Buitenland Slovenië buigt niet voor druk van VS lir jür Gorbatsjov valt conservatieven aan Minder bevoegdheden politie Zuid-Afrika Haider ten val gebracht 'Syrië ziet af van eis VN bij conferentie' Verplicht examen voor bromfietsers Zaterdag 22 juni 1991 RONALD FRISART (chef) ONNO HAVERMANS HANS JACOBS JAN PREENEN Vertalingen: MARGREET HESUNGA LUUTJE NIEMANTSVERDRJET Vormgeving: ANDRiES DETMAR DE EUROPESE GE MEENSCHAP heeft giste ren diplomatieke banden aangeknoopt met Alba- DE VEILIGHEIDSRAAD heeft gisteren opnieuw besloten het handelsem bargo tegen Irak niet te versoepelen United Press International (UPI). NIEUWSLIJN Afscheiding van Joegoslavië definitief Israël geeft bestaan doodseskaders toe Het Israëlische leger heeft het bestaan toegegeven van 'underco ver'-eskaders die de geheime dienst Shin Bet helpen bij het be strijden van Palestijnse militanten. Militairen zeiden dat de es kaders, die door de Israëlische en internationale pers zijn be schuldigd van moordaanslagen, al lange tijd actief zijn op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook. Journalisten werd verboden over deze doodseskaders te schrijven. Waldheim ziet af van tweede termijn Kurt Waldheim ziet af van een volgende ambtstermijn als presi dent van Oostenrijk. De huidige president doet niet mee aan de verkiezingen volgend jaar. Waldheim werd in juni 1986 presi dent. Bijna 54 procent van de Oostenrijkse kiezers bracht zijn stem uit op de voormalige secretaris-generaal van de Verenigde Naties. De keuze voor Waldheim werd in binnen- en buitenland hevig bekritiseerd. Waldheim zou als officier in het Duitse leger tijdens de Tweede Wereldoorlog betrokken zijn geweest bij de portaties en executies op de Balkan. Paus roept op tot actie tegen abortus Paus Johannes Paulus II heeft gisteren bisschoppen overal ter wereld opgeroepen zich in te zetten voor een verbod op abortus in hun land. De paus noemde abortus de „uitroeiing der on- schuldigen" en zei bang te zijn dat gelovigen in landen waar abortus legaal is abortus moreel verantwoord gaan vinden. Op 16 juli besluit hoger beroep Winnie De aanvraag voor hoger beroep van Winnie Mandela, die verle den maand tot zes jaar gevangenisstraf is veroordeeld wegens ontvoering en mishandeling, zal op 16 juli worden behandeld. Dit heeft de officier van justitie in Johannesburg gisteren meege deeld. De omstreden vrouw van ANC-leider Nelson Mandela werd op 14 mei veroordeeld wegens haar aandeel in de ontvoe ring en mishandeling van vier jongemannen in december 1988. Zij werd in afwachting van een beslissing over haar aanvraag voor hoger beroep op borgtocht vrijgelaten. Kritische film op Cuba uit roulatie Op Cuba is deze week een film uit roulatie genomen, die een sarcastische visie geeft op het leven in Cuba onder Fidel Castro. De film, 'Alice in Wonderland', trok volle zalen. De film was zon dag in première gegaan. De belangstelling voor Alice in Wonder land was volgens Prensa Latina zo groot, dat het publiek voor de acht theaters in de hoofdstad Havana soms vier uur in de rij moest staan om naar binnen te kunnen. - Vaccin tegen aids aangekondigd Deskundigen hebben gisteren in Florence bij de afsluiting van de jaarlijkse aids-conferentie voorspeld dat er vóór het einde van de eeuw een vaccin tegen de ziekte is. De ontwikkeling zou al leen kunnen worden vertraagd door gebrek aan proefpersonen. LJUBLJANA ANP Slovenië heeft definitief besloten zich op 26 juni om 20.30 uur onafhankelijk te verklaren. Daarmee is de desintegratie van Joegoslavië een feit. Kroatië heeft im mers verklaard Ljubljana te volgen. De bekendmaking van de officiële datum voor de Sloveense Onafhankelijk heidsdag viel gisteren samen met het bezoek van de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Baker aan Belgrado. Baker hield een krachtig pleidooi voor het be houd van de Joegoslavische eenheid. denten van de zes deelrepublie ken maakte Baker ondertussen nog eens duidelijk dat Washing ton vindt dat „de principes van eenheid en van de territoriale integriteit van Joegoslavië" die nen te worden gehandhaafd. „De problemen dienen te wor den opgelost door dialoog en onderhandelingen, niet met ge weld, dwang of bloedvergieten", zei Baker. De Amerikanen weten zich daarin gesteund door alle Eu ropese landen en Canada, vere nigd in de Conferentie voor Vei ligheid en Samenwerking in Eu ropa (CVSE). Ze namen afgelo pen donderdag in Berlijn een verklaring aan waarin ze de Bal- kanstaat oproepen de crisis vreedzaam en door onderhan delingen op te lossen. Maar de Slovenen, die zich Baker zei na afloop van een be spreking met de Joegoslavische premier Ante Markovic dat de VS Slovenië niet zullen erken nen als een onafhankelijke staat. Markovic waarschuwde op zijn beurt Slovenië en Kroa tië „alle wettelijke middelen" te zullen gebruiken om te voorko men dat de republieken zich zonder instemming van de Joe goslavische regering afscheiden. „De federale regering is van mening dat het constitutionele recht van een volk op zelfbe schikking en afscheiding moet worden bereikt door een demo cratisch proces en niet door een eenzijdige daad", betoogde de premier in een harde toespraak tot het parlement. In gesprekken met de presi- vorig jaar december tijdens een referendum massaal uitspraken vóór de scheiding van Joegosla vië, buigen niet voor de interna tionale druk. Over een Joegosla vische confederatie of unie van soevereine staten kan nog altijd worden gesproken, maar de on afhankelijkheid gaat door, zo liet de Sloveense regering giste ren tijdens een persconferentie weten. De uitspraken van de CVSE en Baker betekenen overigens wel een flinke domper voor Lju bljana. Het Sloveense kabinet gaf gisteren duidelijk blijk van verbazing en teleurstelling over „de veranderde opstelling van de VS". De Sloveense leiders verweten Washington nu een pro-Servische houding aan te nemen waar eerst de democra tieën Slovenië en Kroatië van harte werden gesteund. Na 26 juni zullen de Sloveen se wetten in werking treden die al door het Sloveense parlement zijn bekrachtigd, maar de 'nieu we natie' houdt wel een over gangsperiode aan, onder meer voor afspraken met het Joego slavische leger, de invoering van de eigen munt en het Sloveense paspoort. ""ClvvêXlL, 'Sommige partijleden gooien zuur in elke spleet' MOSKOU Rtr-AFP-C President Gorbatsjov van de Sovjetunie heeft gisteren bena drukt dat er helemaal geen gro te meningsverschillen bestaan tussen hem en premier Valentin Pavlov over het economische beleid, zoals door de conserva tieven in de Opperste Sovjet is gesuggereerd. In gesprekken met journalisten in de wandel gangen van het Kremlin wees Gorbatsjov er op dat Pavlov ac tief meewerkt aan het verslag dat Gorbatsjov zal uitbrengen op de G-7, de top de zeven rijk ste industrielanden. Er zou al leen sprake zijn van partijleden die proberen „zuur te gooien in KAAPSTAD AFP-UPI Het Zuidaftikaanse parlement heeft de belangrijkste veilig heidswet van het land, de wet op de binnenlandse veiligheid, gewijzigd. Door de amendering kan de politie voortaan èen ver dachte slechts tien dagen in voorlopige hechtenis houden. Daarna heeft de politie toe stemming van een rechtbank nodig. Het was de laatste stem ming van het parlement over een reeks wetswijzigingen die de apartheid op papier moeten afschaffen. De debatten hier over hebben vijf maanden ge duurd. De wet op de binnenlandse veiligheid die dateert van 1982, gaf de politie het recht een ver dachte gedurende onbepaalde tijd in het geheim gevangen te houden. Vrijlating was afhanke lijk van de goede wil van de au toriteiten. Onder de wet hebben sinds 1985 40.000 mensen zon der proces vastgezeten voor pe rioden variërend van enkele da gen tot drie jaar. De wet om mensen zonder proces gevangen te houden, be hoorde tot de strengste van het apartheidssysteem. Door de amendering krijgen verdachten ook het recht advocaten en art sen te zien, tenzij dat door hoge politiefunctionarissen nadelig voor het onderzoek wordt ge acht. Het parlement ontnam de re gering ook het recht kranten en tijdschriften te verbieden, men sen onder huisarrest te plaatsen en organisaties te verbieden. Een streep werd gehaald door de lijsten met namen van men sen tegen wie beperkende maatregelen gelden. De com munistische partij, tegelijkertijd met het ANC gelegaliseerd, mag nu ook voor het eerst sinds 1950 weer propaganda voor het com munisme maken. Eerder deze week schafte het parlement de wet op de bevol kingsregistratie af. Deze wet was de laatste van vijf wetten die dè grondslag vormden van het apartheidsysteem. ACHTERGROND CORRESPONDENT NAIROBI FRANS VAN DEN HOUDT hadden ingediend. Haider werd ten val gebracht, omdat hij vori ge week donderdag tijdens een debat over de werkgelegenheid sprak over de „fatsoenlijke werkgelegenheidspolitiek" die het Derde Rijk had gevoerd. Hij stelde die aanpak als voorbeeld voor het beleid van de socialisti sche en christendemocratische regeringscoalitie. Kansen op vrede in Sudan worden groter De 41-jarige Jörg Haider, voor zitter van de extreem-rechtse Vrijheidspartij FDP, is gister middag afgezet als premier van de Oostenrijkse deelstaat Ka- rinthië. Dat gebeurde nadat de christendemocratische VPO en de socialistische SPO een motie van wantrouwen tegen hem KORT NIEUWS MINSTENS VIJFTIG mensen zijn om het leven gekomen toen gisteren als gevolg van overbe lasting een trein ontspoorde op het traject dat de Etiopische hoofdstad Addis Abeba met Dji bouti verbindt. Er zijn bijna 100 gewonden. Er zouden zich nog slachtoffers onder de omgesla gen wagons bevinden. IN DE SRILANKAANSE hoofd stad Colombo heeft zich giste ren een krachtige bomexplosie voorgedaan, waarbij minstens 60 doden en 150 gewonden zijn gevallen. Doelwit van de zelf moordaanslag was het hoofd kwartier voor militaire operaties tegen de Tamil-opstandelingen. De aanslag is vermoedelijk het werk van het Tamil-verzet. DE ALBANESE HOOFDSTAD Tirana is gistermorgen vroeg haar laatste standbeeld van een communistische leider kwijtge raakt toen arbeiders onder ge juich van duizenden toeschou wers een vier meter hoog bron zen beeld van Lenin omver haalden en wegvoerden. Sudans militaire leider Omar Al-Bashir denkt aan Samuel Doe van Liberia, Siad Barre van Somalia en Mengistu Haile Ma- riam van Etiopië en vraagt zich angstig af wie volgt. Dat is hoe een Kenyaanse teke naar van spotprenten Sudans bereidheid om met de rebellen te gaan praten, zag. Meer waarschijnlijk is dat Al-Bashir ervan uitgaat dat het regeringsleger op dit mo ment sterker is dan het SPLA en zich daar om in een betere uitgangspositie bevindt voor vredesonhandelingen. Volgens een lid van de militaire junta is het SPLA verzwakt als gevolg van de val van Etioplës president Mengistu. Daardoor is het zowel belangrij ke bases als financiële, militaire en morele steun kwijt geraakt. De buurlanden Uganda en Kenya hebben geweigerd in te springen. Ook zou een groot aantal SPLA-leden zich de laatste weken hebben overgegeven. De Sudanese machthebber beseft ook dat dit nog niet betekent dat hij het SPLA nu militair kan verslaan, maar hij realiseert zich tegelijkertijd dat vredesoverleg hem op dit moment beter uitkomt dan ooit. Zijn eed de rebellen nog vóór het eind van het jaar te vernietigen, is hij vergeten en hij heeft het SPLA opgeroepen de wapens neer te leggen en naar de onderhandelingstafel te komen. Want, zegt Al-Bashir, aan de eisen van de inwoners van Zuid-Sudan waar de al acht De machtswisseling In Etiopië heeft de hoorn van Afrika behoorlijk op z'n kop gezet. Landen als Sudan, Somalia, Dji bouti en Kenya zien een massale stroom vluchtelingen over hun grenzen trekken. Het lijkt er nu echter op dat uit de ge beurtenissen in Etiopië ook iets positiefs voortkomt voor de regio: vrede in Sudan. De regering in Khartoum en het Sudane se Volks Bevrijdings Leger (SPLA) heb ben zich bereid verklaard zonder voor waarden vooraf over vrede te willen pra ten. jaar durende burgeroorlog zich afspeelt, is reeds voldaan en er is dus geen reden meer door te vechten. „De zuiderlingen hebben al sinds 1974 een federaal systeem geëist, maar geen enkele regering wilde dit invoe ren. Totdat wij aan de macht kwamen". Al- Bashir riep in februari van dit jaar de fede rale staat uit en verdeelde zijn land in 9 sta ten en 66 provincies. Op dit moment worden op twee fronten vredesinitiatieven ontplooid. De Organisa tie van Afrikaanse Eenneid heeft een missie naar Khartoum gestuurd nadat de rebellen akkoord waren gegaan met Al-Bashirs ver zoek aan de huidige OAE-voorzitter presi dent Babangida van Nigeria om als bemid delaar op te treden. Daarnaast zijn ook de Verenigde Staten op nieuw met een vredesplan op de proppen gekomen. Het houdt in dat de rebellen en de regering hun troepen uit het zuiden te rugtrekken en dat het gebied rondom de zuidelijke hoofdstad Juba tot gedemilitari seerde zone wordt uitgeroepen. Volgens Amerika's onderminister voor Afrikaanse zaken, Herman Cohen, kan het toezicht op dit proces worden uitgevoerd door een aan tal internationale waarnemers en is geen grote vredesmacht zoals in Namibia nodig. Vervolgens dienen besprekingen over een nieuwe Grondwet te beginnen. In het verleden konden rebellen en regering het bij voorbaat niet eens worden over het feit wie aan een dergelijke conferentie mocht deelnemen. Daarom kwam het vre deproces niet van de grond. Maar Cohen is ditmaal positief gestemd: „Beide partijen zijn nu voor het eerst bereid zonder voor waarden vooraf te gaan praten. Het SPL\ heeft in het verleden altijd geëist dat aller eerst de islamitische sharia-wetgeving moest worden bevroren of afgeschaft. Dat het deze eis heeft laten varen, is een door braak". Cohen vindt echter dat het OAE-vredesplan voorrang dient te krijgen. „Het beleid van de Verenigde Staten is dat Afrikanen zoveel mogelijk hun eigen problemen dienen op te lossen. Wij juichen net vredesinitiatief van de OAE daarom van harte toe". elke spleet". Journalisten kregen een vin gerwijzing hoe het plan dat aan de G-7 wordt gepresenteerd, er uit zal zien. Het is weer een syn these zoals vorige economische plannen. Dit keer worden sa mengevoegd het plan dat Gor- batsjovs adviseur Javlinski heeft uitgebroed samen met Ameri kaanse economen van de Har- vard-universiteit, de aanbeve lingen van het IMF en van de Europese Bank voor Wederop bouw en Ontwikkeling, plus de ideeën van Pavlov. Deze zouden veel „gemeenschappelijke pun ten" en „absoluut geen onover komelijke tegenstellingen" be vatten. Over privatisering be staan verschillende meningen, zei Gorbatsjov, maar „hel be langrijkste besluit is genomen:, alle vormen van bezit zijn ge lijk." Gorbatsjov die lange tijd heeft geweigerd naar het parlement te komen, was gisteren vanaf het begin van de zitting aanwe zig en waarschuwde de ortho doxe communisten voor de ge volgen van het uitstellen van het doorvoeren van economi sche hervormingen. „Vertraging staat gelijk met sterven", zo zei de Sovjet-president met betrek king tot plannen om een markt economie in te voeren en macht te delegeren aan de vijf tien Sovjet-republieken. JERUZALEM THE INDEPENDENT GPD Syrië stelt niet langer als eis dat de Verenigde Naties een voor aanstaande rol vertolken tijdens een vredesconferentie over het Midden-Oosten. Dat staat vol gens diplomatieke bronnen tijnse staat taboe ziin. Dat blijkt uit een uitgebreid onderzoek door het Gutmann Instituut van de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem. Het instituut voert op gezette tijden opinie-onderzoeken uit, sinds de Zesdaagse Oorlog van 1967 toen Israël de Gazastrook, Israël in een brief die president de Westelijke Jordaanoev de Golan-hoogte bezette. De De internationale milieuorganisatie Greenpeace heeft gisteren geprotesteerd tegen het in gebruik nemen van een vierde reactor in de kerncentrale van het Franse Cattenom. Onder een zeppelin werd een doek gehangen waarop de naam Cattenom geleidelijk verandert In graven. foto afp Assad van Syrië stuurt Amerikaanse president Bush. Volgens de diplomaten brengt Assad met zijn gebaar Is raël in een moeilijk parket. De Israëlische regering wordt vol gens hen gedwongen eveneens concessies te doen, waardoor de conferentie eindelijk kan worden gehouden. Syrië zou van mening zijn veranderd on der druk van de Sovjetunie, zijn belangrijkste wapenleverancier, en Egypte. Tot nu toe heeft Israël steeds te kennen gegeven geen korrel zand van het bezette gebied te willen prijsgegeven. Met dat standpunt vertegenwoordigt de huidige Israëlische regering nog geen derde deel van de bevol king. Daar staat tegenover dat voor driekwart van de Israëliërs onderhandelingen met de PLO en de stichting van een Pales onderzoekers. professor Eliahu Katz en Hana Levinson, stellen vast dat sinds het sluiten van de Camp David-akkoorden tussen Israël en Egypte het aantal Is raëliërs dat geen bezwaar heeft tegen een Palestijnse staat met tien procent is gegroeid, terwijl het aantal dat wil onderhande len met de PLO is verdubbeld Niettemin blijft 74 procent van de bevolking 'neen' zeggen te gen zowel de PLO als de staat. Yemen heeft gisteren ver zocht om een debat in de Vei ligheidsraad van de Verenigde Naties over het Israëlische ne- derzettingenbeleid en de huis vesting van Sovjet-immigran ten. Yemen is lid van de V-raad. Het verzoek werd gedaan na mens de Arabische landen en de Palestijnse Bevrijdingsorga nisaties. ChARLES CARATINI LUXEMBURG GPD Binnen vijf jaar komt er een rij bewijs dat geldig is in alle lan den van de Europese Gemeen schap. Om de verkeersveilig heid te vergroten, zal in de EG een rijbewijs Al voor brommers worden ingevoerd, waarvoor een examen moet worden afge legd. Hiertoe hebben de twaalf EG-ministers gisteren in Luxemburg besloten. De minimumleeftijd voor het rijden op een brommer blijft 16 jaar. Voor Nederland komen te vens zwaardere eisen voor het halen van een rijbewijs voor zware motoren. Om dit rijbewijs te kunnen halen, moet men minstens 21 jaar zijn. Voor de genen die kunnen bewijzen dat zij al twee jaar op lichtere moto ren hebben gereden, wordt die leeftijd op 20 jaar gesteld. In Nederland geldt nu 18 jaar als motorrijbewijs. Tevens wordt de minimum leeftijd 21 jaar voor het behalen van het rijbewijs D, voor bussen en zware vrachtwagens met aanhangers. Voor rijbewijs C blijft de minimumleeftijd 18 jaar. Een periodieke medische keuring wordt vereist voor chauffeurs van bussen die meer dan 9 passagiers kunnen ver voeren en voor bestuurders van vrachtwagens met een asdruk van meer dan 3,5 ton. Volgens Europees commissa ris Van Miert (transport) zal dit besluit de verkeersveiligheid op de Europese wegen verhogen. Dat vindt hij de grootste priori teit gezien het jaarlijkse aantal van 50.000 doden en 1,5 mil joen gewonden. De ministers konden het gisteren nog niet eens worden over een EG-richt- lijn voor het dragen van veilig heidsgordels in voertuigen van minder dan 3,5 ton. Dat zit nog vast op de kinderzitjes. De ministers besloten verder vanaf 1 januari 1998 in alle EG- landen een periodieke techni sche autokeuring verplicht te stellen. In Frankrijk, Denemar ken, Ierland, Italië en Portugal bestaat zoiets nog niet. Om alle EG-landen op één lijn te bren gen. hebben Nederland en Bel gië er in toegestemd de keuring pas te beginnen als de voertui gen vier jaar oud zijn. Daarna wordt de frequentie elke twee jaar.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1991 | | pagina 7