Katwijker leidt beursspel Smitsloo: Deckers moet in oude luister herrijzen Stand van Zaken Amerikaans bedrijf stopt geld in vestiging Gene Pharming Amoco begint met winnen van gas op de Noordzee Van Lanschot vaart wel bij fusies grote banken het Ambacht WOENSDAG 26 ME11993 chef willem spierdijk. 071-161440. plv.-chef meindert van der kaaij. 071 -161352 ZAKELIJK Kwik-fit LEIDERDORP - Het onlangs afgebrande Kwik-Fit auto center aan de Lijnbaan in Leiderdorp is weer uit de as herrezen. Om dit te vieren geeft het bedrijf kortingen op diverse onderdelen. De aan biedingen gelden alleen op donderdag 27, vrijdag 28 en zaterdag 29 mei. Decentralisatie LEIDEN - 'Kanteling van or ganisaties' is het thema van een congres op donderdag 10 juni in de Stadsgehoorzaal in Leiden. 'Decentralisatie' is het sleutelwoord op dit con gres, dat is bedoeld voor lei dinggevenden uit overheid en bedrijfsleven, organisatie adviseurs en leden van de or ganiserende SOAP, de (in Leiden gevestigde) Vereni ging van Sociaal, Organisa tie- en Arbeidspsychologen. Rij-instructeur BODEGRAVEN - Het Insti tuut voor Midden en Klein- bedrijfs Opleidingen IMKO- ontwikkeling in Bodegraven begint in september een nieuwe opleiding begonnen tot rij-instructeur. De cursus is zowel bedoeld voor men sen die een zelfstandige rij school willen beginnen als degenen die het vak in loon dienst willen uitoefenen. De opleiding omvat een theore tisch gedeelte waarvoor de lessen in Bodegraven worden gegeven en een praktisch deel dat onder andere een anti-slipcursus omvat. De eerste geslaagden krijgen naar verwachting in januari of februari hun instructiebe- wijs. Voor meer inlichtingen IMKO Bodegraven, 01726- 19255. Het Amerikaanse bedrijf Collagen Corporation heeft voor twee miljoen dollar aandelen van het Leidse biotechnologiebedrijf Gene Pharming gekocht. Daartoe is het aandelenpakket uitge breid. Collagen betaalt ook mee aan een onder zoeksprogramma. Gene Pharming is vooral be kend van de transgene stier Herman. Collagen Corporation is een in het Califomi- sche Palo Alto gevestigd medisch- farmaceu tisch bedrijf dat produkten maakt op basis van collageen, het meest voorkomende eiwit bij mensen en dieren. Het bedrijf levert verband en afdekmateriaal op basis van dit eiwit, dat vooral bij brandwonden wordt gebruikt. Menselijk col lageen is daarvoor het meest geschikt, maar dat is maar beperkt leverbaar uit placenta's. Dierlijk collageen veroorzaakt vaak allegische reacties. In de toekomst zou het eiwit uit koemelk ge wonnen kunnen worden. Daartoe moeten koei en genetisch worden 'omgebouwd' met door Gene Pharming gepatenteerde technieken. Eer der sloot het bedrijf met twee andere bedrijven soortgelijke contracten. Eind vorig jaar kreeg het bedrijf van de regering groen licht om te fokken met Herman, de eerste transgene stier. Dieren beschermers vochten deze beslissing tevergeefs leiden/zoeterwoude rudolf kleun Het' Zoeterwoudse carrosserie- bedrijf Deckers moet snel weer in oude glorie herrijzen. Dat zegt de ondernemer Menno Smitsloo die sinds kort samen met zijn zakenpartner W. van Bavel een meerderheidsbelang heeft in het bedrijf. „We gaan er weer een echte tent van maken. Het bedrijf heeft de kwaliteiten in huis en nu zijn er ook einde lijk de middelen om er iets mee te doen." Smitsloo in Leiden beter bekend als makelaar en project ontwikkelaar en Van Bavel namen de Zoeterwoudse fa briek gezamenlijk over met di recteur C. Deckers. Ieder ver wierf daarbij een derde van de aandelen. Deckers blijft aan als directeur, terwijl Van Bavel eveneens lid van de directie wordt. Smitsloo stapt in de carrosse- riebouw op een moment dat het slecht gaat met de trans- portmarkt. De afzet van vracht auto's zakte sinds vorig jaar steeds verder in en als nasleep van de val van DAF kreeg de carrosseriemarkt nog een extra klap. Voor Smitsloo is dat echter geen reden om niet aan het project te beginnen. „Ik stapte in de makelaardij toen de on roerend goed markt op zijn rug lag. Je moet je door dat soort omstandigheden niet kopschuw laten maken om te investeren. De vraag naar alle mogelijke soorten vrachtauto's blijft toch." De overname van het Zoeter woudse bedrijf vergde veel meer tijd dan verwacht. Nadat Deckers eind april failliet ging, werd in eerste instantie de ves tiging in Weert al verkocht aan Spijkstaal, bekend als bouwer van winkelwagens. Bijna drie weken later dan verwacht is uit eindelijk de overname van Zoe- terwoude rond gekomen. Knel punt in de onderhandelingen was daarbij de naam. Zowel Spijkstaal als Smitsloo, Van Ba vel en Deckers eisten het exclu sieve gebruik van de oude naam. Smitsloo: „Zonder die naam had het voor ons geen zin. Deckers is al meer dan 80 jaar bekend als bouwer van kwaliteitsprodukten". Uiteinde lijk kreeg het Zoeterwoudse be drijf de naam toegewezen. Ook al omdat bonden en crediteu ren de drie investeerders daarin steunden. Over het faillissement zelf zegt Smitsloo dat het niet nodig was geweest. „Er waren geen schulden bij de belasting, er was zelfs geld op de bank en er waren zelfs nog debiteuren. Dat geeft toch te denken als zo werkgelegenheid verloren gaat." Het faillissement van Deckers kwam enkele maanden nadat de aandelen van het bedrijf door de familie Deckers al wa ren overgedragen aan Spijk staal. Die overname was zeer te gen de zin van directeur C. Dec kers van de Zoeterwoudse vesti ging die om die reden het veld ruimde. Spijkstaal zou vooral Van Lanschot Bankiers, dat de ze week zijn 21ste kantoor in Leiden ten doop heeft gehou den, wil de komende jaren fors uitbreiden. Het totaal aantal vestigingen moet toenemen tot 30. De eerstvolgende nieuwe vestiging is voorzien in Gronin gen, een gebied waar het ban kiershuis nog niet is vertegen woordigd. Van Lanschot richt zich als kleinere bank bewust op een beperkt deel van de markt. „De groep mensen die een ton ver dient of over een ton aan te be leggen vermogen beschikt", al dus directeur A. de Boer van het Leidse kantoor. Die groep wordt een compleet pakket diensten aangeboden, waarbij een per soonlijke benadering voorop staat. Het van oorsprong Bra bantse bankiershuis profiteert daarbij van de schaalvergroting als gevolg van fusies bij andere banken. „Die banken zijn daar door nadrukkelijk bezig met het op poten zetten van de eigen organisatie, dat gaat in de prak tijk vaak ten koste van de per soonlijke benadering die deze klanten vragen." Die klanten zouden bovendien bewust kie zen voor een kleinere zelfstan dige bank. Het gegeven dat de familie Van Lanschot daar ook nog aandelen in heeft, blijkt aan te spreken bij die klantenkring. Van Lanschot beroept zich er haarlem ruim dertien miljoen kubieke meter worden geproduceerd. Dat gas wordt via speciale be handelingsplatforms geleverd. Op die platforms vindt een technische verwerking van het gas plaats waardoor dat niet langer in speciale behandelings installaties aan land hoeft te ge beuren. De bovenbouw van de twee in de Noordzee geplaatste gevaartes is door een kraan schip van Heerema op de juiste plaats gebracht. De Amoco Netherlands Petrole um Company neemt de ontwik keling van de blokken P15 en PI8 in het Nederlandse deel van het continentale plat ter hand. Die liggen zo'n dertig kilometer ten noordwesten van Den Haag. Met het project is een bedrag van ruim één miljard gulden ge moeid. De winning van aardgas begint in het laatste kwartaal van dit jaar. Per dag zal dan geïnteresseerd zijn in de Weert- se vestiging van het bedrijf. Die produktievestiging vervaardigt j onder andere polyester sand- I wichplaten, die ook worden ge- bruikt bij de bouw van winkel wagens. C. Deckers zag daaren tegen het moderenere bedrijf in j Zoeterwoude als speerpunt van activiteiten. Na zijn vertrek richtte Dec kers zich vooral op een zuster bedrijf in Rotterdam, Deckers- Van Steenis. Via die onderne ming kon hij ook de contacten met klanten in stand houden, hetgeen er toe bijdroeg dat Zoe terwoude deze week met orders van start kon gaan. De bedoe ling is dat in de toekomst de banden met Deckers-Van Steenis nauwer worden aange haald. Smitsloo verwierf eerder al samen met zijn partner Van Ba vel de Warmondse kunststof ko- zijnenfabriek Padox. Daar werd een zelfde werkwijze gevolgd en kwam Van Bavel in de directie. Smitsloo voorziet dat op termijn Deckers en Padox samenwer king kunnen aangaan. Padox zou voor Zoeterwoude kunst stof panelen kunnen gaan pro duceren. Smitsloo: „De techno logie is op zich in huis. Er zijn weliswaar investeringen voor nodig, maar het zou voor beide bedrijven gunstig kunnen zijn, zo ontstaat Synergie." Hij bena drukt wel dat Padox en Deckers niet van elkaar afhankelijk mo gen worden. „Mijn benadering is dat bedrijven op eigen benen moeten kunnen staan." ook op dat het als enige bank de afgelopen jaren juist meer per soneel heeft aangenomen, ter wijl de andere banken juist in krompen. De nieuwe Leidse vestiging aan de Schipholweg is begon nen met vijf personeelsleden. De verwachting is dat dit aantal na een aanloopperiode groeit naar tien. Voor de werving richt de bank zich zowel op de Rijn als de Bollenstreek. Het is niet de opzet klanten van andere vestigingen (Dèn Haag, Zoeter- meer, Haarlem) te overreden naar Leiden te komen. „Zij heb ben met hun bank een persoon lijke relatie. Wij zijn van nul af aan begonnen." De resultaten tot nu toe stemmen tot tevre denheid. Nog geen twee maan den nadat het kantoor in stilte is gestart, hebben zich tussen de 50 en 100 klanten gemeld. Exac tere cijfers wil de bank niet ge ven. Dat is meer dan de progno se, die voorziet in zo'n 200 reke ninghouders tegen het einde van het jaar. „Wij denken in tientallen en honderden, niet in duizenden." Als de groei door zet, zit er ook een verhuizing in de pen. Het liefst naar een mo numentaal pand, want dat past beter dan het huidige nieuw- bouw-onderkomen bij de uit straling van de bank. Dat mo nument moet ook nog goed per auto bereikbaar zijn. Een voor waarde die de keus in Leiden wel beperkt. Werkgevers tevreden over bereikbaarheid Ruim tweederde van de be drijven in het westen van Ne derland is goed bereikbaar, zo blijkt uit een enquête van het Verbond van Nederland se Ondernemingen Zuid Holland. Wel heeft tweeder de deel regelmatig last van fi les op de weg, zo bleek uit het onderzoek van de werk geversorganisatie dat vorig jaar september werd uitge voerd. Over de bereikbaarheid van bedrijven met het openbaar vervoer zijn de werkgevers niet tevreden. Om het auto gebruik terug te dringen moeten het fietsgebruik en het openbaar vervoer een steuntje in de rug krijgen, menen de werkgevers in de randstad. In de rest van het land hebben ze een sterkere voorkeur voor carpooling en bedrijfsvervoer. Athlon koopt twee schadeherstellers hoofddorp» jaap sluis De Athlon Groep uit Hoofddorp (autoleasing, dealeractiviteiten en autoschadeherstel) heeft twee schadebedrijven overge nomen. Het gaat om Autoscha de Expair Karos en Autoschade Expair Schadex uit Den Haag. Beide bedrijven maakten tot voor kort deel uit van de Auto mobiel Industrie Rotterdam NV en hebben een gezamenlijke jaaromzet van 4,5 miljoen gul den. Ze bieden werk aan in to taal dertig mensen. Met de overname versterkt de Athlon Groep de positie van haar keten van autoschadebe- drijven. Die opereert onder de naam CARe Schadeservice, telt 320 werknemers en heeft een omzet van circa vijftig miljoen gulden. CARe Schadeservice moet uitgroeien naar een on derneming met dertig vestigin gen en een omzet van 75 mil joengulden. 'Een klant zou ik op deze manier nooit laten beleggen 'De Dow Jones steeg vandaag drie punten naar een nieu we recordhoogte', zo weten Loretta Schrijver en haar col lega's van de verschillende journaals dagelijks te melden. Omdat de meeste kijkers deze geheimtaal ontgaat spon sort de Rabobank dit jaar voor de derde keer een beurs spel, waarmee potentiële beleggers zich spelenderwijs wegwijs maken in de wereld van effecten en obligaties. Katwijker M. van der Plas scoort goed in deze Beurscom- petitie '93: van de 13.000 deelnemers staat hij bij de eer ste tien. De in een aparte competitie spelende 1700 Ra- bo-medewerkers laat hij voorlopig allen achter zich. katwuk eric jan weterincs „Als iemand hier met een smak geld binnenkomt, zou ik die klant nooit adviseren om te be leggen zoals ik heb gedaan", verklaart de bij de Katwijkse Ra bobank werkzame beleggings adviseur. „Ik doe voor de eerste keer mee en het leuke voor mij is dat ik me nu eens niet hoef te laten leiden door cijfers en ana lyses, maar puur op mijn gevoel kan afgaan." Van der Plas begon het spel slecht, maar dankzij zijn aande len Heineken en Begemann maakte hij een grote klapper. De aandelen van dat laatste be drijf stonden laag en toen ook het bedrijfsresultaat nog een keer tegenviel was het vertrou wen van beleggers verdwenen. Toch hield de Katwijkse beleg gingsadviseur zijn aandelen vast. „Van de aandelen Bege mann is maar 25 procent vrij verhandelbaar, de rest is in han den van de directie. Op een ge geven moment is zo'n fonds 'oververkocht': iedereen die van zijn stukken af wil is ze kwijt en herstel kan dan snel volgen. Maar ik moet toegeven dat het aandelen zijn waar alleen de speculanten mee bezig waren, zowel in het echt als in het spel." Kapitaal Van der Plas vindt het beursspel een goede manier om kennis te maken met de verschillende fa cetten van het handelen in aan delen, opties, futures, warrants en obligaties. „Die in de finan ciële wereld gangbare termen zeggen de meeste mensen niets. Iemand die aan het spel mee doet heeft sneller door wat bij voorbeeld opties zijn, dan een geïnteresseerde leek die je een dik theorieboek meegeeft." Eind maart begon het spel, waarbij iedere deelnemer een fictief startkapitaal van 300.000 gulden kreeg. Daarna kon vol gens de regels van de beurs worden gehandeld in een paar honderd fondsen. Orders kun nen dagelijks telefonisch wor den doorgegeven. Van der Plas: „Alleen de meest actieve fond sen spelen mee, dat houdt het spel overzichtelijk."' Portefeuilles De kosten voor de spelers zijn 80 gulden per aandelenporte- feuille. Het spelen met meerde re portefeuilles is toegestaan. Dat laatste vindt Van der Plas „Loodgieter is een verouderde term, want echt intensief met lood werken doe ik niet meer. Eigenlijk zou je mij installateur moeten noemen. Ik doe van alles in en om het huis: gas, water, sanitair, dakbedekkingen en lood- en zinkwerk. Meestal ben ik met zink bezig. Vroeger had je veel loden waterleidingen, afvoeren en bij het dakwerk veel goten en nokken van lood. De rest was van zink, zoals de regenpijp. Veel lood is vervangen door zink en helaas ook door pvc. Daar doe ik niet aan mee, ik vind zink veel degelijker dan pvc. Tegenwoordig wordt lood nog gebruikt voor dak- doorvoeren, de uitwatering op platte daken. Ook wordt het nog toegepast bij dakkapellen en schoorstenen, maar verder zie je het weinig meer. Ik denk dat het komt omdat men er vroeger van uit ging dat alles hon derd jaar mee moest, het is heel degelijk materiaal. De levensduur van zink is veel korter, ongeveer 25 jaar. Het materiaal is makkelijker te verwerken, maar het is wel degelijk werk voor vakmensen. Je hebt zinken goten, dakkapellen, de randafwerking voor een plat dak enzovoorts. Neem bijvoorbeeld een zinken dakgoot, daar zit veel meer en moeilijker werk aan dan veel mensen denken. Alle daken zijn verschillend van maat dus je moet in de eerste plaats goed kunnen meten. Een goot bestaat uit een kraal, een neus, een vooropstand, een bodem, een achteropstand en een sneeuwkant. Al die onderde len moet je apart opmeten. Daarna ga je op de werk plaats de goot klaarmaken. Het zink komt per plaat van 225 bij 1.00 meter aan. De klompenmaker doet zijn werk haast alleen nog maar op braderieën tijdens demonstraties, terwijl de televisiereparateur een onmisbare kracht is op de arbeidsmarkt. Zo zijn in de loop der jaren veel ambachten verdwenen, maar kwamen er ook veel nieuwe beroepen bij. In Nederland zijn 109.000 kleine ambachtelijke bedrijven, die aan 577.000 mensen werk bieden. In deze serie vertellen mensen met een ambachtelijk beroep over hun werk. Vandaag Leidenaar E. van der Zeeuw, eigenaar van loodgietersbedrijf 'H. van der Zeeuw en zoon' (sinds 1928) en al de derde generatie in het bedrijf. „Werken met zink wordt ondergewaardeerd." Die plaat schuif je onder de slagschaar om het zink in stroken te snijden. Zo'n strook zet je in een kraalijzer, een apparaat waarmee je een ronding in het materiaal kunt maken, de kraal. Daarna wordt de rest in de zet- bank gezet en in de juiste vorm gebogen. Dan heb je een stuk goot van een meter lang. Op het werk moet je de stukken dan eerst nog pas tekst: ericjan weterings maken en daarna soldeer je ze aan elkaar vast. Zink foto: hielco kuipers gaat door de warmte uitzetten en door de kou krimpen. Daarom moet je er rekstukken tussen zetten, een zin ken element met een stuk rubberexpansieband noe men we dat. Een goot kan maximaal tien meter lang zijn, als je hem langer maakt gaat het materiaal scheu ren. In de nieuwbouw zie je tegenwoordig weer zinken goten. Zink is een tijdje weggeweest: er werd veel pvc gebruikt, maar dat gaat snel kapot. Echt ambachtelijk is het werk in de nieuwbouw niet, het werk aan oude panden vind ik veel leuker. Je werkt in de nieuwbouw met een standaardmaat: stukken goot van drie meter breng je aan op beugels en soldeer je daarna aan elkaar. Er zijn helaas maar weinig mensen die het vak nog goed leren. In de nieuwbouw krijgen ze daar ook de kans niet meer voor. Ik begon op mijn 15e en de eerste vier jaar jaar mocht ik alleen maar kijken. Zo heb ik het vak geleerd. Mensen denken dat het een makkelijk am bacht is, maar dat is dus niet zo. Veel werk is de laatste jaren door doe-het-zelvers af genomen, dat merk je in tijden van economische neer gang. Ik ben blij met de oude binnenstad hier, daar zit tachtig procent van het werk en dat is het behoud van het ambacht. Goed werk loont altijd: ik zit nu 25 jaar in het vak, maar ik moet mijn eerste goot nog terugkrij gen." M. van der Plas: „Het leuke voor mij is dat ik me nu eens niet hoef te la ten leiden door cijfers en analyses, maar puur op mijn gevoel kan af gaan." FOTO DICK HOGEWONING één van de weinige zwakke punten van het spel. „Je kunt met tien verschillende pakket ten een strategje uitzetten, waardoor je altijd wel ergens mee in de hogere regionen ein digt. Je kunt inzetten op een sterke waardevermeerdering van je aandelen, maar ook op het tegendeel. En dat haalt de spanning er een beetje uit na tuurlijk." Hoewel Van der Plas momen teel de ranglijst van Rabo-em- ployees aanvoert, is zijn winst nog niet zeker. „Aan het eind van deze maand loopt het spel af en veel mensen zetten dan hun hele vermogen op één of twee fondsen. Dan kun je flink winnen of een grote klap naar beneden maken." De financiële klapper voor de Rabowinnaar is beperkt tot een hoofdprijs van 2000 gulden, terwijl de winnaar uit de particuliere competitie 20.000 gulden krijgt. Verder zijn er nog een tweede en derde prijs van 15.000 respectievelijk 10.000 gulden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 20