STORK Onderhouds monteurs voor Stork Services "THUISHULP" AKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES I ELKE ZATERDAG Sluitingstijd donderdagmiddag 1S 30 uur advertent e-atde mg rrrn Rijksuniversiteit Leiden s Lands oudste universiteit voert een beleid dat over eenstemt met de opvat tingen en eisen van de jaren '90. Met haar 8 faculteiten en 51 studie richtingen beschikt zij over i breed onderwijsaanbod. Zij vormt hiermee een ideale basis voor een vruchtbare interdisciplinaire aanpak. Met haar veelheid aan afstudeer richtingen biedt zij een goede aanslui ting op de arbeidsmarkt. Bevordering en bewaking van de kwaliteit van fundamenteel onderzoek heeft hoge prioriteit. De onderzoekcentra kunnen bogen op internationale erkenning. Toepassingsgericht onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met op drachtgevers als overheidsinstellingen en nationaal en internationaal ope rerende bedrijven. Intensieve con tacten met befaamde buitenlandse universiteiten illustreren eveneens het belang dat de universiteit toekent aan internationalisering. De afdeling Sterrenkunde en Natuurkunde van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen PRACTICUMLEIDER/ DOCENT DIDACTIEK (V/M) 19 uur p/w, vacaturenummer: I-169/1158) Taak practicum schakeld; - begeleiden het vinden aan AIO's/OIO's, dfe bij het de propedeuse zijn inge- èerstejaarsstudenten bij de juiste studie-attitude, fH zodat vertraging in het begin van de studie zoveel mogelijk wordt voorkpmen; - participeren in het predoctorale deel van de lerarenopleiding; H het ligt in de bedoeling dat de aan te stellen functionaris te zijner tijd de vak- i', didacticus kan opvolgen; §§- onderhouden van de contacten met na- tuurfcundedocenten op scholen in de regio. Vereist: Voor bovenstaande functie wordt gedacht aan een ervaren leraar natuurkunde met een universitaire opleiding (Te graads)', die werk zaam is op een- middelbare school in de regio en bereid en in staat is om vermelde functie bij de RUL ïe combineren met een 'deeltijdaanstelling in het onderwijs. Salaris "maximaal 7.528;-^ bruto per maand bij een volledige dagtaak De aanstelling geschiedt ïn tijdelijke dienst, voor ten hoogste twee jaar, met uitzicht op een vast dienstverband. Inlichtingen bij: dr. A.J. van Duyneveldt, tel. 071-275798. Sollicitaties, voorzien van curriculum vitae, onder vermelding van het vacaturenummer op brief en envelop, binnen twee weken na het verschijnen van dit blad zenden aan: Directeur-Beheerder van de afdeling Sterrenkunde en Natuurkunde, Niels Bohrweg 2, Postbus 9504, 2300 RA Leiden. Bij gelijke geschiktheid hebben voorrang. Rijks Universiteit telden. I I I I I I I I lw* De universiteitsstad Leiden is één van de grotere gemeen ten in ons land en telt ca. 110.000 inwoners. Binnen de Randstad vervult Leiden een belangrijke rol op bet gebied van onderwijs, gezondheidszorg, cultuur en economie. Er zijn goede ver bindingen met de omliggende grote steden, waardoor Leiden ook een gezond onder nemersklimaat kent. De vrijwel geheel gerestau reerde binnenstad beeft nog bet authentieke karakter van weleer. Tocb is Leiden in elk opzicht Ingesteld op de jaren '90. Historie en toekomst vormen er één geheel. Van oudsher heeft de sleutel stad aan ieder de ruimte ge boden om zichzelf te kunnen zijn, ongeacht aard, cultuur of nationaliteit. En ook nu nog is iedereen welkom. monumentale stad met toekomst rectificatie De gemeente Leiden maakt deel uit van de gemeenschappelijke vuilverwerkings Leir aen en omgeving (Gevulei). De negen ge meenten van de Gevulei willen het afval- stoffenprobleem gezamenlijk aanpakken. Gezien de vele ontwikkelingen rond afval verwijdering, zowel op milieukundig, organisatorisch als inzamel-technisch gebied, is de komende tijd extra aandacht vereist voor het beleid, aat de Gevulei in de jaren negentig moet gaan voeren. Bij de directie Reiniging, Havens en Warenmarkten (RHW) is tijdelijk uitbrei ding van de capaciteit ten behoeve van beleidsmatige werkzaamheden voor de Gevulei mogelijk. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd en gecoördineerd door twee beleidsmedewerkers, die organisato risch zijn ondergebracht bij bovenge noemde directie RHW. Tevens is er voor de duur van een jaar eën vacature voor een beleidsonder steunend medewerker v/m voor 24 uur per week Functie-informatie: - het bijhouden van de agenda; - het maken van verslagen van zowel interne als externe vergaderingen; - het zelfstandig organiseren van activitei ten; - zelfstandig "eenvoudige" beleidsvoor stellen aan B&W concipiëren met de bijbehorende financiële onderbouwing; - het voeren van het secretariaat van het afvalstoffenplatform. Functie-eisen: - een opleiding op minimaal MBO-niveau, bij voorkeur m economisch administra tieve richting; - goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden; - bij voorkeur ervaring met administratieve processen op gemeentelijk niveau; - ervaring met het werken op een personal computer (WP 5.0); - een enthousiaste en positieve instelling, met affiniteit voor het afvalstoffen- 3r informatie kunt u bellen met J.A. Goudsmit, beleids medewerker, telefonisch te bereiken onder r 071 - 25 21 38. Het salaris bedraagt, afhankelijk van oplei ding en ervaring bij een 24-urige werkweek maximaal 2.439,79 bruto per maand (schaal 7). De gemeente Leiden wil n leden van etnische minderheidsgroepen in dienst nemen. Geïnteresseerden, die menen tot (één van) deze doélgroep(en) te behoren, wordt met name verzocht te solliciteren. Bij het voldoen aan de gestelde eisen genieten zij de voorkeur. Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan de directie Personeel en Organisatie, postbus 9100, 2300 PC Leiden binnen twei weken na het verschijnen van dit blad en onder vermelding van vacaturenummer 91.042. De BerkGroep is een dynamische en expansieve dienst verlenende organisatie van accountants en belasting adviseurs. jnet 21 vestigingen in Nederland en 500 medewerkers. Vekemans Berk/Registeraccountants is onderdeel van de BerkGroep. Op onze kantoren te 's-Gravenhage en Leiden zoeken wij assistent-accountants (m/v) Wij vragen voor deze functie: vooropleiding V.W.O./H.E.A.O.-BE, AA of RA stude- .reiid voor NIVRA of SPD t enige jaren ervaring t leef tijd tot 30 jaar. Wij bieden: een uistekend salaris volledige maand vakantie toeslag 32 vrije dagen studiekostenvergoeding personal computer auto van de zaak. Belangstelling voor deze uitstekende baan in een dynamische organisatie, stuur dan Uw sollicitatie met c.v. aan Vekemans Berk/Registeraccountants, t.a.v. de heer J.C. Toet, Laan Copes van Cattenburch 71, 2585 EW 's-Gravenhage. Telefoneert U liever? Dat mag ook. Tel. 070-3617007. De BerkGroep omvat: Vekemans Berk/Registeraccountants. Ypenburg Co/Belastingadviseurs, Hendriks, 't Hooft Co/Accountants-administratieconsulenlen. Vekemans Berk REGISTERACCOUNTANTS energy systems Frames Energy Systems B.V. is een jong dynamisch bedrijf, actief in de internationale petrochemische en olie-gas industrie. WIJ ontwerpen en leveren gespecialiseerde meet, -regel- en pijpleiding systemen. Vanwege de groei van ons bedrijf zijn wij op zoek naar een administratief medewerker m/v ter ondersteuning van de administrateur en engineering/inkoop afdeling. De werkzaamheden zullen bestaan uit het coderen en verwerken van de financiële gegevens (geautomatiseerde boekhouding) en het archiveren van de diverse dokumenten. Voor deze funktie zoeken wij een kandidaat(ate) met een MEAO opleiding die enige ervaring heeft op administratief gebied en gewend is accuraat te werken. Belangstellenden worden verzocht hun schriftelijke sollicitatie te richten aan: Frames Energy Systems B.V.. Postbus 21. 2380 AA Zoeterwoude T.a.v. de direktie (tel.: 071-411744) OP ZOEK NAAR EEN BAAN? INDE GEZINS- OF BEJAARDENZORG? Garantie op werk na deelname aan het project Dit project is bedoeld voor jonge mensen zonder werk die het leuk vinden om in de gezins- of bejaardenzorg te werken. Na werkervaring en opleiding is er garantie op werk bij de St. Gezinsverzorging Leiden. Het project duurt drie maanden. Inschrijving en informatie over het "Thuishulpproject", Middel stegracht 85, Leiden. Tel. 071-120761 en vragen naar Henny Aben. Psychiatrisch Ziekenhuis Endegeest van de gemeente Leiden Sinds ongeveer anderhalf jaar heeft Endegeest een sector Ouderenpsychiatrie met een capaci teit van ca. 170 bedden. In deze sector vindt opname, vervolg- behandeling, verblijf en verzorging plaats van oudere psychiatrische patiënten. De sector telt 7 teams met elk een eigen doelstelling. Binnen het team Solglytt wordt een thuis geboden aan 37 bewoners, zowel mannen als vrouwen, variërend in de leeftijd van 46 tot 96 jaar. Een belangrijk deel van de bewoners heeft te maken (gehad) met alcohol-problemen. Daarnaast is er een aantal bewoners met een psychiatrische diagnose. In de toekomst zal op Solglytt, als voorziening in de stad, de dag behandeling voor ouderen plaatsvinden. Voor dit team zoeken wij een B-verpleegkundige m/v voor 36 uur per week m.i.v. 15 juli 1991 ziekenverzorgende m/v voor 36 uur per week m.i.v. 1 oktober 1991 Beiden in onregelmatige dienst. De nieuwe collega's gaan deel uitmaken van een team bestaande uit: verpleegassistenten, zieken en bejaardenverzorgenden, verpleegkundigen, bezigheidstherapeuten, een fysiotherapeut, een maatschappelijk werker, een huisarts en een psychiater. Het accent in de functies ligt op het verzorgen, begeleiden en activeren van de bewoners, zowel individueel als groepsgericht. Aanstelling vindt plaats in vaste dienst na een proeftijd van een jaar. De inschaling van de functie wordt bepaald op basis van interne richtlijnen en is afhankelijk van leeftijd en ervaring. Inlichtingen over de functies zijn te verkrijgen bij de heer O. Tesink, coördinator Solglytt, telefoon 071 -133243. Schriftelijke reacties voor 6 juli a.s. sturen aan Psychiatrisch Ziekenhuis Endegeest, t.a.v. het team Personeel, Organisatie en Opleidingen, postbus 1250, 2340 BG Oegstgeest. ENDEGEEST OEGSTGEEST Endegeesterstraatweg 5, tel. (071) 17 99 11 -Stork Services- Service, daar is Stork Services B.V. sterk in. Service in oe zin van onderhoud, reparatie en montage van o.a. rotating equipment en andere industriële machines, zoals bi|voor beeld apparatuur voor de voedingsmiddelenindustrie Voorts worden door ons nieuwe apparaten gebouwd (o.a. compressoren, zetmeelcentn- fuges en stuurmachines) en omvangrijke mechanische bewerkingen uitgevoerd. Stork Services B.V. heeft, naast de hoofdvestiging in Hengelo (0), steunpunten voor snelle service in heel Nederland. Voor rayon Ymond zoeken we ervaren onderhoudsmonteurs (m/v). -Afwisselend werk- U reist dagelijks met uw eigen auto en/of samen met collegamonteurs naar afwisselende opdrachten binnen een straal van 100 km van uw woonplaats. In voorkomende gevallen kunnen wij u. na overleg, ook elders in Nederland inzetten -Voorwaarden - Op vakgebied verwachten wij van u een opleiding op LTS-niveau en ervaring als onder houdsmonteur. Liefst ook bekendheid met elektrische installaties. Verder dient u te be schikken over een personenauto en rijbewijs B. Een servicebewuste, flexibele instelling telt voor ons zwaarder dan leefti|d. U moet zowel zelfstandig als in een team kunnen werken en bereid zijn om evt. overwerk en/ot werk in ploegen te verrichten. Wij stellen daar prima primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden tegenover. Daarnaast geeft onze Karweiregeling u recht op een karweitoelage en vergoeding van onkosten reiskosten en reistijd buiten werktijd. -Sollicitatie Voor funktie-intormatie kunt u (na 19.00 uur) de heer R. van Drimmelen bellen 072-623152 Over bedrijf en arbeidsvoorwaarden komt u alles aan de weet als u de heer H.J. Keizer belt (074-407007) of schrijf naar de afdeling Personeelszaken van Stork Services B V Lansinkesweg 75, 7553 AE Hengelo. Stork Services B.V. maakt deel uit van het Stork concern, een groep van marktge richte ondernemingen met een breed programma van kapitaalgoederen en industriële verbrulksprodukten ten behoeve van de druk-, coating-, voedingsmiddelenindustrie alsmede de aktiviteiten en produkten voor de industriële dienstverleningsmarkt. In binnen- en buitenland werken mëér dan 15.000 medewerk(st)ers. Decentrale aan pak, klantgerichte produktontwikkellng en een wereldwijde marktbewerking ken merken het ondernemingsbeleid. STORK SERVICES

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1991 | | pagina 33