Leiden 'Terrassen naast kramen' Sociale dienst wil groot filiaal in Leiden-Noord Zeeuwen tegen bungalows Erica voor asielzoekers Straat hindernisbaan gehandicapten 'Gemeente schuldig aan gebrek kwaliteitswinkels' Werkloosheid in Leiden met 10 procent gedaald REISVERZEKERING NIEUWSLIJN Tentoonstelling Indonesië in biep In de Openbare Bibliotheek aan de Nieuwstraat is van 2 tot 30 juli de tentoonstelling 'Indonesië, een reis achter de glimlach' te zien. De expositie, die is samengesteld door het Indonesië Documentatie en Informatie Centrum (INDOC), wil de mooie en minder mooie kanten laten zien van de 'Gordel van Sma- Nederlanders en Canadezen bijeen Negentien Nederlandse en twaalf Canadese jongeren brengen maandag een bezoek aan Leiden, 's Middags komen zij bijeen in de Christelijke Gereformeerde Kerk aan de Steenschuur. Zij bezoeken later de Pieterskerk en het Stadhuis. Ook is een rond vaart opgenomen. De jongeren zijn aangesloten bij de Christe lijke Emigratie Centrale. De Canadezen arriveren vandaag in Nederland, terwijl de Nederlanders woensdag voor een bezoek naar Canada vertrekken. Daar verblijven zij bij gastgezinnen in de buurt van Toronto. LEIDEN ERNA STRAATSMA Het aantal werklozen in Leiden is vorig jaar met bijna tien pro cent gedaald. De sociale dienst merkte dat vorig jaar aan de grote uitstroom van cliënten die een RWW-uitkering ontvingen. Het ministerie heeft daarvoor 'in ruil' een extra bijdrage van vijf ton overgemaakt aan de dienst. Het aantal RWW-uitkerings- gerechtigden in Leiden daalt verder dan het landelijk gemid delde. De werkgelegenheid in de regio is toegenomen en veel studenten die 'te lang' over hun studie deden, hebben vorig jaar een baan gevonden. In 1988 moesten veel van hen zich bij de sociale dienst mel den toen minister Deetman (onderwijs) plotseling een ver korting van de maximale stu dieduur aankondigde. „Het per centage langdurig werklozen nam in 1990 absoluut gezien iets af, van 1.938 naar 1908 per sonen. Procentueel gezien steeg het aantal langdurig werklozen echter van 50 naar 54. December 1990 begon de so ciale dienst een zogeheten 'ba nenpool'. „We worden hierdoor steeds meer een uitstroomor gaan," zegt de directeur. Via het banenpoolproject kunnen lang durig werldozen aan een vaste baan in de collectieve sector worden geholpen. Leiden be schikt voor dit jaar over 64 ba nenpool-plaatsen. In 1992 loopt het aantal banenpool-plaatsen op tot 128. De regiogemeenten hebben 11 plaatsen in 1991 en 22 in 1992 toegewezen gekre gen. De toewijzing daarvan re gelt de sociale dienst Leiden. Groen Links wil mooiere warenmarkt De Leidse warenmarkt en het Stadhuisplein kunnen met enkele eenvoudige ingrepen nog aantrekkelijker worden gemaakt voor publiek en toeristen. Bijvoorbeeld door tussen de kraampjes terrassen aan te leggen en de markt uit te breiden tot en met de Aalmarkt en de Stille Rijn. het aantal kramen, meent Groen Links. Ze wil de markt namelijk doortrekken naar de Aalmarkt en de Stille Rijn. „Dan zal echter wel de Stille Rijn op marktdagen voor auto's moeten worden afgesloten. Maar dat is, zeker op zaterdag, toch al een hopeloze route." De verbetering van de markt, biedt volgens Groen Links ook mogelijkheden om het Stads huisplein aantrekkelijker te ma ken voor het publiek. De partij wil dit onder meer realiseren door een groot terras, een 'kiosk' en een vast podium op dit plein aan te leggen. „En er staat nu in de zomer wel een terras en een 'noodbuffet', maar dat stelt allemaal niet zo veel Voorts oppert Groen links het idee om tijdens de Laken- feesten niet alleen een Laken- markt te houden, maar op ver spreide plaatsen in de binnen stad verschillende 'etnische' markten. „Het lijkt me prachtig als je tijdens zo'n feest even ver der wandelt en op het Vrou wenkerkplein opeens op een Noordafrikaanse markt terecht komt, en op de Hooglandse Kerkgracht een Surinaamse markt vindt. Het maakt de La- kenfeesten kleurrijker." Als op die twee plaatsen de bloemenhandel wordt gecon centreerd, zou de binnenstad vanuit het westen bovendien een fleuriger aanzicht krijgen op marktdagen. Zeker als de bloe menhandelaren toestemming krijgen hun waren vanaf boten te venten. Dit stelt althans Groen Links zich voor, in haar gisteren gepubliceerde notitie "Van Alle Markten thuis'. Groen-Linksraadslid Jan Lau rier: „De markt nu natuurlijk al niet echt te klagen over belang stelling. Maar er zijn toch een paar zaken waarvan we denken: dat kan beter." Een van die dingen is het aanzicht vanaf het water. „Een watertoerist ziet op marktdagen weinig van de historische bin nenstad. Alles wordt aan het oog ontrokken door een aan eengesloten front van tentzei len. Door op een aantal plaat sen kraampjes weg te halen en daar terassen aan te leggen, wordt het aanzicht levendiger. Het voordeel voor het marktpu- bliek is bovendien dat ze, ook op de drukke punten, even kun nen uitrusten." De aanleg van de terassen hoeft niet ten koste te gaan van Zaterdag 22 juni 1991 PLANTENBAKKEN zijn niet lekker te vervoeren achterop een fiets. Pech dus voor de plantenhan- delaar als zijn zaak niet met de auto is te bereiken EEN NIEUW FILIAAL wil de Gemeentelijke Sociale Dienst openen in het noorden van Leiden LEIDEN ERNA STRAATSMA De directie van de gemeentelij ke sociale dienst (GSD) wil een groot deel van haar personeel overhevelen naar een nieuw kantoor in het noordelijk deel van Leiden. Directeur S.E.A. Noorman-Den Uyl vindt dat daar een soort 'mini-GSD' moet komen, waar zo'n 40 a 50 amb tenaren gaan werken. Het voorstel van de directie wordt gedaan in het kader van de sociale vernieuwing. Eender de van de cliënten van de soci ale dienst woont in Leiden- Noord, de Slaaghwijk en de Me- renwijk. "Voor mensen is het plezierig dat ze vlakbij huis met vragen over uitkeringen terecht kunnen. Al het werk dat we in het hoofdgebouw doen, moeten we daar in het klein ook doen," aldus Noorman. De sociale dienst beschikt nu slechts over een klein kantoor aan de Bemhardkade in het Noorderkwartier. In het hoofd gebouw aan de Langebrug wer ken in totaal ruim 200 mensen. Een pand heeft de directie nog niet op het oog. Er wordt in eerste instantie niet gedacht 'Voor mensen is het plezierig vlakbij huis met vragen over uitkeringen terecht te kunnen aan nieuwbouw, maar aan huisvesting in een bestaand pand, zoals bijvoorbeeld een leegstaande school. De directie heeft het plan voor gedeeltelijke verhuizing nog niet aan het college van B en W voorgelegd. Wethouder H. de la Mar (sociale zaken) is op voorhand een voorstander van het plan. „Als je dichter bij de mensen wilt gaan zitten dan moet je een groter filiaal heb ben dan er nu is. Ik ben er ove rigens niet voor om in iedere wijk twee ambtenaren te plaat sen. Je moet er echt een team kunnen neerzetten." De wethouder wil nog niets zeggen over de mogelijkheden om een 'deelkantoor' in het noorden van Leiden te huisves ten. Dat de sociale dienst na een grootscheepse verhuizing met een ruimte-overschot zit is volgens De la Mar geen enkel probleem. „De gemeente heeft ruimtetekort, dus daar stoppen we dan wat anders in." Het voorstel van de sociale dienst moet eerst nog intern worden besproken. Noorman verwacht een uitgewerkt plan in september aan het college voor te leggen. GSD krijgt 200 nieuwe cliënten LEIDEN» De sociale dienst kreeg er onlangs 200 cliënten bij na een oproep onder 14.000 ou deren zich aan te melden voor een bijzondere bij standsuitkering. In maart van dit jaar wees wethouder H. de la Mar (so ciale zaken) in een brief op de mogelijkheden om voor bijzondere kosten een een malige uitkering aan te vra gen. De brief was bedoeld voor ouderen met de laagste inkomens. Ze konden in aan merking komen voor vergoe ding van onder meer de aan schaf van een bril, gehoorap- pararaat of vervoer per taxi. De sociale dienst moet de bijzondere bijstand met in gang van 1 augustus zelf be talen. Voorheen betaalde het rijk 90 procent van de kosten. In het kader van de sociale vernieuwing heeft de sociale dienst extra geld gestopt in het potje voor de bijzondere bijstand. LEIDEN EMIEL FANGMANN De Leidse projectontwikkelaar Erica is met de voorgenomen bouw van een vakantiepark het middelpunt geworden van een twist binnen het Zeeuwse dorp Wemeldinge. Inwoners van het dorp keren zich tegen het plan om in het bungalowpark de ko mende vier jaar asielzoekers te plaatsen. Erica heeft al met het minis terie van WVC een principe overeenkomst gesloten, dat in de 144 vierpersoons bungalows tot 1 januari 1995 350 asielzoe kers worden gehuisvest. Daarna worden de bungalows als va kantiehuis verkocht. De gemeenteraad van Kapel- Ie, waaronder Wemeldinge valt, moet zich volgende week over het plan uitspreken. Als die ak koord gaat sluit de gemeente tot 1 januari 1995 een zogenaamde bestuursovereenkomst met het ministerie van WVC. Burge meester J. van Bommel (CDA) van Kapelle heeft de inwoners deze week geprobeerd te over tuigen van de christelijke nood zaak de deur voor asielzoekers open te zetten. De gemeente Kapelle wilde al een tijd lang een vakantierecre atiepark zien op een voormalige stortplaats van vuil in de Stor- mezandepolder. Toch lukte het in eerste instantie niet om pro jectontwikkelaars te vinden. Volgens burgemeester Van Bommel lag de oorzaak daarvan in het feit dat de vorige eigenaar van de grond niet wist hoe hij de vakantiemarkt goed moest bespelen. „Het was een kwestie van verkeerde organisatie. Een projectontwikkelaar als Erica doet dat anders.." Uiteindelijk stelde de Leidse projectontwikkelaar zich vol gens de burgemeester garant om in 70 bungalows te investe ren. Daarvoor had de gemeente Kapelle reeds een bouwvergun ning verstrekt. Op dit moment staan er twee proefwoningen. Erica wilde echter op het terrein in één moeite door nog 70 bungalows van een tweede type neerzetten. Maar volgens bur gemeester Van Bommel kon dat niet gefinancierd worden. „Eri ca heeft toen een beroep ge daan op WVC om recreatiesub sidie te verkrijgen. Bij WVC gaan dan alle lampen branden en wordt bij een bungalowpark direct aan asielzoekers ge dacht." Een woordvoerder van WVC wil niet zeggen hoeveel geld Erica van het ministerie ontvangt, als het vakantiepark de komende drie jaar een be stemming krijgt voor asielzoe kers. WVC neemt in ieder geval de volledige huur voor haar re kening. „De bungalows worden zowel bestemd voor nieuwe asielzoekers als voor asielzoe kers die nu in noodopvang zit ten. De computer, waarin alle gegevens zitten, bepaalt wie er aan de beurt is voor huisves ting," aldus de voorlichter. De gemeente wil de obstakels voor gehandicapten, zoals hier de fietsenstalling bij V D, volgend jaar uit de binnenstad verdrijven. foto LOOT zuyderduin LEIDEN KA REL BERKHOUT Ludieke acties met schoolkin deren, posters in mupi's en prijsvragen moeten de obstakels voor gehandicapten uit Leiden verdrijven. De gemeente komt volgend jaar met een groot scheepse manifestatie om de Leidse burger ervan bewust ma ken dat zijn neergegooide fiet sen van de binnenstad een hin dernisbaan maken. Dit is een van de onderdelen van de ge handicaptenota, die gisteren is gepresenteerd. Winkels, banken en soms hele straten komt de gehandicapte in de rolstoel of de blinde nau welijks binnen. „De V en D kom je met een rolstoel echt niet in. Op de blindenstrip in de Bree- straat staan reclameborden van de winkeliers in de weg," zegt wethouder S. de Vreeze (wel zijn). Welzijnsambtenaar C. van Inge voegt eraan toe: „De HE- MA verdient een groot compli ment voor de bestrating van in gang, maar helaas zijn daar wel weer een heleboel fietsen voor de deur neergegooid". De Leidse burger moet drin gend leren rekening te houden met de gehandicapten, die ook wel eens de deur uit willen. „Blinden durven vaak niet eens meer over te steken, doordat hun blindenstok uit hun han den wordt gereden door auto's die het rode stoplicht negeren", zegt Van Inge. Hoe de gemeen telijke actie die dat moet be werkstelligen er precies gaat uit zien is overigens nog niet be kend. Wel trekt de gemeente dit jaar al 60.000 gulden uit voor de her inrichting van twee wandelrou tes tussen de Haarlemmerstraat en de Breestraat. Zowel langs de Waag-route als de Burcht-route worden obstakels verwijderd en zitplaatsen gemaakt. Dat s taat te lezen in de gehandicaptenno ta, die deez week is verschenen. Eigenaar sluit zijn bloemenzmk: OP VAKLMIE Z0ND1R ZORGEN? NEEM EEN Bij V&D. Van Texel tot Mexico, of waar u ook naar toe gaat: met een reisverzekering die u heeft afge sloten bij V&D zit u altijd goed. Vlot geregeld, altijd voordelig en een snelle schade-afhandeling. Bij vakantie in Nederland bent u al voor 1,- p.p. per dag verzekerd en in het buitenland al vanaf 1,40. LEIDEN LOMAN LEEFMANS De slechte bereikbaarheid in het algemeen en de afsluiting van de Breestraat in het bijzon der heeft opnieuw een 'slachtof fer' geëist. Arti-Flora, een winkel voor bloemsierkunst vertrekt definitief van de Hogewoerd. Volgens de uitgesproken me ning van eigenaar J. van Soest is er maar een hoofdschuldige aan te wijzen: de gemeente. De resultaten van. het eergis teren gepresenteerde econo misch onderzoek naar de Leidse binnenstad, waaruit blijkt dat Leiden een gebrek aan kwali teitswinkels heeft en slecht be reikbaar is, verbaast Van Soest niet. Maar volgens hem heeft het een wel met het andere te maken. Het gebrek aan kwali teitswinkels is juist te wijten aan de slechte bereikbaarheid met name voor de auto en vooral van de Breestraat. Vanuit zijn winkel kijkt hij op het einde van de Breestraat. Ooit het deel waar juist de win kels op niveau te vinden waren. Hij gaat, met zijn vinger wijzend het rijtje langs: „Kijk nu maar eens, 'n goedkope TV-zaak, 'n dump, nog een dump, 'n snack bar, een lege zaak, een filiaal van een winkelketen, nog een lege zaak." Ook 't Gangetje heeft volgens hem met dezelfde problemen te kampen en hij somt een zelfde soort rijtje op. Niet dat hij de 'goedkopere' za ken hun bestaan misgunt, maar de gemeente laat nu zelf het ge brek aan kwaliteit vasstellen. Van Soest wil zijn eigen zaak nog niet eens als hoog van kwa liteit bestempelen, maar hij heeft wel gemerkt dat het pu bliek dat vroeger bij hem klant was ook juist in de betere zeken was geïteresseerd. Van Soest vervolgt: „Hadden ze drie jaar geleden maar ge luisterd toen in een onderzoek al werd aangetoond dat de af sluiting van de Breestraat. een teruggang zou betekenen. Nu is die afgesloten en heb je nog maar een klein stoeppie omdat brommers en bussen langs blij ven razen. Ook die richels. Na tuurlijk zijn die een uitkomst voor blinde mensen maar de ouderen verzwikken hun en kels." Foutparkerem De parkeergarages en autoluwte bieden volgens Van Soest ook al geen uitkomst. Volgens het aloude bezwaar 'een ijskast laat zich per fiets of te voet moeilijk vervoeren' vindt hij de garages nauwelijks voordelen bieden. Ook heeft Van Soest zelf een voorbeeld bij de hand van een klant uit Hazerswoude die bij hem een zware plantenbak kocht, haar auto een minuut voorreed om de bak in te laden en prompt een bon kreeg: „Die klant zie ik nooit meer terug. Natuurlijk valt foutparkeren niet goed te praten maar op deze manier wordt de binnen stad geruïneerd." Al deze soms wrange uitspra ken hebben volgens Van Soest maar een oorzaak. Steeds min der mensen uit buitenwijken en De Breestraat ter hoogte van 't Gangetje. Ooit een plek waar de kwaliteitswinkels waren te vinden. Nu is het een slecht bereikbaar deel van de binnenstad met voornamelijk dumpzaken. fotohielco kuipers regiogemeenten komen naar Leiden om te winkelen. En dat komt niet doordat er minder kwaliteitswinkels zijn, maar omdat het verkeersbeleid van de gemeente slecht is en om die reden trekken ook de betere za ken weg. Een vicieuze cirkel die omkeerbaar: „De klant kiest de door Van Soest wordt vergele- weg van de minste weerstand ken met de discussie over die en komt niet meer,"' aldus Van van 'de kip en het ei'. Soest die de winkelcentra en markten in de buitenwijken en De problemen zijn voor de regiogemeenten als de 'relatie- bloemkunstenaar niet meer - GSD-directeur S.E.A. Noorman-Den Uyl. foto hielco kuipers

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1991 | | pagina 23