geleid, zo De hoogste rente van de VSB Bank. Vanaf f 25.000,- op de VSB HoogRendement-rekening. Op de Toprente-rekening 4,8% vanaf f 10.000,-. Volledige opnamevrijheid. Variabele rente. "effectief rendement bi) ongewijzigde rcnt< Kom langs of bel gratis VSB'BANK Daar kom je verder mee. heeft de Britse zondagskrant The Sunday Times gemeld. De producenten, Welcome Foun dation en Hoffman-La Roche, hebben het medicijn sinds 1969 wereldwijd verkocht. Het middel, dat in Engeland onder de namen Septrin en Bactrim in de schappen ligt, be vat een zwavelhoudende stof die de oorzaak zou zijn van de sterfgevallen. Alleen al in Enge land zouden 113 mensen zijn overleden. Dit cijfer komt van het Comité voor de Veiligheid van Medicijnen, dat de afgelo pen jaren onderzoek heeft ge daan naar Septrin en Bactrim. De onderzoekers veronderstel len echter dat het aantal werke lijke sterfgevallen tien keer zo hoog ligt. Het onderzoek is lange tijd genegeerd door de medische wereld, aldus de Sunday Times. Maar inmiddels zouden steeds meer specialisten de alarmklok luiden. Een van hen, professor Richard Lacey van Leeds Uni versity, omschreef het medicijn als 'een der grootste schandalen aller tijden'. Hij zei: „In alle zie kenhuizen waar ik specialist ben, hebben we het in de ban gedaan". leiden Rond de 750 mensen liepen zaterdagmiddag mee in de optocht tegen racisme van de Leidse bin nenstad naar sociale vemieuwingswijk De Kooi. Met de demonstratie wilde de organisator, het comité 'Leiden is voor iedereen', duidelijk maken dat woensdag niet op CD en CP'86 moeten worden ge stemd. De tocht eindigde met een manifestatie met sprekers en muziek in het Kooipark. De demonstratie kende een rustig verloop. Rona vier uur kreeg de po litie de mededeling, dat er een bom zou afgaan bij de manifestatie. Maar die waarschuwing nam de politie, naar later bleek terecht, niet serieus. foto hielco kuipers Het hele weekeinde zijn Israël en de bezette gebieden het to neel geweest van gewelddadige Arabische demonstraties. Sinds vrijdagochtend vroeg zijn in Is raël en de bezette gebieden 62 Palestijnen om het leven geko men als gevolg van geweld: 39 als gevolg van het bloedbad in Hebron, de rest in de nasleep ervan. Zie pagina 2: Israël ontkent deelname soldaten aan bloed bad; Kiryat Arba toont geen medelijden; Maatregelen Israël te laat en te weinig NAVO schiet vier vliegtuigen boven Bosnië neer BRUSSEL-BOEDAPEST NPA NAVO-toestellen hebben van morgen vroeg op ongeveer 80 kilometer ten westen van Banja Luka in Bosnië vier vliegtuigen neergehaald. Het gaat vermoe delijk om toestellen van de Bosnische Serviërs, die in de buurt van Banja Luka een kleine luchtvloot hebben. De Bosni sche Serviërs hebben inmiddels ontkend dat zij vliegtuigen in de lucht hadden. Om 6.48 uur voerden in totaal zes toestellen vluchten uit bo ven Banja Luka. Ze werden door de NAVO-vliegtuigen ontdekt en gesommeerd te landen. Toen dat niet gebeurde, werden vier van deze vliegtuigen neer gehaald. Dat gebeurde door F- 16 gevechtsvliegtuigen van de Amerikaanse luchtmacht. De twee overige vliegtuigen wisten te ontsnappen. Naar aanleiding van het neerschieten zijn alle hulpvluchten naar Sarajevo op geschort. Flet is de eerste keer dat de NAVO in Bosnië in actie is ge komen. Het vliegverbod is vorig jaar april verordonneerd door de Veiligheidsraad van de Vere nigde Naties. Het vliegverbod is in het ver leden al talloze malen geschon den, zonder dat daar reacties van westerse zijde op volgden. Pagina 5: Serviërs dreigen VN met geweld. Nee tegen kerkorde 8 De Gereformeerde Bond heeft de her vormde gemeenten opge roepen 'nee' te zeggen te gen de nieuwe kerkorde. Nog geen abonnee? IOC-voorzitter claimt bestand in Sarajevo LILLEHAMMER RTR/NPA De olympische beweging kan hebben bijgedragen tot de wa penstilstand in Sarajevo. Voor zitter Juan Antonio Samaranch zei dit zonder enige gêne in zijn terugblik op de Olympische Winterspelen in Lillehammer. „Na talloze gruwelijkheden begint de situatie beter te wor den", zei de machtigste sportof- ficial ter wereld gisteren hij de sluiting van de Spelen. Flij prees Noorwegen voor betoverende, milieuvriendelijke Winterspe len. Samaranch riep de zeventien de Winterspelen uit tot de beste ooit en reikte Gerhard Heiberg, voorzitter van het organisatie comité, de gouden olympische onderscheiding uit. Uit het pu bliek klonken kreten van teleur stelling toen Samaranch het evenement voor beëindigd ver klaarde. Lillehammer nam waardig af scheid van de wereld. Het Noor se stadje droeg zestien dagen lang een menselijk gezicht en dat kwam ook in de laatste overpeinzingen tot uiting. Sle den voortgetrokken door hon den begonnen aan een ander half jaar durende tocht naar Na gano. de olympische stad van 1998 in Japan, om daar aan dacht voor het milieu te vragen. De duizenden toeschouwers, de 30.000 vrijwilligers en medewer kers en de atleten werden in de toespraken uitbundig gelau werd. Bij het doven van de vlam verlichtten plotseling 40.000 lampjes het verduisterde sta dion. Ontstoken ter herinnering aan Sarajevo, de vernielde stad die dagelijks onderwerp van ge sprek was. „De vlam dooft, maar zal elders ter wereld ver der branden", spraken Liv Ull- man en Thor Heyerdahl, het olympische echtpaar. Samaranch zette volgens ver wachting de klok tien jaar terug. Hij herinnerde de menigte aan de winterspelen van 1984 in Sa rajevo, de hoofdstad van Bos nië. 'Drago Sarajevo', 'Dierbaar Sarajevo', zei Samaranch in Ser- vo-kroaats. „Wij zullen je niet vergeten, we zullen je blijven steunen." Bij de slotwedstrijd om de KNSB-Cup op de Flaagse ijs baan De Uithof speelde zich een incident af. Alphenaar Henk Angenent kreeg een klap van Yep Kramer. Yep Kramer wordt waarschijnlijk disciplinair ge straft voor de klap die hij uit deelde. Bij de dames haalde Jolanda Grimbergen uit Rijnsburg de ti tel binnen. Zij eindigde zater dag als derde, dat was voldoen de voor de eerste plaats in de marathon-competitie. Ziekenbezoek leidt tot vechtpartij ALPHEN AAN DEN RUN Een patiënt in Rijnoord in Al phen moest zaterdagavond aan de monitor worden gelegd na flinke vechtpartij met een fami lielid in het ziekenhuis. De 41 -jarige Alphenaar was met rugklachten opgenomen. Zaterdagavond kreeg hij aan zijn ziekbed bezoek van een 37- jarig familielid uit Gouda. Ge durende het bezoekuur kregen de twee woorden over een oude vete. De woordenwisseling liep zo hoog op, dat de Gouwenaar de zieke aanviel en hem enkele trappen in buik verkocht. De man is door de politie aange houden. HET WOORD IS AAN George Bernard Shaw Gewetenloos is bijna niemand, maar velen zetten hun geweten gelijk op de klok der publieke opi- VANDAAG Binnenland Buitenland Cultuur Economie/Beurs Familieberichten - Feiten en meningen - Info VANDAAG OOK LEVEN EN WONEN PAGINA 14 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Mist Vannacht mogelijk een mistbank en minimumtemperatuur 3 gra den Verder half tot zwaar bewolkt en kans op een bui Middagtem- peratuur 8 graden. Weinig wind Bode zaagt deur stadhuis open Een bode van gemeente Leiden heeft vanmorgen een uur staan zagen om de deur van het stad huis aan het Stadhuisplein van twee kettingsloten te ontdoen. Die vergrendeling hadden win keliers aangebracht uit protest tegen het afsluiten van van de Lange Mare. Als de gemeente hiertoe overgaat, vrezen ze klanten te verliezen, omdat hun zaak onbereikbaar wordt. De middenstanders, verenigd in het actiecomité 'Behoud de huidige Mare', hadden op de deur een pamflet geplakt met de tekst. i-ange Mare afsluiten is niet mis, dan ook dit huis vol ergernis'. Maar de enige die zich ergerde was de bode. Hij kon vanmorgen om zeven uur met een ijzerzaag aan de slag om de twee kettingen met hangsloten weg te halen. I fiduh I NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ia, dat Is goed nieuws Dus neem Ik nu een abonnement. Tel: I (l.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken I betaal Ik ml|n abonnement: Q Per maand automatisch I 29.30) Per kwartaal vla acceptgiro 85,55) automatisch 84,55) CU Zuurkool, diverse soorten, oa. naturel, ~7Q vijn of kruiden, pak 500 gram U Speklapjes, zonder zwoerd, kilo ,&9fT 6.99 500 gram ,S49". Aanbiedingen gekten t/m zaterdag 5 r 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. LEIDEN LOMAN LEEFMANS Een 35-jarige man is afgelopen donderdag in Leiden voor enkele uren ontvoerd door vier mannen. De man bleef ongedeerd maar werd de hele nacht verbaal door de vier onder vuur genomen van wege zijn donkere huidskleur. De politie stelt een oiiderzoek in. De 35-jarige Zoetermeerder liep omstreeks 14.00 uur op de Ga- renmarkt toen hij door een man werd aangesproken. Vlak daarna verscheen een tweede man die het slachtoffer een hard voorwerp in de rug drukte en hem sommeerde in een klaarstaande auto plaats te nemen. In de auto zaten reeds twee mannen. Vervolgens reed het vijftal naar Amsterdam. Onderweg werd de Zoetermeerder fysiek met rust gelaten, maar wel werd racistische taal tegen hem geuit. Na enkele uren werd de terugreis aanvaard. Die eindigde in Den Haag. waar de man uit de auto werd gezet. maandag t/m vnjdag

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1