'ordtse 350 synode besloot geleden tot jaar Statenvertaling ^vakantie? Elektrische wapenstok Vertaling kwam in Leiden tot stand Worst was te vochtig Leids student op Noordwijks strand bestolen Bevorderde analisten WIM SJARDIJN (43) OVERLEDEN Studentenrellen in Berlijn en Bonn Familieberichten Covei iteyn el: „Ai MboaU 10 ul| lerparl en zij] ruLi lerparl DERDAQ 11 JULI 1968 LEIDSCH DAGBLAD PAGINA 3 opend i r voona iD 1-5 i tstzaal j Surle indag i —5 uu! nd 8h der ap ende it. Sma ;ehele ,E1DEN (GPD) Peter de Grote, si Dl, man, die in deze tijd directeur van i organisatie voor „Holland promo- ilsartsV zou kunnen zijn, heeft iets gezien i de (je Nederlandse statenbijbel. In het Ier van zijn „beschavingsplan" voor iland door zijn land en volk in aan- lezen met die bijbel. raking te brengen met de cultuur van d'" seraadpieeed, daar wa« de Uni- Mjij j versiteitsbibliotheek en daar ook est-Luropa (en INedcrland was daar- woonden al twee vertalers. De ver- bij zijn uitmuntend voorbeeld) had hij taJers moesten worden vrijgesteld i ï.iii. i c i van hun predikantswerk en in Lei- ook een rol toebedacht aan de Staten- den raan wonen De Staten-Gene- bijbel. Die bijbel moest in het Russisch raa' werden oP de hoogte gestald worden vertaald. Zijn volk zou leren I In de zaak. Op 13 november 1626 kwamen bij elkaar in een huis aan het Pieterskerkhof Bogerman, Bau- darptius en Bucerus. de drie voor het Oude Testament De woning moet hebben gestaan tegenover de Pieterskerk, op de plaats waar in later eeuwen de thans afgebroken openbare school werd gebouwd.t Het had even'geduurd voordat Bu cerus ontslag had gekregen van ztfn gemeente Veere. Hij was één van de twee predikanten daar. Pas toen de magistraat van de Staten de vryheid had gekregen een derde predikant te te beroepen, mocht Bucerus naar Lei den afreizen. Ze kregen een jaarwedde van zes honderd gulden, vermeerderd met driehonderd voorhuishuur en twee honderd voor *n afschrijver. Ze kre gen ook vuur en licht alsmede boe- juli Jt LI Jerpar ierpar >1 „Tij lt". >rpar riété: dulv dckruven De taxi ken vergoed. Hommius. Walaeus leerfet in Middelburg, later in Leiden professor en Rolandus begonnen later dan hun collega's aan hun aandeel: het Nieuwe Testament. Groningen het eerst ..Song id of 10, zal ■t het! „Sa zomeiet plan was de tekst in Nederlands en Russisch naast elkaar '^S^ilaatsen. In ons land gedrukte vellen van het Nieuwe Testa- duiveUf icerden naar Petersburg getransporteerd, maar daar ch cie de hele affaire in het slop. waarschijnlijk omdat de tsaar ie hsute druk had met oorlogvoeren. Bovendien had hij een na- atornfckelijke tegenwerking van de kerk in Rusland. échaSoor Zuid-Afrika lag het even anders. Daar heeft de calvinis- ,fPenohe kerk de Statenvertaling met open armen ontvangen. De *n 'Yen namen de bijbel mee op hun „trekken". jaar ore) lj n de J. In huis aan «Pieterskerkhof de he 1 oven over de grote haringvijver naar 'erenigde Staten is de Statenbijbel rAr®tenomen door veel protestanten. ma<udin Delano Roosevelt, telg uit ,fde JThools geslacht, legde in 1937 ed af op de Statenbijbel van zijn timfc- De bijbel lag opengeslagen Assepl. Cor. 13. Het was toen driehon- I jaar geleden, dat de statenver- n" a jg door de Staten-generaal werd 'aJ8 dtoriseerd. Deze maanden is het Hhpnderdvijftig jaar geleden, dat i.: „whode van Dordrecht (1618/1619) log' boot tot de vertaling. 3 J- 'zo'>n'Eerste exemplaar et eerste exemplaar, in paars TEN"*1 eebonden en ver&u,d °P werd zeventien september 1637 uur)'de Staten-Generaal aangeboden, hoogmogende heren weren be- o. kt „voor hunnen christlyken iever traderlyke zorge, in het uitvoeren S dit voor de kerken van Neder- tl noodig werk, betoond". q .ft vertalers kregen elk honderd- 5 xiig gulden, de erfgenamen van !2 lt der inmiddels overleden verta- 12 kregen f 100,-. Johannis Boger- iq de synode voorzitter, predl- 9 i4t in Leeuwarden en één van de lttalerskreeg een extra toelage Jji f 500.—. Hij was één week voor 6 7 aanbieding overleden. 8 10. 8 liet besluit van de synode van T ^drecht zal de komende maanden {(kerkelijk Nederland worden her- 0 l5ht. Dat hoeft overigens niet al- 0 ffc in kerkelijk Nederland. De Sta- %2 jbertaling heeft een aanzienlijke 3 2l''°ed gehad ln ons land. AI is 4 15t alleen al op de Nederlandse taal- J Jfer dit laatste schreef A. C. de 0 n^yer enige jaren geleden een in- 2 lffessant boekje (Ooievaar). Hij 0 2iemt de statenvertaling met een monument ten aanzien 3 ïcn de taal en de taalvorming. De 2fiatenvertaling wordt ook nu nog j diverse voornamelijk rechts or- t jjOdoxe reformatorische kerken en - 20fkeljjke groeperingen gebruikt. de particulieren hebben de Staten- |bel ook in huls en lezen er in..» Moniiinent „De Statenvertaling verscheen als een monument, dat de eeuwen zou verduren. Zij zou aan geslacht na geslacht de verrassende gelegenheid geven te ontmoeten den eeuwigen God, sprekende in de Nederland- sche taal", schreef prof. dr. D. Nauta in 1937 in het gedenkboek van het Ned. Bijbel Genootschap. Die taal op zich is al iets bijzonders. Er zifn talloze uitdrukkingen en zegs wijzen ontleend aan de Statenver taling. Grappig is, dat men een en ander nogal eens toedicht aan Vondel (de Gijsbrecht bijvoorbeeld) als men iets citeert. Maar dan blijkt dat de statenvertaling zo'n formule ring eerder gebruikte. Ds. C. F. Zeeman, Indertijd predi kant in Zonnemaire. wees daarop toen hy in de vorige eeuw een stan daardwerk schreef over spreekwoor den e.d. die aan de bijbel zijn ont leend. Dat is bijvoorbeeld het geval met Abraham en zijn mosterd. „Mutsaard" zou hier het woord in plaats van mosterd moeten zijn. De uitdrukking „de deugd in het midden" is afgeleid van Joh. 19:18, over de kruisiging van Christus. „Dat doet de deur dicht" isw aarschijnlijk afgeleid van de gelijkenis van de vijf wijze en de vijf onverstandige maagden. In de Psalmen vindt men onder andere „de haren die te ber ge rijzen" en „in hart en nieren". „Iets uitbazuinen" is terug te voeren op Matth. 6:2 waar over trompetten wordt gesproken. Zelfs het mes op de keel is ontleend aan de Statenverta ling: „en zet een mes aan uw keel. indien gy een gulzig mens zijt". De synode-zitting iji Dordrecht, waarin het besluit viel tot een Statenvertaling doze vertaling, maar men moest zich toch kunnen beroepen op een Neder landse by bel. zeker als men met te genstanders te maken kreeg en bo vendien: er waren predikanten die geen enkele vreemde taal kenden. Oorlogen De Staten-Generaal, die van de sy node het verzoek kregen de zaak te financieren, hadden voorlopig echter andere dingen aan hun hoofd, zoals het deporteren van de remonstrant se predikanten de synode had ze afgezet en verbannen, de leer werd veroordeeld. Toen het twaalfjarig bestand eindigde, moest weer het no dige geld worden gestopt in de oor log met Spanje. De kerken hielden ondertussen de zaak wel warm. Meermalen werd er bij de Staten-Generaal op aange drongen de zaak uit de bureaucrati sche ijskast te halen. De vertalers zelf zaten ook niet stil. Mei 1625 ko men de deputaten van de synode voor de vertaling met de vertalers bijeen. Ze komen tot de conclusie, „dat se het were niet en souden con- nen behoorlic aanvangen ende vol brengen. ofte sy souden moeten in een plaetse bij malkanderen sijn en de gesoingeren". Het gewest Groningen had het eerst de Statenbijbel op de kansels De Zeeuwse synode besloot in 1638 tot invoering, een jaar na de autori satie van de Staten-Generaal. Die autorisatie vindt men als voorreden in de bijbel, vandaar de naam. De in voering in Zeeland moest geschie den zodra de bijbel „in allerlei for maten gedruct" was want dat was .tot den meesten dienst ende gereyff van de gemeynte". In Friesland wer den de kerkvoogden gevraagd zich ermee bezig te houden, in Overijssel ging het als Groningen. De synoden van Zuid- en Noord-Holland vonden ook dat het tijd werd. maar vooral in Amsterdam met zijn drukkers die het nieuwe boek aanvankelijk niet mochten drukken, duurde het een hele tijd. Gelderland was het laatste van allen Vooral op het platteland kwam daar veel tegenkanting van de kerkmeesters. Men had een bijzonder argument kunnen gebruiken om de tegenstan ders te overtuigen. In augustus 1635, toen de revisoren ln Leiden de ver taling nakeken, woedde daar de pest. In één week werden 1500 slachtof fers begraven, maar de revisoren werden gespaard Gezien de beroering, welke de Liedse taxi de laatste weken tot stand gebracht heeft, geloof ik dat de gebruiker van dit openbare vei- voermiddel werkelijk geen wijs meer kan worden uit alles wat hij wel of niet moet geloven en welke zijn hou ding ten opzichte van de taxichauf feur moet zijn. Daarom wil ik de toestand, zoals iiij is. in het kort weergeven De hcauffcur werkt zes dagen per week, gemiddeld 8% uur per dag. Hiervoor ontvangt hij als salaris f 63 per week netto. De aan vulling tot een normaal weeksalans moet hy krijgen vr>n de 15 „fooi" van de taxigebruikeeIn enkele be drijven wordt toeslag gegeven voor onregelmatige diensten: het maxi mum hiervan is f6.30 per week. Hieruit valt op te maken dat de chauffeur er in werkelijkheid min der goed afkomt dan de taxi-onder nemer te kennen geeft. Die heeft nl. (in een advertentieblad» geschreven dat de taxichauffeur boven het al genoemde salaris nog enkele toesle gen zou Krijgen, zoals 8 van het bedrag dat de onauffeur aan het j eind van zijn dienst aan zijn baas I afdraagt, een vergoeding voor wa - genstilstand van f 1.36 per uur en vergoeding voor het werken op een feestdag van f1198 Vakantiegeld e.d. zal ik buiten beschouwing laten, omdat dit bij de diverse bedrijven verschillend geregcid wordt. De 8 van het opgereden bedrag en de wagenstilstand-vergoeding worden echter in 99 van de 100 gevallen niet uitbetaald. Alle ..voorliohting'die men U als gebruiker van een taxi tot nu toe gegeven heeft, komt dus niet hele maal overeen met de werkelijke toe stand. maar is het beeld van de toe stand zoais hij volgens de nieuwe C.A.O. zou moeten zijn Hiermee hoop ik de toestand enigszins duidelijk gemaakt te heb ben. Ik hoop dat qc onderlinge ver standhouding tussen chauffeur en klant onverminderd goed zal blijven of misschien zelfs beter zal worden, alle tegenwoordige moeilijkheden in de taxi-bedrijven ten spijt. Met harteiijke dank voor plaatsing, namens de Leidse taxichauffeurs, W. I. A. TRUIJERS. DEN HAAG LEIDEN In de le verworst die door een fabrikant in Leiden was afgeleverd bevond zloh een te groot vochtgehalte Dat kon de fabrikant zich niet voor stellen. Tegenover de Haagse recht bank verklaarde hy, dat de worst waarschijniyk „in het bad" had gele gen. Zoiets komt wel vaker voor wanneer leverworst moet'worden be waard. „Dan blyven de darmen mooi wit", luidde de vakkundige informa tie. Maar volgens de slager wjj wie de worst in beslag was genomen, had de worst wel in de koelkast maar niet in het water gelegen. „Dus zat het vocht er al in", con stateerde de officier van Justitie. Hy eiste daarom f 60 boete ..Er is altyd narigheid met de le verworst", aldus verdachte. „Als je die te lang kookt, dan deugt het vochtgehalte ook niet en eigenlyk weet niemand hoe hoog het vochtge halte mag zyn." Rekening houdend met de omstan digheden, veroordeelde de rechter tot f 40 boete. ADVERTENTIE Plotselinge hoofdpijn Opkomende verkoudheid? Laat uw vakantie niet bederven y Neem 'ASPRO' mee 2 'ASPRO fstf Een Leidse student, die gistermid dag zijn vrije tyd met zyn meisje op het strrnd doorbracht, miste op een gegeven moment zijn polshorloge, dat hij in een strandtent had neer gelegd. Daar hy in de omgeving een jongeman h?d zien rondscharrelen, verdacht hy deze van de diefstal. Een poosje later zag de student de jon gen lopen en waarschuwde de strand- politie. Deze arresteerde de dief en gaf hem over aan de reoherche. Het bleek een 19-jarige Noordwijker te zijn, die zich de laatste tyd reeds meerdere malen aan diefstal had schuldig gemaakt. Hy had het hor loge nog bij zich en zag wel in dat ontkennen niet baatte. LEIDEN Leiden werd aangewezen: daar wa ren de hoogleraren die konden wor- ARNHEM iGPD» De Arnhemse wapen- en kunsthandelaar Cor En- nekmg (27) importeert sedert een week een voor Nederland onbekend wapen van Amerikaanse makelij, nl. een elektrisohe wapenstok. Voorlopig is hy volgens zyn zeggen de enige importeur van dit wapen. In de Verenigde Staten wordt het gebruikt door de oproerpolitie. In Arnhem concentreert de verkoop zich voor- namelyk op caféhouders, taxichauf feurs en publieke vrouwen. Ongeveer 18 caféhouders in Arnhem zyn mo menteel mei, het wapen uitgerust, zegt Enneking Tot nu toe heeft hy 27 elektriscne wapenstokken ver kocht. „Ik kan de aanvragen niet meer bijhouoen", aldus de heer En neking. „Ik heb weer een nieuwe partij van 45 stuks besteld, ze zijn allemaal al verkoont. De elektrische wapenstok is te vergelijken met een krul tang voor zien van batterijen. Het enige ver schil is dat er vooraan twee con tactpunten zitten.en aan het rubbe ren handvat een drukknop is beves tigd. Wordt nu de knop ingedrukt, dan produceert de in het apparaat aangebrachte conductor een elektri sche stroom. „Als je iemand het wapen op zijn lyf zet. dan blijft hy beslist bij je uit de buurt. Het is veel veiliger en effectiever dan een revolver. By gebruik doe je na melijk geen mens kwaad. Het enige dat te voelen is, is een elektrischs sohok". De afdeling bijzondere wetten van de Arnhemse politie wilde op de vraag of de elektrische wapenstok ken mogen worden verkocht, geen commentaar leveren Wel werd ge zegd. dat het dragen van een wapen stok en dus ook van een elektrisohe wapenstok is verboden. Niemand mag de stok gebruiken, aldus de afdeling bijzondere wetten van de politie. Maniix Voordat de Dordtse synode begon met het praten over de vertaling (uit de oorspronkeiyke teksten in het Grieks en Hebreeuws) was er al heel wat aan voorafgegaan. Er waren di verse pogingen geweest om delen van de bybel te vertalen in het Neder lands. Daarby ging het vooral om het werk van Marnix van Sint Alde- gonde, te voltooien. Hy liet in 1598 by zyn overiyden een incomple te vertaling achter. Synodepraeses Johannes Bogerman wees in zyn openingswoord op het belang van LEIDEN Voor het door de sa menwerkende analistenspholen inge stelde overgangsexamen voor leer ling-laborant, tevens bevordering naar de examenklasse voor analisten, slaagden de navolgende leerlingen van de Leidse Analysben School. Medische richting: de dames W. M. M. Beljon, Voorburg; R. Koning, Hi lieg om; L van Nieuwkoop. Sdie- veningen; W. A. van Oost erom Woerden, W Plokker, Noordwyk aan Zee; G. C. M Sohoemaker. Voorhout; P. M. van Vliet, Sassenhelm; P. W Verswyvercn, Bevenvyk; de heer J Wakka. Leiden Chemische richting: de dames M. Hennes. Leiden; M J. C. C. Mid delkoop. Alphen a. d. Rijn; H. M v d. Putte. Wassenaar; R. J. A. E Sohrama, Oegstgeest; G. J. Ham. IJmuiden: de herin J. P. A. v. d Hulst, Warmond; J Kukler, Leider dorp; J B. A. M. Seppen. Alphen aan den Ryn; K. R. Kooistra, Sas- senheim; J. G. Boergonje, Uitgeest; A. Hajós, Beverwiik; R. Joritsma. Heemskerk; S. J. Krab. IJmuiden; J. P. Kroone, IJmuiden: J. v. Velzen, Haarlem; M. M. Versteeg en, Sant poort rmiuim VAN m IERSTE uitgave IN J6$? STATEN VERTALING. LFIDKN Op 43-Jarige leeftijd i is vanochtend in het Academisch Ziekenhuis in Leiden overleden Wim j Sjardijn, tweede secretaris van UVS j en redacteur van het clubblad „De Blauwwitter". De heer Sjardyn, in het dagelyks leven werkzaam in een grafisch bedrijf, werd gisteravond in Heemstede onwel tijdens de voetbal wedstrijd UVSDCG. BURGERLIJKE STAND VAN LEIDEN GEBOREN Francis d v. F C. Hakkaart en M. C. Duffels; Johannes Albertua z v J Otgaar en J. M. Bast Laan, Florinus Jan z. v. A G Pos en E. Plooij. Jo- landa Marta d. v A. J. M. Witteman en E A van der Zeeuw. Theodorus Joseph Maria z v. J. J C M. van Hoorn en A. M. Janson. Arnoldus Cor nells Bernardus Gerardus z v. C L. Pleterse en J. H. Hogen boom GEHUWD J. Horree en J. J. van der Lubbe. OVERLEDEN A S Wolvers. 66 Jaar man; J. G. L. Lipplts. 56 laar, man; G H de Haas. 60 Jaar, weduwe van A. J. Hoogeveen; Ch W. Schouten. 73 Jaar, weduwe van 1 M. Ramp; W. P. Caspers, 66 Jaar, man. BERLIJN'BONN (AP) De poli tie van West.- Beriyn heeft gis teren een honderdtal studenten met geweld uit het gebouw van de rector magnificus verwijderd en is daarna nogmaals met deze studenten slaags geraakt toen dezen zich achter barri cades bleven verzetten. De studenten van de Vrye Universiteit hielden het gebouw van de rector magnificus ge durende dre uur bezet voordat d« politie hen eruit verwyderde. Later vonden er nog meer scher mutselingen plaats toen de studenten een straat blokkeerden. De politie auto's vol gearresteerde studenten moesten zich een weg banen door een straat waar enige honderden stu denten op de weg waren gaan zitten. Toen de studenten de politie trachtte te beletten door te ryden begon een nieuw handgemeen. Studenten, die protesteerden tegen de aanwezigheid van Griekse. Spaan se en Portugese hoogleraren in Bonn. hebben gisteravond getracht zich een doortocht te banen naar een receptie in Bonn ter gelegenheid van de 159-ste verjaardag van de uni versiteit van Bonn. Verscheiden hon derden studenten braken door het politiekordon en wisten door te drin gen in de hal van de zaal waar on geveer 60 Europese hoogleraren op een receptie waren verzameld. Ter- wyl vele gasten naar andere zalen vluchtten, zag de politie kans de op roerkraaiers te verwyderen. Ver scheidene studenten liepen lichte verwondingen ln het handge meen op. (ontleend aan andere bladen) Geboren: Patrick Emile Jurjen, z. Steensma—Engering, Amstelveen. Overleden: C. de Wilde. vr.( 23 jaar, Soheveningen; J. A Meidenkamp, m„ 67 jaar, Santpoort, H. J Besseling, m„ Rotterdam; P. Koelewaard, m 64 jaar, Zaandam.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1968 | | pagina 3