Leidsch Dagblad Kabinet: Mogelijk geen vliegveld bij Rotterdam Weggezakt in de modder (DHuIshoff FNV eist vierdaagse bij Heineken Leidse universiteit viert verjaardag Nieuw onderzoek naar stank vuilfabriek bepleit Whisky-oorlog ontbrandt tussen slijters BEL: 071-128030 VNO wil hogere leeftijd AOW en lager pensioen Evert Vermeer Stichting 4 - WOENSDAG 9 FEBRUAR11994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40385 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 Thuis 'in cel' 3 Waarschijnlijk nog dit jaar kunnen criminelen in de provincies Gronin gen, Friesland en Drente hun straf thuis uitzitten. Mysterie Bodenmeer 7 Waar zijn de piloot en de vier passagiers ge bleven van de Chessna die op het Bodenmeer een noodlanding maakte? Vreemdelingenangst /t a De rooms-katholie- iTke bisschoppen ver oordelen het politieke mis bruik van vreemdelin genangst. Kamer verwerpt onverwacht besluit over Zestienhoven Het kabinet zal in overleg met de gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland de mogelijkheid bespreken om het vliegveld Zestienhoven te sluiten en ook geen nieuw vliegveld bij Rotterdam aan te leggen. Vice-pre- mier Kok heeft dit te kennen gegeven. pen vrijdag om bij Rotterdam hoe dan ook een luchthaven te handhaven te heroverwegen. De motie-Lankhorst werd met 57 tegen 53 stemmen aan genomen. Voor stemden de fracties van Groen Links, PvdA, D66 en de kleine christelijke Hij reageerde daarmee op een gisteren door de Tweede Kamer aangenomen motie van Peter Lankhorst (Groen Links). In de motie wordt het kabinet ge vraagd het besluit van afgelo- partijen. Het stemgedrag van de PvdA-fractie betekende een klap in het gezicht van PvdA- leider Kok. Die steunde het ka binetsbesluit van afgelopen vrij dag voluit. Hij keerde zich daar mee tegen bezwaren van de ei gen PvdA-ministers Alders (VROM) en d'Ancona (WVC). Zij beiden lieten hun bezwaar for meel in de notulen van de mi nisterraad vermelden Dat de stemming ten gunste van de motie-Lankhorst uitviel was toe te schrijven aan het feit zig waren. Vanmorgen hebben de meest betrokken ministers, Lubbers, Kok, Maij (verkeer) en Alders (VROM), zich over de kameruit spraak gebogen. De zaak komt vrijdag weer in het voltallige ka binet aan de orde. s Al- malibüWanhopig probeert Joie Casentino zich te ontworstelen aan de modder waarin ze tot haar grote schrik diep is weggezakt. Zware regenval in de omgeving van Los Angeles zorgde gisteren voor modderstromen aan de eer der al door bosbranden en de zo- FOTO REUTER JONATHAN ALCORN AOW-plan kost CDA stemmen; VVD wint flink Het CDA duikelt naar een nieuw dieptepunt in de opinie peilingen als gevolg van de peri kelen rond de AOW. De grootste regeringspartij verliest 17 zetels en komt op 37. De WD profi teert en stijgt naar 32 zetels, een winst van 10. Dat blijkt uit de peiling zoals die begin deze week door het bureau Inter/View is verricht. Het voorstel van het CDA alle uitkeringen, dus ook de AOW, komende vier jaar te bevriezen, lijkt van grote invloed op het re sultaat van de peiling. Eerder schommelde het CDA rond de 40 zetels. De partij wil niet rea geren op de meest recente cij fers. WD en D66 komen volgens Inter/View beide op 32 zetels uit. D66 blijft daarmee op het eerder voorspelde niveau. Op vallend is dat de PvdA er niet in is geslaagd een deel van de on tevreden oudere CDA-kiezers voor zich te winnen. De kleinste regeringspartij blijft steken op 28 zetels, een verlies van 21 zoals dat zich al geruime tijd af tekent. Groen Links zou nu bij ver- kiezingen 10 zetels krijgen, te gen zes nu. De CD (Centrum Democraten) stijgt van één naar drie zetels. In eerdere peilingen scoorde de CD steeds vijf tot zes zetels. SGP en GPV behouden hun drie respectievelijk twee ze tels. De RPF wint twee zetels en komt op drie. Oud-commissaris Maarten Vrolijk overleden Mr. Maarten Vrolijk, oud-com missaris van de koningin van Zuid-Holland, is maandag in zijn woonplaats Den Haag over leden. Dat heeft zijn familie vanmorgen bekendgemaakt. Vrolijk is 74 jaar geworden. De PvdA'er was van 1972 tot 1984 commissaris. In het kabinet Cals (1965-1966) was hij minis ter van cultuur recreatie en maatschappelijk werk. Ook was hij lid van de Raad van State. Vrolijk studeerde rechten in Leiden. Zijn carrière begon in de journalistiek. Voordat hij in 1956 lid van de Tweede Kamer werd, was hij chef van de parle mentaire redactie van Het Vrije Volk. Vrolijk was voor zijn mi nisterschap ook nog raadslid en wethouder (onderwijs, kunsten en sport) in Den Haag. Hij is onder andere onderscheiden met het Erekruis van de Huisor de van Oranje en was Groot-Of ficier in de Orde van Oranje Nassau. Pagina 18: Maarten Vrolijk, een geboren voorzitter. Hulshofl zet de trend in £ETK>IW,e*$ te kust en te keur! anders denken over wonen zoeterwoude De invoering van een vierdaagse werkweek is voor de Industriebond FNV inzet van de vandaag begonnen CAO-onderhandelingen bij het brou werijconcern Heineken. Voor de bond is de vier daagse werkweek 'het fundament' onder de CAO- voorstellen, waarin wordt uitgegaan van werk bo ven inkomen. De FNV-bond zegt zich met dit uitgangspunt te houden aan het eerder gesloten centraal akkoord waarin werkgevers, werknemers en overheid af spraken hebben gemaakt over een gematigde loonontwikkeling. Maar volgens de bond is er bij het goeddraaiende Heineken meer ruimte dan de gemiddeld 2,5 procent loonsstijging die wordt ge hanteerd voor het hele bedrijfsleven. De FNV wil per vestiging van het concern afspraken maken over een evenredige invulling van het aantal ar beidsplaatsen dat vrijkomt door ee werkweek. De FNV wil daarnaast afspraken ken over een recht op deeltijdwerk voor alle werk- Tver een flexibele VUT, waardoor ou deren vanaf 60 jaar kunnen stoppen met werken. De bond wil dat de nieuwe CAO twee jaar gaat lo pen. Met de eis van een vierdaagse werkweek volgt de bond in het voetspoor van de onlangs afgeslo ten CAO bij Koninklijke Bijenkorf Beheer (onder andere Hema). Daar is de werkweek voor full-ti mers teruggebracht van 36 naar 35 uur. Dat zou 400 tot 500 arbeidsplaatsen opleveren. Hoeveel uur de werkweek bij Heineken zou moeten wor den, was vanmorgen nog niet duidelijk. Ook bij de banken hebben de bonden het be houd van arbeidsplaatsen inmiddels inzet ge maakt van de CAO-onderhandelingen. Daar geldt eveneens dat de bedrijven financieel sterk zijn. De bonden willen bij de banken gebruik maken van het centraal akkoord om te voorkomen dat afspraken over arbeidsplaatsen die door auto matisering op de tocht staan worden afgekocht met hogere lonen. leiden De Leidse Rijksuniversiteit vierde gisteren traditiegetrouw haar verjaardag: de dies natalis. De Alma Mater werd 419 jaar geleden gesticht. Elk jaar lopen de Leidse hooggeleerde professoren op de dies natalis in vol ornaat iri cortgeoptocht door de Pieterskerk. Vervolgens spreekt een van hen de diesrede uit: dit jaar sprak prof. dr. Frits van Oostrom over de waarde van het boek. Van Oostrom liep gistermiddag met rector magnificus prof. L. Leertouwer voorop. De Pieterskerk zat stampvol. Koningin Beatrix reageerde ook gisteren weer met haar gelukwensen aan de jarige. FOTO HENK I Loos alarm kost politie vijf miljoen per jaar leiden monica wesseling De politie Hollands Midden lijdt jaarlijks vijf miljoen gulden schade door loos alarm. Bijna 9.000 keer per jaar rukt het korps voor niets uit niet min der dan 98 procent van de mel dingen. Binnen enkele maan den moet hierin verbetering ko men, zo heeft de politie van morgen bekendgemaakt. Steeds meer particulieren en bedrijven laten een elektroni sche beveiligingsinstallatie aan leggen. Het stil alarm wordt op gevangen door zogeheten parti culiere alarmcentrales, die op hun beurt de politie en eventu ele sleutelhouders waarschu wen. Bij aankomst van de poli tie (en de andere bewakers) blijkt vrijwel altijd het alarm voor niets te zijn afgegaan. Woordvoerder C. Jongh van het korps Hollands Midden denkt dat het enorme percenta ge 'fout-meldingen' drastisch omlaag zou kunnen. ,,We heb ben een werkgroep geformeerd die dit gaat onderzoeken. Mis schien wordt te vaak een zelfde onbetrouwbaar detectiesysteem gebruikt of hebben veel bedrij ven dezelfde, niet zo beste in stallateur." Pagina 18: 'We kunnen ons niet permitteren niet te gaan'. leiden erna straatsma De collegepartijen PvdA, CDA en Groen Links willen een aan vullend onderzoek naar de risi co's van stankoverlast die een scheidings- en vergistingsinstal- latie (SVI) aan de Voorschoter- weg in Leiden kan opleveren. Eerdere onderzoeken hiernaar hebben de fracties 'niet gerust gesteld'. PvdA'er R. Hillebrand kondig de gisteravond aan dat de drie partijen tijdens de eerstvolgen de gemeenteraadsvergadering een motie zullen indienen met het verzoek om een nieuw on derzoek. De fracties willen hun besluit over een bouwvergun ning voor de SVI laten afhangen van de resultaten van dat on derzoek. Tijdens een gecombineerde vergadering van de raadscom missies milieuzaken en ruimte lijke ordening schaarden D66 en de WD zich achter het voor stel. M. Wijnbergen (WD) gaf echter wel de voorkeur aan een breder opgezet onderzoek. ,,Ook andere zaken, zoals de kans op lawaaioverlast, moeten bekeken worden." De Socialisti sche Partij handhaafde haar standpunt dat de Voorschoter- weg geen geschikte locatie is voor de bouw van een afvalver werkingsinstallatie. De plek ligt te dicht bij woningen in Leiden Zuid-West. Woordvoerders de Stichting Stop Vuilverwer king Leiden deden nogmaals een beroep op de fracties om niet in te stemmen met de bouw van een SVI. De 880 sym pathisanten van deze stichting vrezen onder meer stankover last. Milieuwethouder J. Laurier (Groen Links) toonde zich geen voorstander van een nieuw milieu-onderzoek. De eerdere onderzoeken hebben volgens hem aangetoond dat de kans op stankoverlast voor omwonen den minimaal is. ,,In de milieu effectrapportage is alles ui- tentreure onderzocht. Er is een ware whisky-oorlog uitgebroken tussen de Leidse slijter Klerks en Gall Gall (een dochter van het Ahold-con- cern). Inzet is het merk Haig waarmee Klerks vorige week begon te stunten. De whisky werd daarbij voor acht gulden on der de normale prijs verkocht. Sindsdien ontstond een advertentieslag die er giste ren in uitmondde dat Klerks, voor Neder land heel ongebruikelijk, zijn concurrent bij naam noemde onder de kop 'Hoedt u voor Galspuwers'. Dat gebeurde nadat Gall Gall had ge adverteerd onder de kop 'Hoedt u voor na maak'. Daarin noemde de slijtersketen de naam van Klerks niet, maar gaf hij wel aan dat 'sommige slijters' onder de naam Haig een whisky van mindere kwaliteit verko pen. Aan de hand van foto's werden de kleine verschillen in etikettering duidelijk gemaakt. Het was volgens directeur Mieke Hoef nagel van Klerks vooral de betichting van namaak die haar in het verkeerde keelgat schoot. „Wij verkopen echte Haig, zoals die in Engeland op de markt is, die we zelf hebben geïmporteerd." Ze erkent dat de smaak anders 'zachter' is. De drank is ook door een ander bedrijf gebotteld dan de officiële import-Haig. „Maar dat kun je vergelijken met Heineken bier dat in het buitenland anders smaakt dan hier. Dat kun je ook geen namaak noemen." Ze zegt nog geen klachten van klanten te hebben gehad. Klerks heeft inmiddels geëist dat Gall Gall de advertentie rectificeerd. Als dat niet gebeurt, sluit Hoefnagel een proces niet uit. De 'namaak-advertentie' van Gall Gall was overigens gebaseerd op een brief van importeur United Distillers uit Tilburg. Die gebruikte dezelfde kreet in een brief aan slijters. En moest dat vervol- gens rechtzetten. Gall Gall is niet van plan dat voorbeeld te volgen, laat commercieel manager T. Heitman weten. Hij blijft erbij dat de aan bieding misleidend is. „Het is andere whis ky. Mensen die gewend zijn Haig te drin ken, klagen daarover." Volgens Heitman is de hele gang van zaken ook slecht voor het whiskymerk Haig. Gall Gall heeft de strijdbijl nog niet begraven. Inmiddels biedt ook grootgrutter Dirk van den Broek in zijn slijterijen dezelfde whisky aan als Klerks. Er ligt een plan voor een landelijke campagne onder de kop 'De ene Haig is de andere niet'. De adverten- tiestrijd beperkte zich tot nu toe tot het ge bied tussen Alphen aan den Rijn en Heem stede waar Klerks vestigingen heeft. Importeur United Distillers lijkt voorlo pig vooral aan de kant van het strijdtoneel te staan. Een woordvoerder laat blijken dat er niets illegaals is aan de activiteiten van Klerks en Dirk van den Broek. Stappen zijn er niet te verwachten. Wel is mogelijk een nieuwe fase in de strijd in zicht. De jongste stunt-aanbieding van Klerks heeft betrek king op een ander merk, VAT 69. Ook ei gen import. Sinds 1 januari in Nederland vertegenwoordigd door United Distillers, zoals de geplaagde woordvoerder bijna zuchtend erkent. De werkgeversvereniging VNO pleit voor een (geleidelijke) ver hoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar. Tegelijkertijd moe ten de pensioenen, zoals we die nu kennen, worden beperkt tot een aanvullende basisvoorzie ning. Dat maakte VNO-voorzit- 'ter Rinnooy Kan vanmorgen be kend. Een tijdelijke bevriezing van de AOW, zoals het CDA voor stelt, vindt het VNO geen echte oplossing. Ook het D66-plan om bejaarden over hun aanvul- Nog geen abonnee? HET WOORD IS AAN Macau ly De hoogste vorm van adeldom is: grote macht bezitten zonder haar te gebruiken. VANDAAG Binnenland Buitenland Cultuur Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen - Gesprek van de dag - Info Sport23,24,25 VANDAAG OOK SMAAK PAGINA 9 HET WEER Weersverwachting van het KNMI: REGEN Veel bewolking en nu en dan wat regen. In de loop van de dag en kele opklaringen. Middagtempera- tuur ongeveer 6 graden. Wind draaiend naar westelijke richtin gen, matig, kracht 4, aan de kust OPENING ARNHEM MET FANTASTISCHE AANBIEDINGEN IN ALLE FILIALEN den haag nfalend pensioen AOW-premie te laten betalen gaat niet ver ge noeg, aldus Rinnooy Kan. De werkgevers stellen een dramati sche koerswijziging voor, waar bij werknemers worden gesti muleerd om zichzelf vrijwillig en op individuele basis te voor zien van een aanvullend pen- Ja, dat is goed nieuws Dus neem ik i nu een abonnement. Voorletters:- Adres: Postcode: Plaats: Tel: Ook moet het huidige pen sioen-systeem, waarmee de AOW wordt aangevuld tot 70 procent van het laatste salaris, op de helling, zo zei Rinnooy Kan vanochtend op zijn maan delijkse persconferentie. I.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken betaal ik ml|n abonnement: Per maand automatisch I 29,30) Per kwartaal via acceptgiro 85,55) I Q automatisch 84,55) J Nr. bank/giro: I Handtekening:. Volksverhuizing en volksverguizing? Of bel 071-128030 PvdA-minister Jan Pronk indebat met Mohamed Rabbae (lijsttrekker Groen Links) en Jan Kees Wie ben ga (VVD woordvoerder minderhedenbe leid) over migratie wereldwijd en in Nederland Aanmelden bij de EVS, telefoon 020 - 55 12 132

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1