B.G. BEULINK &JP\ Broodbakkerij n.v. v/h Z. v. d. MEIJ DE HOFSTAD koelhuis pudding „KLEINTJES" „DE ROUWSTALLEN geen brood meer van ons betrekt VOOR DE WASCK WASCHKRISTAL A.v.Borselen&Co. BLOEMBOLLEN VOOR KAMER EN TUIN Fa. D.Uythoven Nieuwe Rijn 15 Telt. 24617 Hollandsche I elderheid, Meubilaire Goederen] STAD ROTTERDAM 4*1720 JP iVV •it Hierbij doelen wij onze geachte clientèle mede, dat van 2 November j.l. af Korte Mare 16, hoek Langegr., Tel. 20209 ÏKRZfiKERIiHEfi JteJJPpudding KWALITEIT 't is de beste bijvoeding! Gevraagd Aangeboden Personeel gevr Personeel aangeb. Huizen gevraagd Diversen Zoo dè Heere wil en zij leven, hopen onze geliefde Ouders WILLEM VAN WOUDENBERG en JANNETJE KWAKERNAAK op 21 Nov. a.s. den dag te herdenken, dat zij i vóór 25 jaren in het- huwelijk zijn getreden Dat zij nog lang ge- spaard mogen blijven i is de wensoh van hun 1 dankbare Kinderen. Ter Aar, 7 Nov. 1943. *iy Heden werden wij verblijd door de voorspoedige ge boorte van ons Dochtertje en Zusje NEELTJE CORNELIA. C. BOGAARDS. G. BOGAARDS SCHAAP. INEKE. Hazerswoude, 4 Nov. '43. In plaats van kaarten. V erloof d JANNY VERMOND en NICO v. d. HOUT Leiden, 6 November 1943 Lusthoflaan 31, v. d. Helmstraat 4. Heden werd ons ouder hart diep getroffen door het overlijden van onze lieveling TINEKE. Zij werd ons op 3 Nov. geboren. G. A. MEYERS. F. MEYERS— SUKKELORUM Leiden, 4 Nov. 1943. Lindestraat 18A. Heden behaagde het den Heere plotseling van ons weg te nemen onzen innig geliefden Echtgenoot, Vader, Be huwd en Grootvader JACOB v. d. BIJL eerder Wedn. van ANNA MARIA BOOT in den ouderdom van 66 jaar. De Heere doe ons berusten in Zijn heiligen wil. Uit aller naam: Wed. J. v. d. BIJL- VAN TOL Wo-ubrug.ge, 4 Nov. '4.3 De teraardebestelling zal plaats hebben Dins dag 9 Nov. 1943, tus- schen 2 en 3 uur op de Algem. Begraafplaats te Woutorugge. Heden ontsliep in vollen vrede, na een langdurig, geduldig ge dragen lijden, onze innig gelief de Man en Vader, ISAAC v. d. WALLE, in den leeftijd van 29 jaren. Zijn diepbedroefde Vrouw en Kind, F. v. d. WALLE— v. d. POT. ROBBIE. Leiden, 4 Nov. 1943. Zeemanlaan 1. Corr. adres: Van Bemmelenstr. 28. Geen bloemen. De begrafenis is be paald op a.s. Maandag te 12 u. op de begraaf plaats „Rhijnhof" Heden is in vollen vrede van ons heenge gaan, onze lieve Zoon, Behuwd- en Kleinzoon, Broeder en Zwager ISAAC v. d. WALLE, in den leeftijdjvan 29 jaren. Van Bemmelenstr. 28: M. v. d. WALLE. G. V. d. WALLE PLAN JE. N. v*d. WALLE en Echtgenoote. De Wetstraat 23: P. v. d. POT. G. v. d. POT— DEN HOED. en verdere Familie. Leiden, 4 Nov. 1943. Heden overleed na een langdurige ziekte, onze lieve Dochter, Zuster, Behuwdzuster en Tante GEERTRLTDA STRAVERS, in den leeftijd van 24 jaar en 8 maanden D. STRAVERS. C. STRAVERS-PEEK en verdere Familie. Oegstgeest, 4 Nov. '43. Rijnziehtweg 122. De begrafenis is be paald op a.s. Maandag te 2 uur op de begraaf plaats b. h. Groene Kerkje te Oegstgeest. Vertrek van het sterf huis te c.a. 1.30 uur. Mevr. Markusse-Capelle, Hooigracht 76, Leiden, vraagt voor direct of la ter flinke dienstbode, goed kunnende werken en koken, voor den dag of dag en nacht, van goede get. voorzien. Aan te melden: 73 s avonds of schriftelijk. Voor de vele en groote bewijzen van deelneming ontvangen na het over lijden en bij de teraarde bestelling van onzen in nig .geliefden Man en Vader PIE TER VAN DUIJN betuigen wij onzen op rechten dank aan de Leider, Burgemeester en Wethouders der gemeen te Heemstede, Gemeente- Rijks- en tfy politie, Ka- meraadschapsbond, Ka meraden, Kameraadkes, en verder allen die blij ken van belangstelling hebben gegeven. A. M. VAN DUIJN— GRÈGOIRE. en Kinderen. Heemstede, Nov. 1943. BIeekersvaartweg 23. Gevraagd nette Meisjes voor voetenbreien, spoe len, mazen en andere werkzaamheden. Tevens eenige Leerlingen. Verder eenige thuisbreisters en thuismaasters. Aanmel ding Key, Hooge Morsen- weg 50, te Leiden. Boekhouder. Gevraagd v. spoedige indiensttreding een jongeman, gedipl. boekhouder, bekend met effectenzaken en geschikt leiding te geven. Eigen handig .geschreven brie ven onder No. 3892 aan het Bureau van dit Blad. Mevr. Van Veen, Helm laan 12, Wassenaar, vr. voor direct een tweede Meisje, ter assistentie v. de huishoudster. Hulp voor het ruwe werk aan wezig. Naar verkiezing al of niet intern. 3905 Bureau Vakgroep te Lei den vr. jongste typiste. Br. met opgave leeftijd, ervaring en verlangd sa laris onder No. 3921 Bur van dit Blad. BEGRAFENIS ONDERNEMING Gebrs. De Jong, Hoogewoerd 164, Telef. 20239 W. v. Ingen Schenau, Hoogewoerd 84, Tel. 20975 G. M. Seugling, Middelweg 36, Telefoon 23101 Gevraagd nette hulp in de huishouding, in klein gezin, waarin werkster dagelijks aanwezig. Br. onder No. 3924 Bureau van dit Blad. Gevraagd gem. Zit- en 2 Slaapkamers v. 2 dames (moeder en dochter) ai of niet met gebruik van keuken. Brieven Bureau van dit Blad No. 3923. HOOIGRACHT 64. Krullenjongen gevraagd bij N. v. Klaveren, tem merman, Gelevinkstr. 12, Nieuw Vennep. 3931 «.v. MAATSCHAPPIJ 4 'Een Nederlandsch Bedrijf door de teuwen heen.' RASMUSHUIS COOLS IN GEL ROTTERDAM zooals Hyacinthen, Trosnarcissen (Kerstmisbloeiers) Crocussen en Tulpen - Plantaanwijzing gratis. Uitsluitend betere kwaliteit bollen. Verder ruime sort, bollenschalen en crocuspotjes- .2ÊcPPCÊ&Êe rr.j.j 2£ifwerkend waschmlddei condorzeep - h3 I or u ma au. door: 2 E E P F A 8 R I E K E N DE HAAS EN VAN BRERO „DE HOFSTAD" Een oude zaak, die het vertrou wen van de Haagsche thee- eil koffiedrinkers wist te winnen] En dat vertrouwen niet verloor dank zij de verbluffend goedrl Thee- en Koffiesurrogaten, diJ deze vakmenschen weten sameil te stellen I DEN HAAG te Alphen aan den Rijn,| op Donderdag 11 Nov. as. v.m. 10 uur in de garage] Hooftstraat 208, (waag] v. d. Heer P. Schouten) van Nette goederen kunnen tot en met Dinsdag as. worden ingebracht. Te bezichtigen één uur voor| den verkoop. Deurwaarder 3897 GEERTSMA. VOEDZAAM, ZUIVER F.N OVERHEERLIJK VAN SMAAK Gitaar In goeden st. te koop gevT. Br.: Bey, 2de Haverstr. 50. Leiden Gevr. door a.s. moeder kinderwagen, wieg. ledi- kantje babydoek. cape. luiers, enz. Moet ln goeden stuat zijn. Dit alles geheel of gedeelte lijk. Planje. Oude Rijn 52 boven. Gevraagd les ln de beginselen der schei kunde. Br. met opg. v. prijs Bur. v. d. BI. on der No. 2981k. Gevr. pony of hit voor licht werk voor de kost. Aangeb.: winter stalling voor gelten. G. v. d. Putten. Zijldijk 33 Leiderdorp Vleugel te huur we- fens plaatsgebrek. Rijns- urgerweg 9A. Gas-, stookfornulzen, gasovens, haarden, ka chels, meubilair, schrijf- bureaux. brandkasten, bascules, gewichten enz. koopt steeds k contant van ouds: A. J. Hart- wijk, Goederenbeurs, Burchtsteeg 4 Nieuwe Beestenmarkt 7—9, Te lefoon 24013. Eiken schoorsteen- klok 25.D. blauw er d. groene vilthoed k f. 12.50; 1-pers. witte waschtafe" f. 10. Swart. Hooge Rijndijk 147. Donkerrood tafelkleed f.15.—. J. Smit, Hoef- stia - 34, Lelden, tus- schen 5 en 6 uur. Damesmantel, bruine wollen stof. maat 42 m. bisam bontzakken en kraag f. 100.Werner, Rijksstraatweg 471. Was senaar. Wit zijden trouwja pon met korte sluier, onderjurk, kousen, tas je, mt. 42. voor den prijs van f. 85.Aan het zelfde adres een kinder wagen gevr. P. Kralt, Leidschweg 373, Voorsch. B Bruidsjapon, mt 38 40 met bijbeh. hand schoenen, sch. entjes en taschje f. 70.Dames mantel maat 40 a 42 f. 25.oude kwaliteit. M Noorlander. Stille Riin 8 so roe land ge spit. Te koop jacquetjas f. 60.Te bevr. tus- schen 67: J. H. Mu rine Rijnstraat 26. H Wit wollen sporttrul- tje voor kind van 3 i 1 jaar f. 10.Nieuwe roode alpino f. 5.P Spaan, dr. Heyelaan 52 Abbenes. Donkerbl. gabardine meisjesmantel. leeftijd 16^17 Jaar f. 20.bruin jongensjasje 12-13 Jaar f. 10.dito blauw f. 8; dames-matelot, donker rood f. 8; Dameshoed (vilt) donkerbl., oude kw. f. 12.Goedhart Konlngstr. 60. Lelderd. Eenige opgezette vo gels f. 2.50; 2 aquaria k f. 10.en een box camera k f. 7.50. Wlsse- ma, W. Pyrmontlaan 16, Oegstgeest. 0 Brood- en banketbak kersleerling. A. L. Visser Wassenaar, Langstr 20. Net meisje gevr. voor halve dagen, al eerder gediend hebbende, ln gez. v. 2 pers. 's Woens dags en 's Zondags vrij. Maredijk 143. 0 Kleermaker gevraagd. H. Neuteboom Buiten ruststraat 3, bij 3 Oct.- straat. H Kapster gevr., goed loon en veel verval, en een gevorderd leerling. Br. Bur. v. d. Blad on der No. 2985k. Gevraagd voor direct eenige goede kleerma kers en naaisters. Goed loon, of die genegen ls enkele stuks p. w. te maken of te keeren. thuiswerkers. Br. Bur. v. d. BI. No. 3003k. Net werkmeisje met alle werkzaamh. bekend voor Donderdag en Vrij dag den geheelen dag. Br. letter W aan Boekh. v. d. Veen, Oegstgeest. Plaa* iiig In de huis houding gezocht voor 18-jarig meisje v. d. en n. in beschaafde omge ving, geen dienstbode. N.H, Br, Zoeterwoud- sche Singel 4. Gevr. te Oegstgeest, Warmond of omgeving woning of gedeelte van huis, gedeeltelijk gem., met gebruik van keuken Mevr. De Grootv. Oos terzee, v. Montfoortlaan 33, Den Haag. PJ Aan komen lopen: br. hondje met halsband. Terug te bekomen tegen ad vertentiekosten Nieuwe Rijn 101. Kinderschoentje (br.) verloren komende uit tram den Haag-Leiden- Galgewater, gaand Noordeinde. Gaarne te rugbezorgen Rijn- en Schlekade 16, Leiden Huwelijk. Eenv. za kenman, gescheiden, 4 kinderen van 7 tot 12 j„ zoekt kennismaking met juffrouw, leeftijd pl.m. 35 Jaar. Br. met foto (wordt teruggezonden) onder No. 4044k. Bur. v. d. Blad. Verloren, gaande v.af perron station Leiden n. Leiderdorp (met de stadstram) een gebreid donkerblauw damesm'an- teltje met geborduurde puntzakjes. Tegen be looning terug te bezor gen: Eikenlaan 14, Lei derdorp, Tel. 23934. Wie ruilt een paar lage werkschoenen, mt. 45 voor een paar voet balschoenen mt. 40? J. Blok, H. Rijndijk 387. te Zoeterwoude. Pr. d.groene winter mantel m. 42/44, ln ruil voor wintermantelpakje (event, m. bijbet.) Aan biedingen na 6 u.: Sin- gerling Kaiserstr. 53. Gevonden eenige da gen geleden een bril. Inl.: de Boer, Cobet- straat 21. Wie wil rullen: hee- ren winterjas voor hee- ren gabardinejas en Ro- blnson jongensschoenen mt. 39 voor heerenscb. mt 41? C. Verlag Buurtweg 14, Noordw.- I hout. Ruilen leeren dames schoenen m. 38/39 z. g. a. n. met 3/4 bak voor j schoenen met platte hak m. 38. Nap, Utr. Jaagpad 70, Leiden. Aangeb. 2 paar leeren meisjesschoenen 37 en 1 pr. gymsch. 37 tez, t. 1 paar beste leeren meis- jessch., platte hak, mt. 3Sy2 of 39. Schallenberg, Lorentzkade 50. Ruilen. 1 paar dames- sch. mt. 38. z. g. a. n. ruilen voor maat 40. W. Broers, Acaciastr. 10. Zwarte lakl. pumps ii hooge bak, z. g. a. n. mt. 38 ln ruil leeren pantoffels of dergelijks. Te koop: electr. verwar mingskussen f. 5. emaille pan gerep. bo dem f. 2.50. P. Vlaminjt Wijttenbachweg 67. te Oegstgeest.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1943 | | pagina 4