Royale keus voor folk liefhebbers toegeljcht Oude en nieuwe rock verwacht (f^yandgag^ C/W t/nrggramrwaï DINSDAG 6 JUNI 1978 RADIO - TV - KUNST ROTTERDAM/VL AARDINGEN/ DEN HAAG - Enigszins lacherig is door die en gene vastgesteld dat de concerten die door de di rectie van de Rotterdamse Doe len van 20 tot en met 23 juni a.s. in de diverse ruimte van het con certgebouw zijn geprogram meerd onder de noemer Rotter dam Folk '78 „best een leuk voorprogramma" vormen voor het optreden van Bob Dylan in de Feyenoord-Kuip, vrijdag 23 juni. Afgezien van het feit dat Dylan door het impressariaat Mojo als een stunt in Rotterdam Folk '78 mocht worden ingepast van de gemeente Rotterdam en van De Doelen, is er verder sprake van twee volkomen losstaande eve nementen. Bob Dylan heeft al ge ruime tijd niets meer met folk muziek te maken, het jaarlijkse folkfestival in Rotterdam heeft in 1976 en 1977 al bewezen het best zonder een super-attractie te kunnen doen en daar komt dan bij dat het gebeuren van dit jaar in De Doelen (dat mede deel uit maakt van het Holland Festival aanbod) breed en gevarieerd is opgezet, van de meeste genres die er op het terrein van de folkmu ziek te onderscheiden zijn voor beelden biedt en een aantal daar van zijn solisten en groepen van klasse. Al zitten er leemtes in het programma, al zijn niet alle on derdelen even gelukkig op een rij gezet, als is het ook duidelijk dat eigenlijk niemand heel precies weet wat er nu wel tot de „folk" gerekend mag worden en wat niet, als totaal is er voldoende aantrekkelijks te beleven. Zo wordt de openingsavond, dins dag 20 juni, de door de Engels man Peter Bellamy geschreven folk-opera „The Transport" uit gevoerd door dertig leden van de Norwich Folk Association. De opera handelt over de deportatie van Engelse veroordeelden naar strafkolonies in Nieuw Zeeland en Australië, eind- achttiende eeuw. Woensdag 21 juni geeft Steve Ash ley (ex-lid van de Albion Country Band) 's middags een „koffiecon cert" in de grote hal van De Doe len, 's avonds is het programma in de kleine zaal geheel Belgisch, met Urabnus van Anus als pre sentator en optredens van Wan nes van der Velde, van 't Kliekske en de groep Rum. Op donderdag de 22e activiteiten in zowel de hal als de grote en de kleine zaal. Met onder meer de Battlefield Band (het succes van Rotterdam Folk '77), Alan Stivel, Gerry Rafferty (wiens ster on langs plotseling rees door zijn el pee „City to city"), de Albio Band, een Iers programma (met onder meer The Chieftains) en een Ne derlands programma, waarvoor groepen als Crackerhash, Fungus en King's Gaillard zijn gecontrac teerd. Vrijdag 23, na afloop van het Dylanspektakel in het Sta dion Feyenoord, in De Doelen nachtconcerten in de grote zaal en de hal door Bob Davenport and the Rakes, Alex Atteson, Tannahil Weavers, de Steve Ashley Band en anderen. Na afloop van de concerten kan het publiek in een daartoe ingerichte folkclub in contact komen met de muzikanten. Het tijdschema voor vrijdag de 23e in De Kuip is inmiddels vastge steld door het impressariaat Mo jo. Om 14.00 gaan de hekken van het stadion open. Om 16.00 begint het voorprogramma, met eerst de rockgroep Lake, dan (van 17.30 tot 19.00) Eric Clapton en zijn band. Na een intermezzo met Jack Dupre begint om 20.30 het Dylan-concert, dat - met een pauze van een kwartier - tot 22.30 duurt. Folkliefhebbers kunnen de ko mende weken hun hart ophalen: niet alleen het grote vierdaagse evenement in Rotterdam, maar ook een serie kleinere folkfesti- vals in het kader van het Holland Festival, beloven een interessant programma. Het meest belangwekkend is het Assurancetourix-festival in Vlaardingen op 10 juni. Evenals vorig jaar heeft het festival plaats in een tent achter het Tourix-ge- bouw aan de Hoflaan. Het begint om vijf uur en gaat vrijwel non stop door tot middernacht. Ver wacht worden de Nederlandse groep De Perelaar, Fungus (zon der elektrogitaren), Spud (Ier land), Steve Ashley (uit de Albion Country Band), Alsondre (een groep uit Suriname), de Baski- sche muziek- en dansgroep Kre- salla en als hekkesluiter de Duit se formatie Ougenweide. Alson dre, Crackerhash, de Perelaar en de Nederlandse groep Raps zul len eerder op de dag in het cen trum van de stad optreden. In een tent op het Malieveld in Den Haag wordt eveneens een non stop folkprogramma gehouden op zaterdag 11 juni vanaf 12.00 uur tot rond middernacht. Een reis om de wereld met het en semble Sebö uit Hongarije, Kreala uit Baskenland, Oisi uit Ierland, Frans Nvak Knutsen uit Denemarken, Bert Deivert uit Zweden, De Snaar uit België, Crackerhash van de Shetlandei- landen en De Perelaar uit Ne derland. Verder trekken er in het hele land volksmuziekgezelschappen rond uit Scandinavië en Finland, Bas kenland en Portugal, Oost-Euro pa en België. Zie voor plaats en datum van optreden de Holland festival-agenda. Behalve de legendarische Bob Dy lan en Eric Clapton heeft de maand juni nog meer verrassin gen in petto. Popmuzikanten uit alle windrichtingen zullen deze maand in Nederland neerstrij ken, van new-wave-koning Elvis Costello tot en met zoete-brood- jesbakker David Gates and Bread. De Rock 'n rollers van het eerste uur Robert Gordon en Link Wray met wie 40.000 Nederlanders al hebben kennis gemaakt op het Pink Popfestival, openen de rij met een concert in het Amster damse Paradiso. De veelzijdige en productieve Da vid Bowie die zowel futuristische als klassieke platen maakt ('He- roes', tegenover de meest recente Morgenavond Amsterdam Concertgebouw, 12.30 uur. Minifestival folk en volksmuziek-lunchconcert Concertgebouw 20.15 uur Om roeporkest Nieuwe de la Martheater 20.15 uur La Marionettistica-Fra- telli Napoli Frascati, 20.15 uur Pierrot Lu- naire-Der Kaiser von Atlantis Den Haag Hot-theater, 20.30 uur Bread and puppetheatre Gemeentemuseum, 20.15 uur Mini-festival folk en volks muziek Openluchttheater Zuiderpark, 20.30 uur. Minifestival folk en volksmuziek Scheveningen Circustheater, 20.15 uur Don Wagoner and dancers Rotterdam De Doelen, 20.15 uur Zigeunermuziek en folklore De Lantaren, 20.30 uur Yves Joly, theatre du papier Donderdagavond Amsterdam Stadsschouwburg, 20.15 uur Het Nationale Bal let Nieuwe de la Martheater, 20.15 uur Theatrul Tandarica Centrum Bellevue, 20.30 uur Cristina Hoyos Frascati, 20.15 uur. Pierrot Lu- naire-Der Kaiser von Atlantis Den Haag Hot Theater, 20.30 uur Yves Joly, Theatre du Papier Openluchttheater Zuiderpark, 20.30 uur Mini-festival folk en volksmuziek Rotterdam De Lantaren, 20.30 uur Don Wagoner and Dan cers In de Verenigde Staten is zondag de Portugese dichter Jorge de Sena overleden. Hij werd 59 jaar. Uit verzet tegen het voormalige Portugese bewind ging hij in 1959 naar Brazilië en kreeg daar ook de Braziliaanse nationaliteit. 'Peter en de Wolf productie) doet woensdag Rotterdam aan. Don derdag en Vrijdag kan men hem ook nog zien in Sportpaleis Aho.y De Newyorkse artrockgroep Tal king Heads bekend van de hit single 'Psychokiller', speelt 11 juni in het hoofdstedelijke Para- diso.Diezelfde avond treden in de Jaap Edenhal in Amsterdam Da vid Gates and Bread op met me lodieuze 'zachte pop' Jefferson Starship landt 15 juni in de Jaap Edenhal in Amsterdam waar zangeres Grace Slick en de zes mannelijke sterren van het onaardse gezelschap onder ande re hun nieuwste elpee "earth" ten gehore zullen brengen- Gerry Rafferty was eens zanger van de groep Stealers Wheel uit Wa les, die veel folk-elementen in zijn pop verwerkte. Nu is Raffer ty helemaal terug met de lang- speler "City to City", lljunikomt hij naar Carré in Amsterdam en 22 juni naar de Doelen in Rotter dam. Bijzonder aandacht verdient het Alkmaar-festival in het AZ-sta- dion van de kaasstad waarin 25.000 ménsen terecht kunnen Drie bekende bands van de New- wave-lichting zullen op 17 juni vanaf 11.00 uur vertegenwoor digd zijn: Mink DeVille van de re cente elpee "Return of Magen ta"); Nick Lowe en Dave Ed munds (de eerste bekend als pro ducer van onder andere Ed munds én van zijn eigen ellpee Jesus of Cool", de tweede van de pure rock 'n roll-plaat "Get it"): en Ian Dury and the Blockheads (bij het Toppop-publiek bekend van de single "Sex and Drugs and Rock and roll"). Bovendien doen drie oudere bekende groepen aan het festival mee en wel Status Quo, David Coverdale en de Eric Burdon Band. Hekkesluiter voor deze maand is Elvis Costello, het Britse kan toormannetje van de swingende langspeelplaten "My Aim is true" en "This Years Model"). Op 22 ju ni is hij te zien in Carré in Am sterdam en 23 juni in het Con gresgebouw in Den Haag. Wat de maand juli betreft: het con cert van Bob Marley and the Wailers, dat op 8 juli in de Groenoordhallen in Leiden zou worden gegeven, is verplaatst naar Ahoy in Rotterdam. I De Nederlandse country-groep "Tumbleweeds" is onderschei den door de American Associa tion of Country Music, als blijk van waardering voor de promotie van de country-muziek door deze nu al vijf jaar aan de top van de Europese country-muziek staande formatie. De onder scheiding zal worden uitgereikt tijdens een speciaal voor deze gelegenheid georganiseerde country-dag, op 17 juni in Maas sluis. Tussen twaalf uur 's mid dags en twaalf uur 's nachts zul len in totaal twintig groepen en solisten optreden, voor het me rendeel afkomstig uit Nederland en België John Travolta en Olivia Newton-John bij het theater in Hollywood waar hun film 'Grease' in premiere ging. De verkoop van de dubbelelpee met de soundtrack van de film ,JSaturday Night Fever" heeft alle records gebroken In Amerika zijn er van de dubbelaar tot nu toe meer dan 12 miljoen exemplaren (exclusief de musicasettes) verkocht en daarmee is Saturday Night Fever" de meest verkochte elpee aller tijden en zijn de records van Fleetwood MacPeter Frampton en van de soundtrack van „The Sound of Music" aan flarden gescheurd. Saturday Night Fever" staat nu al negentien weken op de eerste plaats van alle Amerikaanse elpeelijsten De op de dubbelelpee voorkomen de Bee Gees-songs „How deep is your love" en „Stayin' alive" hebben als single ook al alle be staande verkooprecords gebro ken, terwijl de song.„Night Fe ver" acht weken lang de eerste plaats van de Amerikaanse top- 100 bezette en ook dat is een re cord. De dubbelelpee enijof de singles van „Saturday Night Fever" hebben buiten Amerika eerste plaatsen op hitlijsten bereikt in Engeland, Nederland, Frankrijk, Belgie, Duitsland, Zweden, Oos tenrijk, Italië, Spanje, Noorwe gen, Mexico, Canada; Australië, Griekenland, Finland, Nieuw Zeeland, Hong Kong, Brazilië, Zuid-Afrika, Venezuela en Ja pan. Een enorm succes voor de platen maatschappij RSO (onder direc tie van Bee Gees-producer Ro bert Stigwood), een - voor Ame rikaanse begrippen - kleine on derneming. Er werken maar een vijftigtal mensen, waarvan meer dan de helft op de afdeling pro motie zit... Het label heeft slechts twaalf artiesten onder contract. Van de twaalf singles die de af gelopen maanden werden uitge bracht zijn er niet minder dan elf een top-20 hit in Amerika gewor den, waarvan zes nummer een en nog eens drie top-5 hits. Al Coury, president van RSO, in het Ame rikaanse blad Billboard: „Onze goodwill is momenteel zo groot dat de radiostations ons steeds zonder meer het voordeel van de twijfel geven. Sinds maanden komt daardoor elke nieuwe RSO- plaat als hoogste de top-100 bin- "Grease" Terwijl „Saturday Night Fever" nog lang niet is uitgewoed, staat er alweer een- nieuwe film plus bijbehorende soundtrack op scherp voor eventueel weer een kassucces. Het is de verfilming van de Broadway-musical „Grea se", met in de hoofdrollen John Travolta (de superster uit „Sa turday Night Fever") en de zan geres Olivia Newton-John. Van de soundtrack van „Grease" (op het RSO-label) werden in de voorverkoop 1 Va miljoen exem plaren besteld in Amerika. De al uitgekomen singles met „You're the one that I want" (gezongen door John Travolta en Olivia NewtonJohn) en de titelsong van „Grease" (geschreven door Barry Gibb van de Bee Gees en gezon gen door Frankie Valli, ex-Four Seasons) staan in tal van landen, ook in Nederland, met vette stip pen op tipparades en zo meer ge noteerd. In Amsterdam zijn gisteren opnamen van de televisiefilm "The Word" van de Amerikaanse tv-maatschappij CBS begonnen. Het gaat om het deel van deze misdaad-en avonturenfilm dat in Nederland speelt. Regisseur is Richard Lang en hoofdrolspelers zijn David Janssen, Florinda Bolken, John Husten en Geraldine ChaplinDe film wordt gemaakt naar het gelijknamige boek van Irving Wallace. Een archeoloog vindt in de ruines van een oude haven in Italië perkamenten uit de eerste eeuw, waarin "James, de jongere broervan Jezus" een nieuw licht werpt op het leven van Jezus en de inhoud van de bijbel. Zijn de papieren echt of vals? Met die vraag houdt de film zich bezig. Er staan zulke grote belangen op het spel dat er door talrijke figuren druk wordt geïntrigeerd. Er worden in Amsterdam opnamen gemaakt rond de Westerkerk,op de Walletjes, in het Amsterdamse Bos, in en rondhet Amstel Hotel, Krasnapolsky en op Schiphol. De filmploeg blijft vier weken in Amsterdam, de film zal acht uur gaan duren. Op de foto de Britse acteur David Janssen, die in ons land bekendheid kreeg door zijn rol in de tv-serie 'De vluchteling' (The fugitive), bij een van de Amsterdamse grachten. NEDERLAND 1 18.30 - De Fabeltjeskrant (NOS) 13.35 - Journaal (NOS) 18.39 - WK-voetbal (NOS) 20.35 - Luis Palau, documentaire (EO) 21.02 - Het Zadikov-koor in Israël (EO) 21.37 - Journaal (NOS) 21.55 - Den Haag vandaag (NOS) 22.10 - Ars Musica (EO) 22.30 - Tenslotte (EO) 22.36 - Lied (EO) 22.45 - Journaal (NOS) NEDERLAND 2 18.55 - Journaal (NOS) 18.59 - Een dagje in de dierentuin van Peking (TROS) 20.00 - Journaal (NOS) 20.27 - O, moeder wat is het heet, tv-serie (TROS) 20.58 - Aktua TV (TROS) 21.40 - WK-voetbal (NOS) 23.40 - Journaal (NOS) 23.45 - WK-voetbal (NOS) TV-WOENSDAG NEDERLAND 1 10.00-12.00 - Schooltelevisie (NOS-NOT) 15.30 - Wat heet oud (KRO) 16.00 - Abbott en Costello gaan naar Mars (KRO) DUITSE TV DINSDAG 6 JUNI DUITSLAND I 18.00 Kinderprogr. 18.10 Kinder film. 18.50-19.00 Journ. der Tankstelle, tv-serie. 19.40 Oh dieser Vater, tv-serie. 20.15 Ak- tual.magaz. 20.45 Muz.progr.) 21.00 Joum. 21.15 Spelprogr. 22.00 Ak- tual. 22.45 Detetiv Rockford, tv-se rie. 23.30 Aktual.magaz. 24.00 Muz. progr. 0.45 Joum. DUITSLAND II 18.05 Docum. serie. 18.35 WK Voetbal, (ca. 19.25 Joum) 20.30 Joum. 21.00 Sport. 21.40- WK Voetbal (ca. 22.30 Aktual.) 23.30 WK Voetbal. 0.10 WK Voetbal. 2.00 DUITSLAND ID WDR 18.00-18.15 Schooltelevisie. 18.30 Inform, serie. 19.00 Kleuterprogr. 19.30 Tv-cursus wiskunde. 20.00 Journal 3. 20.15 Docum. 21.00 Joum. 21.15 Zeitzeugen. 22.00 Momente. 22.15 Spelprogr. 23.00 Inform, progr. 23.30 Inform, serie. 24.00 Joum. BELGISCHE TV DINSDAG 6 JUNI BELGIË VLAAMS 18.30 Kleuterprogr. 18.35 WK VoetbaL (19.30 Morgen, Sport en Weerber.) 20.30 Journ. 20.50 Slisse en Cesar, tv-serie. 21.30 Inform, progr. 22.00 Joum. 22.10-23.50 Slaughter-House 5, speelfilm. De EO zendt vanavond (2035 uur Nederland l)de documentaire "Louis Palau" uit. Het is een film over de Argentijnse evangelist Louis Palau, die zich tot taak heeft gesteld om in Zuidamerikaan- se landen het evangelie uit te dragen. Louis Palau treedt bijvoor beeld met zijn gospelgroep op in Uruguay. Uit statistieken blijkt, dat van de ongeveer drie-en eenhalf miljoen inwoners 30 procent atheist is. Een dankbare taak, vondt de evangelist Palau, is dan ook voor hem weggelegd. Op zijn tournees slaagt hij er, mede door het feit dat het land dun bevolkt is, in om bij vrijwel iedereen van zich te laten horen. In dit programma ziet men hem onder meer aan het werk tijdens een bijeenkomst die in 1975 werd gehouden in Managua, Nicaragua, drie jaar nadat een aardbeving de plaatselijke bevolking veel schade had berokkenden tienduizend mensen om het leven waren gekomenEd Plowman van het blad "Christianity today" intervieuivt Palau. Toehoorders vertellen over de resultaten van zijn evangeliesatiewerk. Het Zadikovkoor kan men vanavond (21.02 uur, Nederland 1) volgen op zijn toernee door Israel. Het Zadikovkoor werd zestig jaar geleden opgericht door Moshe Zadikov. In 1949 kwam de zanggroep, bestaande uit meer dan 100 kinderen tussen de 9 en 16 jaar, met hun Bulgaarse families naar Israel, waar het gezel schap nu erg populair is. Tijdens een toernee trok het koor vanuit de kibboets Soval in de Negev-woestijn naar Tel Aviv, Jaffa, Caesarea, het meer van Genezareth, Jerusalem en andere plaat- Ter gelegenheid van de ingebruikneming van het gerestaureerde orgel in Maassluis zendt de EO vanavond om 22.10 uur, Neder land 1het programma "Ars Musica" uit. Het orgel is inde jaren 1730, tot 1732 gebouwd door Rudolf Garrels. Aangezien het in 1975 ernstige gebreken begon te vertonen, als gevolg van funeste invloed van de hete-luchtverwarming,werd het instrument met een helemaal gedemonteerd voor een omvangrijke restauratie Met vereende krachten van de Rijksdienst voor Monumentenzorg de kerkvoogdij en de orgelbouwers Pels en Van Leeuwen werd het werk ondernomen.Pieter Stolk, zelf organist van beroep, maakte de documentaire met de vast bespeler Feike Asma. Asma geeft tevens een uiteenzetting over de restauratie van het orgel. DINSDAG 6 JUNI HILVERSUM I P.P.: 18.19 Uitz. van de WD AVRO 18.30 Nws. 18.41 Per Saldo. 19.00 ZEVENDE DAGSADVEN TISTEN. NOS: 19 15 (S) Accoord. AVRO: 20.00 (S) Zo'n vakantie om nooit weer te vergeten, cabaret- progr. 20.28 (S) Hoogepunten uit Operettes. 21.10 Kleine potjes hebben grote oren, mogen zo ook een grote mond hebben?, inform, progr. 21.40 De Ie-Show. 21.45 De Wie-Show. 21.50 De Waai-Show. 21.55 De Weg-Show. 22.00 (S) The Skymasters. 22.30 Nws. 22.40 Ra- diojourn. 22.55 (S) Easy listening, muz.progr. 23.55 Nws. HILVERSUM II 18.00 Nnws. KRO: 18.11 Echo. 18,30 (S) Op vleugels. 18.50 Ver kenning 19.00 Voor cantor, koor en volk. 19.30 (S) Zin in muziek. 20.00 Nws. 20.05 Overweging. 20.15 (S) Bel Canto op de zomeravond. 21.00 (S) Spektakel-Theater. 21.30 (S) John Cage: Componist, enz. 22.30 (S) Liederen van Mahler en de Falla. 23.00 (S) Met het oog op morgen. 23.55 Nws. HILVERSUM m NOS: 18.03 De vacaturebank. 18.10 (S) Avondspits. VARA- 19.02 (S) Poprekonstruktie. 20.02 (S) Nash ville. 21.02 (S) Popdonder. 23.02 (S) Wachten op middernacht. 0.02 (S) WOENSDAG 7 JUNI (7.30 Nws. 7 41 Aktua 1) NOS 7.55 Wk. voetbal journaal. TROS 8.05 (S) Ontbyt-soos. <8.30 Nws. 8.36 Gymnastiek voor de huis vrouw). 10.00 (S) Ramblers a go go. 10.30 Nws. 10.33 (S) Kom eens lang in Scheveningen. 11.45 (S) Cafe- Chantant 12.26 Mededelingen tbv land- en tuinbouw. 12.30 Nws. 12.41 (S) Aktua 2. 13.00 (S) Raad een lied...of niet, spelprogramma. 13.30 (S) Sport na sport 14.00 (S) Specialiteiten a la carte. 15.00 (S) Als dat zou kunnen: verzoekpro gramma. (15.30 Nws.) 16.30 (S) Kernpunt, gesprekken. OVER HEIDSVOORLICHTING. 1720 Mens en samenleving. TROS 17.30 Nws. 17.32 (S) Aktua-Magazi- HILVERSUM II VARA 7.00 Nws. 7.11 Ochtend gymnastiek. 7.20 In de Roode Cir kel. (8.00 Nws.) 9.00 Jan Gorissen met zijn elektronisch accordea- norgel. NOS 9.20 Je moet wat wor den, informatief programma. VA RA. 9.40 Schoolradio en actualitei ten. 10.00 Radioweekblad (11.00 Nws.) 11.30 De Franse opera (36). 12.00 Zwaagwesteinde - Centraal, gesprekken. 13.00 Nws. 13.11 Din gen van de dag. 13.30 Stoomradio. 16.00 Nws. 16.03 Nathalie, hoor spel. 17.00 (S) Uit het muziekal- bum van Paul Godwin. RVU 17.35 De Noordzee. VARA 17.55 Mede delingen. HILVERSUM III Ieder heel uur nws. KRO 7.02 (S) Drie op je boterham. 9.03 (S) Pep- op-drie. 11.03 (S) Drie draait op verzoek. 12.03 <S) Drie tussen de middag. 14.03 (S) De Theo Stok kink show. 16.03 (S) Hitmees- HILVERSUM IV NCRV 7.00 Nws. 7.02 Het levende woord. 7.08 (S) Te Deum Lauda- mus. 7.30 (S) Preludium. 9.00 Nws. 9.02 (S) Onder schooltijd. 10.00 (S) Orkestpalet. Het Radio Filharmo nisch Orkest. Werken van Schu bert. 11.15 (S) Platennws. 12.00 (S) Tafelmuz. 12.00 Pianowerken uit de Romantiek. 12.30 Themapro gramma. 13.30 Beroemde solocon certen. 14.00 Nws. 14.02 Kerkcon- cert orgel met sopraan. 14.30 (S) Ensemble Musica Antique Am sterdam met solist. Werken van Telemann. 15.00 (S) In de schaduw van de meesters: werken van Carl Czerny. 16.00 (S) In kleine bezet ting. 16.35 (S) Muziek van eigen tijd. 8 JUNI WERELDPREMIÈRE IN 17 NEDERLANDSE STEDEN RYAN O'NEAL BRUCE DERN ISABELLE ADJANI (3È G2Ï

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1978 | | pagina 5