Leidsch Dagblad 'Deltaplan voor heel Limburg' Leidse politie zonder muziekkorps Prins Bernhard achter perscampagne zaak-Hofmans Bill is af en Boris bijna Neonazi's snijden hakenkruis in wang Directeur museum laat spoor van schulden na Een kat in het nauw... BEL: 071-128030 Vrouw vindt 'vinger'... GOED NIEUWS WOENSDAG 12 JANUAR11994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR 40361 LOSSE NUMMERS 1,60 Der Spiegel onthult bron in deze week verschenen nummer haarlem arthur maandag Prins Bernhard heeft er in 1956 zelf voor gezorgd dat de inter nationale pers over de in Ne derland doodgezwegen Greet- Hofmans-affaire begon te pu bliceren. De prins was verant woordelijk voor een publicatie in Der Spiegel, op 13 juni 1956. Dit meldt het Duitse weekblad in het deze week verschenen Der Spiegel besteedt in de re cente uitgave uitvoerig aan dacht aan de zaak-Hofmans. Aanleiding vormen de publica ties die deze krant op 17 en 18 december vorig jaar aan de zaak wijdde. Daaruit bleek dat er vanaf 1948 acht jaar lang een oorlog woedde op paleis Soestdijk. Ge bedsgenezeres Greet Hofmans, door de prins zelf naar het hof gehaald vanwege de ernstige oogproblemen van prinses Ma rijke, zorgde voor steeds grotere tweespalt tussen Bernhard en zijn echtgenote, koningin Julia na. De koningin dreigde de prins zelfs de deur uit te zetten. Deze krant baseerde zich op materiaal, dat zich in de Vere nigde Staten in de archieven van de Universiteit van Florida bevindt. Daarbij gaat het met name om bandopnamen van gesprekken tussen de prins en de Amerikaanse schrijver Alden Hatch, die aan een geautori seerde biografie over Bemhard werkte. Dit werk verscheen weliswaar in 1962, maar de door deze krant opgedoken uitlatin gen hebben het boek nooit ge haald. Terwijl de Nederlandse pers de affaire-Hofmans in de jaren vijftig vrijwel collectief dood zweeg, begonnen publicaties in het buitenland. Uiteindelijk leidde dat tot ingrijpen van het kabinet-Drees en tot de defini tieve verwijdering van Hofmans en haar getrouwen van het hof. Het huwelijk van Juliana en Bernhard, en de wankelende monarchie, werden daarmee gered. Der Spiegel was in juni 1956 de eerste die over de zaak be richtte. De Nederlandse lezer kwam daarvan overigens weinig te weten. Tijdschriftimporteur Van Ditmar zag onder dmk van de regering af van distributie van het gewraakte exemplaar. Dat de prins achter de uitvoe rige publicatie zat werd al snel vermoed. Zo is het artikel ver luchtigd met een aantal tot dan onbekende familiefoto's. De Haagse Post noemde in 1956 de Britse journalist Sefton Delmer 'vermoedelijk verantwoordelijk voor de publicatie in Der Spie gel'. Delmer was een vriend van prins Bemhard: hij zorgde later ook voor publicaties in Britse bladen. Deze week bevestigt Der Spiegel dat Sefton Delmer in derdaad de bron van het ver haal is geweest. „Wat toen nie mand wist: het omslag-verhaal was met met name zo gedetail leerd, omdat prins Bemhard via zijn vriend Sefton Delmer de belangrijkste gegevens zelf Der Spiegel rakelt deze week de zaak-Hofmans op. had geleverd." Het weekblad concludeert dat de recente publicaties in deze krant na 37 jaar het toenmalige gelijk bevestigen. Daarmee zijn de beweringen dat er sprake was van een 'Moffen-Intrige' volgens Der Spiegel naar het rijk der fabelen verwezen. CDA-fractie Provinciale Staten: De vergevorderde plannen van de provincie Limburg en de rijksoverheid voor grootschalige natuurontwikkeling in en langs de Maas aan de Nederlands-Belgische grens moeten onmiddellijk worden stilgelegd. In plaats daar van moet er op korte termijn en met de allerhoogste prioriteit een gezamenlijk Nederlands-Belgisch Deltaplan worden ontwikkeld, waarin de veiligheid voor de bewo ners van het hele Maasdal het 'allesbepalende' uitgangs punt is. maastricht-den haag npa-anp Alle andere functies van het ge bied, zoals natuurontwikkeling, recreatie en landbouw, zullen daaraan volledig ondergeschikt moeten worden gemaakt. Deze verrassende en politiek 'uiterst delicate' eis heeft de Limburgse CDA-fractie in Provinciale Sta ten op tafel gelegd van Gedepu teerde Staten. Dit standpunt lijkt brede weerklank te vinden binnen andere fracties. Coalitie partner WD, maar ook opposi tiepartij GroenLinks zouden on geveer op dezelfde lijn zitten. „De voorbije watersnood ramp in zowel Nederlands- als Belgisch-Limburg vormt een le vensgroot bewijs dat acute maatregelen noodzakelijk en onontkoombaar zijn", aldus CDA-fractiewoordvoerder Le- bens. „Aan beide zijden van de grens wel te verstaan. Als er één zogenoemd strategisch en grensoverschrijdend project is in de veelbesproken Euregio, dan is het wel een Deltaplan voor de Grensmaas. De veilig heid van de bewoners van zo wel Limburg, Vlaanderen als Wallonië is in het geding". CNV-voorzitter A. Westerla- ken wil dat werklozen de schade van de wateroverlast in Limburg opruimen. Dat heeft hij gisteren na afloop van de nieuwjaarsbij eenkomst van het CNV in Lim burg voor de VARA-radio ge zegd. „Doen ze dat niet, dan moeten ze gewoon worden ge kort op hun uitkering." Westerlaken vindt dat de re gels even opzij gezet mogen worden bij dit soort calamitei ten. Verplichting noemt hij een zwaar woord, maar een beetje stevige druk kan volgens hem geen kwaad. „Als er werk is, ben ik helemaal niet benauwd om eens te zeggen: pak dat maar op en ga nou niet al te moeilijk doen of het wel of niet geschikt werk is." Op het speciale rampengiro- het Rode Kruis was gistermiddag van particu lieren ongeveer 9 miljoen gul den binnengekomen voor gedu peerden van de overstromin gen, heeft een woordvoerder van de hulporganisatie laten weten. In totaal beschikte het rampenfonds daarmee over een bedrag van ongeveer 30 miljoen gulden. De gemeente Enkhuizen heeft gisteren alle gemeenten opgeroepen 1 gulden per inwo ner over te maken op gironum mer 777. De Noordhollandse gemeente geeft het goede voor beeld door ruim 16.000 gulden te storten. moskou Een Russische straattekenaar legt de laatste hand aan een te kening van president Boris Jeltsin. Diens Amerikaanse ambtsgenoot Clinton met sax en 'big smile' is al af. Clinton komt vanavond, na een bliksembezoek aan de Oekraïnse hoofdstad Kiev, aan in Moskou om Jeltsin zijn steun te betuigen en te spreken over democratische her vormingen in Rusland. Jeltsin zat gisteren de eerste rumoerige zitting voor van het geko- Klopjacht politie na gruwelijke wandaad berlijn hans hoogenduk correspondent In heel Duitsland is de politie op zoek naar drie jonge neona zi's 'die maandagmiddag een aan een rolstoel gekluisterde gymnasiaste overvielen en een hakenkruis in haar gezicht sne den. De twee jongens en een meis je tussen de 15 en 20 jaar vielen de 17-jarige jonge vrouw aan toen zij het gymnasium in de stad Halle in het oosten van Duitsland verliet om in een er naast gelegen groepspraktijk ge bruik te maken van het toilet voor gehandicapten. Het drietal riep kreten als 'gehandicapten in de gaskamer'. Toen het invalide meisje zich verzette tegen de aanvallers, hielden twee neonazi's haar vast, terwijl de derde een mes pakte. Hoofdcommissaris Her mann van de politie in Halle: „De derde sneed met een vlijm scherp mes een hakenkruis in haar linkerwang." Bloedend vluchtte het meisje naar haar school, de rechts-extremisten gingen er vandoor. Maandagavond deed de poli tie al invallen in tientallen hui zen en clubgebouwen, die be kend staan als trefpunt van skinheads en neonazi's. Tot nu toe ontbreekt elk spoor van de daders, die een celstraf van maximaal vijf jaar boven het hoofd hangt. Politici en organi saties van gehandicapten spra ken hun afschuw uit over deze lafhartige overval. In het Oostduitse Erfurt wer den drie rechts-extremistische jongeren gearresteerd nadat zij een zwangere Nigeriaanse in haar buik hadden getrapt. De 23-jarige vrouw ligt in het zie kenhuis. Een groep van onge veer 20 skinheads had tevoren rellen geschopt op het station en was nazikreten slakend door de straten getrokken. GS: Rijnoord niet sluiten in weekeinde den haag monica wesseling De provincie Zuid-Holland gaat in beroep tegen het besluit van staatssecretaris Simons om het Alphense ziekenhuis Rijnoord in het weekeinde te sluiten. Ook tegen het ontbreken van facili teiten voor bevallingen met ex tra risico's wordt protest aange tekend. De provincie wil van Rijnoord een zogeheten kort-verblijfzie- kenhuis maken met 40 bedden. Patiënten moeten er voor rela tief eenvoudige ingrepen te recht kunnen. Ook in het week einde moet het ziekenhuis open zijn. Simons wil Rijnoord op za terdag en zondag sluiten waar door de patiënten op vrijdag naar Leiderdorp moeten wor den vervoerd. De staatssecretaris heeft evenmin geld voor het inrichten van een EHBO-post in het zie kenhuis. Ook dat stuit de pro vincie tegen de borst. zen Russische parlement. De extreme nationalist Zjirinovski zorgde tij dens de zitting voor een hoop opschudding door Clinton en andere Westerse leiders er flink van langs te geven. Clinton wil de nationalist niet ontmoeten tijdens zijn verblijf in Moskou. Zjirinovski die zich al eerder laatdunkend uitliet over de Amerikaanse president ontving zijn weigering als 'een groot geschenk'. Pagina 5: meer over het bezoek van Clinton aan Rusland en de NAVO-top. foto epa dima korotajev dat hij uit ons gebied vertrok." Op 19 mei 1992 verklaarde de Haarlemse rechtbank Moltma- ker failliet. Op 19 oktober 1993 werd dat faillissement 'bij ge brek aan baten' opgeheven. De man had toen echter al zijn nieuwe museum in Lisse. Tussen kerst en nieuwjaar dreigde het bedrijf dat voor 20.000 gulden video's had ge maakt, met een deurwaarder. Moltmaker vertrok, maar wil het nu toch weer proberen in Krommenie. Hij zou een optie hebben genomen op een voor malige disco langs de provincia le weg, vlakbij het NS-station. Om het eerste halve jaar huur te kunnen- betaien, wil hij 25.000 gulden startsubsidie van de ge meente. De woordvoerder van de gemeente geeft hem weinig kans: „Mede gezien zijn redelijk twijfelachtige naam. Moltmaker zei het vanmor gen te betreuren als sponsors zouden afhaken na het oprake len van zijn verleden. De man achter het ijlings geslo ten Nederlandse Artiesten Mu seum in Lisse, A. Moltmaker, heeft een spoor van schulden getrokken door het land. Hij liet mensen voor 75 gulden cd's be stellen die hij niet leverde. Of hij liet voor 4.000 gulden T-shirts of voor 20.000 gulden videoban den maken, zonder te betalen. Ook blijkt hij al eerder te zijn gevlucht voor huurschulden. Net als nu in Lisse, waar hij zijn artiestenmuseum in een kelder van hotel De Duif had ondergebracht, nam hij in 1990 de benen na drie maanden zijn huur niet te hebben betaald. Schuldeiser was toentertijd de woningbouwvereniging in Krommenie. „Er bleek niets te halen. Als-ie al wat had, stond dat opeens op naam van zijn vrouw of vrien din", kijkt de deurwaarder te rug. „Het was daar trouwens al tijd hetzelfde liedje. Ik was blij assen „Soms is dat spul zó lekker, dat je je poten erbij opvreet. Maar ja, wie het onderste uit de kan of liever gezegd het blik wil heb ben krijgt het lid op de neus. Altijd eigenwijs geweest. Toch doen dus! De terugtocht was voor deze kat echter een enorm probleem. Hij kwam vast te zitten. Een 13-jarige jongen uit Assen vond het dieren knipte het blikje open. Het lukte hem echter niet de kat te bevrijden. Dan maar naar de dierenarts. Met één ruk aan het blikje werd de kat bevrijd. On gedeerd. foto npa/hanny tielman hennyvan egmond De vorming van regionale politie dreigt de doodsteek te worden van het Leidsch Poli tie Muziek Gezelschap (LPMG). De korpschef van het district Hollands-Mid den, S. van Hulst, heeft het muziekkorps de wacht aangezegd. „De Leidse politie is op geheven, nu worden wij opgeheven. We ra ken de P en onze uniformen kwijt. En dat is het einde voor-ons korps", aldus de verbit terde secretaris en gepensioneerde reserve politieman R. Paling van het LPMG. Volgend jaar zou het 75-jarig bestaan worden gevierd van het korps dat een rijke histprie heeft. „Maar nu houd ik er rekening mee dat op 11 februari ons laatste optreden is, het jaarlijkse winterconcert. Op 3 oktober speelden wij altijd het reveille, maar dit jaar zullen wij ontbreken", vertelt Paling. Burgemeester C. Goekoop maakte gister avond na vragen van het raadslid D. Sloos bekend dat het LPMG wordt losgekoppeld van de Leidse politie. De scheiding heeft veel te maken met de bezuinigingen. Getreurd hoeft er niet te worden over de ze ontwikkeling, vindt Goekoop. De politie en het LPMG zijn de laatste jaren toch al steeds verder van elkaar komen af te staan. „Er zit bij mijn weten nog maar één politie agent in het muziekkorps", aldus Goekoop, die gisteravond vertelde dat het voortbe staan van hét LPMG niet in gevaar zou zijn. Maar secretaris Paling heeft een heel an der verhaal. „Eind januari hebben we een bijzondere algemene ledenvergadering, dan praten we over opheffing. We moeten ons er nog over beraden, maar we voelen er weinig voor door te gaan." Het LPMG telt nu nog dertig leden en treedt zo'n twaalf keer per jaar op. De band met de politie le- Sara Lee/DE schrapt banen in Nederland Het voedings- en genotmidde- lenconcem Sara Lee/DE haalt de bezem door de Nederlandse vestigingen. Doel is verder te besparen op de (arbeids-)kos- ten. In totaal worden 212 van de bijna 5400 arbeidsplaatsen ge schrapt. Het concern streeft er naar gedwongen werkloosheid te voorkomen door overbodig geworden werknemers zowel binnen als buiten het bedrijf te herplaatsen. Bij koffie- en theeproducent Douwe Egberts vervallen in to taal 115 banen, waarvan 29 in Utrecht. De borrelnoten- en snacksdivisie van Duyvis heb ben te lijden van de enorme prijzenslag in deze branches. Daarom wordt de fabriek in Zaanstad verzelfstandigd, waar bij er in totaal 77 banen ver dwijnen. Ook bij Intradal in Veenen- daal, producent van wasmidde len zoals Biotex en Dobbelman, gaat men gebukt onder de con currentieslag, begonnen door de belangrijkste concurrent Proctor&Gamble. Daar verdwij nen 20 banen en worden 28 mensen herplaatst op lager be taalde functies. De bonden zijn pijnlijk ver rast. „Het is voor werknemers moeilijk voor te stellen dat een ■bedrijf met dergelijke fantasti sche winstcijfers, gaat reorgani seren", aldus bestuurder Hau- brich van de Industriebond FNV. Sara Lee/DE, dochter van het Amerikaanse Sara Lee Corpora tion, boekte het afgelopen jaar een bedrijfsresultaat van 776 miljoen, een stijging van 3,4 procent. Boerderij door brand verwoest WOUBRUGGE KEES VAN KUILENBURG Bij een brand aan de Vieram- bachtsweg in Woubrugge is gis teravond een oude boerderij voor een groot deel in vlammen opgegaan. Het rieten dak werd geheel verwoest. De schade aan het pand wordt door de politie geschat op zo'n 500.000 gulden. De brand is vermoedelijk ont staan in een van de slaapka mers op de bovenverdieping. Over de oorzaak was vanmor gen nog niets bekend. Bij de brand liep een 19-jarige zoon ademhalingsproblemen op als gevolg van de hevige rookont wikkeling. Hij is naar een zie kenhuis overgebracht. De brandweer van Ja- cobswoude, die net een oefe ning achter de rug had, was binnen vier minuten ter plaatse. Bij het blussen kreeg het korps versterking van de brandweer uit Alphen en Leimuiden. Na drie kwartier werd het sein brand meester gegeven. vert het muziekkorps vooral faciliteiten op. Dat er nog maar weinig politiemensen bij het muziekkorps zitten, beaamt Paling. „Toch hebben zo'n tien van de dertig leden een of andere band met de politie. Dat er weinig leden zijn die bij de politie werken is geen probleem van de laatste tijd. Boven dien, met een groter regiokorps heb je een kans op meer leden. In andere regio's zijn de korpsen ook blijven bestaan." Korpschef Van Hulst laat via een woord voerder weten tot opheffing te hebben be sloten omdat het Leidse politiekorps op 1 april ophoudt te bestaan en opgaat in een regiokorps. „We hebben nog even overwo gen het te laten voortbestaan als gezelschap voor het regiokorps, maar op een oproep voor belangstellenden kwam geen enkele reactie", zegt de woordvoerder. OPRUIMING KORTINGEN TOT 70% KwaRt»*, daalgn, voordelig AMSTERDAM-C MoW»«fl 12, hk. Spuat AMSTERDAM Witem v W.ldamm.laan 11 Gokte rtandpl LEIDEN-C Haaftemmontr. S2i VLAARDINQEN-C Kort» Hoogotr 41a HAAG Donnowog 4 UTRECHT: Giktenkv 173, (Hoog Cathariino) GRONINGEN O str 27 EINDHOVEN-C RocMwtr 62 ARf oponmg begin T34 INFO lal.: 030 - 32 I Nog geen abonnee HET WOORD IS AAN Micheline Presle Op het ogenblik dat een vrouw tegen een man liegt, houdt z ook op hem te vertrouwen. VANDAAG Buitenland CTiltui ir Economie/Beurs 6 Familieberichten Feiten en meningen - Gesprek van de dag - Info RTV Show - Sport VANDAAG OOK OMBUDSMAN PAGINA 18 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Zacht Vannacht nog enige tijd regen en minimumtemperatuur 7 graden. Overdag enkele opklaringen en kans op een bui. Middagtempera- tuur 9 graden. Zuidwestenwind, vrij krachtig, 5, aan de kust en op het IJsselmeer hard tot stormach tig, windkracht 7 k 8. ALPHEN AAN DEN RUN Alle maatregelen had de vindster genomen om de 'vin ger' maar zo goed mogelijk te bewaren in afwachting van de komst van de politie. De vrouw uit Alphen vond het lichaams deel in de Akkerwinde op straat. Koelbloedig nam zij de vinger mee, en borg hem op in het vriesgedeelte van de koelkast. De technische recherche van de Alphense politie constateer de vervolgens dat de vinger al in vergaande staat van ontbinding verkeerde. Nader onderzoek leerde echter dat het om een verrotte wortel ging. Leidsch A Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ja, dat is goed nieuws Dus neem ik nu een abonnement. Voorletters:. Adres: Tel:. (l.v.m. controle bezorging] Na dc eerste 2 weken betaal Ik mijn abonnement: Per maand automatisch 29,30) Per kwartaal via acceptgiro 85,55) automatisch Cf 84,55) Nr. bank/giro: Of bel 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1