Leidsch Dagblad Regime gevangenis wordt veel strenger WITLOF, BRAADWORST EN GEHAKT. VN-topman vraagt om luchtaanvallen 3-DAAGSE SURERK00PJES Willemsspoorbrug verdwijnt 1.25 BEL: 071-128030 Eerste luchtaanval op Buckingham Palace sinds WO-11 FC Lisse profiteert GOED NIEUWS MAANDAG 7 FEBRUAR11994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40383 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 Oostenrijkse boeren 2 De aanstaande toetre ding tot de Europese Unie is een ramp voor de boeren in Oostenrijk. D66 3 Ook de Democraten willen toch extra gaan bezuinigen de komende jaren. In totaal nu dertien miljard. Rennes 5Rennestreurtom het uitgebrande parle mentsgebouw. De brand j was de climax van de vis- j sersprotesten in Bretagne. Hirsch Ballin en Kosto presenteren nota Het regime in de gevangenissen wordt veel strenger. Ar beid krijgt een centrale rol in de strafinrichtingen. Er komt een standaardregime dat uitgaat van 26 uur werk per week gedurende vier dagen. Gedurende de overige drie dagen zijn er mogelijkheden voor sport, luchten, be zoek en beroepsgericht onderwijs, zij het doorgaans min der dan op het ogenblik. Wie niet wil werken, moet in zijn cel blijven. zijn gevangenen veel geweldda diger geworden. Ook in de hui dige situatie wordt gewerkt in gevangenissen, maar werk neemt nu geen centrale rol in. Gevangenen kunnen zich er eenvoudig aan onttrekken als zij er geen zin in hebben. De bewindslieden willen ster ker de nadruk op werk leggen omdat dit de orde en rust bin nen de gevangenisen vergroot. Arbeid biedt gevangenen bo vendien structuur en werkerva ring. Gemotiveerde en geschikte gevangenenen krijgen in de laatste periode van hun gevan genschap de mogelijkheid extra opleidingen te vólgen om hun Dit is de kern van nota Werk. me Detentie over het gevange niswezen, die vanochtend is ge presenteerd door de bewinds lieden van justitie, mii Hirsch Ballin en staatssecretaris Kosto. De nota is geschreven naar aanleiding van de grote veran deringen in het gevangeniswe zen van de afgelopen jaren. Zo Weer aanval op prins Charles, nu met spuitbus Een man die de 'stank van de monarchie' wilde ver drijven heeft vanmorgen in het Nieuwzeelandse Auckland geprobeerd prins Charles met een spuitbus te besproeien. De Britse kroonprins vertrok geen spier, zoals hij ook kalm bleef toen hij eind ja nuari in het Australische Sydney door een man met een startpistool werd be dreigd. Charles had zojuist jach ten bekeken die deelne men aan de Whitbread-ra- ce rond de wereld. Hij was in gesprek met enkele be langstellenden toen plotse ling een 58-jarige man naar voren sprong met een spuitbus in de hand. De man kwam op drie meter afstand van de prins en riep dat hij hem van zijn 'koninklijke stank' wilde ontdoen. Lijfwachten do ken onmiddellijk op de arnokmaker en werkten hem tegen de grond. De man werd gearresteerd en beschuldigd van ordever storing. De de Verenigde Naties, Boutros-Gha- li, heeft de NAVO gevraagd luchtaanvallen uit te voeren op artilleriestellingen in een rond de Bosnische hoofdstad Saraje vo 'die verantwoordelijk zijn voor aanvallen op burgerdoe len'. Het verzoek kwam 36 uur nadat een mortiergranaat een bloedbad had aangericht op de markt van Sarajevo. Daarbij vie len 68 doden en raakten meer dan 200 mensen gewond. In een brief aan secretaris-ge neraal Wörner van de NAVO schrijft Boutros-Ghali dat lucht aanvallen in overeenstemming zijn met resoluties van de VN om de burgerbevolking van Sa rajevo en andere moslim-encla ves te beschermen. Volgens de VN-baas aangetoond dat ten minste een van de bombarde menten van de afgelopen dagen is uitgevoerd door Bosnisch- Servische troepen. De NAVO-landen zullen ver- VAN MAANDAG T/M WOENSDAG OP OP! Nog geen abonnee? kansen bij terugkeer in de sa menleving te vergroten. Tevens komen er bijzondere voorzie ningen voor aan drugs verslaaf de en psychisch gestoorde ge detineerden. Verwacht wordt dat één op de vijf de gevange nen voor bijzondere voorzienin gen in aanmerking komt. Verder wordt onder andere de huidige, algemeen geldende verlofregeling ingeperkt. Het automatisme verdwijnt. Het maandelijkse weekeindeverlof wordt voortaan pas gegeven als de gevangene zich goed heeft regime wordt in 1995 van kracht in de bestaande gevangenissen. Nieuwe gevan genissen die dit jaar worden ge opend, gaan er onmiddellijk mee van start. Hirsch Ballin en Kosto hou den er ernstig rekening mee dat vooral de eerste tijd gevangenen zich sterk zullen verzetten tegen de beoogde verdere inperldng van hun toch al geringe vrijhe den. moedelijk morgen in Brussel een besluit nemen. Vandaag ko men al de EU-ministers van buitenlandse zaken in de Belgi sche hoofdstad bijeen om zich te beraden over de situatie in Bosnië. De Amerikaanse presi dent Clinton heeft gezegd be reid te zijn luchtaanvallen uit te voeren, als de voltallige NAVO dat wil. Maar of de Britten (die 25.000 man grondtroepen in Bosnië hebben) en Fransen daarmee instemmen, is onze ker. VN-troepen in Sarajevo zijn zaterdag meteen begonnen met het onderzoek naar de her komst van de mortiergranaat. Maar omdat er geen sprake is van een kraterinslag (de granaat kwam op een marktkraam te recht eh ontplofte boven de grond) zal waarschijnlijk nooit kunnen worden vastgesteld door wie de granaat is afge vuurd. Pagina 2: Sarajevo: Nu in grijpen, met geweld. Rotterdam Het begin van het einde van de Willemsspoorbrug te Rotterdam. Een tikje weemoedig ke ken honderden Rotterdammers afgelopen zaterdag toe hoe het eerste 950 ton zware deel van de stalen spoorbrug werd weggetakeld. De komende weken volgen de overige drie bogen. De brug uit 1877 is overbodig geworden sinds de spoorwegen vorig jaar een tunnel onder de Maas in gebruik hebben geno- FOTO REUTER Wilde actie van onderhoudsdienst bij Hoogovens umuiden n hove Honderden werknemers van de onderhoudsdienst van Hoog ovens hebben vanochtend ge durende enkele uren de toe gangswegen naar het bedrijfs terrein bezet. De wegen waren afgezet met kraanwagens en be stelbusjes. Met deze 'wilde ac tie' protesteerden de perso neelsleden tegen de voorgeno- afstoting van de dienst. Volgens plan worden 1.400 mensen van de onderhouds dienst met werk en al onderge bracht bij buitenfirma's. De personeelsleden zijn hier fel op tegen. Witlof, 500 gram Braadworst, kilo Gehakt h.o.h, 500 gram, r\ qq samen JL&45T LU.i/" Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 12 februari a.s„ 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes Joodse boycot 8 De boycot door ortho doxe joden van de topconferentie van reli gieuze leiders in Jeruzalem is 'een gemiste kans'. Kwart miljoen schade bij brand in Vrouwensteeg Een felle uitslaande brand heeft gisteravond twee kamers in een studentenpand aan de Vrou wensteeg in Leiden in as gelegd. De brand ontstond omstreeks 22.00 uur door nog onbekende oorzaak. De brandweer rukte uit met twee autospuiten, een ladderwagen en een adembe- schermingsvoertuig. Drie ande re kamers en café De Pijpenla liepen flinke waterschade op. De totale schade wordt geschat op een kwart miljoen gulden. De meeste getroffen studenten waren niet verzekerd. Twee doden bij ongevallen in Leidse regio ter aar/hazerswóude-runduk correspondent Voor het eerst sinds de Tweede Wereld oorlog werd Buckingham Palace zater dag weer vanuit de lucht aangevallen door een halfnaakte gek. De aanvaller in kwestie, die zijn edele delen groen had geschilderd, landde met zijn para chute op het dak van het koninklijk pa leis. Aldaar werd hij gearresteerd we gens 'vliegen zonder registratienum- De stunt was door zucht naar publici teit ingegeven, maar een Britse zon dagskrant kon niet nalaten in vette let ters de hamvraag te stellen: 'Wat was er gebeurd als hij een bom had gehad?' Een voormalige politie-officier gaf het antwoord. „Niets had hem kunnen stoppen", zei hij. „Maar als hij dit gein tje bij het Witte Huis had uitgehaald, was hij zonder pardon uit de lucht ge knald." Binnen luttele minuten na de lucht aanval van de barmy birdman (stapel gekke vlieger) vernam een geschokte natie via de BBC het echte nieuws: Buckingham Palace beschikt niet over luchtdoelgeschut. En de hoogmogende Sir Nicholas Fairbairn, een Lagerhuislid, sprak voor velen toen hij even later een lans brak voor extra veiligheidsmaatre gelen. „De politie moet worden uitge rust met raketten om dit soort mensen neer te schieten", declameerde Sir Ni cholas gestreng. Na het annus horribilis, zoals de ko ningin het jaar 1992 had gedoopt, lijkt 1994 het annus mirabilis te worden. Vo rige maand nog is haar zoon Charles op wonderbaarlijke wijze aan de dood ont snapt toen enige losse flodders op hem werden afgeschoten, nu weer is de vor stin ontkomen aan een heer met ont bloot onderlichaam. Elizabeth namelijk, zo bleek, was niet thuis. De heer in kwestie is Jim Miller, een Amerikaan die in Las Vegas een Britse school voor zweefparachutisme leidt. In eigen land geniet Miller al voldoende bekendheid. Hij was de man die in no vember vorig jaar met zijn parachute de bokswedstrijd Bowe-Holyfïeld te Las Vegas verstoorde door in de ring te lan den. Bij die gelegenheid werd hij be wusteloos geslagen door enkele suppor ters, maar dat kon hem er niet van weerhouden het 'PR-werk' voor zijn school voort te zetten. Vorige maand kwam Miller weer in actie, vervaarlijk cirkelend boven een rugbywedstrijd in het Los Angeles Coliseum. De barmy birdman werd na zijn lan ding in de ring aangeklaagd wegens 'ge vaarlijk vliegen', waar in Amerika een celstraf van zes maanden en een boete van 13.000 gulden op staat. De rechter liet hem echter op borgtocht vrij, zodat hij twee maanden later ongestoord bo ven de rugbywedstrijd kon fladderen. Miller werd opnieuw in hechtenis geno men, maar kwam wederom op borg tocht vrij. De zweefparachute die Miller bij het reclamewerk voor zijn schóól gebruikt, bestaat uit drie elementen: de parachu te, een 'stoeltje' en een motortje met propellor. Dit propellortje stelt de 'pi loot' in staat met een snelheid van 45 kilometer per uur een afstand van 20 ki lometer af te leggen, mits de god van de wind hem goedgezind is. In Amerika is het tegenwoordig vol komen legaal zich op deze moderne wijze te verplaatsen, maar niet in het oude Albion. Wie met onkleed onderli chaam op het dak van Buckingham Palace wil landen of springen, zo zette Scotland Yard geduldig uiteen, kan zulks gerust doen. Geen van Harer Ma- jesteits wetten verbiedt een dergelijke bezigheid. Maar het is verboden daar toe een gemotoriseerde parachute te gebruiken. Het is de motor die hoe wel niet sterker dan die van een snor fiets de parachute tot 'vliegtuig' be stempelt. Als Millor vandaag in Londen wordt voorgeleid, zullen hem niet minder dan zes overtredingen ten laste worden ge legd. Daaronder: vliegen zonder brevet, vliegen zonder registratienummer en vliegen met een vliegtuig zonder het vereiste bewijs van luchtwaardigheid. De fout die Miller maakte, was dat hij een stukje Jules Verne naar het land van Charles Dickens bracht. FC Lisse heeft als enige eerste klasser uit de Leidse regio dit weekeinde goede zaken gedaan. Lisse won de streekderby in en tegen Noord wijk met 1-0 en verkleinde de achterstand op Katwijk tot twee punten. De koploper gaf namelijk bij Ro zenburg een 2-0 voorsprong uit handen (2-2). Quick Boys wei gerde te profiteren (1-1 tegen Excelsior Maassluis) en Rijns- burgse Boys gaf met een 3-2 ne derlaag tegen Volendam hele maal niet thuis. ARC (2-0 verlies tegen Marken) deelde in de ma laise. Ook Bettine Vriesekoop be leefde weinig lol aan het afgelo pen weekeinde. Zij liet zich van haar slechte zijde zien tijdens het Europese Top 12-toemooi in het Italiaanse Arezzo, waar zij in tegenstelling tot Mirjam Hooman werd uitgeschakeld voor de halve finales. Chef d'é quipe Carel Deken was uitein delijk haar voornaamste tegen stander in een gevecht dat nie met tafeltennis-wapens, maa HET WOORD IS AAN Wim Sonneveld Meestal dankt een man zij ces aan zijn eerste vrouw tweede vrouw aan zijn su VANDAAG VANDAAG PAGINA'S Binnenland Buitenland Cultuur Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen - Info Sport 17 t/m 26 HET WEER Bij verkeersongevallen in Ter Aar en Hazerswoude-Rijndijk zijn gisteren twee doden geval len. In Ter Aar overleed een 17- jarig meisje uit Haarlem. In Ha zerswoude-Rijndijk kwam een 48-jarige man uit Zoeterwoude- Rijndijk om het leven. De Haarlemse was inzittende van een auto die met de zijkant tegen een boom aan de Oostka- naalweg botste. Zij was op slag dood. De 23-jarige bestuurder uit Nieuwveen is met inwendig letsel opgenomen in het Acade misch Ziekenhuis Leiden. Het ongeval gebeurde rond 11.40 uur en werd vermoedelijk ver oorzaakt door een stuurfout. De auto reed over de Oostkanaal- weg en raakte bij het nemen van een bocht met de wielen naast de weg, waarop hij met de rechterkant tegen een boom botste. Als gevolg van het onge val was de Oostkanaalweg twee uur lang afgesloten. De man uit Zoeterwoude overleed gistermiddag na een ongeval op de Rijndijk in Ha zerswoude-Rijndijk. De man botste met zijn auto op de wa gen van een 27-jarige Voorscho- tense, die onverwachts moest remmen. Achterop de Zoeter- woudenaar botste vervolgens een 26-jarige vrouw uit Alphen aan den Rijn. Door het ongeluk leek in eer ste instantie alleen materiele schade te zijn ontstaan. De man belde naar huis om zijn vrouw te vragen de autopapieren te brengen. Vervolgens zakte hij in elkaar. Onderweg naar het zie kenhuis overleed hij. De politie stelt een onderzoek in naar de doodsoorzaak. Extra pagina's Winterspelen Zaterdag beginnen in Lille- hammer de Olympische Win terspelen. In zes extra pagina's blikt deze krant tot aan het be gin van het evenement in Noorwegen dagelijks vooruit. Vandaag aandacht voor de eeuwige tweestrijd tussen Ne derland en Noorwegen en de betekenis van de Olympische Spelen voor Lillehammer en omgeving. Verwachting van het KNMI tot morgenavond AF EN TOE ZON Vannacht enkele wolkenvelden en kans op een mistbank Minimum temperatuur omstreeks 1 graad Overdag af en toe zon en droo§ Middagtemperatuur ongeveer 5 graden. Zwakke tot matige wind, rond kracht 3, uit uiteenlopende richtingen. Dementerende automobilist van de weg gehaald zuidoostbeemster Een nietsvermoedende auto mobilist is gisterochtend vroeg na een acht kilometer lange 'achtervolging' op de rijksweg A7 van Hoorn naar Amsterdam door de politie van de weg ge haald, omdat hij slechts 40 kilo meter per uur reed. Ter hoogte van Zuidoost- beemster wist de politie de 64- jarige man pas te bewegen zijn auto aan de kant te zetten. Voor die tijd had hij ni op het stopteken lichten van de politiewagen. Volgens een politiewoordvoer der is de man dementerend. Hij was midden in de nacht vanuit Harlingen naar Amsterdam ver trokken, waar zijn dochter woont. De politie raadde hem af zijn weg op deze manier te vervol gen en belde de dochter. Die haalde haar vader vervolgens op. Het rijbewijs van de man is ingenomen. Lcidsch v-c Dagblad l c NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ia, dat is goed nieuws Dus neem ik nu een abonnement. met bier en wodka werd ge voerd. Aanleiding tot het gooi- en smijtwerk was de coaching tij dens het toernooi, waarbij De ken geen ruimte bood aan indi viduele coaches. Tot woede van Vriesekoop was Frits Kante been, de Sassenheimse steun en toeverlaat van Hooman, als toe schouwer toch in staat zijn pu pil van aanwijzigingen te voor zien. Telstar-spits Ron de Roode was zaterdagavond, na een af wezigheid van bijna vier maan den, weer terug op sportpark Schoonenberg. Als aandachtig toeschouwer bij de wedstrijd Telstar-Excelsior (2-0). De Lei- denaar ging halverwege oktober het ziekenhuis in voor chemo therapie. „Het gaat goed", zei De Roode. „Ik ben nu al bezig met oefeningen om aan te ster ken", bekende de 26-jarige oud speler van onder anderen Wil lem II en ADO Den Haag. „Lo pen is nog te zwaar. Dat zal on der begeleiding van een fysio therapeut n (I.v.m. controle bezorging) Per maand automatisch 29.30) Per kwartaal via acceptgiro 85,55) automatisch 84,55) Nr. bank/giro: j Handtekening:. Of bel 071-128030 712141 400114

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1