Leidsch Dagblad COMITÉ MPAL Saneringen kosten zuivel veel banen Kabinet: eigen risico in ziekenfonds Nu echte Gelderse Niepw politiebureau in Leiderdorp nu al lek Verzekeraars: toch hogere AWBZ-premie BEL: 071-128030 GOED NIEUWS Mexicaanse Zapatista's vechten door DINSDAG 4 JANUARI 1994 OPGERICHT 1 MAART 1S6P NR. 40354 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 Staatssecretaris Simons wil ook no-claim-systeem invoeren Het kabinet wil een vrijwillig eigen voor ziekenfondsverzekerden Dit blijkt uit een wetsvoorstel dat staatsse cretaris Simons van volksgezondheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Met de invoering van een eigen risico voor het ziekenfonds krijgen de verzeker den meer mogelijkheden om hun premie te beïnvloeden. Net als particulier verze kerden met een eigen risico kunnen fondspatiënten met een eigen risico een lagere premie gaan betalen. Simons wil ook een no-claim-systeem, zoals bij autoverzekeringen, in de Zieken fondswet en de AWBZ invoeren. Zo'n sys teem houdt in, dat een verzekerde die niets declareert, minder premie hoeft te betalen. Verder maakt het wetsvoorstel het mo gelijk dat verzekerden'rekeningen voor schieten, waarna de kosten bij de verzeke raar geclaimd kunnen worden (restitutie systeem). Een ziekenfondsverzekerde krijgt op dit moment nooit een rekening te zien en heeft daardoor nauwelijks een idee van de kosten in de gezondheidszorg. Meer inzicht in de kosten leidt tot weloverwogener keuze om gebruik te ma ken van de gezondheidszorg, aldus het Het kabinet laat de verzekeraars en ver zekerden vrij in het kiezen van een be paalde vorm van eigen risico of no-claim. Maar beide partijen moeten de gekozen variant wel in een schriftelijke overeen komst vastleggen. Pagina 2: Interview met Simons: 'Ik heb met een zeisje in de bestaande regels ge sneden'. Islam in Turkije 2 De macht van de islam neemt toe in Turkije. Er rijden zelfs auto's met stic kers met de tekst: Alle macht aan Allah. Rebecca Horn yi -j 'Kinderen aan de I hand'is het advies bij de tentoonstelling van Rebecca Hom in het Van Abbe Museum. Afgelast i o He* rusbyvoor I TJ vrouwen, dat dit I jaar onder meer in Leiden zou worden gehouden, is afgelast. Gevangenisoproer Venezuela kost 100 mensen leven afp-upiVolgens de politie braken de gevechten zondag uit. Rivalise- Een oproer en een brand in een rende bendes streden om de gevangenis in de Westvenezo- heerschappij over de Sabaneta- laanse stad Maracaibo hebben gevangenis. De meeste slachtof- gisteren aan mogelijk 100 ge- fers stierven'door messteken of vangenen het leven gekost. door een tijdens de rellen aan- Produktschap venvacht verlies van duizenden arbeidsplaatsen In de Nederlandse zuivel verdwijnen de komende jaren duizenden banen. Dat voorspelt het Produktschap voor Zuivel. Volgens voorzitter Harm Schelhaas is er zowel in de primaire als in de verwerkende sector sprake van een aanzienlijk afname in werkgelegenheid. Wateroverlast langs kust Noord-Holland hoorn/volendam. Een extreem hoge waterstand van het Marker- en IJsselmeer veroorzaakt grote overlast langs de kust van Noord-Holland. Door de combinatie van hoog water en opstuwende wind staat het water plaatselijk een meter hoger dan normaal. En kele buitendijkse gebieden tus sen Amsterdam en Hoorn staan inmiddels blank of worden door water bedreigd. Dat hebben woordvoerder H. Verhoeven van het waterschap De Water landen en woordvoerders van de politie vanmorgen bekend gemaakt. De campings Floriskoog en Burgerwoud bij Schardam en het natuurgebied Oosterkoog bij Schardam staan onder wa ter. In de lage zomerkaden rond de campings zijn 'gaten ge spoeld. Het waterschap tracht met het storten van grote aan tallen zandzakken verdere scha de te voorkomen. Bij Schardam is een kleidijk van ruim hon derd meter lengte opgeworpen. Bij Volendam is 20 tot 50 centi meter water op een camping met stacaravans gelopen. Bewoners van de Volendamse wijk Zuideinde hebben in de af gelopen nacht hun huizen met planken en zandzakken tegen het water moeten beschermen. Volgens de bewoners is het bij na 28 jaar geleden, dat het wa ter een vergelijkbare hoogte be reikte. Volgens het waterschap Dé Waterlanden zijn ook proble men te verwachten op het Vo lendamse industrieterrein Slob- beland en in de IJdoorn-polder ten noorden van Amsterdam. Op strategische plaatsen wordt vee naar hogere plaatsen over gebracht, worden zandzakken gestort en pompen ingezet. Gemiddeld staat het water in het IJssel- en Markermeer door overvloedige regenval in de bo venlopen van de rivieren onge veer 60 centimeter boven het normale peil. Schelhaas zei dat vanmiddag in Den Haag bij zijn traditionele nieuwjaarstoespraak. De zuivel- voorman baseert zich onder meer op aangekondigde sane ringen in de sector. Die kosten ten minste 2000 arbeidsplaat sen. Daarnaast kost het GATT- akkoord circa 500 arbeidsplaat sen, doordat de gesubsidieerde export van kaas terug moet. Daarmee zal het aantal arbeids plaatsen in de zuivel ver bene den de 16.000 komen, zo ver wacht Schelhaas. Dat is nog niet alles. „Het belangrijkste deel van het werkgelegenheidsverlies laat zich echter verklaren uit de doorzettende trend naar schaal vergroting." Ook voor de boeren heeft de schaalvergroting gevolgen. Het aantal melkveehouders nam in 1993 af met 2500, een daling van zes procent. In 1992 daalde het aantal nog met 2000. Mo menteel telt Nederland ruim 40.000 melkveebedrijven. Tien jaar geleden waren dat er ruim 20.000 meer. Schelhaas ver wacht dat er in 2005 nog slechts 26.000 bedrijven over zullen zijn. Die zullen met minder koeien verhoudingsgewijs meer produ ceren. Tien jaar geleden telde Nederland nog 2,5 miljoen melkkoeien. In 2005 is dat naar verwachting nog slechts de helft. Produceerde een koe in 1983 per jaar nog 5600 kg melk, haar afstammeling zal in 2005 jaarlijks 8500 kg produceren. Schelhaas vindt dat Neder land te gemakkelijk besluit goe de landbouwgrond om te zetten in natuurgebied. Volgens hem zal het overheidsbeleid op het terrein van natuur, milieu en ruimtelijke-ordening meer in vloed hebben op de melkpro- duktie dan de invoering van de zuivelquota in 1983. „Het ver lies van honderd hectare land bouwgrond betekent het verlies van dertien arbeidsplaatsen." De Nederlandse zuivel heeft vergeleken met andere agrari sche sectoren een redelijk goed jaar achter de rug. Ook voor de komende jaren wordt, ondanks een wat lagere melkprijs, geen crisis verwacht. De exportwaarde was vorig jaar met 6,5 miljard gulden en kele procenten hoger dan in 1992. Meer dan de helft van de export bestaat uit kaas. Vorig jaar werd in totaal 500.000 ton uitgevoerd; een nieuw record. Ondanks voorspelde lichte daling De verzekeraars hebben beslo ten de nominale premie (een vast bedrag per jaar) AWBZ toch te verhogen. Zij baseren zich daarbij op kostenstijgingen die zich in 1993 hebben voorge daan. Staatssecretaris Simons (volksgezondheid) had eerder laten weten dat de nominale premie met ingang van dit jaar niet zou stijgen. Hij voorspelde zelfs een lichte daling. De nominale premie AWBZ bedroeg vorig jaar 133 gulden per jaar voor een volwassene. De premie voor kinderen tot 18 jaar is eenderde van de premie voor een volwassene. Volgens Simons zou de nominale pre mie 133 gulden blijven, of licht dalen tot 128 gulden. De Ohra heeft de nominale premie met ingang van 1994 voor volwassenen echter ver hoogd met meer dan 10 pro- cent: van 132 naar ruim 148 gul den. Voor kinderen is de premie opgetrokken van 44 naar ruim 49 gulden. De Arnhemse verzekeraar zegt met de verhoging een trend bij alle verzekeraars te volgen. Men beweert ook geen boodschap te hebben aan de uitspraken van Simons. Volgens een woordvoerder van de staatssecretaris is het de verzekeraars toegestaan een ho gere nominale premie te bere kenen. „De premies worden niet wettelijk vastgesteld. Het is een rekenpremie. Wij rekenen *de verzekeraars op dat bedrag af aldus de zegsman. De woordvoerder wees erop dat verzekeraars in feite kunnen concurreren met de nominale premie. Door hoger te gaan zit ten kunnen zij klanten kwijtra ken aan verzekeraars, die een lagere nominale premie hante- Sassenheimer beroofd van personenbusje Een 45-jarige Sassenheimer is gistermiddag na bedreiging met een vuurwapen beroofd van een personenbusje. De man werd ter hoogte van de Hoofdweg op de Lisserdijk in Buitenkaag door een personen auto aangereden. Na de botsing stapte een 32-jarige inwoner van Breda uit de wagen en nam plaats ip het busje. Vervolgens bedreigde hij de Sassenheimse bestuurder en sommeerde hem de auto te verlaten. De overval ler ging er vandoor, maar werd later door de politie in Rotter dam aangehouden. De bestuurder van de perso nenauto die het busje ramde, wist met zijn wagen te ontko- leiderdorp monica wesseling hoofdkantoor van de politieregio Hollands Mid den in Leiderdorp lekt nu al. Sinds de week voor kerst moet na elke flinke hoosbui water worden weggepompt uit de ge neratorruimte. Gebeurt dat niet, dan loopt het hele souterrain onder. Volgens P. Rens, medewerker huisvesting van de politie, is er een constructiefout gemaakt bij de bouw van Elisabethhof aan de Persant Snoepweg in Leider dorp. Het pand is pas half jaar gelede Hollands Midden huurt het pand voor 1,2 miljoen gulden per jaar. Voor de kerst werd ontdekt dat de generatorruimte, een ruimte van bijna 50 vierkante meter waarin het noodaggre- gaat staat opgesteld, blank stond. Omdat deze ruimte ho ger ligt dan het souterrain, dreigde ook de kelder onder te lopen. Er is daarom direct be gonnen met het leegpompen. Het overtollige water moet wor den afgevoerd via een douche in het souterrain; dat maakt het noodzakelijk met de hand te pompen. Er wordt steeds een vat van 60 liter volgepompt, dat vervolgens wordt geleegd in de douche. De schade valt volgens Rens nog moeilijk te schatten. „De generator zelf staat naturlijk wel droog, maar je weet niet wat er 'met de bouten in de vloer is ge beurd. Bovendien zijn er uren Een medewerker speciale waterstofzuiger. werk in gaan zitten". Een onderaannemer van Du Prie, die als hoofdaannemer het miljoenenproject heeft uitge voerd, zal binnenkort met de re paratie van de lekkage begin nen. Du Prie zelf is wegens va kantie onbereikbaar. De lekkage is overigens niet de eerste. Di rect na de oplevering bleken de garages onder het pand niet wa terdicht te zijn. „Maar dat is in middels keurig gerepareerd", aldus Rens. gestoken brand. Er is verder sprake van zo'n 50 ernstig ge wonden. De Nationale Garde kon het oproer uiteindelijk on derdrukken. Leiderdorper verdacht van aanrandingen zoeterwoude-runduk Binnen de rooms-katholieke ge meenschap van Zoeterwoude Rijndijk hadden de vrouwelijke vrijwilligers last van hem en ook bij de plaatselijke toneelvereni ging zou de man zijn slag heb ben geslagen. De politie van het district Rijn en Braassem heeft gisteren een 59-jarige man uit Leiderdorp aangehouden op verdenking van aanranding en openbare schennis. De Leiderdorper bekleedde diverse functies binnen de pa rochie Onze Lieve Vrouwe On bevlekt Ontvangen. Hij wordt er van verdacht de afgelopen 3,5 jaar diverse keren vrouwen bin nen de kerkgemeenschap en bij de toneelvereniging te hebben lastiggevallen. De zaak kwam aan het licht toen volgens een woordvoerder van de politie 'ten minste drie' Nog geen abonnee? HET WOORD IS AAN Goethe Niets is meer waard dan de dag van vandaag. VANDAAG Binnenland - Buitenland Cultuur— Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen Gesprek van de dag Info Religie - Sport HET WEER verwachting van het KNMI tot morgenavond Opnieuw regen Vannacht opklanngen en nog een enkele bui. Minimumtemperatuur 3 graden. Overdag van het zuid westen uit toenemende bewolking tegen de middag gevolgd door pe- noden met regen Middagtempe- ratuur 7 graden. Wind tussen zuid west en zuidoost, matig, kracht 4, aan de kust en op het IJsselmeer later op de dag toenemend tot hard, 7. De afdeling Jeugd en Zeden zaken van de politie Rijn en Braassem is inmiddels begon nen met de verhoren. De ver dachte zal donderdag worden voorgeleid aan de officier van justitie. VN-bevelhebber Briquemont weg uit Bosnië De Belgische generaal Francis Briquemont wordt voortijdig te ruggeroepen als bevelhebber van de VN-troepen in Bosnië. De generaal had vooral de laatste tijd kritiek op het optre den van de VN. Brussel wil Bri quemont het bevej op zich neemt over het eerste korps van het Belgische leger. Briquemont volgde in juli vorig jaar de Fran se generaal Philippe Morillon op. In principe zou hij een jaar blijven. Minister Pronk (ontwikke lingssamenwerking) vindt dat burgers in Europa een actie moeten ontketenen voor be perkt militair optreden in Bos nië. Dat zou moeten leiden tot de bevrijding van burgers uit gevangenkampen. Pronk noem de het gisteravond voor de NCRV-TV „iets pervers" dat ge vangen burgers vanuit het Wes ten alleen voedselpakketten krijgen. Onderzoek naar babylijkje levert niets op De herkomst van het babylijkje dat op de vuilstortplaats bij Leer werd gevonden, staat nog altijd niet vast. Een nauwkeurig on derzoek naar het huisafval, dat in dezelfde zak als het lijkje zat, heeft niets opgeleverd. Het jongetje werd vorige week woensdag op de trans portband van de vuilstortplaats in het plaatsje Westoverledin- gen-Breinermoor gevonden. De machinerie van do vuilverwer kingsplaats had het lichaam ernstig verminkt. Onderzoek wees echter uit dat de dood al eerder was ingetreden. De doodsoorzaak is nog niet be kend. Het lichaam was in een gele zak bij het afval gestopt en de politie in Leer hoopte bij het af val sporen over de herkomst van de zuigeling te vinden. „Dat onderzoek heeft niets opgele verd", liet politiewoordvoerder E. Krummbein gisteren weten. „Aan dat afval valt niets af te le- Krummbein hoopt nu dat art sen uit de omgeving gegevens kunnen verstrekken die meer duidelijkheid verschaffen over de moeder van het kind. „Met alle publiciteit hopen we ook op tips", zei Krummbein. I .cidsch •VX' Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ja, dat is goed nieuws Dus neem ik nu een abonnement. Voorletters:m v Adres: Postco Tel:. (I.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken betaal Ik mijn abonnement: Per maand automatisch 29,30) Q Per kwartaal 0 vla acceptgiro 85,55) automatisch 84,55) Of bel 071-128030 Goed idee na alle diners en liflafjes: stamppot (of'n boterham] met een echte, stevige, eerlijke, sappige rookworst. Maar dan ook' wél een - beste! Van 100, 350 of 250 gram. De laatste nu extra voordelig. Ctl Echte Gelderse rookworst, verpakt, 250 gram Deze aanbieding geldt t/m zaterdag 8 januari a.s 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. en christobal de las casas Leden van het Mexicaanse Zapatista Nationaal Bevrijdingslegerbewaken het de regerende revolutionaire partij PRI in San Christobal de las Casas in de zui- betere positie. Bij de strijd zijn FOTO REUTER FLOR CORDERO door hen bezette kantoor delijke provincie Chiapas. De opstandige indiaanse boeren vechten tot nu toe zeker 86 doden gevallen. Zie ook pagina 5.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1