De Eerste Kamer over de Kabinetsformatie LEIDSCH DAGBLAD - Eerste Blad Woensdag 12 Januari 1938 Laatste Berichten Stadsnieuws Binnenland Wat in 1933 mogelijk was, was het in 1937 niet, aldus de heer van Lanschot Uit de Rijnstreek BEURSOVERZICHT Buitenland De strijd in het Verre Oosten. MARKT Op de begraafplaats „Rhijnhof" ls hedenmiddag het stoffelijk overschot ter aarde besteld van den 58-jarigen H. J. Derogee, ln leven kellner aan het station der Nederlandsche Spoorwegen alhier, die tengevolge van een noodlottig onge val om het leven kwam. Behalve vele collega's van den overledene, waren depu taties aanwezig van het béstuur der Leid- sche Kellners- en Opp.ver. ,,Ons Belang", te weten de heeren H. C. Pljnacker, A. Favier en A. Eradus en van het bestuur van de afd. Leiden van den Bond van Hotelper soneel, bestaande uit de heeren I. S. Ham burger, J. de Haas en W. Kaapaan. Een viertal kransen w.o. van „Ons Be lang" en van zijn vrocgcren en tegenwoor- digen patroon dekte de kist. Aan de groeve werd een kort afscheids woord gesproken door den heer J. C. Li vingstone namens den vroegeren patroon van den overledene, den heer Haverman en door een zwager, den heer Obdam. De oudste zoon dankte voor het betoon de medeleven en de belangstelling. Begrafenis K. G. Pander. Op de Ned. Hervormde Begraafplaats te Wassenaar ls hedenochtend het stoffelijk oVerschot van den heer K. G. Pander, com missaris en oud-vennoot van de N. V. W. Pander en Zn., ter aarde besteld. De be langstelling was buitengewoon groot. Het personeel der vennootschap uit Den Haag, Amsterdam en Rotterdam was bijna volle dig aanwezig. Zeer vele persoonlijke vrien den en ook uit het zakenleven waren ge komen om den heer Pander de laatste eer te bewijzen. Van hun belangstelling gaven o.m. blijk de heeren: M. Kropveld en mr. Th. O. Palte, namens de Haagsche Kamer van Koophandel en namens de school voor winkelpersoneel, vertegenwoordigers van den Alg. Ned. Meubelbonden van den Bond van Meubelfabrikanten, luit.-generaal b. d. H. N. A. Swart, namens het bestuur van de Oommercieele Club en vele anderen. In den stoet kwam met de familie mede de heer W. A Dwars Jr., directeur der N.V. H. Pander en Zn. Aan de groeve sprak de heer Ph. Pander woorden van afscheid tot zijn vader, waar na de heer Dwars Jr. het woord voerde. Hij sprak van de groote energie, die de overledene gedurende 55 jaar ten bate van de vennootschap heeft getoond. De bloei van de zaak was zijn levenswerk en met een helderen kijk en eerlijke opvattingen heeft hij de zaak gediend. Nadat de heer Hoütmann als vriend had gesproken, nam de oudste afdeelingschef. de heer Westdljk, het woord, die den overledene dankte voor het vele, dat hl) ln het belang van het personeel heeft gedaan. Tenslotte dankte de heer Ph. Pander voor de laatste eer zijn vader bewezen. Ernstige aanrijding te Heemstede. Auto slipte en reed drie fietsende Hillegomsche schooljongens aan. Vanmorgen had op den Heerenweg te Heemstede een ernstige aanrijding plaats. Van uit de richting Haarlem reed ln de richting Bennebroek op den voorrangsweg een particuliere auto bestuurd door den 23- jarigen H. uit Vogelenzang, in betrekking bij de firma Kimman te Haarlem, met een snelheid van 55 a 60 KM. Uit de Hugo de Grootlaan kwam een an dere auto. bestuurd door den heer D. uit Aerdenhout. die den Heerenweg op wilde rijden in de richting Haarlem. D. stopte onmiddellijk, doch niet zoo vlug of zijn rechtervoorwiel kwam al op den betonweg te staan. Dit deed H. veronder stellen dat D. den Heerenweg nog wilde oversteken. H. remde daarom iets af, om daarna, toen hij zag dat de andere auto stopte, door te rijden en naar links uit te Wijken. Door de gladheid van den weg be gon de auto van H. te slippen, waardoor deze terechtkwam op het voor hem links liggende straatgedeelte, dat daar ter plaatse als rijwielpad dienst doet. Daar maakte de auto een halven slag en kwam tot stilstand in omgekeerde richting. Op dat oogenblik reden daar drie jongens uit Hillegom, die op weg wa ren naar de R.K. Ulo-school aan den Heerenweg te Heemstede. De jongens werden door de auto gegrepen en te gen den grond geslagen. Vier doctoren en een verpleegster waren spoedig ter plaatse om de eerste hulp te verlee- nen. Twee jongens moesten in de Maria-stichting te Haarlem worden opgenomen, daar hun verwondingen ernstig, ofschoon niet levensgevaarlijk waren. De derde werd naar een in de nabijheid gelegen school gebracht. De chauffeur H„ kreeg een lichte ver wonding aan het hoofd en werd ter plaatse verbonden. Nadat hij nog naar de Maria- stichting ter verdere verzorging was ge bracht. kon hij weer huiswaarts keeren. De rijwielen werden ernstig, de auto uit Haarlem licht beschadigd. HET VERGAAN VAN HET S. S. HANNAH. Ook hedenmiddag was nog geen bericht van de bemanning van het getorpedeerde s.s, „Hannah" bij de N.S. Stoomschip Mij. Hannah binnengekomen, zoodat men nog in het onzekere verkeert waar zij aan wal is gegaan Onder de een en dertig man be vinden zich zeventien Nederlanders, onder wie de gezagvoerder M. H. de Boer uit Hil- llgersberg. De anderen behooren tot ver schillende andere nationaliteiten. In de vergadering der Eerste Kamer wa ren heden aan de orde de algemeene be schouwingen over de rijksbegrootlng voor het dienstjaar 1930. De heer van Lanschot (r.k.) bespreekt de geschiedenis van de kabinetsformatie. Men zegt dat dit kabinet niet past op de uiting van den volkswil. Spr. betoogt, dat deze meening onjuist ls. De kiezers stellen de Kamer vast, niet het kabinet. Het ge rucht gaat. dat tal van llnksche kiezers hun vaandel ontrouw zijn geworden, maar dan hebben zij het zeiven zoo gewild. Een groote politiek onverschillige midden massa is er totaal onverschillig voor, welke regeering we krijgen, als de heer Colljn maar aan het hoofd staat. Zoo ls er ook door velen geredeneerd. Spr. stelt daar tegenover, dat we heb ben een volbloed parlementair kabinet. De R.K Eerste-Kamer-fractie begroet het'met sympathie, gebaseerd op vertrouwen. Dat er een bindende afspraak zou zijn geweest tusschen den kabinetsformateur en de voorzitters der rechtsche fracties, noemt spr. een canard. Het verwondert spr., dat de loyale oppositie niet meer waarde hecht aan een parlementaire regeering. De omstandigheden hebben uitgewezen, dat de steun uit de Kamer voor een kabi net op breede basis zou ontbreken, terwijl ook de homogeniteit ver was te zoeken. Wat ln 1933 mogelijk was, was het in 1937 niet. Spr. verwijst naar de rede van den heer Oud over de dienstplichtwet. Men denke zich eens een kabinet, waarin de heeren van Dijk en Oud zitting zouden hebben. Hoe breeder de basis, hoe moeilijker, een con stante meerderheid te vinden ln de Kamer. De heer de Savornin Lohman (c.h.) be twijfelt, of het wel op den weg dezer Ka mer ligt, zich in de voorgeschiedenis der kabinets-formatie te verdiepen. Iets an ders is het, de positie van het kabinet zelf na te gaan. Spr. behandelt in dit,opzicht zijn constitutioneel karakter, zijn' prlncl- pieelen grondslag en enkele punten van zijn program. We hebben nu een zuiver parle mentair kabinet. Overleg met de fracties was daar niet voor noodig, doch van R.K. zijde wordt jegens dit kabinet vergoelijkt, wat aan het vorige niet zou zijn geschied, nu er vier R.K. ministers zitting ln heb ben. En van die zijde worde ook gelijke lijk opgetreden tegen alle leden van het kabinet. Spr. preciseert niet en noemt geen namen, maar zal wel duidelijk ge noeg zijn. Een opmerking van den heer van Lanschot dat de samenwerking niet in gevaar moge komen, is spr. uit het hart gegrepen. Men moet niet één minister in de Tweede Kamer tot zondebok maken voor wat eigen lijk kablnetspolitiek is. Spr. wijst op het budgetair tekort. Nog steeds hangt de stormbal uit. Toch mocht in 1937 het beginsel van het kabinet meer principieel zijn dan dat van het crisis-kabi net in 1933. De waarde van pririclpieele scholing van ons volk kan niet hoog ge noeg worden aangeslagen. Reeds in 1933 was het een bezwaar dat in zake defensie door het kabinet rekening moest worden gehouden met de inzichten van de Vrijz. Dem. partij. In 1937 waren de toestanden in alle opzichten ernstiger en veranderd, doch de zwenking der Vrijz. Dem, partij ging niet ver genoeg. Het deelnemen van de Vrijz. Democraten in het kabinet was dus ongewenscht. Voor de leden van den Vrijheidsbond be stond echter dit bezwaar niet. Versteviging van de positief-christelijke beginselen in onze samenleving wordt steeds meer begeerd. Her verlangen naar meer verband tusschen godsdienst en politiek is groeiend en dit heeft de sympathie der Chrlstelijk-Historisohen. Het meest begee renswaard zou voor spr. zijn, wat dr. Schok kir.-; eens heeft genoemd een nationaal kabinet op christelijken grondslag. De Chr. Hlst. kennen den moeilijken- toestand van het budget. Ze gaan niet mede met onredelijke wenschen. Wel ho pen ze op betere tijden. De regeering zal zooveel mogelijk in de bestaande nooden weten te voorzien, daarvan zijn ze over tuigd. Spr. wijst op de vele meeningsverschillen aangaande het ordeningsvraagstuk. Men hoede zich voor te snelle solutie tusschen practijk en diepere beginselen. Men make van oe ordening geen dogma, zeker geen schriftelijk dogma. De Chr. Hlst. zullen de voorstellen der regeering naar eigen meri tes te beoordeelen hebben. De harde wer kelijkheid moge ons land behoeden voor gevaarlijke experimenten. De vergadering wordt om één uur een half uur geschorst. ONGELUK MET DOODELIJKEN AFLOOP TE HENGELO. Vanmorgen schrok in de Borneschestraat te Hengelo (O.) een voor een melkwagen gespannen paard voor een kat. Het paard liep daarop weg naar den volgenden klant van den melkboer. De 65-jarige ongehuwde gepensionneerde arbeider B. Dijkman, zag het geval en wil de het paard tot stilstand brengen. Onge lukkigerwijze greep hij het dier aan den verkeerden kant bij de teugels, met het gevolg, dat hij onder de hoeven van het paard terecht kwam en daarna den wagen over zich heen kreeg. De terstond gewaarschuwde dr. Vos kon slechts den dood constateeren. UIT NED. OOST-INDIË VLIEGONGELUK. BANDOENG. 12 Jan. (Ameta/A.N.P.). Omstreeks halfvijf hedenochtend heeft bij nachtvllegen de in 1936 in bedrijf gestelde Fokker C 10 een motorstoring gehad. Kort nadat het vliegtuig was gestart. De be stuurder, luitenant Kuenzel, poogde een noodlanding te maken. Daarbij kwam hij neer aan den rand van het militaire vlieg terrein Andlr, waarbij het toestel zwaar be schadigd werd. Luitenant Kuenzel werd licht gewond, de luitenant-waarnemer Over de Linden bleef ongedeerd. Het ongeluk liep dus vrij goed af. Geen van beide inzittenden ls buiten bewustzijn geweest. GRINKO BESCHULDIGT. De „Daily Telegraph" meldt uit Moskou, dat Grinko, die tot Augustus j.l. volks commissaris van financiën is geweest, door zijn opvolger Tsjoebar .het hoofd van een bende aartsspionnen van het Duitsche fascisme in het commissariaat van finan ciën" is genoemd. Volgens Tsjoebar heeft Grinko niet al leen staatsgeheimen openbaar gemaakt, doch ook aan de vijanden van het land geheime data en documenten uitgeleverd en op bevel van zijn fascistische meesters ondermijnenden arbeid verricht Hij beschuldigde Grinko en diens mede werkers er voorts van verantwoordelijk te zijn voor een belastingpolitiek, die er op berekend was ontevredenheid onder het volk te kweeken. Tsjoebar zeide nog, dat de kapitalisten zenuwachtig worden nu zij zooveel agenten in Rusland verliezen. Dwaze philantropen onder de z.g. vrienden van Rusland ln het buitenland denken, dat het volk geen ge schikte plaatsvervangers zal vinden voor maarschalk Tcechsjefsji. generaal Yakir en andere schurken en verraders, die on langs zijn gefusileerd. In feite beteekent dit evenwel een geweldige versterking van de positie van het socialisme, aldus Tsjoebar. BRAND IN,CANADA. 120 nonnen en 15Q yhderen hebben zich nog Juist bijtijds kunnen redden, toen brand uitbrak in het Loretto-klosster, dat bij de Niagara óp Cfthadeesch gebied is gelegen. Dit klooster ls beroemd wegens zijn kostbare kunstschatten. De klooster school was juist heropend na de Kerstva- cantle. Men gelooft, dat de meeste kunst voorwerpen gered zijn. Het gebouw werd evenwel ernstig beschadigd, daar de brand weer met groote moeilijkheden te kampen kreeg wegens gebrek aanwater. GOEDE VOORSPELLINGEN. William Bankhead. de speaker van het Amerik. Huls van Afgevaardigden, heeft voorspeld, dat het Huis waarschijnlijk vóór 15 Maart het wetsvoorstel der regeering in zake de nieuwe belastingen zal aannemen, dat ten doel heeft de lasten van de 200.000 groote en kleine maatschappijen des lands te verlichten als een poging om een eind te maken aan den achteruitgang in zaken. In een vergadering Van de Senaatscom missie van onderzoek naar de werkloosheid heeft kolonel Leonard Syres, een bekend economist uit Cleveland, als zijn meening te kennen gegeven, dat binnen zes maan den tUds een einde zal komen aan den teruggang in zaken en dat het Congres het herstel, hoewel langzaam, kan bevor deren. door de wet op de onverdeelde win sten in te trekken en de openbare nutsbe drijven tot uitbreidingen aan te moedigen. Chineezén geven verlies van Tsinüig toe. De Chineesche autoriteiten geven thans toe. dat Tsinlng door de Japanneezen ge nomen is. De Chineesche troeper hebben de stad gisteren ontruimd na een hard nekkig verzet tegen de tanks en het ge schut der aanvallers. Heeft Tsjang Kai Sick in December vredesvoorstellen gedaan. Soenrokoe Josjoka schrijft ln de Japan- sche „Kaizo": „Od 2 December heeft Tsjang Kai Sjek den Duitsche ambassadeur TrauLnann op gedragen de Japansche regeering van volgende vredesvoorstellen te doen' demilt- tarisatle van Noord-Chlna, toezicht op de anti-Japansche elementen en economische samenwerking tusschen Japan en China. Josjoka is van meening. dat deze voor stellen wel in het begin van November aanvaardbaar geweest zouden zi|n, doch nigt meer in December, toen de instel ling van het nieuwe bewind te Peiping reeds in een definitief stadium was geko men. Van toen af kon alleen het Japan sche leger uitmaken, welke regeerii.g in China den voorrang zou hebben Voort zetting van de onderhandelingen met Tsjang Kai Sjek is silechts mogelijk, als deze afziet van de opvatting, dat hii de centrale macht van Chtr.a vertegenwoor digt Nieuw respijt voor Tsjang Kai Sjek? In welingelichte kringen meent men te weten, dat de regeerlne ter gelegenheid van de keizerlijke conferentie Tsjang Kai Sjek een boodschap heeft doen toekomen. HAZERSWOUDE. Burgerlijke Stand. Bevallen: A. M. E. v. d. Werf geb. v. Em merik. D. K. Harkes. geb. Van Tellingen. Z. M. Bremer, geb. Marchand, D. A. van Ofwegengeb. Kalkman. D. NIEUWKOOP. De Rietlandverbetering opgeschort. De Minister van Sociale Zaken heeft de ontginning van rietland ln werkverschaf fing onder deze gemeente opgeschort in verband met bezwaren, welke gerezen zijn van de zijde van de commisie van advies inzake Natuurmonumenten van het Staats bcschbeheer te Utrecht. Een nadere be slissing ls spoedig toegezegd. Jaarvergadering R.K. Staatspartij. De afd. van de R.K. Staatspartij hield in het Parochiehuls haar jaarvergadering. De voorzitter, de heer C. Kwakkenbos, sprak het welkom, waarna de notulen en het goed verzorgde jaarverslag van den secretaris, den heer TTi. J. F. Teunissen gelezen werd. De penningmeester, de heer C. van Houten bracht het geldelijk verslag uit. De ontvangsten bedroegen f. 107.66, de uitgaven f. 79.17. batig saldo f. 28.49. Er is echter nog een achterstand wegens contri butie-afdracht aan het hoofdbestuur van f 47.—. De commissie, belast met het na zien van de rekening, bestaande uit de heeren H. Markman en J. van der Weljden verklaarde alles ln orde. Tot leder, van de financieele commissie voor de volgende rekening werden benoemd de heeren W. J. van der Laan en A. J. Boekhorst en tot plaatsvervangers C. Eljs en C. Balvert. Volgde de benoeming van een bestuurslid ln de vacature, wegens bedanken van den heer W. J. van der Laan. De voorzitter drukte hierover zijn spijt uit, prees den af- getredene om zijn groote werkkracht en dankte, voor wat hij ten bate van de ver- eenlging deed. De heer Alb. Simmerman werd ln zijn plaats gekozen. De heer E. H. van Dam merkte op, dat voor werkzaamheden op het gemeentelijk ontginningsbedrijf niet in aanmerking ko men de werkloozen. die stempelen voor den Bond; hij achtte dit niet billijk. Men be sloot hierover te adresseeren bij het ge meentebestuur. De voorz. verwelkomde dan den heer G. P. Bon uit Den Haag, die de veelbesproken leerlingenschaal behandelde Bevattelijk zette spr. uiteen het groote belang, hierin gelegen, den strijd, welke hiervoor ls ge voerd ln de Tweede Kamer en het stand punt. dat Minister en Kabinet hierbij heb ben ingenomen. De Minister van Financiën beweerde, dat het budget voor 1938 een uit gave van 3'/i millloen gulden tot verbetering van deze schaal niet zou kunnen dragen, de meerderheid der Kamer meende wel, de toekomst zal leeren aan welke zijde het gelijk ls. De katholieke fractie heeft niet willen doorzetten, omdat alsdan het ge- hesle Kabinet zou zijn heengegaan. Spr. toont uitvoerig aan. wat daarmede op het spel gezet zou zijn. In zijn slotwoord wekte de heer Bon op ons staatsbestel en ln het bijzonder de R.K. Staatspartij te steunen. Ver over het mil lloen bedroeg het aantal stemmen, dat op de partij ls uitgebracht, doch het aantal georganiseerden is ongeveer 400.000. Ge leidelijk ls dit reeds veel beter geworden, doch alles moet ln het werk gesteld om de organisatie eveneens tot het millloen op te voeren. WOUBRUGGE. In de Geref. Kerk hield de Jongellngs- vereenlglng „Ttmotheus" en de Meisjesver. „Mirjam" een gecombineerde jaarvergade ring. Dr. Dronkert opende, waarna de ver slagen werden uitgebracht. Op een tweetal onderwerpen volgde een leerzame bespre king; het verdere van den avond werd ge vuld met het geven van voordrachten, zangstukjes en tableaux. Een en ander ge tuigde van een grondige studie. ZOETERMEER. De a.s. Blijde Gebeurtenis. De Burgerwacht zal op den as. Natio- nalen Feestdag een groot défilé houden als erkentelijkheid aan het Huls van Oranje. Dan zal een marsch gehouden worden, die om 2 uur aanvangt bij de Laan van de fa. Brinkers Vlamingstraat, verder Dorpsstraat Stationsstraat tot overweg sta tion, waarlangs gemarcheerd wordt tot de tunnel Nutricia, verder door de tunnel over den afritverkeersweg Stationsstraat, Molenstraat, Roggeveen en Schenkelweg, Dorpsstraat tot aan het Raadhuis waar een défilé plaats vindt. Dit zal worden aangeboden aan den burgemeester als plaatsvervanger van H. M. de Koningin. Aan den marsch wordt deelgenomen door Burgerwacht, Oranjegarde, Gymnast.ver. „Pro Patria" en B.V.L. met motorcorps, be geleid door het Fantarecorps „Kunst en Vriendschap".De comm. der Burgerwacht roept alle leden van bovengenoemde ver- eenlgingen op, hieraan deel te nemen, waardoor zij hun vereenlglng steunen en hoog houden. Te water gereden. Op den Zegwaartschenweg reed een chauffeur met zijn auto ln de vaart. De chauffeur kon zich zelf redden, de auto werd met een kraanwagen op het droge gebracht. Gevonden: 1 ijeren kilo en 1 kope ren 5 ons gewicht. Inlichtingen worden verstrekt ter secretarie. AMSTERDAM, 12 Januari. De cijfers, betrekking hebbende op het Ne derlandsche handelsverkeer ln het achter ons liggende jaar doen uitkomen, dat op dit gebied een groote vooruitgang viel waar te nemen. De Invoer bedroeg f. 1.551.000.000 tegen f. 1.017.000.000 ln 1936, zoodat de Invoer met circa 50 pet. ls toegenomen. Ook de uitvoer ls aanzienlijk gestegen, want die beliep niet min der dan f. 1.148.000.000 tegen f. 747.000.000 in 1936, zoodat de uitvoer met ruim 50 pet. ls ge stegen. Het percentage van den invoer gedekt door den uitvoer bedroeg in het afgeloopen jaar 74 pet. tegen 73 pet. ln 1936. en hierin is dus geen noemenswaardige verandering gekomen. De totale handelsbalans wordt, zooals uit bovenstaande cijfers blijkt, met een deficit af gesloten. doch naar mag worden aangenomen zal de betalingsbalans over 1937 hoogstwaar schijnlijk een voordeelig saldo te zien geven. De kapltaallnvoer bulten beschouwing gelaten mag worden aangenomen, dat de onzichtbare posten, zooals scheepsvrachten. banktransacties, vorderingen voortspruitende uit bultenlandscho beleggingen enz., die voor ons land steeds een groote rol spelen, ruimschoots een compensatie zullen vormen voor het tekort van de handels balans. Bovengenoemde cijfers vormen een goede Illustratie van de toeneming van het in ternationale handelsverkeer, waarvan Neder land ln het gepasseerde jaar zijn gerechte deel heeft opgevorderd. De maanden November en December hebben ten opzichte van de overeen komstige maanden van 1936 eenlge teleurstel ling opgeleverd, aangezien zoowel de Invoer als de uitvoer in deze maanden ten aanzien van de onmiddellijk voorafgaande maanden een vermindering te zien gaven. ter wijl het verleden Jaar juist andersom was. Hierin wordt de economische achteruitgang, die zich ln het najaar van 1937 voltrok, helder weerspiegeld. Naar verhouding van de omstan digheden ls de toestand hier te lande niet onbe vredigend geweest, doch desniettemin heeft men ook te onzent van de economische Inzinking, die zich vooral heftig in de Ver. Staten heeft doen gevoelen, den weeromslag ondervonden. Waar voor de toekomst zooveel afhangt van de ont wikkelingen van den toestand ln den Noord- Amerlkaanschen Statenbond. spreekt het vanzelf, dat het verloop van zaken ln Amerika met groote aandacht wordt gevolgd. De middagbeurs. De Amsterdamsche effectenbeurs kenmerkte zich heden door geringe affaire. Bovendien verschilden de koersen van de meeste fondsen soorten niet of niet noemenswaardig bij die van gisteren en onder beurstijd werden slechts klei ne schommelingen meegemaakt. Nieuwe indica ties. die de markt in de een of andere richting hadden kunnen stuwen, waren niet voorhan den. Ook het verloop van Wallstreet had weinig houvast gegeven. De belangstelling voor Ame- rikaansche fondsen was niet groot en over het geheel genomen, werd op ongeveer de pariteit van New York gehandeld. De grootste omzetten vielen waar te nemen in de Staalaandeelen, die tijdens de middaguren langzaam aan naar bo ven liepen. Public Utility waarden waren vast gestemd. Op de locale afdeeling was weinig te doen. Ruberaandeelen werden op bescheiden voet ver handeld en waren meerendeels maar weinig veranderd. De Tabakken lagen gedrukt in de markt. Aandeelen Deli Mij. en Senembah's kre gen een verlies van verscheidene procenten te boeken. De Industrieafdeeling was stil. De Phi lips aandeelen waren prijshoudend zonder meer. De berichten omtrent den bevredigenden af zet voor radiorartikelen in het afgeloopen jaar oefenden geen invloed uit. Unilevers waren prijshoudend en hetzelfde kon dienen van Aku's. Ook de mededeelingen inzake de uitvoercijfers van kunstzijde en de waarde van het geëxpor teerde product bleven zonder uitwerking. Voor aandeelen Fokker was de belangstelling vermin derd. Suikerfondsen bewogen zich op den ach tergrond. H.V.A/s kwamen iets lager te liggen. Voor Scheepvaartaandeelen was de stemming prijshoudend. De omzetten waren klein. De petroleum- markt was stil. Koninklijken werden op on geveer de vorige prijzen verhandeld. De han del in beleggingswaarden was kalm. Van de Nederl. Staatspapieren ontmoetten integralen eenige waag. De 3 pCte. obligatiën 1937 leden een vr(j groot verlies en daalden tot 981 'S procent. De oude 3 pCts. obligatiën konden zich niet geheel handhaven èn kwamen be neden pari. Voor Fransche fondsen bestond een zwakke stemming, hetgeen verband hield met de flauwe tendenz voor Fransche francs. Brazilianen hadden een gedrukt voorkomen. WISSELKOERSEN. Londen 8.97 3/4 f8.98); Berlijn 72.38 (72.36); Parijs 6.08 (6.08 1/4); Brussel 30.48 1/2 (30.49); Zwitserland 41.56 1/2 (41.56): Kopenhagen 40.10 (40.10); Stock holm 46.30 (46.30); Oslo 45.12 1/2 (45.12'/!): New York 1.79 11/16 1.79 9/16); Praag 6.31 (6.31); Oost. Bankpapier 33.75 (33.75); Lire 7.30 (7.30). Prolongatie 1/2; Part. disc. 1/8; Dag geld 1/4. Registermarken 38 7/8; Crediet Sperr- maTken 10 1/8; Effectensperrmarken 9 7/8;' Reismarken 52; Bankpapier 37. Tusschen haakjes zijn de koersen van gisteren. waarbij den maarschalk een nieuwe ter mijn woidt gelaten voor de aanvaarding eer Japansche voorwaarden Indien Tsjang na afloop van dezen ter mijn geen bevredigend antwoord heeft ge geven. zou men overgaan tot toepassing van de maatregelen, waartoe de keizer- 1. .ke conferentie besloten heeft. BENTHUIZEN, 11 Jan. Aanvoer 927 kip- eieren, pr. f. 34.30 p. 100. VEUR, 11 Jan. Aanvoer 23000 kipeieren, f. 44.55 p. 100. 2253 henneneieren f. 3.10 3.90. 81 kippen f. 0.401.20 p. st. 17 een den f. 0.750.90. 33 konijnen f 12.50 10 duiven f. 0.100.20. WESTLAND. 11 Januari. Coöp. Centrale Westl. Snijbloemenveiling. Copland 3035 c„ Pierson 3033 c„ Rose Copland 6670 c., Gg'e Prins 2937 c„ Vlc- toire 53 c„ Vera 43 c„ Zenober 3839 cent. Narcissen 17—18 c„ Germ 13—22 c„ May Wallace 2024 c„ Pres. de Lange 1623 c.p Freesia 1318 c., idem geel 41-51 c„ Spren- gerie 2123 c.. alles per bos; Louis germ f. 4.40, Sax Export f. 4.50, Boltulpen f. 3— 2.10. alles per 100; Azalea 65 c. tot f.2.65. Cyclamen 1544 c.. Begonia 2034 c„ Aloë 22—36 c„ Calla 17a34 c., Clivia f. 1.051.10, Bougainvillia 3035 c„ alles per pot. AMSTERDAM. 12 Jan. Veemarkt. Aan voer 194 vette kalveren, le kw. 78—82. 2e 7076, 3e 5666 ct. p. K G. levend ge wicht. 36 nucht. kalveren f 813.50 p. st. 108 varkens, vleeschvarkens, wegende van 90—110 K.G. 73—74. zware 72—73, vette 7071 ct. p. K.G. slachtgewicht. RIJPWETERING, 11 Jan. Aanvoer: 1805 eieren f.3.504.60 per 100 st.; Kaas f.0.27— 0.29 p. p.; Hanen f. 0.95—1.05; Konijnen f0.24—1.60. WOERDEN. 12 Jan. Aanvoer 103 partijen kaas: Met rijksmerk le kd. f. 2728.50; Idem 2e lew. f. 25.5026.50. Handel matig. 3—1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1938 | | pagina 3