Leidsch Dagblad Weer gif op strand Katwijk en Noordwijk LEVI'S 658 Ssaintratuin Binnenstad: droombeeld of nachtmerrie Actiegroep bekladt winkels Janmaat biedt excuses aan BEL: 071-128030 Van Gils Om het uur wordt in de VS een kind doodgeschoten BOSS 071-214421 GOED NIEUWS 'VRIJDAG 21 JANUAR11994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40369 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 De Leidse binnenstad zon der auto's, maar ook zonder kooppubliek. Het eerste is het droombeeld van wet houder Joop Walenkamp, het laatste de nachtmerrie van de middenstanders. De laatste maanden zijn pittige discussies gevoerd over de toekomst van de Leidse bin nenstad. Morgen in deze krant een dubbele pagina waarin de kersverse plan nen van burgemeester en wethouders voor het cen trum van de stad worden onthuld. De gemeente Leiden kiest er nu voor om het einddoel in drie fasen te bereiken. In deze krant van morgen een uitgebreide toelichting op de nieuwe ideeën. De tekst gaat vergezeld van een grote plattegrond van de binnen stad waarin in kleur is aan gegeven welke straten wan delgebied worden, waar niet meer mag worden gepar keerd en waar de auto straks nog wel mag rijden. Is dit het toekomstbeeld van de Breestraat? foto loek zuyderduin Meer vrouwen werken 3 Het aantal werkloze mannen daalde vorig jaar met 10.000, het aan tal werkende vrouwen steeg echter met 50.000. IOwen onderdruk Het Europese Parle- ment wil af van bemid delaar Owen, die echter liet weten gewoon aan te zullen blijven. I Haarhuis JT Paul Haarhuis kon Z J Ivan Lendl tijdens de Australische tenniskam pioenschappen maar één set afhandig maken. Tegenstanders autoluwe binnenstad slachtoffer ROY KLOPPER Een actiegroep die zich het 'Binnenstad Libera tion Front' noemt, claimt in de nacht van maan dag op dinsdag ruiten van winkels in het centrum van Leiden te hebben beklad. In een anonieme brief aan deze krant meldde ze vanochtend dat de actie is gericht tegen de tegenstanders van een autoluwe binnenstad. Bij de politie is niets be kend over de actie. De actiegroep richt zich met name tegen de campagne van de Stichting Beestenmarkt, die fel is gekant tegen de gemeentelijke plannen om de binnenstad autoluw te maken. De anonieme ac tievoerders melden dat ze 'de ramen van enkele binnenstad-bewoners finaal hebben opgefleurd'. Het zou hier gaan om winkeliers of bewoners die door de Stichting Beestenmarkt verspreide pro test-pamfletten in de etalage hebben hangen. De teksten op de pamfletten, zoals 'Wethouder Walkenkamp de stad uit in plaats van de auto's' zijn tegen het zere been van het Binnenstad Libe ration Front. „De posters bevatten zowel spelfou ten als drogredeneringen. Wij zijn het a-sociale gezeur van sommige binnenstad-bewoners zat." De actiegroep vindt dat er voldoende alternatie ven zijn geboden, zoals een verbetering van het openbaar vervoer, laad- en losuren voor expedi- tieverkeer en het inzetten van taxi's. De onbekende groep kondigt meer acties aan. „Dit is niet de eerste actie en zal zeker niet de laatste zijn", zo staat in de anonieme brief. Voorts zegt ze winkels te boycotten die via posters laten weten tegenstander te zijn van de autoluwe bin nenstad. Wethouder J. Walenkamp veroordeelt de actie scherp. „Op dit soort steun zit ik absoluut niet te wachtert. Dit is bijna-geweld, ik heb er totaal geen begrip voor." De wethouder roept de verantwoor delijken op dit soort acties te staken. „Wat de winkeliers doen met die posters kan ik nog begrij pen. Dat is emotie en moet kunnnen. Maar wat nu is gebeurd is aantasting van andermans eigen dommen en dus onaanvaardbaar. Nogmaals, ik betreur het zeer." 'Ramptoeristen1 laten zich door hekken en borden niet tegenhouden Kat stuurt treinverkeer in de war Opnieuw zijn de afgelopen nacht zakjes met landbouwgif aangespoeld op de kust. Om hoeveel zakjes het gaat, is nog niet bekend. In elk geval zijn ook op de stranden van Noordwijk en Katwijk nieuwe exemplaren aangetroffen. Het grootste deel is vooral langs de Noordhollandse kust aangespoeld. NOORDWIJK-K> Naar schatting van Rijkswater staat drijven er nog ongeveer 200.000 zakjes op de Noordzee die een potentieel gevaar vor men voor de kust en de dieren in zee. Bij IJmuiden is gister avond een dode bruinvis aange spoeld. Onderzoek moet uitwij zen of het beest slachtoffer is geworden van het gif. Omdat de wind ruimt van naar west en noord-west, venvacht Rijkswa terstaat dat een nieuwe lading zakjes de komende dagen in de Waddenzee terecht zal komen en ook de kust opnieuw zal ver vuilen. Het opruimen van het strand ten zuiden van IJmuiden w^s gisteravond voor ongeveer 80 procent voltooid. De opruimers hebben langs de hele Neder landse kust volgens een voorlo pige schatting enkele tiendui zenden zakjes verzameld. Op het Katwijkse strand zijn hon derden zakjes door de schoon makers verzameld. De 'oogst' in Noordwijk bedroeg tot en met gisteren 20 vuilniszakken vol. Vanochtend is het zoeken en schoonmaken bij het eerste daglicht door enige honderden medewerkers van Rijkswater staat en de gemeentelijke reini gingsdiensten hervat. Daarbij wordt een 'tragere zoekmetho de' gehanteerd. Gisteren is ge bleken dal de onopvallende en deels onder het zand verscholen zakjes gemakkelijk over het hoofd worden gezien. Met na me bij Katwijk en Noordwijk blekenbij nadere inspectie meer zakjes te liggen dan aan vankelijk werd geschat. De op- Ook is gebleken dat de toe stand waarin de zakjes verkeren sterk verschilt. Op sommige strandgedeelten is het overgrote deel nog intact, op andere delen blijken veel zakjes te zijn ge scheurd na wekenlang in het zeewater te hebben gedreven. In die gevallen zijn grote hoe veelheden van het gif in het wa ter of het zand terechtgekomen. Overigens blijven de toegan gen tot het strand voor het pu bliek gesloten. Ook het stuk tus sen Wassenaarse Slag en Kat wijk is inmiddels met dranghek ken afgezet. Dat neemt niet weg dat ramptoeristen en wande laars in groten getale te pas en te onpas het strand betreden. Het aantal strandtoegangen is volgens politiewoordvoerders te groot om volledig toezicht te kunnen houden. De gemeente Noordwijk heeft daarom van ochtend extra waarschuwings borden geplaatst. De terreinwagens v politie bevindt zich i de Reddingsbrigade en de politie ontmoeten elkaar op het strand tussen Bloemendaal en IJmuiden. In de landrover v en specialist van de Explosieven Opruimings Dienst (EOD). foto united photos de boer nils v, BENT U OOK ZO GEK OP GROEN? A.s. zaterdag 22 januari vanaf 12 uur BONSAI DEMONSTRATIE door Nick van der Bent Tot ziens op 22 januari HET GROENE WARENHUIS Voorschoten, Leidseweg 518, tel. 071-763748 Justitie onderzoekt uitlatingen in Elsevier Een doodsbange kat bezorgde de stoptrein van Leiden naar 'Hoorn gisteravond 20 minuten vertraging. Vlak voordat de trein om zes over zes van het Leidse station zou vertrekken, sprong het dier uit zijn mandje en vluchtte de coupé uit. Achtervolgd door eigenares,, conducteur en behulpzame passagiers, schoot de kat het perron op en verstopte zich in de generatorkast onder de trein. Als de trein zou gaan rijden, zou een kortsluiting het dier het le ven kosten en mogelijk de hele trein uitschakelen. In de gene ratorkast wordt de stroom van de bovenleiding omgezet in zo geheten laagstroom van 220 volt. „Omdat we een menselijk be drijf zijn, besloten we de vertra ging voor lief te nemen", kijkt een woordvoerder terug. De grijparmen werden los van de bovenleiding gemaakt. En de sleutel van de machinist en het nodige breekwerk, maakte de conducteur de generatorkast open. Na een flinke knuffel, deed de eigenares het bevrijde beest te rug in het mandje. Volgens de NS-woordvoerder hoeft de eige nares van de kat niet bang te zijn voor schadeclaims: .Andere spitstreinen liepen gelukkig geen vertraging op. Laten we de operatie maar zien als service." DENH Nog geen abonnee? CD-statenlid niet achter Janmaat Het Zuidhollandse statenlid voor de Centrumdemocraten, M.T. Giesen, heeft zich vanmorgen gedistantieerd van de recente uit spraken van CD-kamerlid Janmaat. In een 'persoonlijke verklaring' nam hij afstand van de uitspraken die Janmaat onlangs heeft ge daan over overleden minister Ien Dales en minister Hirsch Ballin. „Ik betreur het overlijden van Ien Dales zoals iedere Nederlander dat doet. Ook neem ik uitdrukkelijk afstand van de opmerking rich ting de PvdA waarin zij hetzelfde lot werd toegewenst." Giesen kan zich evenmin vinden'in Janmaats uitlatingen over Hirsch Ballin in Elsevier. De officier van justitie in Den Haag stelt een onderzoek in naar vermeend racistische uitla tingen van het Tweede-Kamer lid H. Janmaat in Elsevier over minister Hirsch Ballin van justi tie, die van joodse origine is. Het Landelijk Bureau Racisme bestrijding heeft een aanklacht ingediend tegen de leider van de Centrumdemocraten. In het interview zegt Janmaat dat buitenlanders pas over heidsfuncties mogen bekleden als zij tenminste 3 generaties in Nederland wonen. Hij doelt daarbij op onder anderen PvdA- kamerlid Apostolou en CDA- staatssecrétaris Gabor van land bouw en visserij, die in 1956 uit Hongarije is gevlucht. Op de vraag wat het een en ander zou betekenen voor CDA- minister Hirsch Ballin, wiens vader uit Duitsland kwam, zegt Janmaat: „Die moet aftreden als minister van justitie. Dat de va der van Hirsch Ballin voor de oorlog uit Duitsland is gevlucht kan ik wel begrijpen. Maar waarom naar Nederland? Lag dat land soms het dichtste bij?" Tegen Janmaat loopt al een strafrechtelijk onderzoek, dat vermoedelijk over enige maan den zal uitmonden in een pro ces. Deze zaak zal apart worden onderzocht. Inmiddels heeft Janmaat schriftelijk zijn excuses aange boden aan Apostolou, Gabor en Hirsch Ballin. De CD-leider zegt verkeerd te zijn geciteerd en een rectificatie te eisen van El sevier. In een reactie stelt de hoofdredactie van het blad een actie van Janmaat in die rich ting vol vertrouwen tegemoet te zien, omdat het hele i op band staat. Justitia Et Pax, bij monde van voorzitter H. van Munster, en de Gereformeerde Synode, ver tegenwoordigd door voorzitter ds. P. Boonstra, zijn van mening dat leden van de CD uit de res pectievelijke kerkgemeenschap pen moeten worden geweerd. Boonstra trekt een vergelijking met het lidmaatschap van de NSB ion de jaren dertig. Zonder de invloed van de meest recente uitspraken van Janmaat zijn de Centrumdemo craten de afgelopen week bijna één procent teruggevallen in de kiezersgunst. Dat zou volgens het bureau Interview komen door Janmaats uitlatingen over de vorige week overleden mi nister Dales. De partij zou met 3 procent nu uitkomen op 4 ze tels. Twee weken geleden stond de CD nog op 6 zetels. Faillissementsverkoop Motel Bijhorst Wassenaar 20,21, 22 januari Zie advertentie pag 14 Bijna om het uur wordt er in de Vere nigde Stalen een kind doodgeschoten. Een kind dat in de VS opgroeit heeft 15 keer zoveel kans te worden gedood dan een leeftijdgenootje in het door burger oorlog verscheurde Noord-Ierland. Dat schrijft het Fonds voor de Bescherming van Kinderen (CDF) in een rapport dat gisteren in Washington verscheen. In de periode van 1979 tot 1991 zijn 50:000 kinderen door kogels om helle ven gekomen, dat is bijna evenveel als het aantal Amerikaanse militairen dat in de jaren '60 in de oorlog in Vietnam omkwam. „De moord op kinderen en baby's is niet alleen routine in Bosnië, maar ook in Boston en Baltimore", al dus de non-profitorganisatie. Alleen al in 1991 overleden in de VS 5.356 kinderen aan schotwonden en dit 'aantal neemt jaarlijks toe. Het aantal kinderen dat jaarlijks wordt gedood is sinds 1950 verdubbeld. Na de auto en kanker is het vuurwapen .killer' No. 3 voor kinderen tussen de 5 en 14 jaar, al dus de instelling. In 1990 werden 560 scholieren tussen de 10 en 14 jaar door kogels gedood, dat is twee keer zoveel als in Zweden, Zwitserland, Groot-Brit- tannië, Australië, Japan en Canada sa men, aldus de instelling. Ook het aantal jonge moordenaars in de leeftijd van 10 tot 17 jaar neemt sterk toe. In de jaren tachtig is dit met 93 procent toegenomen, terwijl het aantal volwassenen dat gedurende die periode .wegens moord werd gearresteerd met 11 procent steeg. Van de 50.000 kinderen die door ko gels om het leven zijn gekomen, wer den 24.552 vennoord, pleegden 16.614 zelfmoord en kwamen 7.257 om bij on gelukken met vuurwapens, aldus de or ganisatie. De voorzitter van het CDF, Marian Wright Edelman, roept op tot een 'staakt-het-vuren' en verwijt de vol- in de speelplaatsen en orlogszone' te hebben ge- de regels scholen maakt. Het CDF dringt erop a< voor produktie en verkoop pens drastisch te verscherpen. De voor schriften waaraan teddyberen, broodroosters en andere consumptie artikelen moeten voldoen, zijn strenger dan die voor vuurwapens, aldus de or ganisatie. Verwacht wordt dat het rap port de aandacht zal trekken van het Witte Huis. BRISTOL LEIDEN: Langegracht 5 (naast DIGR0S) Donderdag koopavond kwaliteits- tenten, - slaapzakken, kleding, - rugzakken, - schoenen s Hendrikstraat 123-125 Alphen a/d Rijn Tel. 01720-75310 HET WOORD IS AAN Ernst Hohenemser Met alles kun je eerder hopen in druk te maken dan met indruk te willen maken. VANDAAG Binnenland - Buitenland- Cultuur Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen Gesprek van de dag - Info Over leven - RTV Show VANDAAG OOK VRIJE TIJD PAGINA 11 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Af en toe regen Over het algemeen veel bewol king en af en toe wat regen of motregen. Minimumtemperatuur ongeveer 4 graden. Middagtem- peratuur ongeveer 8 graden Wes tenwind, matig rond kracht 3. Te gen de avond draaiend naar zuid west en aan de kust toenemend tot hard of stormachtig, 7 a 8. Zie Pagina ,4 van deze krant. Big Boss Leiden tussen Groenoordhallen en vioducl Lcidsch Dagblad T- NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. i Ia, dat Is goed nieuws Dus neem ik i nu een abonnement. I (I.v.m. controle bezorging) Per kwartaal via acceptgiro 85,55) I automatisch 84,55) Of bel 071-128030 712141 400114 Wij gaan verbouwen! NU HONDERDEN KASTEN, EETTAFELS, COMMODES, SECRETAIRES, ETC., ETC. TEGEN SCHERPE PRIJZEN antiek interieur Hoge Rijndijk 260 Leiden tel 071-410608

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1