Leidsch Dagblad Clinton naar Kiev voor ontwapening Goekoop: stem niet op CD Artiesten Museum Lisse alweer dicht PTT ruilt trein voor auto Telefoon WK-kaarten roodgloeiend BEL: 071-128030 Executie Marinus van der Lubbe is 60 jaar geleden Clinton ziet Kohl als sumoworstelaar Pizzaroof in Voorschoten Kosto getipt als opvolger Dales GOED NIEUWS DINSDAG 11 JANUAR11994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40360 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 Werkervaring 2 Jonge criminelen gaan aan de slag in het 'Lubbers-kampement' in Veenhuizen om werkerva ring op te doen voor later. Groot-Brittannië 5 Het Britse Lagerhuis wordt geteisterd door 'schandalen'. Zondag trad een staatsecretaris af we gens amoureuze uitstapjes. Schoolbestuur schorst directeur De directeur van de enige ka tholieke school van Hoek van Holland en zijn echtgenote, een van de zes onderwijskrachten op de St. jozefschool, zijn met onmiddellijke ingang vervan gen. De Vereniging Katholiek Onderwijs Rotterdam, waartoe de basisschool behoort, reageert met deze maatregel op aanhou dende klachten van ouders van kinderen over het onderwijs en het optreden van de schoollei- ding. De klachten zijn zeer uiteen lopend. De kritiek op het schoolteam betreft enerzijds het ontbreken van toezicht tijdens pauzes en door sommige ou ders ongewenst geachte vrije omgangsvormen op school, maar ook ouderwets zijn stren ge tuchtregels en disciplinaire straffen genoemd. Het onder wijzersechtpaar zou na een stu die psychologie onderwijsexpe rimenten hebben ondernomen, die de leerprestaties en het ge drag van hun jonge leerlingen nadelig hebben beïnvloed. Burgemeester C. Goekoop heeft gisteravond een dringend beroep gedaan op de Leidenaars niet op de Centrum Democraten te stemmen tijdens de komende verkiezingen. „Als burge meester behoor ik boven de partijen te staan, maar je kunt het niet over je kant laten gaan als iemand probeert de samenleving uit el kaar te spelen. En dat is wat de CD doet." Goekoop schaarde zich met zijn oproep tij dens de Leidse nieuwjaarsreceptie bij twee andere burgemeesters die eerder al opriepen extreem rechts geen stem te geven. De Leidse burgemeester, zelf lid van de WD, stond in zijn speech uitgebreid stil bij het opkomend racisme en het gevaar van de CD. „Extreme groeperingen moet je met kracht en argu menten bestrijden. Racisme moeten we niet wegwuiven. Het is een uiting van spanning en ims terecht, soms onte- rekening moeten hou- ontevredenheid recht den.' Goekoop noemde de CD een partij met 'een buitengewoon twijfelachtig democratisch ka liber'. „Het gaat bij de CD en andere extreem rechtse partijen om groeperingen die een groot gevaar voor onze samenleving kunnen vormen. Het gevaar dat in Nederland over en kele jaren een ontwikkeling te zien is als in Rusland, Duitsland en Frankrijk landen waar extreem rechts een grote omvang heeft aangenomen is niet denkbeeldig." Om het rechtse gevaar te keren moeten Lei denaars dus niet op de CD stemmen, aldus Goekoop. Hij is daarmee de derde burgemees ter in Nederland die een dergelijke oproep doet. Burgemeester J. Pleumeekers van Heer len en diens collega C. Oversier van Binnen maas (beiden CDA) gingen hem al voor. Klara Würtz A "J Klara Würtz is uit- I gegroeid tot een pianiste van wereldklasse en oogst overal in de we reld veel roem. Scheidsrechters A q De voetbalclubs in I -/ de afdeling Leiden j worden voortaan verplicht om scheidsrechters te leve- Nog geen abonnee? In de vroege ochtend van 10 ja nuari 1934 maakte de beul een einde aan het leven van de 25- jarige Leidse metselaar Marinus van der Lubbe. Hij werd veroor deeld voor het in de brand ste ken van de Rijksdag in Berlijn. Een golf van naziterreur volgde na de brand. Nu, zestig jaar later, zijn de twijfels over de werkelijke toe dracht nog steeds groot. Er zijn aanwijzingen dat de nazi's de hand hadden in de brand die het Duitse parlement verwoest te. Van der Lubbe werd begra ven in Leipzig. Pagina 11"Weinigen zullen begrijpen, wat je bedoelde' Oekraïne bereid om kernkoppen te vernietigen HET WOORD IS AAN W.F. Hermans (1972) Ik heb geen pretenties. Ik ben in de wereld gezet; ik houd mij staande. Dat is alles. VANDAAG Binnenland Buitenland Cultuur Feiten en meningen - Oekraïne is het met Rusland en de Verenigde Staten eens geworden over de vernietiging van al zijn 1.500 kernkop pen en 176 intercontinentale raketten. De Amerikaanse president Clinton heeft dat gisteravond meegedeeld op een onverwachte persconferentie aan het eind van de eerste dag van de NAVO-topconferentie in Brussel. brussel peter de vries correspondent Clinton heeft zijn reisprogram ma veranderd en praat morgen in Kiev met president Katwijkse school door gestuntel in geldproblemen katwuk peter v De bouwwerkzaamheden aan de Prins Mauritsschool in Katwijk moeten mogelijk worden gestaakt. Het minis terie van onderwijs heeft de geldkraan dichtgedraaid, omdat een kopie van de bouwopdracht te laat bij het departement is binnengeko men. De school loopt daar door een bedrag van 745.000 gulden mis. In mei 1992 bepaalde de. minister dat scholen binnen twee maanden melding moeten maken van het feit dat de bouwopdracht is ver leend. De bouwopdracht floor de uitbreiding van de Prins Mauritsschool werd op 9 juli 1993 ingevuld, maar kwam pas op 22 november aan op het ministerie. De gemeente Katwijk heeft de Prins Mauritsschool nv middels een voorschot ver leend van 250.000 gulden voor de uitbreiding van het gebouw aan de Nolenstraat met drie leslokalen en een speelruimte. Nu het ministe rie de geldkraan heeft dicht gedraaid, vordert de ge meente het geld terug. Samen met de gemeente hoopt de voorzitter van het schoolbestuur, B. Kalshoven, tot een oplossing te komen. Kalshoven sluit echter niet uit dat de bouw van de loka len mogelijk stil komt te lig gen. Zijn school is niet de enige gedupeerde. In totaal zijn zo'n 150 tot 200 scholen door de maatregel in de pro blemen gekomen. „Het gaat om een miljoenenzaak", al dus woordvoerder H. Gou- looze van de Vereniging Ne derlandse Gemeenten. Kravtsjoek, waarna de twee vrij dag in Moskou samen met pre sident Jeltsin 'de laatste hand leggen' aan het ontwapenings akkoord. De Oekraïnse presi dent is hiertoe door Jeltsin spe ciaal naar Moskou uitgenodigd. Oekraïne was oorspronkelijk uit het programma van de Ame rikaanse presidenmt gehouden omdat er geen vooruitgang wérd geboekt in de onderhan delingen over de ontmanteling van het kernwapenarsenaal. Het bezoek aan Kiev moet nu een van de hoogtepunten van Clin tons reis worden. Oekraïne werd na het uiteen vallen van de Sovjetunie de der de kernwapenmogendheid ter wereld. Het land weigerde lang de wapens af te staan, uit vrees voor hernieuwde Russische ex pansie. Zo werd het Start-1-ver drag over vermindering van de kernwapens nooit geheel door het parlement in Kiev geratifi ceerd. Bovendien wilde Kiev fi nanciële steun uit het Westen voor het dure ontmantelings programma. Clinton zei dat de 'historische doorbaak een nieu we episode inluidt in onze rela ties met Oekraïne'. Volgens The Washington Post is afgesproken dat Oekraïne de komende drie jaar het verrijkte uranium uit de kernkoppen met Amerikaanse financiële steun omzet in brandstof voor kern centrales. De miljarden-op brengst van die transactie zou worden gedeeld door Moskou en Kiev. Rusland zou in ruil voor Amerikaanse steun ook uranium leveren aan Oekraïnse kerncentrales. De VS zou 360 miljoen gulden bijdragen voor de ontmanteling van de raket ten en nog eens 300 miljoen voor andere zaken. Pagina 5: Alles over de NAVO- top in Brussel. Directeur betaalt huur niet brussel „Ik heb gisteravond nog aan je gedacht, toen ik het sumo-worstelen op de televisie zag", flapte Bill Clinton er uit, toen hij gisteren op de NAVO-top in Brussel Helmut Kohl begroette. De zwaarlijvige Duitse bondskanselier trok verbaasd de wenkbrauwen op. Hoe red ik mij hieruit dacht de Amerikaanse president, die daarop de vergelijking doortrok naar zichzelf. Jij en ik zijn de grootste mensen hier en we zijn nog steeds 50 kilo te licht", grapte Clinton, die een doorlopend gevecht tegen zijn eigen overgewicht levert. foto reuter winmcnamee lisse/krommenie paul v m der k Twee maanden na de opening is het Nederlands Artiesten Mu seum in het Lissese hotel De Duif weer gesloten. De hotelei genaar wilde eind december wel eens huur zien. Een paar dagen later haalde de museum directeur de meeste spullen van Nederlandse artiesten weg. Wat rest zijn een borstbeeld van Rob de Nijs en wat t-shirts met het hoofd van Anneke Grönloh. „Hij is met de noorderzon vertrokken en ik kan fluiten naar mijn achterstallige huur van 15.000 gulden", klaagt ho teleigenaar P. Duivenvoorde. En dat kan hem wel èens op een procedure komen te staan, waarin museumdirecteur A. Moltmaker net zoveel schade vergoeding eist als de hoteleige naar huur. „Door mijn museum te slui ten en de publiciteit te zoeken heeft hij mijn zaak kunstmatig kapotgemaakt", zegt deze Molt maker. „Het begon net een beetje te lopen en precies in de wegk dat ik dicht moest, had ik geadverteerd in het BZN-muse- um. Want ik heb hele bijzonde re videobanden van die pop groep." Ook is hij bang dat hij nooit meer ergens een artiestenmu seum kan beginnen als hij wordt afgeschilderd als een ont- betrouwbaar sujet. En dat ter wijl hij een optie zou hebben op een ruimte in zijn woonplaats Krommenie. Met een oppervlak van 1000 vierkante meter is die ruimte vier keer zo groot als de inderhaast verlaten kelder. De eigenaar van het Lissese hotel ontkent dat hij zijn huur der heeft weggestuurd. „We hebbea hem juist altijd gehol pen. Ook in december nog", zegt hij. Het gesprek waar Molt maker zo van is geschrokken, was volgens hem juist zeer vriendelijk: „We gaven hem de hele maand januari de tijd om sponsors te vinden of andere geldbronnen aan te boren. Wij zouden ondertussen het muse um openhouden." Janmaat 'laat geen traan' om Dales De leider van de Centrumde mocraten, Janmaat, betreurt het overlijden van minister Dales van Binnenlandse Zaken totaal niet. Volgens Janmaat was Dales 'buitengewoon vij andig voor de CD'. De Cen trumdemocraat zal dan ook niet het condoleance-register op het ministerie van binnen landse zaken tekenen, zo ver klaarde hij. „We zullen geen traan om haar laten. Misschien is Dales de hele PvdA wel voor gegaan." Minister Dales trachtte on dermeer in de achterstands wijken van grote steden pro jecten op te zetten voor verbe tering van het leefklimaat en vermindering van de crimina liteit. Janmaat vindt juist in die wijken zijn electoraat. VANDAAG OOK LEVEN EN WONEN PAGINA 7 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Regen Bewolkt en overdag van het wes ten uit regen. Minimumtempera tuur omstreeks 3 graden, middag- temperatuur rond 8 graden. Wind uit zuid tot zuidwest, toenemend tot vrij krachtig, 5, aan de kust en op het IJsselmeer tot hard, wind kracht 7. voorschoten Een 16-jarige pizzabezorger is gisteravond beroofd in het Alet- ta Jacobsplantsoen in Voor schoten. De jongen reed op zijn brommer in de richting van de Joke Smitlaan, waar hij een pizza moest afleveren. Plotse ling sprong er een man voor hem, die een hartige pannekoek opeiste. Toen de jongen weiger de, trok de man een mes. De bezorger werd bang en gaf hem een van de pizza's uit de box. Kandidatuur Saskia Noorman-Den Uyl 'absoluut niet aan de orde Staatssecretaris Kosto van justi tie geldt als de meest waar schijnlijke kandidaat voor de opvolging van de gisteren over leden minister Dales van bin nenlandse zaken. Dat werd gis teren duidelijk in Haagse krin gen. De opvolging zal volgende week worden geregeld. De werkzaamheden op bin nenlandse zaken worden tijde lijk waargenomen door CDA- minister Hirsch Ballin van justi tie. Hij heeft zijn voorgenomen reis naar de Nederlandse Antil len gisteren afgezegd. Behalve Kosto worden diverse prominente PvdA'ers genoemd voor de opvolging van Dales. Buiten kabinet en Kamer om lij ken de Amsterdamse burge meester Van Thijn en de Zuid hollandse Commissaris der Ko ningin Patijn hoge ogen te gooi en. Van Thijn was eerder al mi nister van binnenlandse zaken in het tweede kabinet-Van Agt. Ook Saskia Noorman-Den Uyl, directeur van de Leidse sociale dienst en hoog genoteerd op de PvdA-verkiezingslijst, is ge noemd. Maar Noorman zei van morgen desgevraagd dat dit „absoluut niet aan de orde" is. „Ik heb de plotselinge dood van minister Dales als een grote schok ervaren. In dit stadium wil ik helemaal met niemand over haar opvolging praten. Vice-premier en PvdA-leider Wim Kok buigt zich deze week over de voordracht. Ook in de PvdA-top vindt deze week be raad plaats. PvdA-fractieleider Wöltgens komt voor dat overleg met spoed terug uit Indonesië, waar hij samen met Tweede- Kamervoorzitter Deetman, CDA-fractievoorzitter Brinkman en D66-leider Van Mierlo een bezoek brengt. De opvolging van Dales voor de kamerverkiezingen van 3 mei is van belang voor de PvdA. Met name de discussie over de Wet Gelijke Behandeling in de Eerste Kamer heeft een sterk partijpolitieke lading. Vooral het CDA in de Senaat heeft moeite met deze wet, die het bijzonde re instellingen moeilijk maakt sollicitanten louter op grond van levensovertuiging, huwe lijkse staat, of seksuele geaard heid te weren. De begrafenis van Dales vindt vrijdag plaats; in de Utrechtse Domkerk wordt een rouwdienst gehouden, aansluitend wordt de bewindsvrouw begraven in haar geboortestad Arnhem. In de hal van het ministerie van binnenlandse zaken (Sche- deldoekshaven 200 in Den Haag) kan nog tot 20.00 uur vanavond het condoleancere gister voor minister Dales wor den getekend. In dezelfde hal hield het personeel van het de partement vanmorgen een her denkingsdienst. Leidsch Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ja, dat is goed nieuws Dus neem ik nu een abonnement. Voorletters:. Adres: den haag anp Het i post naar de sorteerbedrijven gaaf vanaf 1997 niet langer meer per trein maar per vrachtwagen. Doordat PTT Post het aantal expeditie knooppunten terugbrengt van 12 naar 6 en het sorteerbedrijf vanaf 1998 geheel geautomati seerd werkt, valt het vervoer per vrachtauto goedkoper uit. Dit hebben PTT Post en Nederland se Spoorwegen gisteren be kendgemaakt. Dc directie van NS Cargo (goederenvervoerbedrijf) heeft de Spoorwegvakbond FSV en de Vervoersbonden FNV en CNV inmiddels meegedeeld dat be ëindiging van het contract met de PTT 110 arbeidsplaatsen (70 machinisten en 40 rangeerders) kost. De bonden overleggen morgen met de raad van be stuur van NS over de kwestie. NS en PTT Post hebben de af gelopen maanden uitvoerig be studeerd wat de reorganisatie van het sorteersysteem betekent voor het railvervoer. Beide be drijven kwamen tot de conclu sie dat aanpassing van het rail- net voor postvervoer alleen al een gezamenlijke investering van 73 miljoen gulden zou ver gen. Ook de gezamenlijke exploi tatiekosten zijn bij vervoer per trein 11 miljoen gulden hoger dan per auto. Als verder reke ning wordt gehouden met de le vensduur van leerbedrijven (20 jaar), dan be tekent rostvervoer door de NS op vooinand al extra kosten van 220 miljoen gulden. De directie van de NS be treurt de gang van zaken, maar zegt het besluit van de PTT vanuit bedrijfseconomisch oog punt te begrijpen. Wim Korte- weg van de Vervoersbond FNV verklaarde, 'dat je deze proble men krijgt met geprivatiseerde staatsbedrijven die winst willen maken'. De Stichting Natuur en Milieu is fel gekant tegen het besluit. Volgens een woordvoerder van de stichting is het onbegrijpelijk dat PTT Post een dergelijke stap neemt. etten-leur/haarlem karel jansen De run op toegangskaarten voor het we reldkampioenschap voetbal in de Verenigde Staten is gisteren in alle hevigheid losgebar sten. Via een speciaal 06-nummer kunnen supporters van het Nederlands elftal losse entreebewijzen bestellen. De zogeheten 'WK-kaartenlijn' is tot en met vrijdag be reikbaar. De KN^B sprak van een overwel digende belangstelling, waarbij de vraag het aanbod veruit overtreft. Binnen drie uur no teerden de 25 telefonistes gisteren in Etten- Leur 1500 aanvragen. Per wedstrijd zijn on geveer 1700 kaarten in de losse verkoop be schikbaar. Die worden uiteindelijk via lo ting onder de aanvragers verdeeld. Ook bij het Haarlemse Expersport rinkel de gisteren de gehele dag de telefoon. „Ik schat dat we zo'n 400 mensen aan de lijn hebben gehad", aldus Jeroen Guliker van het bedrijf dat alleen arrangementen (reis- /hotel/entreebewijzen) in de aanbieding heeft. „Opmerkelijk veel mensen belden overigens uit pure frustratie omdat het 06- i de KNVB constant in gesprek Zelf heeft Expersport inmiddels zo'n 750 arrangementen aan de man gebracht. Van middag wordt een speciaal pakket op de markt gebracht, gericht op de twee wed strijden die Oranje in Orlando tegen België (25 juni) en Marokko (29 juni) zal spelen. De prijs voor die reis (vliegreis, entreebewij zen en twaalf overnachtingen) gaat 2995 gulden bedragen. Expersport verwacht een enorme belangstelling. Om die reden wer den vorige week nog eens 550 vliegtuigstoe- len bijgeboekt, met een optie op nog eens 150 extra plaatsen. Ook tal van reisbureaus hebben de be schikking over toegangsbewijzen. „Iedereen die wil gaan, kan aan een kaartje komen", nuanceert directeur Lever van I>everreizen en woordvoerder van een aantal van de KNVB onafhankelijke reisorganisaties de paniek onder de Oranje-supporters. „Vanuit Amerika worden zóveel toegangs bewijzen aangeboden dat de markt wordt overspoeld met losse kaarten." Het Centraal Informatiepunt Voetbalvan dalisme (CIV) houdt er rekening mee dat minimaal 10.000 supporters het Nederlands elftal tegen Saudi-Arabië en Marokko zullen steunen. Voor het duel tegen België kan dat aantal oplopen tot 15.000 Oranje fans. De KNVB heeft inmiddels aangekondigd dat gepoogd zal worden meer kaarten los te weken voor het Oranje-legioen. (I.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken betaal Ik mijn abonnement: J Per maand automatisch I 29.30) J Per kwartaal J via acceptgiro 85.55) I automatisch 84,55) Nr. bank/giro: Of bel 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1