Oegstgeest gemeente CONT ENT TELEFONISCH VERKOPER ENGELAND (M/V) BOUWKUNDIG CALCULATOR LEI DEN monumentale stad met toekomst VAKATURES VAKATUBES VAKATURtS VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKflTURES VAKATURES VflKflTURES VAKATURES VAKflTURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES 1 Dutch Masters in dried flowers. STAR DRIED FLOWERS B. V. is een fabrikant van Nederlandse droogbloemen, die exporteert over de gehele wereld. Ter versterking van ons telemarketing-team zoeken wij op korte termijn een Tot de taken zullen behoren: - telefonisch kontakt onderhouden met bestaande en potentiële klanten volgens een vaststaand script en tijdschema - lichte administratieve werkzaamheden Functie-eisen: - Opleiding minimaal VWO - Uitstekende beheersing van de Engelse taal - Ervaring in een vergelijkbare verkoopfunctie - Goede contactuele eigenschappen - Prettige telefoonstem De functie is voorlopig gesteld op 20 uur per week. Wij kunnen u een prima honorering en een prettige werksfeer bieden in een dynamisch bedrijf. Uw schriftelijke sollicitatie kunt u zenden aan: STAR DRIED FLOWERS B.V. Postbus 101/Floralaan 2a 2230 AC RIJNSBURG t.a.v. dhr. N P. Kortese Tel. 01718-25521 bouwkundig buro De werkzaamheden omvatten: - Het maken van bouwkundige begrotingen voor aannemers, architecten en projectont wikkelaars. - Het schrijven van STABU bestekken. - Bouwkundig tekenwerk. - Toezicht houden. - En bijkomende werkzaamheden. Gevraagd wordt: - Diploma M.T.S. Bouwkunde. - Rijbewijs B. - Inzicht. - Ervaring gewenst. Wij bieden: - Een goed salaris. - Reiskostenvergoeding. - Interne opleiding. Uw uitgebreide schriftelijke sollicitatie brief kunt u voor 5 juli 1991 richten aan: Bouwkundig Buro Caltek, Prins Bemhard- straat 56, 2202 IJ Noordwijk t.a.v. Dhr. E. Schram a. Wij zijn op zoek naar (MEDISCH) SECRETARESSEN DIE ZICH KIPLEKKER VOELEN IN DE GEZONDHEIDSZORG Bij een groot ziekenhuis in Leiden hebben we momenteel banen op diverse afdelingen. Wilt u part-time of full-time werken, op de afdeling interne of heelkunde, voor korte of lange tijd, met of zonder gebruik van de medische terminologie, voor een artsenteam of ten behoeve van een administratieve afdeling? Als u uw wensen kenbaar maakt, wij zorgen dan voor een passende. Graag bespreken wij met u de mogelijkheden in een kennismakingsgesprek op onze vestiging. U bent van harte welkom. Breestraat 1, Leiden, tel. 071-125745 Wy-zyvvpcw orrde^oh u bewt. de Morsch Groepspraktijk vraagt per I augustus 1991 PRAKTIJK ASSISTENTE 34 uur per week MAVO/HAVO-diploma typevaardigheid goede contactuele eigenschappen leeftijd 18 jaar jeugdloon 8% vakantiegeld jaarcontract Schriftelijke sollicitaties voor 3 juli 1991 richten a Groepspraktijk voor fysiotherapie "DE MORSCH" Robijnstraat 2a, 2332 KE Leiden ADMINISTRATIEKANTOOR DE BRUIN VAN DER VOET BELASTINGZAKEN - BEDRIJFSADVIEZEN Vanuit onze drie vestigingen bieden wij met ca. 16 medewerkers de volgende dien sten aan onze cliënten, voornamelijk in het midden- en kleinbedrijf met belangrijke accenten op handelsbedrijven en tuinbouw: 3 cliëntenkring zoeken wij ADMINISTRATEUR M/V welke afhankelijk van ervaring en opleiding zoveel mogelijk zelfstandig een groep cliënten kan begeleiden, waaronder controle van administraties, samenstellen van jaarstukken, verzorging van fiscale aangiften, advisering en overige voorkomende werkzaamheden. Tevens komen wij graag in contact met een (AANKOMEND) MEDEWERKER M/V voor het verwerken van (loon) administraties alsmede alle overige voorkomende Voor eerstgenoemde functie denken wij aan SPD/HEAO n i, terwijl bij de twee- Bij gebleken geschiktheid zijn er voldoende doorgroeimogelijkheden. Het salaris en de overige voorwaarden zijn in overeenstemming met reeds opgeda ne ervaring, inzet en opleiding. Heeft u interesse in een van deze functies dan verzoeken wij binnen 14 dagen uw schriftelijke sollicitatie onder vermelding "sollicitatie" te zenden aan: Administratiekantoor DE BRUIN VAN DER VOET Kruisweg 873, 2132 CA HOOFDDORP KLUWER DATALEX is één van de werkmaat- schappijen van de sector Rechtswetenschappen van Wolters Kluwer. KLUWER DATALEX is gespecialiseerd in de ontwikkeling en exploitatie van electronische informatie-produkten voor de advocatuur, belastingadviespraktijk, accountancy etc. Tot het produktenpakket behoren Databanken, zowel on-line als CD-ROM, Software voor de adviespraktijk en telefonische informatiediensten. Er is een vacature ontstaan voor een: Commercieel medewerker m/v ten behoeve van de buitendienst, op HEAO-niveau die zich na een inwerkperiode met grote mate van zelfstandigheid zal richten op de verkoop en marketing van onze software- en databankprodukten voor de juridische en fiscale markt. Het accent zal komen te liggen op directe verkoop van onze produkten en marktanalyse. Bent u die enthousiaste zelfstandige man/vrouw met enkele jaren verkoop/marketing ervaring die graag in teamverband werkt? Affiniteit met automatisering en rijbewijs-B zijn vereist. De standplaats is midden/westen van het land. Wij verzoeken u in verband met een eventuele uitnodiging, uw vakantieperiode in uw brief te vermelden. Kluwer Datalex Wolters Kluwer Rechtsweten schappen maakt deel uit van Wolters Kluwer N.V., een internationaal uitgeversconcern met vestigingen in zes Europese landen en de Verenigde Staten. Kernactiviteiten zijn informatief, educatief en wetenschappelijk uitgeven, het verzorgen van opleidingen en het op de markt brengen van algemene uitgaven. Belangstellenden wordt verzocht hun schriftelijke sollicitatie te richten aan de afdeling Personeel Et Organisatie, t.a.v. de heer C.M.B. Koning Staverenstraat 32015 Telefoon (0570014 70 34 De universiteitsstad Lelden is één van de grotere gemeen ten in ons land en telt ca. 110.000 inwoners. Binnen de Randstad vervult Leiden een belangrijke rol op bet gebied van onderwijs, gezondheidszorg, cultuur en economie. Er zijn goede ver bindingen met de omliggende grote steden, waardoor Leiden ook een gezond onder nemersklimaat kent. De vrijwel gebeel gerestau reerde binnenstad beeft nog bet authentieke karakter van weleer. Toch Is Leiden in elk opzicht Ingesteld op de Jaren '00. Historie en toekomst vormen er één gebeel. Van oudsher beeft de sleutel stad aan leder de ruimte ge boden om zichzelf te kunnen zijn. ongeacht aard. cultuur of nationaliteit. En ook nu nog is iedereen welkom. reinigers alge mene dienst v/m r per Bij de reinigingsdienst vinden op dit moment allerlei ontwikkelingen plaats. Het huisvuil moet ondermeer zo snel mogelijk gescheiden worden ingezameld. Gedacht wordt in ieder geval aan Glas, Papier, Groente, Fruit- en Tuinafval en Klein Chemisch afval. Ook zal er binnenkort meer wijkgericht gewerkt gaan worden. Voor de wijze van werken binnen de afdeling reiniging hebben bovenstaande ontwikkelingen uiteraard grote gevolgen. Wij zoeken mensen, die bereid zijn de diverse werkzaamheden van de reiniging, eventueel wijksgewijs, te verrichten. Het gaat om de volgende taken: - het inzamelen van huisvuil het schoonhouden van straten - het schoonmaken van marktterreinen - bescnik je over een uitstekende conditie - ben je in het bezit van een klein rijbewijs en het groot rijbewijs of bereid dit te behalen - wil je eventueel aanvullende Wellicht is deze functie dan iets voor jou. Salaris: Het maximum van het aan deze functie verbonden salaris bedraagt 1.445,79 bruto per maand, omgerekend naar een 20-urige werkweek. Bij een 36-urige werkweek bedraagt het salaris maximaal 2.602,42 bruto per maand. Aan de functie is een vuil- en zwaarwerktoeslag van 15% verbonden. De gemeente Leiden wil i leden van etnische r dienst nemen. Geïnteresseerdenrdie'r tot (één van) deze doelgroep(en) te behoren, wordt met name verzocht te solliciteren. Bij het voldoen aan de gestelde eisen genieten zij de voorkeur. Belangstelling? Schrijf een briefje naar de Directie Personeel en Organisatie, Postbus 9100, 2300 PC Leiden binnen twee weken na het verschij nen van dit blad en onder vermelding van vacaturenummer 91.055. Voor meer informatie kunt u bellen naar de directie Reiniging, Havens en Waren markten (telefoon 071 - 252091) en vragen naar een opzichter of de chef van de afdeling Reiniging. Langeveld De Dienst Aktiviteiten, bestaande uit de afdelingen Arbeid, Bezigheid Onderwijs, Therapieën, Ontspanning, Dagaktiviteiten en Groene Hoel heeft als doel het bieden van aktiviteiten en therapieen a Voor de afdeling Arbeid zoeken wij ten behoeve van de unit Industrie een aktiviteitenbegeleider m/v f 2.942,70 bruto per maand. Informatie Nadere informatie wordt gaar afdelingskoördinator via toesi Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen veertien dagen na het ver schijnen van deze advertentie richten aan de dienst Personeelszaken e Organisatie, met vermelding van kod£ VI. Langeveld. centrum voor psychiatrie, Postbus 5000, 2200 KA NOORDWIJK Telefoon 02523 79579 Langeveld, de voortzetting van Sancta Maria en een deel van Bavo, beschikt over 761 plaatsen in zes divisies: Rijnstreek, Kast- en Bollenstreek, Verblijfs- psychlatrie, Beschot Wonen, Ouderenzorg en het CKP, Centrum voor Klinische Psychotherapie. Langeveld biedt ook poliklinische zorg en dagbehandeling. Er zijn vestigingen in Noordwijk, Noordwijkerhout, Sassenheim en Alphes a/d Rijn. Langeveld beschikt over crèches. Gevraagd TANDARTSASSISTENTE of meisje dat hiervoor opgeleid wil worden Leeftijd v.a. 17 jaar Tel. 01715-1005. In verband met de komende taakoverdracht in het kader van de onroerend-goedbelastingen worden kandidaten gezocht voor de functie van medewerker/ster gemeentelijke belastingen voor 38 uren per week. Algemene informatie. Bij de hoofdafdeling Financiën zijn 12 personen werkzaam. De hoofdafdeling is opgebouwd uit een afdeling Comptabiliteit en Rekening en een afdeling Beleid, Begroting en Belastingen, welke afdeling thans wordt uitgebreid naar 5 formatieplaatsen. Functie-inhoud. - coördinatie van de werkzaamheden met betrekking tot de gemeentelijke belastingen en heffingen; - advisering inzake gemeentelijke belastingen en heffingen; - redigeren van belastingverordeningen; - behandeling van bezwaar- en beroepschriften: - advisering omtrent kwijtschelding; - overige beleidswerkzaamheden met betrekking tot de gemeentebegroting. Functie-eisen. - een opleiding op niveau van hoger beroepsonder wijs (HEAO-J), danwel middelbaar beroepsonder wijs (MEAO en/of FBA), aangevuld met de opleiding - goede contactuele eigenschappen en redactionele vaardigheden; - flexibele opstelling en het vermogen in teamverband te kunnen werken; - ervaring op het gebied van gemeentelijke belastin gen en heffingen; - ervaring met geautomatiseerde gegevens verwerking - bij voorkeur L+T software (GIDAD) - strekt tot aanbeveling. Salaris. Aanstelling vindt, afhankelijk van opleiding en erva ring, plaats in de aanloop- dan wel functieschaal. aanloopschaal niveau 7: min. f. 2.923,tot max. f. 3.863,—functieschaal niveau 8: min. f. 3.428,—tot max. f. 4.402, Inlichtingen: Nadere informatie over de functie kunt u verkrijgen bij de chef van de afdeling Beleid, Begroting en Belastin gen, de heer P.C. de Kruijf, of bij de chef van de stafafdeling Personeel en Organisatie, de heer J. Kwestro, tel 071-172121. Overige informatie: Ons gemeentelijk personeelsbeleid is gericht op gelijke kansen voor iedereen. Voorlopig wordt bij gelijke geschiktheid van kandidaten de voorkeur gegeven aan hen die in het arbeidsproces onder vertegenwoordigd zijn. Belangstellender wordt verzocht binnen 14 dagen na publikatie van deze advertentie te reageren. Zij kunnen hun sollicitatie richten aan het College van Burge meester en wethou ders van Postbus 1270. 2340 BG Oegstgeest, onder vermelding "sollicitatie BBB" op de enveloppe.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1991 | | pagina 30