Leidsch Dagblad Recordfiles op wegen E KAST DIE 1? lm Politiemacht grijpt onschuldige 'Ook Paulus ging door een dal' Leidse parkeergarage krijgt vrouwenplaatsen beenhakker te hard' Nederlanders sneller aar Srebrenica Ja 1695 CAS3A GOED NIEUWS PNDERDAG 24 FEBRUAR11994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR 40398 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 lansholt k In Brussel wordt niet meer nagedacht, zegt (ormalig EG-landbouw- immissarisMansholt. AngeliqueKidjo 9 De uit Benin afkomsti ge Angelique Kidjo scoorde met 'We'-We', een hitje. Nu treedt ze op in de Melkweg. Leiden erna straatsma |n de parkeergarage aan de Ir. Driessenstraat komen wei ght speciale plaatsen voor kouwelijke automobilisten, pp de eerste verdieping wordt joor deze categorie een apar- je parkeerruimte ingericht. Zo poopt de gemeente de garage ieiliger te maken voor vrou wen. Vrouwen maken nu slechts hondjesmaat gebruik van de parage, omdat ze zich er on- [eilig zouden voelen. Overi gens maken ook mannen er jlechts spaarzaam gebruik [an. De afgelopen jaren had )e garage een bezetting van ingeveer twaalf procent. H. Gelderman, hoofd Par- eerbeheer van de gemeente Leiden, zegt dat het aan wij len van aparte parkeerplaat- en voor vrouwen niet onge- (ruikelijk is in Duitsland. |Dat idee heb ik opgedaan in n garage in Berlijn, al weer ie jaar geleden. Mijn eerste geving was: da's niet eerlijk, aar dat is natuurlijk onzin." „De drempel voor parkeer garages is hoog. Ze hebben een slecht imago, mede van wege het grote aantal geweld dadige filmscènes die in par keergarages spelen. Als je iets kunt doen om dat negatieve imago kwijt te raken moet je het niet laten", zegt Gelder man. Het gebouw wordt op 1 maart overgedragen aan de gemeente. Een reeks maatre gelen moet bevorderen dat de garage beter wordt gebruikt. De garage wordt beter ver licht en elke verdieping krijg een eigen kleurtje.. Voorts gaat de dienst Parkeerbeheer de service en de beveiliging zo veel mogelijk verbeteren. De gemeente heeft de gara ge voor 3,6 miljoen gulden gekocht van de Zweedse be leggingsmaatschappij Gulin Properties. Vanwege die slechte bezetting zal de ge meente de eerste jaren onge veer een half miljoen gulden moeten toeleggen, op de ex ploitatie. i yorkanp i Beenhakker heeft de voet- jers van Saudi-Arabië te hard igepakt. Saleh Ahmed Bin >ser, leider van een delegatie Saudi-Arabië die hel twee- igse congres van de FIFA in v York bijwoont gaf gisteren dat dit de oorzaak is van het slag van de Nederlandse per. „Leo Beenhakker was te ld voor de spelers van Saudi- jbië. Daarom hebben we de Menwerking moeten verbre- le verbintenis tussen de idische voetbalbond en de Jerlandse trainers Wim Ben volgde Beenhakker uit »n beweging werd afgelo- l weekeinde plotseling ver- a gerard van gils Nederlandse VN-bataljon et versneld vanuit de Krio- the havenstad Split naar de slim-encalve Srebrenica in oosten van Bosnië. 'Dutch- I heeft daartoe opdracht ge- £en van generaal Rose.' De Jste Nederlanders zijn giste- or In alli viaM kunt l 'an dl| lang d IORITIA tte schuifdeurkast ;t 5 jaar garantie. 53x218x67 cm (bxhxd) neerprijs spiegel 150.-) everbaar in diverse reedte- en hoogtematen. enie tten Hoge Rijndijk 315 g.aïSmjS tel. 071 - 89.93.46 en gemonteerd foto hielco kuipers ;T", - .yi - Op de Churchilllaan in Leiden stonden vanochtend lange files als gevolg van de gladheid. Vertragingen bij spoorwegen en luchtvaart In het gehele land, maar vooral in midden-Nederland, moesten automobilisten vanmorgen schuifelend en glij dend op weg naar hun werk. Ook voetgangers en fietsers ondervonden veel last. De binnenwegen waren door sneeuw, maar vooral ijzel glad, de autowegen waren re delijk berijdbaar. In Ermelo kwam één persoon in het verkeer om het leven. broken. Volgens Saleh valt op het vakmanschap van het twee tal njets af te dingen. „Het zijn uitstekende trainers. Ze wilden echter te veel in korte tijd. Dat viel bij de spelers totaal ver keerd. Daarom zijn we ermee gestopt." Saleh maakte in New York ook duidelijk dat Lex Schoen maker er niet al te veel op moet rekenen binnenkort als jeugd trainer in dienst te kunnen tre den bij de Saudische voetbal bond. Schoenmaker zelf gaat ervan uit dat hij op korte ter mijn in de woestijn aan de slag kan. „Eerlijk gezegd heb ik zelfs nog nooit van de naam Schoen maker gehoord", was de reactie van de verbouwereerde Saleh. utrecht/leiden. npa Het aantal aanrijdingen in de ochtendspits viel wel mee, dank zij de waarschuwingen vooraf. In de nacht, toen meer autorij ders werden overvallen door de gladheid, noteerde de algemene verkeersdienst in Driebergen 130 aanrijdingen, in de och tendspits een twintigtal. Meer dan 42 files zorgden voor een recordlengte van 360 km in totaal. Tussen Culemborg en Amsterdam haalde de file de recordlengte van 50 km, bijna de gehele afstand. In Badhoeve dorp konden de strooiwagens het niet meer bolwerken en werden sneeuwploegen met schuivers ingezet. In het mid den van het land was de ijzel het ergst; er werden op straat ijslaagjes tot een centimeter ge meten. Later in de morgen trok de ijzel naar het noorden. De relatief dikke ijslaag was moeilijk te bestrijden met de pekel van de strooiwagens. De pekel moest eerst op het ijs 'uit gereden' worden door het weg verkeer. De NS kampten vanmorgen met een wisselstoring bij Ab coude. Daardoor moesten de intercity treinen Utrecht-Am- sterdam tussen 06.45 en 08.45 over Hilversum geleid worden, waardoor vertragingen optra den. De stoptreinen op Amster dam via Abcoude liepen vertra gingen tot een half uur op. De ijzel op bovenleidingen veroor zaakten weinig problemen. Tussen Eindhoven en Weert liep het treinverkeer vertraging op als gevolg van een aanrij- ding. Het luchtverkeer van en naar Schiphol ondervond vanmor gen eveneens behoorlijke ver traging door de sneeuwval. Sneeuwploegen zijn de hele morgen in de weer geweest om de startbanen en platformen sneeuwvrij te krijgen. Alle vlieg tuigen moesten worden 'ontijst' voordat zij konden starten. Het uitgaande luchtverkeer liep vertragingen van een half uur tot anderhalf uur op. Het binnenkomend verkeer landde in de regel een half uur later dan voorzien was. Een aantal binnenlandse vluchten werd ge annuleerd. Op de Rijksweg A44 (Den Haag- -Schiphol) raakten behalve een politiewagen verscheidene per sonenwagens ter hoogte van Sassenheim in een slip. De vangrail werd geramd terwijl andere auto's langs het talud naar beneden gleden. Politie, maar ook andere hulpdiensten, zijn de hele nacht beziggeweest om chaos op te ruimen. Volgens de politie werden vooral automobilisten die uit Amsterdam kwamen, kort na middernacht door de gladheid verrast. „De grens lag precies bij Sassenheim. De automobilisten kwamen met hoge snelheid aanrijden en kregen opeens te maken met een ijsvloer", zegt een woordvoerder van de poli tie. Het aantal ongelukken wordt geschat op 'enkele tien tallen'. De gladheid leverde de afge lopen nacht en ochtend in Lei den in totaal 19 aanrijdingen op. Persoonlijke ongelukken de den zich daarbij niet voor. Vol gens politie woordvoerder T. Stuifbergen waren veel automo bilisten goed op de ijzel voorbe reid. Op de Rijksweg A44 stond vanochtend een file tussen Oegstgeest en de aansluiting van de A4, met een lengte van bij elkaar 14 kilometer. I IetBR stuurde vanmorgen Leidse kan didaten die rij-examen kwamen doen, naar huis. Miami-Vicetonelen aan de Schipholwi ren in Brela bij Split aangeko men. De eerste 300 Nederlandse in fanteristen zouden op zijn vroegst pas 6 maart naar Sre brenica gaan. Het streven is nu dit dinsdag al te laten gebeuren, ondanks de vervoersproblemen waarmee Dutchbat kampt. De genie heeft in Srebrenica nog niet alle voorzieningen voor de militairen klaar. De meeste Nederlanders zijn gisteren in Brela bij Split aange komen. De VN willen het Dutchbat versneld in de moslim-enclave hebben om gebruik te maken van de relatief soepele houding van de Serviërs van dit moment. Die opstelling zou kunnen ver anderen als de VN binnenkort proberen het vliegveld van Tuzla te heropenen voor huma nitaire hulp. VN-gezant Akashi heeft 7 maart genoemd als streefdatum waarop Tuzla weer open moet zijn. De VN en de NAVO hebben eerder niet uitgesloten dat Tuzla zonodig met geweld weer in gebruik moet worden geno- leiden hans koenekoop Miami Vice in Leiden. Vijftien agenten in uniform en kogelvrij vest en even zoveel in burger houden de hand op het holster. Ze loeren in spanning naar de entree van het kantoorgebouw van Research voor Beleid aan de Schipholweg. Daar moet een 'vuurwapengevaarlijke' overval ler zich hebben verschanst. Op hetzelfde moment sollici teert in het gebouw een 22-jari- ge Leidenaar naar een baan. Hij voert er doodgewoon een ge sprek met een van de medewer kers. Zich van geen kwaad be wust loopt de man na afloop het gebouw uit. Voor de entree wordt hij onmiddellijk en ruw overmeesterd door een groep agenten. Geboeid en met de jas over zijn hoofd voeren ze hem af naar het politiebureau. Al waar rechercheurs na een toch nog langdurig verhoor moeten Met de jas over het hoofd en handen in de boeien voert de politie de 22-jarige bezoeker van Research voor Beleid af. foto hielco kuipers bekennen dat de man niet de- verkeerde moment in de ver- gene is die zij zoeken. Of zoals keerde kleding op de goede politievoorlichter R. Blom het plek. Vervelend, maar zoiets verwoordt: „De man was op het kan gebeuren." Het bizarre in cident deed zich gistermiddag voor, omstreeks half twee. De politie was in rep en roer. Even eerder op de middag had ze, na een achtervolging, in de fitness ruimte van het universitair sportcentrum aan de Wasse- naarseweg twee telefoonkrakers (een 24-jarige en een 29-jarige Haarlemmer) aangehouden. Die hadden enkele tientjes buit gemaakt bij Holiday Inn. Het duo gaf het signalement door van een handlanger, die met een vuurwapen op de vlucht zou zijn. „We zijn door hen op het ver keerde been gezet. Het signale ment voldeed aan dat van de man die op dat moment Re search voor Beleid binnenstap te." Pagina 17: 'Enige ongewone was dat hij een hand gaf. Maasbach-wereldzendelingen verscheurd door geruchten leiden paul van der koou Dominees die in weelde baden omdat ze nemen wat de gelovigen zo gul geven. De verhalen zijn bekend uit de Verenigde Sta ten. Maar hoe zit het bij de Nederlandse Johan Maasbach Wereldzending, de evan gelisatiebeweging met onder meer een vestiging in de Leidse Bethlehemskerk? De beschuldigingen zijn niet mis. Zo zou er maar 50.000 gulden naar een Indo nesisch kindertehuis zijn gegaan, terwijl er vijf maal zo veel was opgehaald. Een In diaas kindertehuis van Maasbach zou schrikbarend leeg zijn wanneer er geen vi deocamera in de buurt is. Ook zijn klach ten over zwart werk en sekte achtige toe standen ter ore gekomen van een com missie van verontruste ouderlingen. Deze pastorale medewerkers leggen vol gende week de laatste hand aan een zwartboek. Maar het is de vraag of Johan Maasbach en zijn zonen er wat mee doen. Toen zij hoorden waar de commissie mee bezig was, zijn de pastorale werkers er 'zo ongeveer uitgezet'. Logisch, vindt zoon D. Maasbach: „We hebben het uitgepraat tot er geen vragen meer waren. Toen ik hoor de dat men het verleden bleef oprakelen, heb ik gezegd: óf jullie blijven dienen, óf jullie gaan weg. Nou, als we echt een sekte waren geweest, had ik niemand laten gaan." Eerder waren al zes van de twaalf voor gangers van de Johan Maasbach Wereld zending opgestapt, onder wie J. Zijlstra van de Leidse Bethlehemkerk aan de Lam mermarkt. Hij richtte een eigen organisa tie op en nam een groot deel van de oude volgelingen mee, net als zijn collega uit Schiedam. Landelijk zouden nog maar 1.000 van de 3.500 volgelingen over zijn, al heeft D. Maasbach het idee dat er weer een stijgende lijn in zit. Hij denkt dat de kwestie louterend werkt. Ging ook Paulus niet door een dal? En krabbelde hij niet gesterkt op? We moeten ook bedenken dat zijn club al veertig jaar bestaat en veel klachten al wat ouder zijn: „Dat kindertehuis in Indonesië staat er bijvoorbeeld al twintig jaar. En hebben we dat aJ die jaren laten draaien op straatvuil?" „We wonen hier ook niet in villa's, maar in gewone bovenwoningen bij het werk", meldt hij. Pure fraude ligt dan ook minder voor de hand dan bij de Amerikaanse TV- dominees. Het 'zwarte' geld zou eerder zijn opgegaan aan miskopen: video-appa- ratuur, het eigen magazine en dure ver bouwingen. Zo is de Leidse Bethlehem kerk voor zo'n miljoen opgeknapt en stak de organisatie een veelvoud in een I laagse bioscoop. Ook zouden personeelsleden zwart zijn betaald, al houdt Maasbach het op een incident met een Surinaamse werknemer die maar geen werkvergun ning kreeg. Prijsvraag q De drie Samen op I O Weg-kerken willen met een prijsvraag aan nieuwe ideeën komen voor het 'samen kerk-zijn'. Opbellen wordt flink duurder den haag npa Lokaal bellen wordt per 1 april fors duurder. De telefoontik van vijftien cent, nu overdag nog goed voor vier minuten lokaal bellen, wordt verkort naar 2,5 minuut. Vorig jaar werd er ook al een minuut afgehaald, waar door de duur van een tik in een jaar is gehalveerd. In de avonduren en in het weekeinde duurt de tik straks nog maar vijf minuten, in plaats van de huidi ge acht minuten. PTT Telecom verwacht dat binnenlands bellen na deze maatregelen tot 1996 niet meer duurder hoeft te worden. In 1996 moet er verplicht BTW ge heven worden, wat telefoneren weer tien procent duurder maakt. Met de nieuwe tarieven wordt bellen binnen het basis tarief-gebied (het eigen net nummer plus alle aangrenzen de gebieden) bijna 40 procent duurder. Dat is veel meer dan de regels van de overheid toestaan. Die schrijven voor dat PTT Telecom de tarieven met het gemiddelde inflatiepercentage mag verho gen. Volgens PTT Telecom is de gemiddelde beller met de nieu we lokale tarieven echter maar 3,1 procent duurder uit, het geen wel past binnen de afspra ken met de overheid. PTT Telecom komt op dat ge middelde doordat 70 procent van de lokale gesprekken over dag toch niet langer dan 2,5 mi nuut duurt. Volgens hel tele communicatiebedrijf is 's avonds en in het weekeinde bo vendien 80 procent van de loka le telefoontjes binnen de vijf minuten afgehandeld. De ta riefsverhoging heeft dus voor driekwart van de lokale tele foontjes geen gevolgen, zegt PTT Telecom. Bonden: voorstel vierdaagse voor NS'ers utrecht npa De spoorwegbonden willen in de CAO afspraken maken over een (lijdelijke) vierdaagse werk week voor circa de helft van het NS-personeel. Daarbij wordt ook een loonsverlaging van on geveer tien procent niet uitge sloten. Doel is gedwongen ont slagen bij het spoorbedrijf te voorkomen. Bij NS komen als gevolg van de verzelfstandiging 4.800 arbeidsplaatsen te verval len. De drie spoorbonden gaan in hun voorstellen uit van prijs compensatie (2,5 procent). De FSV en de vervoersbond CNV zijn bereid daarvan af te zien in ruil voor behoud van werkgele genheid. De FNV rept daar niet over, maar doet alleen het voor stel van een vierdaagse werk week voor hoofdconducteurs, machinisten, lokettisten, mon teurs en personeel bij NS-Car- R" De Spoorwegen willen nog niet reageren. „Wij willen niet vooruitlopen op de CAO-onder- handelingen van begin maart", aldus de woordvoerder. Grieken bieden gratis vakanties aan brussel npa De Griekse regering heeft alle leden van het Europees Parle ment plus partners een gratis zomervakantie aangeboden. Minister van toerisme Livanos deed het genereuze voorstel de ze week tijdens een commissie vergadering van het Europees Parlement. Het charme-offensief kon niet verhinderen dat Griekenland gisteren de wind van voren kreeg over de eenzijdig afge kondigde hoycot tegen Mace donië. Europarlementariërs ontstaken in woede toen Griekse ministers weigerden te debatteren over de inmiddels hoog opgelopen ruzie rond de voormalige Joegoslavische re publiek Macedonië. Grieken land is sinds 1 januari voor een half jaar voorzitter van de Eu ropese Unie. Geen krant ontvangen DCI i 071-143241 DEL. 071-128030 HET WOORD IS AAN J. Einander Een hongerige maag heeft geen oren; een argeloze maagd ook niet. VANDAAG 3.5 Binnenland Buitenland7 Cultuur9,10,11,13 Economie/Beurs6 Familieberichten4 Feiten en meningen2 Info12 VANDAAG OOK WEG EN WIEL PAGINA 23 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Wolkenvelden en mist Wolkenvelden en vrijwel overal droog. Vannacht plaatselijk mist en minimumtemperatuur omstreeks min 3 graden. Middagtemperatuur ongeveer plus 4 graden. Eerst wei nig wind, later op de dag zuidoost en toenemend tot matig, kracht 3 a 4 Man verzamelt toiletpotten lelystad npa Een 25-jarige man uit Lelystad is gisteren aangehouden we gens diefstal van een grote hoe veelheid sanitair- en keukenbe nodigdheden. De man viel door de mand tijdens een routine controle door inspecteurs van de dienst kijk- en luistergeld. In zijn woning vonden de inspec teurs een grote hoeveelheid magnetrons, ligbaden, wasbak ken, toiletpotten en dergelijke. Na onderzoek door de politie bleek dat de waar was gestolen uit panden in het noorden van het land. Icidsch I^agblad -- NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. i la, dat is goed nieuws l)us neem Ik i nu een abonnement. i fel: I ll.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken I betaal Ik mijn abonnement: J Per maand automatisch I 29.30) j Per kwartaal via acceptgiro 85,55) I automatisch 84,55) Nr. bank/giro: Of bel 07I-I28030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1