tv I WIENER BLUT CASINO fïTTl Hef Meisje mei de drie Vaden MÜNCHHAUSEN „KLEINTJES" A. J. KORS LOURENS BOSCH U. J. VAN DIJK Adverteert in dit Blad -Hans en Grietje en de Booze Heks Jeugd-Bioscoi 7 JAAR GELUK" LEIDSCHE SCHOUWBURG. Gevraagd Aangeboden Personeel gevr Personeel aang* Kamers gevr. Diversen Den Ssten Januari hopen onze Ouders W. STEKKELORUM en A. STEKKELORUM— LENS den daj| te herdenken waarop zij vóór 25 jaar in het huiwelijik traden Hun danklbare Kinderen. Verloofd: RIE HARDENBERG en PIET PIKET Leiden, le Kerstdag 1043 Huig© de Vriesstraat 7. v. Speytkstraat 68. Geen ontvangdag. Verloofd1: TOOS VAN WELZENIS en TEUlN v. d. BAAN. Leiden, Noordeinde 36. Leiden, Groemhovenstr. 14 Thuis: le Kerstdag 3-5 u. n.m. Groenhovenstr. 14. Verloofd GERDA M. BUNS MATTKEEU BRINKS Voorschoten, Tretubstr. 16 Leiden, Haarlstraat 106. 25 December 1043. Verloofd TOOTJE! v. d. OORD TH. J. J. VAN BEEK Fred. Hendriklaan 4. Deutastraat 2.^ Oegstgeest, 2e Kerstdag 1043. Receptie 34 uur, Fred. HendriMaan 4. Verloofd: MARG. VAN DUTJREN Mr. G. DAMBRINK. Leiden, Nieuwe Beestenmarkt 5, Rijswijk, Rembrandtkade 41. Geen ontvangdag. De Heer en Mevrouw BOLDEN OLDER geven met blijdschap kennis van de geboorte van hun Zoon HUBERT LODEWIJK ABRAHAM. Leiden, 23 Dec. 1043. Buiggravenlaan 4. Tijd.: Diaconessenhuis Oegstgeest. Verloofd C. v. d. BERG en M. WOLTERS Leiden, 25 Dec. 1043. Langegraoht 116. Sumatrastraat 34. Geen ontvangdag. Verlo'of d: lste Kerstdag TINEKE KUYTEN en WIM LEENEN Leiden, Steenstraat 33. "Warmond, Warmonderveer. Geen ontvangdag. ARNOLD H. BERGERS en MARIA E. LEONARDS geven hiermede kennis van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking aal plaats vinden op Donderdag 6 Januari 1044 des mor gens te 16 uur in de Pa rochiekerk van O. L. Vr. Onbevlekt Ontvapgen, Hartebrug te Leiden. Leiden, Kerstmis 1043.' Haarlemmerstr. 216. Breestraat 13. Geen receptie. Heden overleed tot onze diepe droefheid na een langdurig lijden, voor zien van die H.H. Sa cramenten der Ster venden, onze geliefde Vader, Behuwdvader, Grootvader en Oom JACOBUS ULJÉ in den ouderdom van bijna 84 jaren. Namens de Familie, E. ULJÉ. Leiden, 22 Dec. 1043. Corresp. adres: Kolfmakersteeg 5A. Eenigie en algemeene kennisgeving. De begrafenis zal plaats hebben op Vrij dag 24 Dec. a.s. te 9lh uur op het R.K. Kerk hof, Zijlpoort. Allg. kennisgeving. Heden overleed na een leven vol smartelijk lij den, nog geheel onver wachts, mijn £enig kind en ons aller lieveling AiNINIE in den jeugdigen leef tijd van bijna lö jaar. Uit aller naam: Mej. M. G. RIJNVIS. Wed. J. RIJNVIS— TURENHOUT. Leiden, 22 Dec. 1043. Zuidsingel 30. Geen bezoek. De teraardebestelling zal plaats hebben a.s. Maandag 27 Dec. op de Algean. Begraapflaats Rhijnhof te half drie, vertrek van Zuidsingel 39 te half twee. Getrouwd: J. PH. JANSSEN en D. H. v. d. STEEN die mede namens weder- zijdisohe Ouders hartelijk dankzeggen voor de vele blijken van belangstel ling bij hun huwelijk' ondervonden. Leiden, 16 Dec. 1943. Morschweg 143. Voor de deelneming ons getoond bij het over lijden van onze lieve Vrouw, Zuster, Behuwd zuster en Tante JUDITH VAN RIJK geb. v. d. BERG, •betuigen wij onzen har- telijfcen dank, in het bi- zónder aan de begrafenis associatie Gebr. v. d. Luit, Haagweg 31 voor de nette uitvoering van de begrafenis. Uit aller naam: F. M. VAN RIJK. Leiden, December 1943. v. d. Werffstraat 16. C. E. HOMBERG en B. C. HOMBERG— V. d. BLOM zeggen hiermee hun har- telijken dank voor de vele blijken van belang stelling bij hun huwelijk ondervonden. 23 Dec., De Wetstr. 15. ARTS VRIJDAG GEEN MIDDAGSPREEKUUR -Voor de vele blijken van belangstelling onder vonden bij het overlijden van onzen besten Vader, Behuwd-, Groot- en Overgrootvader WOUTER VAN INGEN, Weduwnaar van E. M. v. d. BERG, betuigen wij onzen op rechten dank. Uit aller.naam: A. S. VAN INGEN. Leiden, December 1043. Apothekersdijk 6. AFWEZIG van 25 Dec. tot 3 Jan. Voor spoedgevallen de Heren Tandartsen De Graaf en Brónd. TANDARTS Van 24 Dec. tot 3 Januari geen spreekuur. Voor terstond gevraagd een Schoenmakersknecht of Halfwas. Aanmelden; Spiérenburg, Hugo de Vriesstraat 77. Te koop gevraagd één of twee nette Burgerwo ningen. Brieven met prijs en ligging aan: Zand- vliet's Boelkh., Leiden. GROOT KINDERFEEST - Dinsdag 28 December aanvang half 3. WiHean Goossens' Volikstooneel brengt het wereldberoemde sprookje In 3 bedrijven met zang en dans. Ieder ikdnd zal vol spanning medeleven met de lotgevallen van Hans en Grietje als zij in het .bosch verdwalen bij het 'knapkoekenhuisje en de Booze Heks hen in de oven wil bakken. Prijzen f.0.40, f.0.66, f.0.90, f. 1.25 en f. 1.50. Bespreekt vooral van heden af bij boekh. Van Zwicht, Breestr. 126 en op den dag der voor stelling van lil uur af aan. de zaal. I Een I Toegang 14 jaar. Dagelijks te 7 uw Kerstdagen: 1.30, 3.45, 6.—, 8.16 uur. WILLY FORST'S nieuwste triomph Een Wien-film der Tobis met Willy Fritsch, Maria Holst, Hans Moser, Theo Lingen. AFDEELING Van Vrijdag 23 December af: EEN NEDERLANDSOH JEUGD-PROGRAMMA 1. DE DAPPERE TINNEN SOLDAAT. 2. DE KLEINE JANNEMAN. 3. EN HET HOL VAN DEN WEERREUS. 4. DE BLOEMEN VAN HET TOOVERWOXJD met de bekende Jan Klaassen. Alles in de Nederlandsche Taal. Dagelijks (behalve de Kerstdagen) te 1.30 en 3.30 uur, brengt een film .met gezonden humor, zóó uit het leven gegrepen. ILSE WERNER in (DREI VATER UM ANNA) met Hans Stüwe, Theodor Danegger, Josephine Dora. TOEGANG 18 JAAR, Van Vrijdag 24 December af: HANS ALBERS in de groote gekleurde UFA- Julbileumf ilm Beide Kerstdagen 3 aparte voorstellingen 1.30, 4.30, 7.30 uur. - Weekdagen 2 en 7.30 uur. TOEGANG 1)8 JAAR. 99 Van Vrijdag 24 December af: HANS MOSER en THEO LINGEN in het dol-dwaze filmwerk: (7 JAHRE GLÜCK) Romantiek en avontuur, humor en liefde doen U Uwe zorgen vergeten. - (Een Bavaria-filim) Beide Kerstdagen doorl. matinée v. 26.30 u. aanvang avondvoorst. 8 uur. Voorst, weekdagen 2 en 7.30 uur. - Toegang alle leeftijden. Albums van Hille en Bussink exDl. Br. met titel en prijs R. W. Mar ree Cobetstr. 25. Leiden Wie kan mi) helpen aan een paar lederen cavaleriekappen, tegen goeden prijs. De Kier, Meloenstraat 9. B Rubberlaarsjes mt. 28 o' 29 en hooge of lage schoenen, in goeden staat. mt. 27 of 28. D. v 't Wout, Stijntjes Duinstr. 10, Noord wijk a/Zee. B Wie heeft voor a.s. moeder 12 witte luiers. D. v. d. Niet, Jankroons- weg 6, Noordwijk a/Zee. B Haard of kachel. In g. st. J. c. Olderiks. Rijn dijk 36. Voorschoten. B Is Uw "vrouw knorrig? Hoe komt dat? Door 'n «Meet* naaimachine? Laat het mij dan wé ten en lk zal ,ze" spoe dig herstellen Fa. Mëèrpoel, Bree straat 171 Jbont mantel Nerz f.300. Mej M. de BruijnOnbo Heerenweg 95, Lisse. Des avonds na 6 u. be halve 's Zaterdags en s Zondags. B Pracht pathéfoon f40 A. Hollebeek, Garen- markt 46, Leiden. Nam. 7 uur. B Eiken schoorsteen- klok f40, zwarte schoe nen lage hak m. 40 f. 35 kamer gasstelletje f.10," petroleumkachel Halier f. 10, 8-pits petroleum stel groen f.7, electri- sche ganglantaarn f. 15. D. v. d. Niet, Jankroons- weg 6, Noordwijk a/Zee. B Poppenwagen f.10. wieg f.8, celluloid pop f3.50. babypop m. kleer tjes f. 15. Gevr. In goe den staat zijnde dames- ^~M>enen mt. 3738 of deze event, te ruilen voor de babypop. Houf- felaar. Nieuwsteeg 37 a. KortJ damesbont- tel Nerz f.300. Mèj-Xf-3t. M. de BruijnOnboterj^Per f. 20. beide maat 38, B Nieuwe zwarte pumps —k Bally) mt. 36 f 25 10 m. tuinslang f.20. Rozier, Langebrug 1B. Na vijf uur. B DonkerbL wollen jurk 30, wollen damesjum wollen heerenslipover f. 20. Te bez. 's middags en 's avonds, v. Altena, Jonkerlaan 18, Wasse naar. SI 2-pers. bonten ledi- ant voor f. 35, koffer f.40. Den Held. Rijks straatweg 300, Wasse naar. B Winterjas L 75. blanw costuum f. 100 o. kw. Den Held, Rijksstraat- 300. Wassenaar. B Net meisje voor halve dagen, 's Zondags vrij, wasch buitenshuis J. Durieux, RUnstr. 50a te Katwijk a/d. Rijn. B Mevr. Verslnys, Wil lem de Zwljgeriaan 14, Oegstgeest vraagt een net betrouwbaar dienst meisje, P.G. en v. g. g. v. B Net meisje, van half 9 tot 3 uur. v Witte Singel 8. B Net meisje, voor de ochtenduren. Janvossensteeg 28. B Gedipl. kraamver pleegster, tegen half Januari, gehele dagen. Br. a/d. Blad No. 5670 k B Flink manspersoon, oud 46 jaar vraagt werk onverschillig wat. Br. Bur. v. d. Blad onder No. 5727k. B Wegens ziekte der te genwoordige. voor di rect of later, een meisje of hulp ln de huishou ding v. d. of d. en n., goede behandeling met kost en gunstige voor waarden. Roodenhur- gerstraat 59, Tel. 20326. Net meisje, voor hal ve dagen óf werkster voor 2 ochtenden. Goed loon. Mevr. Meyer. H. de Vriesstraat 82. B Gedlplom. conpenze vraagt beleefd werk. Kee- ren, vermaken en ver stellen. Brieven Bur. v. d. Blad No. 5636 k. B Persoon, oud 39 J. b. z. a. voor lichte bezig heden. Br. Bur. v. d. BI. onder No. 5721 k. Jong echtpaar met y zoekt gem. kamers t gebr. keuken of gem. etage. Genegen goe den prijs te betalen. Br. Bur. v. d. BI. No. 5642 k. B Eenv. dame zlt-slaap- kamer met. stook- en kookgelegenn. Br. Bur. v. d. Blad No. 6754 k, B Wil diegene, die mijn bonétui vond, 15 December, tenminste 1 suiker en boterbon terug sturen voor baby. Gü kunt geen goede feestdagen hebben als gij anderen tekort doet. Kortenaarstraat 74. B Verloren Zondagmid dag, viersnoerige arm band, donkere geslepen kralen, gouden slot Gedachtenis. Tegen be looning terug te bez.: Lankhout, Raadhuis straat 170, Alphen a. d. Rijn. B Verloren Zondagmid dag een bruin kinder wantje, half bont rech ter, van Kooikapel naar Atjehstr. 77. Tégen be looning terug te be zorgen: Atjehstr. 77. B Door jong echtpaar, twee flinke kamers on gemeubileerd met keu. ken ln Leiden of Oegst geest. Brieven Bur. v d. Blad onder No. 56191. B Huwelijk. Nette heer (NH.) met vaste posi tie zoekt kennismaking met net meisje, 2325 Jaar, om later huwelijk aan te gaan. Brieven m. foto die wordt terug gezonden Bur. v. d. BI. onder No. 5666 k. '11, B Wie ruilt 2 paar i schoenen mt. 39 mee voor heerensch. mt. 1 goeden staat. Wp Vliet 51 boven tusscl 11 en 1 uur. 2 x belli B Wie ruilt bruine W jongensschoenen mt. voor mt. 35. Jac. VU Zoutmanstr. 6. Noo» wijk a/Zee. B Kinderbox en sptt goed te rullen ve mandoline. N. Area Willemstraat 5, Noot wijkerhout. B Huwelijk. Nette wn zoekt langs dezen w netten weduwnaar, tt schen 5566 J. om W welijk aan te gaan. E Btor. v. d. Blad ond1 No. 5742 k. B Ruilen donkergr. di meswintermantel m. in z. g. st. en o. voor jongensjasje, sl« broek en muts voor JC getje 23 Jaar of er voor. Gevr. pl.nt m. vitragegordijn. i H. Duiker, Patrimoo umpark 18, Leiderdorp

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1943 | | pagina 4